Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

14.5.2009 (5)

Zápis č. 5. zasedání Sociálního výboru konaného dne 14. 5. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: B. Altner
Hosté: E. Staňková – firma GERIA, spol. s.r.o., Vlčková – Rodinné centrum Andílek, L. Budín
Program:     1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Domácí zdravotní péče – firma GERIA, spol.s.r.o., Eva Staňková, jednatelka společnosti
4) Žádost o neinvestiční příspěvek ve výši Kč 120 000,- na projekt „Podpora rodinám s malými dětmi na Praze 5“ pro rodinné centrum Andílek
5) Různé
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Jednání zahájila Ing. V. Váchová
ad 1)
Schválení zápisu z mimořádného zasedání
Hlasování: 8/0/0
ad 2)
Schválení programu.
Hlasování: 8/0/0
ad 3)
Domácí zdravotní péče – firma GERIA spol. s.r.o.
Ing. Váchová představila jednatelku společnosti  Gera, s. s r.o. pí Evu Staňkovou.
Společnost Gera, s. s r.o. poskytuje domácí zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a patří mezi největší poskytovatele těchto služeb v Praze. V městské části Praha 5 zaujímá vedoucí postavení. Zdravotní služby jsou poskytovány na základě indikace lékaře a patří sem široká škála poskytovaných služeb jako je zejména poskytování zdravotní péče v domácnostech klientů, provádění odběrů, poskytování rehabilitačních služeb i půjčování kompenzačních pomůcek. V této souvislosti paní E. Staňková zmínila problém související s nedostatkem skladových prostor k ukládání zdravotního materiálu, zdravotní dokumentace a místem pro skladování kompenzačních pomůcek v místě sídle organizace, kterým je poliklinika v Kartouzské ulici. Vzhledem k probíhající rekonstrukci objektu je zatím nedořešena možnost přidělení náhradních prostor právě pro ukládání kompenzačních pomůcek. E. Staňková požádala členy sociálního výboru o pomoc při zajištění náhradních prostor.
E. Staňková dále zodpověděla dotazy členů sociálního výboru, týkající se zajištění financování společnosti a spolupráce s Centrem sociálních služeb v Praze 5, o které E. Staňková uvedla, že je na dobré úrovni.
ad 4)
Rodinné centrum Andílek
Ing. Váchová představila pí M. Vlčkovou, vedoucí centra, která prezentovala projekt „Podpora rodinám s malými dětmi Prahy 5“.
Projekt Podpora rodinám s malými dětmi Prahy 5 je zaměřen na vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí pro rodiny s dětmi ve věkové kategorii od 6 týdnů do 6 let, bydlících na Praze 5, kde rodiče a jejich malé děti mohou aktivně a kvalitně trávit volný čas ve společnosti dalších rodin s dětmi, a které jim umožňuje překonávat určitou sociální izolaci. Projekt poskytne rodinám s malými dětmi Prahy 5 možnost navštívit kurzy, kroužky, přednášky, tvořivé dílny, konzultace s psychologem a další aktivity. Kromě těchto aktivit  RC nabízí rodičům možnost využití  dětské herny otevřené od pondělí do pátku.
V rámci projektu bude v roce 2009 realizováno 24 kurzů, které se budou konat pravidelně každý týden, ve kterých rodiče a děti budou mít možnost aktivně trávit svůj společný volný čas.
Aktivit RC se v roce 2009 zúčastní cca 500 rodin s malými dětmi, z nichž více než 50 % budou rodiny, které bydlí v MČ Prahy 5.
Na realizaci tohoto projektu požádala paní M. Vlčková o neinvestiční příspěvek ve výši Kč 120 000,-.
Usnesení:
1) RC Andílek bude požádáno o doložení rozpočtu zařízení na rok 2009
2) Žádost o neinvestiční příspěvek bude opětovně projednán na příštím jednání sociálního výboru
Hlasování: 8/0/0
ad 5)
Různé
a) Mgr. Vávrová informovala o jednání se zástupci Naděje, o.s., týkajícího se realizace projektu mobilní jednotky pro bezdomovce. Jedná se o speciálně upravené vozidlo, které by jezdilo do lokalit s výskytem bezdomovecké populace na území MČ Praha 5 a to jedenkrát týdně. V rámci projektu by se jednalo o přímé – adresné poskytnutí lékařské a sociální péče potřebným klientům. Sociální pracovník, který by byl ve vozidle přítomen, by tak mohl poskytnout přímou odbornou pomoc a poradenství uvedené cílové skupině. Vozidlo by rovněž disponovalo přímým připojením na internet, které by umožňovalo klienta bezprostředně objednat a následně odeslat do vybraných odborných zdravotnických pracovišť. Mobilní jednotka v případě potřeby může klienta dopravit přímo do zdravotnického zařízení, popř. její zaměstnanci mohou na místě poskytnout základní lékařské ošetření. V rámci doplňkových služeb, poskytovaných mobilní jednotkou, je ve vozidle možné vydat také základní ošacení, lehké jídlo a teplé nápoje (např. čaj), hygienické potřeby, zdravotnický materiál, vitamíny apod. Přínosem projektu je bezesporu skutečnost, že se jedná o přímou pomoc bezdomovcům na území MČ Prahy 5. Vlastníkem mobilní jednotky je MČ Praha 1, náklady pro MČ Praha 5 by činily cca Kč 200. 000,- za kalendářní rok. Provoz mobilní jednotky by byl pro území MČ Praha 5 zahájen od 1. 7. 2009 a celkové náklady pro tento kalendářní rok by činily cca Kč 100. 000,-.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí a členové výboru doporučují realizaci
uvedeného projektu.
b) E. Kalhousová informovala členy sociálního výboru o problému souvisejícího s obsazením funkce rómského poradce.
Ing. V. Váchová uvedla, že personální záležitosti týkající se obsazení jednotlivých pracovních pozic v rámci Úřadu MČ, nenáleží do rozhodovacích kompetencí sociálního výboru.
Usnesení: Výbor bere informaci na vědomí.
Příští řádné zasedání je 25. 6. 2009 v 16.00 hod. zasedací místnost č. 330,
nám. 14. října, Praha - Smíchov
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 14. 5. 2009
Přečteno: 3534x
Publikováno: 01.07.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout