Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

20. KOAaM - zápis ze dne 14.12.2009

 

 

Z Á P I S

 

z  20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konaného dne : 14. 12. 2009

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                9                                                  

Omluveno:                              3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

20/01/2009

Žádost:  Návrh  plánu oprav domovního a bytového fondu  spravovaného správní firmou Centra a.s.     a ostatními správci  v roce 2010.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.        s předloženými  návrhy plánu oprav a údržby  domovního a bytového fondu  správní firmy a ostatních správců v r. 2010 ve výši  208 936 000,- Kč a mimořádnými  položkami  plánu ve výši  8 800 000,- Kč.

  II.      Doporučuje:    

1.            vyřadit z plánu podílových domů návrh výměny oken U Malvazinky 14-26, k.ú. Smíchov ve  výši  3,600.000,- Kč z důvodu přípravné fáze privatizace bytů v těchto objektech.

2.            doporučuje u objektu Záhorského 4/886, k.ú. Hlubočepy realizovat opravy v návaznosti jeho budoucího využití.    

6/0/0

20/02/2009

Žádost:  Stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 200/2, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – sjednocení vlastnických vztahů.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.     se záměrem pronájmu  pozemku parc. č. 200/2, k.ú. Košíře o výměře 17 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, panu Boháčovi, vlastníku stavby na pozemku postavené.

2.     nesouhlasit s prodejem vzhledem ke stavu dopravy.

6/0/0

 

20/03/2009

Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4889/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Souhlasit:

1.    se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4889/2, k.ú. Smíchov o výměře cca 218 m2 (ohraničeno stávající zdí) manželům Čamkovým, vlastníkům sousedních nemovitostí.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                              ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA  20/01/2009

Žádost: Záměr prodeje pozemku č. parc. 789/6, k.ú. Smíchov vlastníkovi stavby garáže.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla  Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 789/6 v k.ú. Smíchov o výměře 20 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2009, a to 2.300,- Kč/m2 tj. celkem 46.000,- Kč vlastníkovi stavby garáže ing. Antonínu Zárubovi, bytem Praha 5, Na Konvářce 15.

6/0/0

 

OA  20/02/2009

Žádost: PATERSONE OIL s.r.o., IČ 28185366, Klikatá 1238/90c, Praha 5 – žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

Žadatel:  spol. PATERSONE OIL s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Neschválit:

     1.      zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy č. 75/0/OOA/08 uzavřené dne 9.10.2008 se společností PATERSONE OIL s.r.o., IČ 28185366, se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, na pronájem NP – kanceláře o celkové výměře 9,9 m2 v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5.   

6/0/0

 

 

 

OA  20/03/2009

Žádost: NP č. 1/41 v 2. NP budovy A polikliniky Kartouzská, Praha 5 – souhlas k umístění sidla pro společnost RESPIMED s.r.o., zastoupenou MUDr. Jiřím Votrubou, Ve Střešovičkách 441/62, Praha 6.

Žadatel:   RESPIMED s.r.o.

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Souhlasit:

1.    s umístěním sidla společnosti RESPIMED s.r.o., zastoupené MUDr. Jiřím Votrubou, Ve Střešovičkách 441/62, Praha 6 na adrese Praha 5 – Smíchov, č.p. 204, Kartouzská 6,

               PSČ 150 00.

 6/0/0     

 

OA  20/04/2009

Žádost: NP v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, MUDr. Jarmila Haubnerová, souhlas s podnájmem.

Žadatel:  MUDr. Jarmila Haubnerová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

1.     uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Jarmilou Haubnerovou, IČ 71805753 a MUDr. Janou Yanovou, Kamenická 35, Praha 7, IČ 75093090 na podnájem NP v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 24,20 m2 za účelem zřízení ordinace praktického lékaře.

4/0/2

 

 

 

 

 

 

OA  20/05/2009

Žádost:  CONCEPT 2M, spol. s.r.o. – žádost o umístění distribučního stojanu na časopisy ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

Žadatel:  CONCEPT 2M, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

1.       umístění distribučního stojanu na časopisy s maximální plochou záboru  0,5 m2 a výškou 1,3 m ve vstupní hale polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 pro společnost CONCEPT 2M, spol. s r.o., se sídlem Václavská 316/12, Praha 2, IČ 26447410, s účinností od 1.1.2010, za roční nájemné 2.500,- Kč + DPH s tím, že stojan bude umístěný na viditelném místě tak, aby nedošlo k narušení provozu polikliniky a omezení pohybu osob v objektu.

6/0/0

 

OA  20/06/2009

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 1408/8, k.ú. Smíchov pro parkování.

Žadatel:  OOA

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Vzít na vědomí:

1.      žádost o pronájem části pozemku č. parc. 1408/8 v k.ú. Smíchov pro parkování 2 osobních  vozů Omara Farghaliho, bytem Praha 5, K Vodojemu 7/208.

2.    doporučuje zajistit úpravu

II.      Ukládá:

1.       Brabcovi Františku, ved. Odboru správy majetku

1.1.   zajistit úpravu plochy dvora mezi domy č.p. 208 a 202, K Vodojemu 5 a 7 na pozemcích č. parc.   1408/8 a 1408/31 včetně uzavření dvora

Termín plnění: 30.6.2010

 

 

NP 20/01/2009

Žádost:  NP  Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Ingrid Vurmová,  uzavření nové nájemní smlouvy a ukončení nájmu dohodou s MUDr. Janou Bělíkovou.

Žadatel:  MUDr. Ingrid Vurmová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.           uzavření NS na pronájem lékařské ordinace (psychiatrická ambulance) o výměře  40,8 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce 1, Praha 5 s MUDr. Ingrid Vurmovou, IČ 72007877, a to podle parametrů Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní č. 32/0/OOA/NP/09 ze dne 1.9.2009.

2.           ukončení nájmu NP lékařské ordinace v nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce 1, Praha 5 dohodou ke dni 31.12.2009 s dosavadním nájemcem MUDr. Janou Bělíkovou, IČ 60446765.

5/0/1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP  20/02/2009

Žádost:  NP –  Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Milan Ficenc, žádost o slevu z nájemného.

Žadatel:  p. Mila Ficenc

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

       1.           poskytnutí slevy z nájemného za dobu od 18.11.2009 do 10.1.2010 nájemci Milanu Ficencovi, IČ 16184998, ce výši 34.863,- Kč za NP Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov.  

6/0/0

 

 

 

 

NP 20/03/2009

Žádost:  NP –  Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Smíchov, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o slevu z nájemného.

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

     1.             poskytnutí slevy z nájemného nájemci ALFA SUPER, s.r.o., IČ 25607570, ve výši 3.114,- Kč měsíčně zpětně od 1.10.2009 do doby odstranění závady ve skladu NP v nemovitosti č.p. 2076, k.ú. Smíchov, Plzeňská 174, Praha 5.

5/0/0

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP  20/04/2009

Žádost:  NP –  Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Kamal Charif, žádost o snížení nájemného.

Žadatel:  p. Kamal Charif

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

     1.             nájemci Kamalu Charifovi, IČ 74338021, snížení základního měsíčního nájemného o …..% za NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.1.2010.

5/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

NP  20/05/2009

Žádost:  NP –  parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, Praha 5, Helena Selixová, žádost o převod nájmu NP – garáže.

Žadatel:  p. Helena Selixová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

     1.              zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže ev. č. 917 o velikosti 13 m2 v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, ulice U Teplárny , Praha 5 Heleně Selixové, bytem nám. Josefa Machka 15/888, Praha 5 za nájemné ve výši Kč 800,- měsíčně.

5/0/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP  20/06/2009

Žádost:  NP –  Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, zrušení usn. RMČ zed ne 27.10.2009 – záměr pronájmu nebytových prostor o.s. JEŠTĚRKA,  nový záměr pronájmu nebyt. prostor Českému helsinskému výboru.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Zrušit:

     1.          usn. RMČ č. 36/1134 /2009 ze dne 27.10.2009 – záměr pronájmu NP – kanceláří a podílu společných proctor o celkové výměře 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 – Smíchov občanskému sdružení JEŠTĚRKA, IČ 22675035, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok.

   II.            Neschválit:

1.                   zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, Štefánikova 21, Praha 5 – Smíchov  Českému helsinskému výboru, IČ 00539708, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 260,- Kč/m2/rok na rozšíření stávajících prostor z důvodu hrubého porušování NS.

 

 

 

III.    schválit:

1.         zveřejnění záměru pronájmu na úřední desku.

5/0/0

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP  20/07/2009

Žádost:  Návrhy na podání žalob na uhrazení pohledávek za užívání NP a smluvních pokut nájemcům NP vč. případných žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého za neoprávněné užívání cizí věci.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

     I.         Schválit:

     1.          podání žalob na uhrazení pohledávek a smluvních pokut ( v upravené výši) vůči dřívějším příp. i současným nájemcům NP dle seznamu v příloze za období od 1.1.2007 do 31.10.2009

     2.          podání žalob vůči bývalým nájemcům NP na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého za neoprávněné užívání cizí věci po skončení doby nájmu.

   II.            Zmocňuje:

1.                      AK JUDr. Ilju Lamprechta, AK Janstová, Smetana a Partneři, AK JUDr. Jana Kopáčková a JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání žalob na úhradu pohledávek + smluvních pokut a k podání žalob na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého za neoprávněné užívání cizí věci po skončení doby nájmu, k zastupování MČ Praha 5 při jednání u příslušných soudů v těchto žalobách a k provádění nezbytných právních úkonů souvisejících s těmito žalobami za stranu žalobce.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

NP  20/08/2009

Žádost:  NP  Janáčkovo nábřeží 474/45, Praha 5 – Smíchov, WORLD  a  BOHEMIA GROUP, a.s., změna  v označení nájemce.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

Stanovisko KOA a M:

KOAaM doporučuje RMČ :

     I.         Vzít na vědomí:

     1.          změnu v označení nájemce NP čís. 902 na adrese Janáčkovo nábřeží 474/45, Praha 5 – Smíchov obch. firmy WORLD a BOHEMIA GROUP, a.s., IČ 265 09377, jak je zapsána v OR od 9.7.2009.

    II.        Schválit:

1.         vystavení Dodatku k NS, kterým bude provedena změna v označení stávajícího nájemce NP čís. 902 na adrese Janáčkovo nábřeží 474/45, Praha 5 – Smíchov v NS na obch. firmu WORLD a  BOHEMIA GROUP, a.s., IČ 265 09 377, tj. tak, jak je zapsána v OR od 9.7.2009.

5/0/0

Začátek zasedání KOAaM od 16 hod.

Konec zasedání KOAaM  v 17,30 hod.  

    

1. KOAaM se koná dne :  11.1. 2010  od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.

 

Za KOAaM:                                Ověřil:                                              V Praze dne: 15.12. 2009

       Jiřina Zavadilová               ing. Petr HORÁK

                                                          zástupce starosty

Přečteno: 4070x
Publikováno: 18.12.2009, poslední změna: 18.12.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout