4.12.2008 (10)

Zápis č. 10 zasedání Sociálního výboru konaného dne 4. 12. 2008.

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudrys, J. Matoušková, R.

Peterková, Mgr. H. Šupová, E. Kalhousová, Mgr. J. Koričová

Omluveni: B. Altner, Mgr. A. Grušová

Host: pí L. Žáčková – koordinátora komunitního plánování pro MČ Praha 5

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu

3) L. Žáčková – informace o komunitním plánování na MČ Praha 5

4) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí – správních obvodů v roce 2009

5) Termíny konání jednání Sociálního výboru v 1. pololetí 2009

6) Různé

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Jednání zahájila Ing. V. Váchová

ad 1)

Schválení zápisu z 9. zasedání výboru

Hlasování: 7/0/0

ad 2)

Schválení programu

Hlasování: 7/0/0

ad 3)

Informace o komunitním plánování na MČ Praha 5:

Koordinátora komunitního plánování v Praze 5 Lenka Žáčková informovala členy Sociálního výboru o současné situaci v komunitním plánování sociálních služeb v Praze 5.

Součástí informace byla prezentace: „Udržitelný rozvoj sociálních služeb“, která byla připravena pro jednání Sociálního výboru (prezentace bude umístěna na stránkách MČ Praha 5, oddíl Komunitní plánování Prahy 5, v části: doklady a dokumenty). Prezentace dokumentuje aktuální situaci v oblasti sociálních služeb k 30. listopadu 2008 v MČ P5.

Účastníci jednání dále obdrželi písemný materiál: „Systém včasné intervence v sociálně vyloučené lokalitě západní Smíchov“ (materiál je také publikován na stránkách MČ, v oddílu Komunitní plánování). Dále byli seznámeni s „Plánem udržitelného rozvoje sociálních služeb MČ Praha 5 pro období 2009 – 2012“.

L. Žáčková informovala o konferenci ke komunitnímu plánování, která se uskuteční dne 11. prosince 2008.

Usnesení: Sociální výbor vzal předložené informace a materiály na vědomí.

ad 4)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí – správních obvodů v roce 2009

Mgr. Koričová informovala o žádosti na poskytnutí dotace pro jednotlivé druhy sociálních služeb:

- Pečovatelská služba

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Celková požadovaná částka …………………………………………..………2 250 000.00 Kč

Usnesení: Výbor vzal informaci na vědomí

ad 5)

Termíny konání jednání Sociálního výboru v 1. pololetí 2009

leden

15.1.

únor

12.2.

březen

12.3.

duben

9.4.

květen

14.5.

červen

18.6.

Usnesení: Výbor vzal informaci na vědomí

ad 6)

Různé

Ing. Váchová informovala členy výboru o tom, že v souladu s Jednacím řádem výborů zastupitelstva MČ Praha 5, budou zveřejňovány schválené zápisy ze zasedání Sociálního výboru na webových stránkách Prahy 5 a budou zasílány všem zastupitelům, dále bude všem zastupitelům zasílána pozvánka na každé jednání Sociálního výboru na jejich e-mailovou adresu.

Hlasování: 7/0/0

Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 15. 1. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti RMČ.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 4. 12. 2008

.

Přečteno: 3718x
Publikováno: 17.12.2008, poslední změna: 30.04.2012
Autor: J.Straňáková