Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

19. KOAaM - zápis ze dne 30.11.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
 
z  19. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 30.11. 2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
Zápis z 18. KOAaM a program na 19. KOAaM schválen.
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
19/01/2009
Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji parc. č. 791/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku parc. č. 791/3, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
 5/0/0       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/02/2009
Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 379, 380 a 381/1, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vybudování víceúčelového sportovního areálu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Souhlasit:
1.     se záměrem prodeje pozemků parc. č. 376, 377, 378, 379, 380 a 381/1, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem vybudování víceúčelového sportovního areálu za podmínky dodržení stanoviska ODŽ Praha 5.
5/0/0
 
19/03/2009
Žádost: Žádost  o trvalý průjezd parkem Mrázovka ke garáži u rodinného domu v ulicí U Mrázovky 6, přes pozemky parc. č. 2389, 2390 a 4889/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5.
Žadatel: p. V. Šebka
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.      Neschválit:
1.    trvalý průjezd přes pozemky parc. č. 2389, 2390 a 4889/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 ke garáži na pozemku parc. č. 2736, k.ú. Smíchov vlastnictví žadatele pana Václava Šebka.
5/0/0
 
19/04/2009
Žádost: Revokace usnesení 33/1104/2008 ze dne 7.10.2008 – aktualizace stanoviska.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.      Revokovat:
1.    usnesení RMČ Praha 5 č.j. 33/1104/2008 ze dne 7.10.2008 takto:
       RMČ Praha 5 souhlasí
       se záměrem prodeje id. ½ pozemků parc. č. 1184/37 a 1785/13, k.ú. Hlubočepy vlastníkům druhé id. ½, firmě EKOSPOL a.s. Dukelských hrdinů 19, Praha 7 za podmínky budoucího bezúplatného převodu části dotčených pozemků, do kterých zasáhne dopravní stavba (tzn. funkční plocha DU), zpět do vlastnictví hl. m. Prahy.
2.    doložit příslib firmy EKOSPOL a.s., že části pozemků, které zasáhne stavba budou odděleny GP.
5/0/0
 
 
19/05/2009
Žádost: Žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 9.11.1995 a Dodatku č. 1 ze dne 1.11.2000 na pozemek parc. č. 2/2, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5.
Žadatel: ZVŠ a PŠ Nepomucká 3/24
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.      Vzít na vědomí:
1.     ukončení nájemní smlouvy za dne 9.11.1995 a Dodatku 1 č. 232/OSM/OO ze dne 1.11.2000 na pronájem pozemku parc. č. 2/2, k.ú. Košíře (část areálu školy) uzavřené mezi ZVŠ a PŠ se sídlem Nepomucká 3/24, IČ: 70843171 ke dni 30.11.2009 z důvodu svěření budovy a areálu školy Nepomucká 3/24 do správy městské části Praha 5 na základě Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/69 ze dne 17.9.2009.
5/0/0
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  19/01/2009
Žádost: Klikatá 1238/90c, Praha 5 – uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro nájemce areálů Klikatá 1238/90c, Praha 5, kterými se mění způsob úhrady na služby a výše smluvní pokuty.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro nájemce areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, kterými se mění způsob úhrady záloh za služby – vodné, stočné, el. energie, svoz odpadu a výše smluvní pokuty v případě prodlení nájemce s placením nájemného z 0,5% na 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení po dni splatnosti.
5/0/0
 
OA  19/02/2009
Žádost: Magic Rainbow, s.r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 23/0/OOA/09 ze dne 17.4.2009, kterým se upravuje předmět nájmu – velikost užívané zahrady, výše nájemného a výše smluvní pokuty.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.    uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 23/O/OOA/09 ze dne 17.4.2009 se společností Magic Rainbow, s.r.o., zastoupené Mgr. Kamilou Benešovou, se sídlem Na Fakáně I 130/5, Praha 5, IČ 28539290, kterým se upravuje předmět  nájmu – velikost užívané zahrady, navyšuje se roční nájemné na 83.580,- Kč a mění se výše smluvní pokuty v případě prodlení nájemce s placením nájemného z 0,5 % na 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení po dni splatnosti.   
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  19/03/2009
Žádost: Via Lucis, o.p.s. – Záhorského 886/4, Praha 5, žádost o odložení plateb nájemného a schválení uzavření podnájemních smluv.
 
Žadatel:  Via Lucis, o.p.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
 
I.    Schválit:
1.    odstoupení od nájemní smlouvy č. 47/0/OOA/08 ze dne 12.6.2009 na pronájem objektu č.p. 886, Záhorského 4, Praha 5 uzavřené se společností Via Lucis, o.p.s., se sídlem Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462, dle čl. VII. odst. 2 písm. a) nájemní smlouvy, tj. nájemce užívá předmět nájmu v rozporu s nájemní smlouvou.
II.        Neschválit:
1.   odložení plateb nájemného za období od září 2009 do prosince 2009 pro nájemce objektu Záhorského 886/4, Praha 5, společnost Via Lucis, o.p.s. se sídlem Záhorského 886/4, Praha 5, IČ 28385462.
2.     uzavření podnájemní smlouvy se Zájmovou organizací ČSOP, zastoupenou Ing. Janem Kirschnerem, se sídlem Voskovcova 986, Praha 5, IČ 61388904 na pronájem části objektu Záhorského 886/4, Praha 5 o výměře 7,23 m2 s účinností od 1.7.2009.
3.    uzavření podnájemní smlouvy s JUNÁKEM – svazem skautů a skautek ČR, zastoupeným Mgr. Stanislavem Šlechtou, se sídlem Haškova 7, Praha 7, IČ 40614069 na pronájem části objektu Záhorského 886/4, Praha 5 o výměře 16 m2 s účinností od 1.9.2009
4.    uzavření podnájemní smlouvy s JUNÁKEM – svazem skautů a skautek ČR, zastoupeným Renátou Schusterovou, se sídlem Lohnického 845/23, Praha 5, IČ 61388394 na pronájem části objektu Záhorského 886/4, Praha 5 o výměře 16 m2 s účinností od 1.9.2009.
6/0/0
 
OA  19/04/2009
Žádost: Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.1999, uzavřené s MUDr. Ivanou Zatloukalovou, Kartouzská 6, Praha 5, na pronájem NP v areálu polikliniky Kartouzská, k provozování lékařské praxe.
 
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.9.1999, uzavřené s MUDr. Ivanou Zatloukalovou, Kartouzská 6, Praha 5, IČ: 69345554, na pronájem nebytových prostor ve 4. NP budovy A polikliniky Kartouzská, Praha 5 o celkové výměře 31,44 m2, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2011 a navyšuje se roční nájemné na 92.852,30 Kč s účinností od 1.1.2010.
6/0/0
 
 
OA  19/05/2009
Žádost: Záměr prodeje pozemků č. parc. 1742, 1741/1, 1746 v k.ú. Košíře při ul. Smolíkova a Karenova – vlastníkům bytových jednotek v domech č.p. 1039-1044.
Žadatel:  vlastníci bytových jednotek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 1746 v k.ú. Košíře o výměře 442 m2 za cenu 7,- Kč/m2 tj. celkem 3.094,- Kč vlastníkům bytů a garáží v domech čp. 1043 a 1044 v k.ú. Košíře dle LV č. 3507.
2.      se záměrem prodeje  části pozemku č. parc. 1742, k.ú. Košíře dle GP č. parc. 1742/2 o výměře 701 m2 a č. parc. 1733 o výměře 33 m2 tj. celkem 734 m2 za cenu 7,- Kč/m2, tj. celkem 5.138,- Kč vlastníkům bytů a garáží v domech č.p. 1039 a 1040 v k.ú. Košíře dle LV č. 3549.
3.         se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1742 v k.ú. Košíře dle GP č. parc. 1742/1 o výměře 237 m2 a č. parc. 1741/1 o výměře 125 m2 tj. celkem 362 m2 za cenu 7,- Kč/m2 tj. celkem 2.534,- Kč vlastníkům bytů a garáží v domech čp. 1041 a 1042 v k.ú. Košíře dle LV č. 4678.
4/0/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  19/06/2009
Žádost: Prodej pozemků zastavěných garážemi v k.ú. Radlice při ul. Na Vysoké II. vlastníkům staveb garáží.
Žadatel:  vlastníci garáží
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemků v k.ú. Radlice zastavěných řadovými dvoupatrovými garážemi za cenu 2.300,- Kč/m2 takto:
           - č. parc. 575/2 o výměře 18 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 718 za 41.400,- Kč
           - č. parc. 575/22 o výměře 19 m2 vlastníkovi stavby dle LV č. 361 za 43.700,- Kč
           - č. parc. 575/23 o výměře 18 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 536 za 41.400,- Kč
           - č. parc. 575/24 o výměře 19 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 549 za 43.700,- Kč
           - č. parc. 575/25 o výměře 18 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 500 za 41.400,- Kč
           - č. parc. 575/26 o výměře 19 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 547 za 43.700,- Kč
           - č. parc.575/27 o výměře 17 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 491 za 39.100,- Kč
           - č. parc. 575/28 o výměře 15 m2 vlastníkům stavby dle LV č. 571 za 34.500,- Kč
 2.      se záměrem prodeje souvisejících pozemků č. parc. 575/8 o výměře 97 m2 a č. parc. 575/9 o výměře 25 m2 za cenu 2.300,- Kč/m2 tj. celkem 280.600,- Kč do podílového spoluvlastnictví vlastníkům přilehlých garáží dle příslušných LV.
6/0/0
 
 
OA  19/07/2009
Žádost: Žádost o prodej pozemku č. parc. 589, k.ú. Košíře – spoluvlastník sousední nemovitosti.
Žadatel:  p. Jan Štěpánek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Nesouhlasit:
1.   se záměrem prodeje pozemku č. parc. 589, k.ú. Košíře spoluvlastníku sousedních nemovitostí Janu Štěpánkovi, bytem Praha 5, Cetyňská 496/7.
II.      Ukládá OOA:
1.1.jednat s vlastníkem zprivatizovaného domu čp. 660, k.ú. Košíře o prodeji související zahrady, tj. pozemku č. parc. 589, k.ú. Košíře.
5/0/1
 
 
 
 
 
NP 19/01/2009
Žádost: NP  Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Martin Kunstovný, uzavření nájemní smlouvy.
Žadatel: spoluvlastník domu + OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         za vlastnický podíl M%C P5 id. 4/10 s pronájmem NP – kanceláře - skladu s přísl. o výměře 24 m2 v přízemí domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy sjednané s Martinem Kunstovným, IČ 67769756.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 19/02/2009
Žádost: NP –  Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, Ing. Vlasta Váchová, žádost o ukončení nájmu garáže dohodou.
Žadatel: p. ing. Vlasta Váchová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP – garáže event. č. 919 o výměře 14,0 m2 v objektu řadových garáží na parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 s nájemcem – Ing. Vlastou Váchovou, Mrázovka 1107/1, Praha 5 dohodou k datu 31.12.2009.
     2.          Zveřejnit záměr pronájmu na úřední desku od 1.1.2010.
6/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 19/03/2009
Žádost: NP – K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, Petr Loula – OROX, podání žaloby na vyklizení a úhradu dlužných pohledávek.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          podání žaloby vůči nájemci Petru Loulovi – OROX, IČ 16868030, na vyklizení NP – skladu, K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov
      2.         podání žaloby vůči nájemci Petru Loulovi – OROX, IČ 16868030, na úhradu dlužného nájemného za NP K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov za období od 1.1.2007 do 31.10.2009 ve výši 172.245,- Kč vč. úhrady úroků z prodlení ve výši 58.154,-.
      3.         podání žaloby vůči nájemci Petru Loulovi – OROX, IČ 16868030, na úhradu smluvní pokuty upravené na sníženou výši 9,125% p.a. v částce 73.585,- Kč za NP K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov.
II.             Zmocnit:
AK JUDr. Ilju Lamprechta, se sídlem Holečkova 10, Praha 5, k podání výše uvedených žalob a k zastupování MČ Praha 5, jako žalobce ve sporu s nájemcem Petrem Loulou – OROX a k veškerým právním úkonům souvisejících s těmito žalobami.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 19/04/2009
Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 27/1075, Praha 5 – Smíchov, Černá Hora – Media, s.r.o., žádost o souhlas s uváděním sídla – Družstva OPUS VDI na adrese NP a schválení podnájmu.
Žadatel: Media s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
     1.          s uváděním sídla firmy Družstvo OPUS VDI, na adrese Janáčkovo nábřeží 27/1075, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
      II.        Schválit:
podnájem části nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 27/1075, Praha 5 – Smíchov na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 25.11.2009 uzavřené mezi nájemcem firmou Černá Hora – Media, spol. s r.o., IČ 64259196, a podnájemcem Družstvem OPUS VDI.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
19/04/2009
Žádost: Mandátní smlouva k zajištění správy podílového domu – Grafická 30/2337, Praha 5.
Žadatel: spoluvlastníci domu č.p. 2337, Grafická 30
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Zavadilová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          uzavření  Mandátní smlouvy na správu podílového domu Grafická 30/2337, Praha 5 se správní firmou Přemysl Davídek, se sídlem Praha 8, Nad Rokoskou 1376/26, IČO: 62570285.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
 
 
20. KOAaM se koná dne : 14.12. 2009 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                           Ověřil:                                              V Praze dne: 1.12.2009
 Jiřina Zavadilová              Ing. Petr HORÁK
                                             zástupce starosty
Přečteno: 4073x
Publikováno: 02.12.2009, poslední změna: 02.12.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout