Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

17. KOAaM - zápis ze dne 2.11.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
 
ze  17. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 2.11. 2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Zápis ze 16. KOAaM a program na 17. KOAaM je schválen.
Č Á S T   MAJETKOVÁ
17/01/2009
Žádost:  Stanovisko k prodeji nemovitosti č.p. 3215, Drtinova 3a na pozemku parc. č. 3062/3 a pozemků parc. č. 3064, 3062/3 a 3062/1, vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zařízení školy nebo zařízení podobného typu.
Žadatel:  OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Nesouhlasit:
1.        se záměrem úplatného převodu budovy č.p. 3215, Drtinova 3a na pozemku parc. č. 3062/3 a pozemků parc. č. 3064 o výměře 947 m2, 3062/3 o výměře 385 m2 a pozemku parc. č. 3062/1 o výměře 930 m2 vše v k.ú. Smíchov dle GP č. 2811-1/2007 z vlastnictví obce hl. m. Prahy a doporučuje ponechat v majetku obce pro možné využití školních či mimoškolních aktivit.
6/0/0
       
 
 
 
 
 
 
 
 
17/02/2009
Žádost: Žádost o trvalý průjezd parkem Mrázovka ke garáži u rodinného domu v ulici U Mrázovky 6, přes pozemky parc. č. 2389, 2390 a 4889/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5.
Žadatel: p. Jan Pecold
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál odložen.
6/0/0
 
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  17/01/2009
Žádost: Záměr prodeje pozemku č. parc. 3005, k.ú. Smíchov – zastavěného domem č.p. 499, Viktora Huga 499/8.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3005, k.ú. Smíchov o výměře 385 m2 za 1.690,- Kč/m2 tj. celkem 650.650,- Kč vlastníkům bytových jednotek v podílech dle LV č. 2909.
2.         doporučuje oslovit ostatní vlastníky domů v obdobném majetkoprávním vztahu k odkupu pozemků.
7/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  17/02/2009
Žádost: Prodloužení nájmu 20-ti parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      prodloužení nájemní smlouvy č. 3/0/OOA/07 na 20 parkovacích míst v garážích OC Nový Smíchov o další rok tj. rok 2010 za paušální poplatek 200.000,- Kč + DPH, poplatek bude hrazen z rozpočtové kapitoly 0912, § 6171, pol. 5164 odboru správy služeb
2.      uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 1 parkovací místo v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy se sídlem Praha 1, Rytířská 12 za cenu 10.500,- Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši
3.      uzavření dodatku k podnájemní smlouvě na 2 parkovací místa v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 za cenu 10.500,- Kč/parkovací místo/rok + DPH v platné výši.
7/0/0
 
 
OA  17/03/2009
Žádost: Prodej pozemku č. parc. 1747, k.ú. Smíchov vlastníkům stavby č.p. 1648.
Žadatel:  vlastníci stavby č.p. 1648
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.     se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1747, k.ú. Smíchov o výměře 78 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2009 tj. 4.500,- Kč/m2 celkem 351.000,- Kč vlastníkům stavby č.p. 1648, k.ú. Smíchov manželům Peterovým, bytem Praha 13, Bronzová 2022/25.
7/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 17/01/2009
Žádost: NP  Na Skalce 17/765, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
Žadatel: ing. Vlasta Váchová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.          pronájem NP – garáže o výměře 16,46 m2 v přízemí domu č.p. 765, Na Skalce 17, Praha 5 – Smíchov žadateli:
            Ing. Vlasta Váchová, Mrázovka 1/1175, Praha 5
            za nájemné ve výši 1.000,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH).
7/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 17/02/2009
Žádost: NP –  Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, změna usn. RMČ ze dne 30.9.2009.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Zrušit:
     1.          bod. č. 1 usn. RMČ č. 33/1042/2009 ze dne 30.9.2009.
     II.         Revokovat:
     1.          bod č. 2 usn. RMČ č. 33/1042/2009 ze dne 30.9.2009 takto:
                  RMČ souhlasí
                  Za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. ½ s ukončením Smlouvy o nájmu NP č. 2/1200/2007 ze dne 1.4.2007 na NP v domě č.p. 1200, Borovská 6, Praha 5 – Smíchov s firmou MAK Trading, spol. s.r.o., IČ 26171074, dohodou k datu 31.10.2009.
      III.       Souhlasit:
za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. ½ s pronájmem NP – restaurace o výměře 148 m2 v přízemí a suterénu domu č.p. 1200, Zborovská 6, Praha 5 – Smíchov s firmou PINAUS, spol. s.r.o., IČ 27951103 na základě předložené Smlouvy o nájmu NP č. 2/1200/2009.
5/0/2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
OA  17/04/2009
Žádost: PATERONE OIL s.r.o., IČ 28185366, Klikatá 1238/90c, Praha 5 – výpověď z nájemní smlouvy č. 75/0/OOA/08 ze dne 9.10.2008.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      výpověď z nájemní smlouvy č. 75/0/OOA/08 uzavřené dne 9.10.2008 se společností PATERSONE OIL s.r.o., zastoupené Pavlem Horákem, na základě plné moci, se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ 28185366 na pronájem NP – kanceláře o celkové výměře 9,9 m2 v areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5.
2.      zrušení souhlasu s umístěním sídla společnosti PATERSONE OIL s.r.o., IČ 28185366 na adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5 ze dne 30.9.2008.
3.      podání žaloby na společnost PATERSONE OIL s.r.o., IČ 28185366 v případě neuhrazení dlužného nájemného zjištěného ke dni ukončení nájemní smlouvy a nepředání NP ker dni ukončení nájemní smlouvy.
II.      Zmocnit:
1.     JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání výše uvedené žaloby na nájemce NP – kanceláře v objektu Klikatá 1238/90c, PATERSONE OIL s.r.o., IČ 28185366 a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.
7/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP  17/03/2009
Žádost: NP – J. Plachty 17/986, Staropramenná 9/547, Bozděchova 9/637, CENTRA, a.s., uzavření Dodatků k NS na prodloužení nájmů.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.     uzavření Dodatku k NS č. 627/P/C/2007/986 ze dne 31.10.2007 ( ve znění Dodatku č. 1/2008) sjednané se spol. CENTRA, a.s., IČ 18628966, na NP Jindřicha Plachty 17/986 a NP Staropramenná 9/637, Praha 5 – Smíchov, kterým se prodlužuje doba nájmu uvedená v bodu 1. čl. III NS o 5 let, tj. do 30.6.2014 s právem opce na prodloužení nájmu NP o dalších 5 let v případě řádného plnění povinností nájemce.
2.      uzavření Dodatku k NS č. 16/2007 ze dne 28.11.2007 sjednané se spol. CENTRA, a.s., IČ 18628966, na NP Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, kterým se prodlužuje doba nájmu uvedená v bodu 1. čl. III NS o 5 let, tj. do 30.6.2014 s právem opce na prodloužení nájmu NP o dalších 5 let v případě řádného plnění povinností nájemce.
7/0/0
 
 
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 17 hod.
 
 
 
 
18. KOAaM  která se měla konat dle plánu dne 16.11.2009 se ruší a náhradní termín komise bude ve středu dne 18.11.2009  již od  15 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                           Ověřil:                                                   V Praze dne: 3.11. 2009
 Jiřina Zavadilová             ing. Petr HORÁK
                                             zástupce starosty
Přečteno: 3459x
Publikováno: 05.11.2009, poslední změna: 05.11.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout