21.1.2010 (1)

Zápis č. 1. zasedání Sociálního výboru konaného dne 21. 1. 2010
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudrys, B. Altner, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: J. Matoušková, E. Kalhousová
Hosté: Bc. K. Jeřábková, Ž. Kadlecová, Mgr. H. Bosáková, RNDr. M. Škaloud
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Výplata dávek „Státní sociální podpory“ v MČ Praha 5 – Bc. Karolína Jeřábková, vedoucí pracoviště SSP v Praze 5
4) Činnost Bytového odboru MČ Praha 5 – Žaneta Kadlecová, vedoucí odboru
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová, současně přivítala Bc. Karolínu Jeřábkovou, vedoucí pracoviště SSP, Žanetu Kadlecovou, vedoucí Bytového odboru, Mgr. H. Bosákovou, ředitelku CSOP a senátora RNDr. M. Škalouda.
ad 1)
Schválení zápisu z 10. zasedání výboru
Hlasování: 7/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 7/0/0
ad 3) Výplata dávek „Státní sociální podpory“ v MČ Praha 5
Bc. Karolína Jeřábková poskytla informace týkající se zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, hovořila o všech dávkách.
Příspěvek na bydlení – Podmínky nároku na bydlení § 24, Náklady na bydlení § 25, Normativní náklady na bydlení § 26, Výše příspěvku na bydlení § 27, Nařízení vlády § 28
(předložené materiály budou součástí zápisu)
Usnesení: Výbor bere informace na vědomí
ad 4) Činnost Bytového odboru MČ Praha 5
Pí Žaneta Kadlecová hovořila o činnosti Bytového odboru.
(předložené materiály budou součástí zápisu)
Usnesení: Výbor bere informace na vědomí
Mgr. Hana Bosáková ředitelka CSOP poskytla informace týkající se bytů v Zubatého 10, Praha 5. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou nebo o přidělení bytu s pečovatelskou službou vydává Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11. V domě s pečovatelskou službou je celkem 33 bytů, z toho 20 garsoniér a 13 bytů o velikosti 1+1.
Usnesení: Výbor bere informace na vědomí
ad 5) Různé
Mgr. Koričová informovala o podané žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 – 22 v roce 2010.
Usnesení: Výbor bere na vědomí
Příští řádné zasedání je 18. 2. 2010 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ,
Štefánikova 13, 15, Praha 5
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová           Dne: 21. 1. 2010.
Statistika dávek Státní sociální podpory za rok 2009
pracoviště Praha 5
Název dávky
vyplacená částka v Kč
počet dávek
přídavek na dítě
19 358 132,-
34 110
sociální příplatek
12 132 763,-
7 884
rodičovský příspěvek
211 848 938,-
31 405
příspěvek na bydlení
21 686 507,-
8 679
příspěvek na úhradu potřeb dítěte
2 774 664,-
636
odměna pěstouna
2 014 707,-
536
příspěvek při převzetí dítěte
121 000,-
14
příspěvek na zakoupení motorového vozidla
0
0
porodné
12 584 000,-
950
pohřebné
50 000,-
10
Celkem
282 570 711,-
84 224
Normativní náklady na bydlení v Praze v Kč
od 1.1. 2010 do 31.12.2010
Počet osob trvale hlášených v bytě
Byty užívané na základě nájemní smlouvy
Byty v družstevních domech a domech vlastníků
1
5 877,-
3 356,-
2
8 499,-
5 062,-
3
11 638,-
7 124,-
4 a více
14 597,-
9 078,-
Výše příspěvku na bydlení
se vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,35. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, stanoví se výše příspěvku jako rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,35. K příjmu rodiny, který je nižší než životní minimum rodiny se nepřihlíží. Minimální rozhodný příjem se proto započítává ve výši životního minima rodiny.

Informace o pronájmu bytů v DPS v Praze 5
Vyřizování podaných žádostí o přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je upřesněno Pravidly pronájmu bytů v DPS, schválené Radou MČ č. 37/1392/2007 ze dne 30. 10. 2007.
V čl. I – bod 8 Pravidel je uvedeno: Žadatel je povinen obnovit svou žádost nejpozději do jednoho roku ode dne jejího posledního podání. Pokud žadatel do jednoho roku od podání neobnoví žádost, je ze seznamu žadatelů vyřazen čl. III.
Žadatelé jsou písemně o této povinnosti informováni.
Počet podaných žádostí v roce 2009: 10
Počet vyřazených žádostí v roce 2009: 8
Počet zrušených žádostí: 4
Počet přidělených bytů: 3
1 žádost od roku 1998
V Seznamu žadatelů o byt v DPS je k datu 17. 12. 2009 uvedeno 14 žadatelů.
Mgr. Marie Bosáková
ředitelka CSOP
Informace o činnosti Odboru správy bytů MČ Praha 5
v roce 2009
Počet žádostí:
- ze soc. důvodů 344
- senioři (výjimka ze zásad) 19
- ze soudních rozhodnutí 715
Počet zařazených žadatelů: 88
- viz. příloha
Počet volných bytů v r. 2009 69
- přidělené byty ze soc. důvodů 6
- v rámci azyl. pol. 1
- neobsazené byty 7
(Na Valentince 5, privatizace, vyřazení z BV fondu, administrativně děl. byt)
Počet dlužníků: 568
- uzavřené SK do 15 000,- Kč 33
- …. s doložkou vykonatelnosti 23
Počet bytů ve vlatnictví MČ P5 2 600
Žaneta Kadlecová
vedoucí Odboru správy bytů
Přečteno: 3040x
Publikováno: 09.03.2010, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková