18. KOAaM - zápis ze dne 18.11.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
 
z  18. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 18.11. 2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
18/01/2009
Žádost:  Odbor obchodních aktivit MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 529, k.ú. Radlice.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 529, k.ú. Radlice o výměře cca 12 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Vachuškovým, vlastníkům sousední nemovitosti parc. č. 615, k.ú. Radlice s ohledem na rozšíření komunikace.
 6/0/0      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/02/2009
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1271/3-6, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Nesouhlasit:
1.     se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1271/4 o výměře 59 m2, pozemku parc. č. 1271/5 o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 1271/6, o výměře 79 m2 a pozemku parc. č. 1271/3 o výměře 3385 m2, vše v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům staveb na nich umístěných s ohledem na součást přírodního parku a také z hlediska dopravy
6/0/0.
 
 
18/03/2009
Žádost: Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Smíchov ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, za pozemky v k.ú. Hlubočepy, Motol a Radlice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Souhlasit:
1.     se záměrem směny pozemku parc. č. 1114/10, k.ú. Smíchov ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, za pozemky parc. č. 508/10 a 1753/4, k.ú. Hlubočepy, pozemky parc. č. 403/5 a 403/10, k.ú. Motol, pozemek parc. č. 522/4, k.ú. Radlice, id. 128/576 pozemku parc. č. 312 a 314/2, k.ú. Radlice, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
II.      Nesouhlasit:
1.       se záměrem směny id. 88/216 pozemku parc. č. 310, id. 128/576 pozemku parc. č. 311/1 a 314/1, k.ú. Radlice, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/04/2009
Žádost: Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 11.12.2003 o výkonu správy nemovitosti objektu č.p. 1264, Nepomucká 3, Praha 5.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.     uzavření Dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 11.12.2003 o výkonu správy nemovitosti objektu č.p. 1264, Nepomucká 3, Praha 5 se společností Centra, a.s.
6/0/0
 
18/05/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu případně prodeji pozemků parc. č. 1271/7 a 1271/8, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Souhlasit:
1.      se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1271/7 o výměře 1010 m2 a zastavěného pozemku parc. č. 1271/8, k.ú. Hlubočepy o výměře 85 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkovi stavby na pozemku postavené.
2.      nesouhlasí s možností prodeje vzhledem k tomu, že jde o park.
6/0/0
 
18/06/2009
Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 379, 380 a 381/1, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vybudování víceúčelového sportovního areálu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál odložen k doplnění
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                           
 
                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  18/01/2009
Žádost: Vltavská 585/14 – žádost nájemce objektu, společnosti Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 1. NP objektu o celkové výměře 19,6 m2.
Žadatel:  Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. a společnosti
            GANYMEDES , s.r.o., se sídlem U Nikolajky 18, Praha 5, IČ 25060732 na pronájem části NP umístěných ve 1. NP objektu Vltavská 585/14, Praha 5, k.ú. Smíchov o výměře 19,6 m2 s účinností od 1.12.2009.
4/0/0
 
OA  18/02/2009
Žádost: Překlad materiálů do ZMČ
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Vzít na vědomí:
1.       informaci legislativního a právního odboru MHMP o překladech materiálů do ZMČ v případě nesouhlasu RMČ s prodejem nemovitostí.
4/0/0
 
OA  18/03/2009
Žádost: Záměr pronájmu pozemků pro umístění a provozování reklamních zařízení firmy outdoor akcent, s.r.o.
 
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.     se záměrem pronájmu částí pozemků v k.ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení firmě outdoor akcent, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, IČO 00545911 takto:
            - č. parc. 554, k.ú. Smíchov (Hořejší nábřeží) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok
II.       Nesouhlasit:
 1.        - č. parc. 5062, k.ú. Smíchov (Janáčkovo nábřeží) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok.
5/0/1
 
OA  18/04/2009
Žádost: Záměr prodeje pozemku č. parc. 1796/2, k.ú. Hlubočepy firmě AquaDream a.s., a uzavřením dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 102/0/OOA/06.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.     s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 102/O/OOA/06 uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 jako budoucím prodávajícím a společností AquaDream, a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Melodická 1380/3, IČ 27457125, jako budoucím kupujícím ze dne 18.10.2009 dle předloženého návrhu včetně příloh
2.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1796/2 v k.ú. Hlubočepy o výměře 2.344 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. 4,105.000,- Kč firmě AquaDream, a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Melodická 1380/3, IČ 27457125.
6/0/0
 
OA  18/05/2009
Žádost: Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice.
Žadatel:  f. Autotechnik Zralý s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Nesouhlasit:
1.     se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice firmě Autotechnik Zralý, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jindrova 1389/58
2.      se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice firmě Autotechnik Zralý, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jindrova 1389/58 za účelem výstavby autoservisu.
6/0/0
 
 
OA  18/06/2009
Žádost: Žádost o prodloužení doby užívání části pozemku č. parc. 1413, k.ú. Smíchov – restaurační zahrádka.
Žadatel:  f. VM PUB, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 71/O/OOA/05 na část pozemku č. parc. 1413 v k.ú. Smíchov o výměře 21 m2 – na rozšíření doby užívání pozemku tj. celoroční užívání za cenu 500,- Kč/m2/rok celkem 10.500,- Kč/rok s firmou VM PUB, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na záhonech 1281/68, IČ 28235142.
6/0/0
 
 
NP 18/01/2009
Žádost: NP  Lidická 41/406, Praha 5 Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.          pronájem NP – pracovny o výměře 41,66 m2 ve 4. podlaží domu č.p. 406, Lidická 41, Praha 5 – Smíchov žadateli:
            Ing. Tatiana ENGEL, Sibiřské nám. 1028/8, Praha 6, IČ 67403387
            za nájemné ve výši 5.048,- Kč měsíčně.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/02/2009
Žádost: NP –  Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kocourek, žádost o pronájem
Žadatel: p. Tomáš Kocourek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          zveřejnění záměru pronájmu NP – vinárny o výměře 83,5 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 297, ul. Na Bělidle čo. 36, Praha 5 - Smíchov Tomáši Kocourkovi, IČ 66899575, za nájemné ve výši 27.000,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou.
5/0/1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/03/2009
Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI – občanské sdružení, žádost o ukončení nájmů dohodou.
Žadatel: o.s. ATHINGANOI
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP ev. č. 901 o výměře 61,0 m2 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5 s nájemcem ATHINGANOI, O.s., IČ 69057451, dohodou k datu 30.11.2009
     2.          ukončení nájmu NP ev. č. 902 o výměře 18,3 m2 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5 s nájemcem ATHINGANOI – občanské sdružení, IČ 69057451, dohodou k datu 30.11.2009.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/04/2009
Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI – občanské sdružení, žádost o prominutí dlužného nájemného, úroků z prodlení a smluvní pokuty.
Žadatel: o.s. ATHINGANOI
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
     1.          prominutí dlužného nájemného ve výši 140.298,- Kč a úroku z prodlení ve výši 15.336,- Kč nájemci ATHINGANOI, občanské sdružení, IČ 69057451, za užívání NP ev. č. 901 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5
      2.         prominutí dlužného nájemného ve výši 4.095,- Kč a úroku z prodlení ve výši 3.412,- Kč nájemci ATHINGANOI, občanské sdružení, IČ 69057451, za užívání NP event. č. 902 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5.
     3.          doplnit o vyjádření sociální a etnické komise.
6/0/1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/05/2009
Žádost: NP – Žádost Sdružení SOS dětských vesniček o pronájem nebytových prostor
Žadatel: Sdružení SOS dětských vesniček
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
     1.          žádost Sdružení SOS dětských vesniček, U Pražského mostu 50/4, 119 01 Praha – Hrad na poskytnutí vhodného NP.
II.                  Schválit:
1.                    nabídku vhodných NP pro řešení potřeby žadatele
alt. C) U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov o výměře 97,39 m2, v 1. NP (po ATHINGANOI, o.s. a Fuchsovi).
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/06/2009
Žádost: NP – Plzeňská 49/198, Praha 5, k.ú. Košíře – Silvie Eschnerová, ukončení nájmu NP dohodou ke dni 30.11.2009.
Žadatel: p. Silvie Eschnerová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře s nájemcem Silvií Eschnerovou, IČ 61831336, ke dni 30.11.2009.
7/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
18/07/2009
Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 606/30, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba Česko-rakouského gymnázia.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.                      Souhlasit:
1.            se záměrem prodeje pozemku parc. č. 606/30, k.ú. Košíře dle GP č. 1622-158/2009 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem výstavby Česko-rakouského gymnázia.
4/0/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Začátek zasedání KOAaM v 15 hod.
Konec zasedání KOAaM v 16,30 hod.
 
 
 
19. KOAaM  se  koná dne : 30.11. 2009  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                           Ověřil:                                               V Praze dne: 19.11. 2009
 Jiřina Zavadilová             ing. Petr HORÁK
                                             zástupce starosty
Přečteno: 4332x
Publikováno: 23.11.2009, poslední změna: 23.11.2009
Autor: Odbor správy majetku