Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2009

 
 
 

12.3.2009 (3)

Zápis č. 3 zasedání Sociálního výboru konaného dne 12. 3. 2009.Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudrys, B. Altner, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A. Grušová, E. Kalhousová

Omluveni: Mgr. J. Koričová

Hosté: MUDr. J. Wernerová, Marie Bosáková

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Schválení programu
3) Vystoupení hostů
MUDr. J. Wernerová a MUDr. L. Kočvarová,
Odbor posudkové služby MPSV, oddělení řízení posudkové služby úřadů
práce
Téma: Činnost Lékařské posudkové služby úřadů práce

4) Různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová

ad 1)
Schválení zápisu z 2. zasedání sociálního výboru

Hlasování: 8/0/1

ad 2)
Schválení programu.

Hlasování: 9/0/0

ad 3)
Činnost lékařské posudkové služby úřadů práce

Ing. Váchová představila vedoucí odd. posudkové služby MPSV úřadů práce MUDr. J. Wernerovou.

MUDr. Wernerová informovala o době, kdy posudková služba až do roku 2006 patřila pod ČSSZ a následně úpravou právních předpisů v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., přešla na úřady práce. V roce 2007 bylo podáno 17 494 žádostí o příspěvek na péči, v roce 2008 došlo k mírnému poklesu, bylo podáno 13 265 žádostí. Celkový počet podaných žádostí v roce 2007 v souvislosti s různými předměty řízení bylo podáno celkem 28 582, a v roce 2008 celkem 23 098 žádostí.

Pro řešení kritické situace LPS ÚP byla mezi MPSV a ČSSZ dojednána výpomoc lékařů posudkové služby ČSSZ – v roce 2008 na 17 úřadech práce, včetně úřadů práce hlavního města Prahy.
V rámci výpomoci zpracovali lékaři ČSSZ v hl. m. Praze cca 6 740 posudků, tj. 14 % z celkového počtu zpracovaných posudků v roce 2008.


V souvislosti s § 120, odst. 4 zákona o sociálních službách, kdy osobám dříve převážně bezmocným, o něž pečovala fyzická osoba, které z tohoto důvodu ke dni účinnosti citovaného zákona náležel příspěvek při péči o osobu blízkou, příspěvek na péči ve III. (těžká závislost) po dobu 2 let ode dne účinnosti zákona. Těmto osobám náleží od 1.1.2009 příspěvek ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě kontroly posouzení aktuálního zdravotního stavu.
LPS ÚP hl. m. Prahy provedla v období od 1.9.2008 do 31.1.2009 kontroly posouzení zdravotního stavu u 832 občanů.

Personální otázka obsazení pozic kmenových lékařů je stále velice obtížná. K 1.7.2006 bylo pro LPS ÚP hl. m. Prahy systematizováno 5 lékařských míst, k 1.12. 2006 - 6 míst, k 1.6. 2007 - 7 míst a k 1.1. 2007 – 9 míst. K 1.1.2009 je na LPS ÚP hl. m. Prahy systematizováno 9 lékařských míst, která jsou obsazena v úvazku 8,3. Fyzický počet lékařů je 12. ÚP mají dále uzavřené smlouvy s cca 59 lékaři různých odborností (např. s internisty, neurology atd.).
Výkonnost lékařů LPS ÚP hl. m. Prahy lze ve sledovaném období hodnotit jako nadprůměrnou s průměrným počtem 293 posudků na 1 lékaře a 1 měsíc, přičemž celostátní průměr se pohybuje kolem 200 posudků na 1 lékaře a 1 měsíc.

Celkem za dobu působnosti LPS na ÚP hl. m. Prahy od roku 2006 do začátku března 2009 obdržela LPS za Prahu 5 celkem 3 274 případů, 277 je nevyřízeno.

MUDr. Wernerová byla informována o problémech s vypracováním posudků. Mezi časté problémy patří uvedení nesprávných dat platností posudků, která nesouhlasí s daty podání žádostí, nebo stanovení nejasné doby platnosti posudků. Takový posudek se pak musí LPS vrátit k opravě, pro klienta to však znamená, že musí čekat další měsíce na opravený posudek. Doba pro vypracování posudků se v Praze zkrátila cca na období 4 měsíců.

Diskuze:

1) PhDr. M. Kudrys: Nemá velké množství posuzovaných posudků vliv na kvalitu posudku. Pokud občan nesouhlasí se závěrem, jaký má opravný prostředek na svou obranu.
MUDR. Wernerová: Lékaři se snaží vypracovávat kvalitní posudky. Občan, pokud nesouhlasí, může si podat žalobu k soudu.
2) E. Kalhousová: Stejná diagnóza, dva různé posudky, mělo by probíhat školení lékařů, dále uvedla, že někdy než dojde k vyřízení posudku, dojde ke zhoršení zdravotního stavu klienta.
MUDr. Wernerová: V případě stejných diagnóz může jít o různý průběh nemoci, nutno posuzovat každý případ individuálně. Školení lékařů probíhá, důležité jsou i kontroly využívání příspěvku na péči sociálním odborem.
3) Mgr. Vávrová: Není zpětná vazba, příspěvky na péči se nevrací zpět do systému.
4) Mgr. Šupová: Ošetřující lékaři by měli chodit ke klientům domů, pobírají kapitační platbu. Dobře znají celou rodinu, mohli by podat přesné informace o rodině, zdravotním stavu a kdo zajišťuje péči.


ad) 4
Různé

Ing. Váchová požádala o zaslání zápisu z jednání Sociálního výboru dne 12. 2. 2009 všem členům zastupitelstva.

Mgr. Vávrová informovala členy výboru o otevírání obálek dne 11. 3. 2009 - žádosti o poskytnutí grantů. Celkem bylo doručeno 57 obálek.

PhDr. M. Kudrys sdělil, že dne 18.3.2009 se uskuteční společné jednání Bezpečnostního a Sociálního výboru v 16.00 hod. v č. 330. Členům Sociálního výboru budou zaslány pozvánky.

Ing. V.Váchová předložila návrh na zřízení tísňové péče AREÍON, realizovanou občanským sdružením Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1

Hlasování: 9/0/0
Mimořádné zasedání Sociálního výboru bude 26. 3. 2009 v 16.30 hod. v zasedací místnosti RMČ.


Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 12.3.2009

Přečteno: 3497x
Publikováno: 08.04.2009, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková
Vytisknout