Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

18. KOAaM - zápis ze dne 18.11.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
 
z  18. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 18.11. 2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
18/01/2009
Žádost:  Odbor obchodních aktivit MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 529, k.ú. Radlice.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Nesouhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 529, k.ú. Radlice o výměře cca 12 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Vachuškovým, vlastníkům sousední nemovitosti parc. č. 615, k.ú. Radlice s ohledem na rozšíření komunikace.
 6/0/0      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/02/2009
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1271/3-6, k.ú. Hlubočepy.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Nesouhlasit:
1.     se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1271/4 o výměře 59 m2, pozemku parc. č. 1271/5 o výměře 37 m2, pozemku parc. č. 1271/6, o výměře 79 m2 a pozemku parc. č. 1271/3 o výměře 3385 m2, vše v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům staveb na nich umístěných s ohledem na součást přírodního parku a také z hlediska dopravy
6/0/0.
 
 
18/03/2009
Žádost: Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Smíchov ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, za pozemky v k.ú. Hlubočepy, Motol a Radlice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Souhlasit:
1.     se záměrem směny pozemku parc. č. 1114/10, k.ú. Smíchov ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, za pozemky parc. č. 508/10 a 1753/4, k.ú. Hlubočepy, pozemky parc. č. 403/5 a 403/10, k.ú. Motol, pozemek parc. č. 522/4, k.ú. Radlice, id. 128/576 pozemku parc. č. 312 a 314/2, k.ú. Radlice, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
II.      Nesouhlasit:
1.       se záměrem směny id. 88/216 pozemku parc. č. 310, id. 128/576 pozemku parc. č. 311/1 a 314/1, k.ú. Radlice, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/04/2009
Žádost: Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 11.12.2003 o výkonu správy nemovitosti objektu č.p. 1264, Nepomucká 3, Praha 5.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.     uzavření Dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 11.12.2003 o výkonu správy nemovitosti objektu č.p. 1264, Nepomucká 3, Praha 5 se společností Centra, a.s.
6/0/0
 
18/05/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu případně prodeji pozemků parc. č. 1271/7 a 1271/8, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Souhlasit:
1.      se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1271/7 o výměře 1010 m2 a zastavěného pozemku parc. č. 1271/8, k.ú. Hlubočepy o výměře 85 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkovi stavby na pozemku postavené.
2.      nesouhlasí s možností prodeje vzhledem k tomu, že jde o park.
6/0/0
 
18/06/2009
Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 376, 377, 378, 379, 380 a 381/1, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vybudování víceúčelového sportovního areálu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál odložen k doplnění
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                           
 
                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  18/01/2009
Žádost: Vltavská 585/14 – žádost nájemce objektu, společnosti Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 1. NP objektu o celkové výměře 19,6 m2.
Žadatel:  Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      uzavření podnájemní smlouvy mezi společností Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. a společnosti
            GANYMEDES , s.r.o., se sídlem U Nikolajky 18, Praha 5, IČ 25060732 na pronájem části NP umístěných ve 1. NP objektu Vltavská 585/14, Praha 5, k.ú. Smíchov o výměře 19,6 m2 s účinností od 1.12.2009.
4/0/0
 
OA  18/02/2009
Žádost: Překlad materiálů do ZMČ
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Vzít na vědomí:
1.       informaci legislativního a právního odboru MHMP o překladech materiálů do ZMČ v případě nesouhlasu RMČ s prodejem nemovitostí.
4/0/0
 
OA  18/03/2009
Žádost: Záměr pronájmu pozemků pro umístění a provozování reklamních zařízení firmy outdoor akcent, s.r.o.
 
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.     se záměrem pronájmu částí pozemků v k.ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení firmě outdoor akcent, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, IČO 00545911 takto:
            - č. parc. 554, k.ú. Smíchov (Hořejší nábřeží) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok
II.       Nesouhlasit:
 1.        - č. parc. 5062, k.ú. Smíchov (Janáčkovo nábřeží) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok.
5/0/1
 
OA  18/04/2009
Žádost: Záměr prodeje pozemku č. parc. 1796/2, k.ú. Hlubočepy firmě AquaDream a.s., a uzavřením dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 102/0/OOA/06.
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.     s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 102/O/OOA/06 uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 jako budoucím prodávajícím a společností AquaDream, a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Melodická 1380/3, IČ 27457125, jako budoucím kupujícím ze dne 18.10.2009 dle předloženého návrhu včetně příloh
2.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1796/2 v k.ú. Hlubočepy o výměře 2.344 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. 4,105.000,- Kč firmě AquaDream, a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Melodická 1380/3, IČ 27457125.
6/0/0
 
OA  18/05/2009
Žádost: Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice.
Žadatel:  f. Autotechnik Zralý s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Nesouhlasit:
1.     se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice firmě Autotechnik Zralý, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jindrova 1389/58
2.      se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice firmě Autotechnik Zralý, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jindrova 1389/58 za účelem výstavby autoservisu.
6/0/0
 
 
OA  18/06/2009
Žádost: Žádost o prodloužení doby užívání části pozemku č. parc. 1413, k.ú. Smíchov – restaurační zahrádka.
Žadatel:  f. VM PUB, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 71/O/OOA/05 na část pozemku č. parc. 1413 v k.ú. Smíchov o výměře 21 m2 – na rozšíření doby užívání pozemku tj. celoroční užívání za cenu 500,- Kč/m2/rok celkem 10.500,- Kč/rok s firmou VM PUB, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na záhonech 1281/68, IČ 28235142.
6/0/0
 
 
NP 18/01/2009
Žádost: NP  Lidická 41/406, Praha 5 Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.          pronájem NP – pracovny o výměře 41,66 m2 ve 4. podlaží domu č.p. 406, Lidická 41, Praha 5 – Smíchov žadateli:
            Ing. Tatiana ENGEL, Sibiřské nám. 1028/8, Praha 6, IČ 67403387
            za nájemné ve výši 5.048,- Kč měsíčně.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/02/2009
Žádost: NP –  Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kocourek, žádost o pronájem
Žadatel: p. Tomáš Kocourek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          zveřejnění záměru pronájmu NP – vinárny o výměře 83,5 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 297, ul. Na Bělidle čo. 36, Praha 5 - Smíchov Tomáši Kocourkovi, IČ 66899575, za nájemné ve výši 27.000,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby na dobu neurčitou.
5/0/1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/03/2009
Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI – občanské sdružení, žádost o ukončení nájmů dohodou.
Žadatel: o.s. ATHINGANOI
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP ev. č. 901 o výměře 61,0 m2 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5 s nájemcem ATHINGANOI, O.s., IČ 69057451, dohodou k datu 30.11.2009
     2.          ukončení nájmu NP ev. č. 902 o výměře 18,3 m2 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5 s nájemcem ATHINGANOI – občanské sdružení, IČ 69057451, dohodou k datu 30.11.2009.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/04/2009
Žádost: NP – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov, ATHINGANOI – občanské sdružení, žádost o prominutí dlužného nájemného, úroků z prodlení a smluvní pokuty.
Žadatel: o.s. ATHINGANOI
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
     1.          prominutí dlužného nájemného ve výši 140.298,- Kč a úroku z prodlení ve výši 15.336,- Kč nájemci ATHINGANOI, občanské sdružení, IČ 69057451, za užívání NP ev. č. 901 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5
      2.         prominutí dlužného nájemného ve výši 4.095,- Kč a úroku z prodlení ve výši 3.412,- Kč nájemci ATHINGANOI, občanské sdružení, IČ 69057451, za užívání NP event. č. 902 v nemovitosti č.p. 918, k.ú. Smíchov, U Královské louky č.o. 5, Praha 5.
     3.          doplnit o vyjádření sociální a etnické komise.
6/0/1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/05/2009
Žádost: NP – Žádost Sdružení SOS dětských vesniček o pronájem nebytových prostor
Žadatel: Sdružení SOS dětských vesniček
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
     1.          žádost Sdružení SOS dětských vesniček, U Pražského mostu 50/4, 119 01 Praha – Hrad na poskytnutí vhodného NP.
II.                  Schválit:
1.                    nabídku vhodných NP pro řešení potřeby žadatele
alt. C) U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov o výměře 97,39 m2, v 1. NP (po ATHINGANOI, o.s. a Fuchsovi).
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 18/06/2009
Žádost: NP – Plzeňská 49/198, Praha 5, k.ú. Košíře – Silvie Eschnerová, ukončení nájmu NP dohodou ke dni 30.11.2009.
Žadatel: p. Silvie Eschnerová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře s nájemcem Silvií Eschnerovou, IČ 61831336, ke dni 30.11.2009.
7/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
18/07/2009
Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 606/30, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba Česko-rakouského gymnázia.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.                      Souhlasit:
1.            se záměrem prodeje pozemku parc. č. 606/30, k.ú. Košíře dle GP č. 1622-158/2009 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem výstavby Česko-rakouského gymnázia.
4/0/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Začátek zasedání KOAaM v 15 hod.
Konec zasedání KOAaM v 16,30 hod.
 
 
 
19. KOAaM  se  koná dne : 30.11. 2009  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                           Ověřil:                                               V Praze dne: 19.11. 2009
 Jiřina Zavadilová             ing. Petr HORÁK
                                             zástupce starosty
Přečteno: 4331x
Publikováno: 23.11.2009, poslední změna: 23.11.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout