Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2010

 
 
 

17.6.2010 (5)

Zápis č. 5. zasedání Sociálního výboru konaného dne 17. 6. 2010.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: PhDr. M. Kudrys, B. Alter, E. Kalousová
Program:
1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Tísňová péče
4)   Různé
Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová
Hlasování: pro / proti / zdržel se
ad 1) Kontrola zápisu z minulého jednání
pí Peterková měla připomínku k zápisu z předešlého jednání: Postrádala podrobnou tabulku s přehledem žádostí o přidělení grantů. Další připomínka se týkala Klubu důchodců Poštovka, kterému nebyl grant v letošním roce přidělen.
Ing. V. Váchová:
1) informace o žadatelích a výši přidělených grantů jsou umístěny na www stránkách Ú MČ Praha 5 v oddíle Zastupitelstvo a rada.
2) žádost Klubu důchodců Poštovka o příspěvek na činnost bude projednáván na tomto jednání SV.
Hlasování: 6/0/0
ad 2)  Schválení programu
Hlasování: 6/0/0
ad 3)   Tísňová péče AREÍON
Mgr. Koričová informovala o místním sociálním šetření, která byla Odborem sociálním provedena u tří žadatelů o tísňovou péči AREÍON.
Podrobně informovala o jejich sociálních a bytových poměrech. Doporučila členům SV, aby podpořili zřízení tísňové péče u všech tří žadatelů.
Mgr. Vávrová podotkla, že pokud uchazeči nemají přiznaný příspěvek na péči, bylo by vhodné jim tuto možnost při sociálním šetření nabídnout.
Usnesení:
členové výboru souhlasí, aby u všech tří projednávaných žadatelů byla nainstalována tísňová péče AREÍON.
Předsedkyně SV předá všechny potřebné dokumenty (žádosti žadatelů a zdravotní dokumentaci) o.s. Život 90, který zajistí provoz tísňové péče.
Hlasování: 6/0/0
ad 4)   Různé – Žádosti o příspěvek
1) pí Matoušková předložila žádost o příspěvek o.s. OSCCH na dopravu svých členů ve výši Kč 15 000,- na rekondiční pobyt, který se uskuteční na Horní Bečvě v září 2010.
Hlasování: 6/0/0
2) MO Svazu důchodců, Praha 5 požádala o příspěvek ve výši 49 000,- Kč na činnost organizace v roce 2010.
Vzhledem k tomu, že tato žádost neobsahovala bližší specifikaci aktivit, které by měly být z tohoto příspěvku hrazeny, předsedkyně SV požádá o doplnění žádosti.
Návrh: Projednávání žádosti bylo odloženo na další jednání SV.
Hlasování: 6/0/0
3) Občanské sdružení Romano dives požádalo o příspěvek na činnost ve výši Kč
25 000,- .
Vzhledem k tomu, že dosud nebylo uzavřeno projednání vyúčtování přidělených grantů pro rok 2009 kontrolním výborem tomuto sdružení, žádost byla odložena.
Návrh: Projednávání žádosti bylo odloženo na další jednání SV.
Hlasování: 6/0/0
4) Bílý kruh bezpečí podal odvolání proti zamítnutí jejich žádosti o grant. Ředitelka
o sdružení bude vyzvána, aby si v případě zájmu, podala písemnou žádost o příspěvek na činnost. Písemně odpoví Mgr. Vávrová.
Hlasování: 6/0/0
5) Mgr. L. Vávrová prezentovala „Analýzu chování uživatelů poukázek Asistence Pass. Tento projekt běží již celý rok. Poukázky jsou adresné, jejich nominální hodnota je 50,- Kč.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí
6) Mgr. J. Koričová informovala o tom, že Odbor sociální Ú MČ Praha 5 může předložit
analýzu vyplácených příspěvků na péči a pomoci v hmotné nouzi.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a požádal Mgr. Koričovou o předložení
uvedené analýzy na příštím jednání SV.
7) Ing. V. Váchová oznámila termíny jednání  SV výboru ve II. pololetí roku 2010:
Září – 23. 9. 2010
Říjen – 21. 10. 2010
Listopad – 18. 11. 2010
Prosinec – 16. 12. 2010
Začátek jednání vždy od 16. 00 hod
8) V případě potřeby bude SV svolán ve dnech 22. 7. 2010 a  19. 8. 2010 k mimořádnému jednání. Jednání se uskuteční v zasedací místnosti č. 330, 3 patro, náměstí 14. října 13814/4,  Praha 5 od 16. 00. hod.
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 23. 9. 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 330, 3 patro, na nám. 14. října 13814/4, Praha 5,
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 17. 6. 2010.
Přečteno: 2533x
Publikováno: 30.07.2010, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout