Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise zahraniční a fondů EU šipka doprava Zápisy z jednání - 2012

 
 
 

Zápis z 2. zasedání 27.02.2012

Zápis č. 2

 

ze zasedání

 

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

 

dne 27. 2. 2012

 

 

Začátek: 16.00 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, M. Kukrle, Bc. R. Sedlák, Ing. J. Vitha, M. Kolovratová

Omluven: Ing. H. Heissler, Ing. K. Jech

Host: J. Vyskočil

 

Program:

1.            Schválení zápisu z 1. zasedání

2.            Schválení programu 2. zasedání

3.            Aktuální stav projektů a otevřené výzvy - oddělení podpory a řízení projektů

4.            Zpráva o akci Talent roku Prahy 5

5.            Plán akcí s partnerskými městy v roce 2012                       

6.            Různé

 

ad 1)                                                                                                            

Zápis z 1. zasedání                                                                                                                                                                                                                                                          pro proti zdrž.

Hlasování: 4 – 0 – 0

Schváleno      

ad 2)

Program 2. zasedání                                                                                     

 

                                                                                                                      Hlasování: 4 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

Pan Kukrle přišel po jednání starosty a členů RMČ, nezúčastnil se tedy hlasování ke dvěma výše uvedeným bodům.

 

ad 3)

Probíhající projekty

 

-          Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5

● Probíhají školící aktivity (zahájen Právní blok) – ekonomický blok ukončen

● Řešíme schválení monitorovací zprávy a přidělení dalších prostředků

               - externí auditorka po 31. 8. 2012 – smlouva

-           

-          Farmářské trhy na Praze 5

 • Poskytnuta dotace 120.000,- Kč od MŽP (30.000,- po závěrečném vyúčtování)
 • Realizace trhů ukončena
 • Závěrečné vyúčtování odsouhlaseno MŽP dne 27. 2. 2012, probíhá příprava žádosti o závěrečnou platbu – 30 tis. dotace

 

-          Dny udržitelného rozvoje Praha

● MČ přistupuje k projektu jako partner (podepsána smlouva o partnerství)

● Čeká se na stanovisko Bruselu k celému projektu – duben, květen

 

-          Projekt Více zeleně v Praze 5

● Schválena žádost u Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy 2011

(poskytnut nadační příspěvek 200 tis. Kč)

● Realizace výsadby 25 stromů proběhlo od 22. - 30. 11. 2011

● 29. 11. 2011 proběhlo za přítomnosti TV5 slavnostní sázení na náměstí 14. Října (starosta, ředitel Nadace ČEZ)

Závěrečné vyúčtování + hodnotící zpráva - akceptováno Nadací ČEZ 13. 1. 2012

 

-          Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

● Podána žádost u MHMP
● Dne 22. 2. 2012 zaslal MHMP požadavek na doplnění žádosti (probíhá kompletace odpovědi) – upřesnění softwaru a vybavení zpracovává firma

- konečné rozhodnutí závisí na splnění podmínek

 

-          Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

● Podány 3 žádosti o dotaci k MHMP:

Sportovní hřiště pro seniory (Portheimka a park Sacré Coeur)

Sportovní hřiště (ZŠ Chaplinovo náměstí)

(čekáme na výsledek) – na MHMP po změnách ustavení nové hodnotící komise

 

Projekty v přípravě

 

-          Protipovodňová opatření

● Příprava žádosti a dokumentace pro SFŽP v rámci OPŽP

Bude řešeno jako:

1)      studie - protipovodňová opatření a využitelnost pro volný čas na Dalejském potoce

2)      2 x konkrétní realizace - protipovodňová opatření a revitalizace území přiléhajícího k Vltavě

 

-          Projekt zateplování škol v Praze 5

 • Vybrány 3 ZŠ a MŠ (V Remízku, Chaplinovo náměstí a Peroutkova) Předpřipravena žádost a připravena projektová dokumentace pro SFŽP v rámci OPŽP
 •  Výzva vyhlášena, kompletují se žádosti, datum podání 29. 2. 2012

 

-          Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let na území MČ Praha 5

 • Příprava žádosti o dotaci a veškeré dokumentace (grantový projekt Mezinárodní spolupráce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)
 • Potvrzena spolupráce s Berlin – Neukölln, dolaďujeme další partnery projektu
 • Potvrzena spolupráce s Úřadem práce hl. m. Prahy, ne však formou partnerství

 

-          Obnova a oprava vily Portheimka

 •  Příprava žádosti a dokumentace pro grant MHMP pro opravu památek na území hlavního města Prahy
 •  Žádost byla podána 30. 11. 2011, pouze na opravu střechy, čekáme na výsledek
 • Dle harmonogramu schvalování bude výsledek znám v dubnu/květnu 2012

 

-          Londýn - Program Základní práva a občanství

 • 16. 12. 2011 jsme obdrželi zprávu, že MČ P5 byla zahrnuta do projektu jako partner
 • 21. 12. 2011 bylo schváleno RMČ přijetí partnerství v projektu
 • 2. 1. 2012 odeslán vyplněný dotazník partnera v projektu
 • Smlouva mezi MČ a Evropskou rozvojovou agenturou na poradenskou a koordinační činnost při přípravě žádosti o dotaci je podepsána, schválena RMČ a platná
 • Dle harmonogramu projektu 13. 3. 2012 má být podána žádost o grant (podává MČ Londýn – Sutton)
 • Připravujeme naší část projektu – rozpočet, aktivity doklady k podání žádosti

 

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí informaci z Oddělení podpory a řízení projektů o stavu a průběhu jednotlivých projektů bez připomínek.

Hlasování: 5 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

 

Poptávky účasti v projektu Evropské rozvojové agentury – výzvy na téma:

1)„Zlepšení přístupu ke zdravotní a sociální péči ve znevýhodněných částech měst“ a  

2) „Zdravé město“

Oddělení řízení projektů bude konzultovat s Odborem sociálním, zda jsou výzvy smysluplně využitelné a vhodné pro MČ Praha 5 - lokální akční plán.

 

Člen komise Ing. Heissler postoupil k projednání návrh na účast MČ Praha 5 v projektu: „Přenos dobré praxe v oblasti způsobu fundraisingu neziskového sektoru“.

Žadatelem je Asociace profesionálních obchodníků, o.s. Přínosem pro MČ by bylo vyškolení jednoho pracovníka na fundraisera, který bude pořádat semináře a školit neziskové společnosti v této oblasti. Výsledkem projektu má být přenos osvědčených a účinných technik k popularizaci alternativních metod fundraisingu ze zahraničního do českého prostředí. Členové komise se k tomuto bodu vyjádřili v tom smyslu, že by uvítali detailnější informace o tomto projektu tak, aby se k němu mohli na další komisi vyjádřit.

 

 

ZŠ V Remízku získala grant a je aktivně zapojena v programu „Comenius – partnerství škol“.  Zástupci z řad učitelů a žáku ZŠ V Remízku se v lednu zúčastnili prvního setkání na francouzském ostrově Reunion. Prezentace prvního výměnného pobytu  se zúčastnila Mgr. M. Atlasová. V rámci diskuse, která proběhla po této prezentaci vzešel ze strany ZŠ V Remízku zájem o pořádání výměnných pobytů mezi žáky našich škol a dětmi ze škol partnerských měst. Při příležitostném setkání se zástupci partnerských měst bude zjišťováno, zda by o tento projekt byl zájem i z jejich strany.

 

ad 4)

O průběhu soutěže Talent roku 2012 informovali ústně M. Kolovratová a R. Sedlák.

 

ad 5)

1.  Konference o evropském kulturním dědictví

 

Témata prezentací: Vzdělávání, financování, cestovní ruch a EKD plus prezentace za Prahu 5,

 

Témata workshopů:

Systém financování památkové péče s akcentem na Evropské zdroje Využití památek ke kulturnímu a společenskému životu Využití památek pro moderní užití – zabránit vzniku mrtvých měst a devastaci památek (příklad hrad Křivoklát) Individuální stavebnictví jako součást evropského kulturního dědictví

      5.   Industriální architektura a její využití

 

Plánovaný termín akce: 25. 3. 2012 - 27. 3. 2012

Plánovaný počet pozvaných delegátů: 72 (50 zahraničních, 22 místních)

Partneři projektu: Trogir, MČ Praha 5, Budapešt´ Újbuda, Harkány, Vaterstetten a Ruse

 

Předběžný návrh programu:

25. 3.2012 – příjezd a uvítání delegátů, volný program – prohlídka Prahy, večeře

26. 3. 2012 – 9:00-13:00 prezentace, diskuse, 14:00-15:00 oběd, 16:30-18:00 exkurse do návštěvnického centra pivovaru Staropramen, 19:00 slavnostní večeře s kulturním programem

27. 3. 2012 – 09:00-10:00 workshopy, 10:30 -11:30 návštěva výstavy Aulos v Portheimce, 12:00 EU prezentace, shrnutí workshopů a tisková konference, 13:00 oběd formou rautu v ZMČ, 14:00 odjezd zahraničních účastníků

 

Výhledově:

3.Část projektu - duben 2012 v Újbudě,

4. Část projektu - květen 2012 v Harkány

 

 

2. Pražské primátorky  - veslařský klub Smíchov

- pozvání účastníků z partnerských měst (1. - 3. červen 2012)

Záštita starosty MĆ Praha 5 nad novu kategorií, závodem osmiveslic mladších žáků (13.-14.let).

Pozvání pro veslařské kluby z Bratislavy Petržalky, Budapešti Újbudy a Berlína Neuköllnu

 

 

Usnesení:

Komise doporučuje pozvat veslařské kluby z partnerských měst Bratislavy Petržalky, Budapešti Újbudy a Berlína Neuköllnu.                                                    

Hlasování: 5 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

 

3. Výstavy v malé galerii (informace)

 – předběžně zájem z Újbudy (červenec 2012 architektura Újbudy) a z Neuköllnu (říjen 2012 „od Rixdorfu k Neuköllnu“ – 100 let od přejmenování Neuköllnu)

 

4. Žádost o dotaci z programu Evropa pro občany Konference na téma Role seniorů v současné společnosti

(9. - 11. 9. 2012 v průběhu týdne evropského dědictví, informace pro komisi)

- žádost odeslána

5. Návštěva z Německého svazu žen „Frauenunion“ a zástupkyň svazu žen v Praze 5 dne 26. 4. 2012

- pronájem ZMČ, uvítací řeč JUDr. Petr Lachnit

 

 

Výhledově:

Konference o EKD v Újbudě a Harkány

Turnaj v malé kopané v Újbudě v srpnu 2012

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.55 hodin.

 

 

 

Příští jednání komise bylo stanoveno na 2. 4. 2012 od 16 hodin.

 

 

 

Zapsala: D. Szennaiová

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ověřovatel:

Ing. Jiří Vitha

 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová

 

 

Přečteno: 5339x
Publikováno: 04.07.2012, poslední změna: 04.07.2012
Autor: Odbor servisních služeb
Vytisknout