16. KOAaM - Zápis ze dne 19.10.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
 
ze  16. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 19.10. 2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
16/01/2009
Žádost:  Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1542/1, k.ú. Košíře z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví MČ Praha 5 dle § 22 odst. 2 zákona ZMS – veřejný zájem.
Žadatel:  OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1542/1, k.ú. Košíře z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví MČ Praha 5 dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. – veřejný zájem.
6/0/0       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/02/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 200/2 a parc. č. 174/14, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba lehké sportovní haly.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 200/2 o výměře 2709 m2 a pozemku parc. č. 174/14 o výměře 640 m2 vše v k.ú. Jinonice sportovnímu klubu Motorlet Praha o.s. za účelem výstavby lehké sportovní haly v případě dodržení všech podmínek stanoviska ODŽ ÚMČ Praha 5.
5/0/1
 
16/03/2009
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od července do září 2009.
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        informace dle Přílohy č. 1 o souhlasech dle kompetencí.
6/0/0
 
16/04/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – manipulační plocha pro technickou obsluhu objektu ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře  o výměře 65 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – manipulační prostor pro technickou obsluhu objektu ve vlastnictví žadatele za předpokladu, že záměr neomezí přístup na sousední pozemky.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  16/01/2009
Žádost: Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2010.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Vzít na vědomí:
1.       návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2010 bez připomínek.
4/0/2
 
 
OA  16/02/2009
Žádost: Štěpařská č.o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č.p. 969, 970, 971, 972, se stavebními pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Zrušit:
1.        usnesení RMČ Praha 5 č. 20/554/2009 ze dne 26.5.2009 a usnesení RMČ Praha 5 č. 26/753/2009 ze dne 8.7.2009
II.       Souhlasit:
1.       se záměrem společného prodeje domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zast. pozemky parcel. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvisejícím pozemkem parcel. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, Štěpařská č.o. 10, třetí osobě za minimální kupní cenu : 15, 750.000,- Kč.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  16/03/2009
Žádost: Žádost o odpuštění úroků z prodlení pro Jozefa Potanku, V Zahrádkách 855, Praha 8, IČ 86894781.
Žadatel:  Jozef Potanka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.       odpuštění vyměřeného úroku z prodlení na základě diskontních sazeb vedených ČNB podléhajících nařízení vlády č. 142/1994 Sb. A 163/2005 Sb. ve výši 6.145,54 Kč za neuhrazení nájemného za pronájem části fasády na objektu Radlická 112/2070, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení pro Jozefa Potanku, V Zahrádkách 855, Praha 8, IČ 86894781.
6/0/0
 
 
OA  16/04/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. ZZB/52/OOA/06 ze dne 28.7.2006 uzavřené se Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, IČ 70889660.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.       uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2006 č. ZZB/52/OOA/06, kterým se mění název a identifikace nájemce NP Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5, ze Správy služeb Městské policie hl. m. Prahy, IČ 70889660 na Hlavní Město Praha – Městská policie hl. m. Prahy, IČ 00064581.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  16/05/2009
Žádost: Záměr prodeje nebytového prostoru č. 96/103 ulice Zborovská č.p. 96, č.o. 62 se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku č. 850, k.ú. Malá Strana, Praha 5.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Ing. Tatiana Svobodová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje nebytového prostoru NP č. 96/103 ulice Zborovská 62 o velikosti 63,30 m2 s podílem 633/17083 na příslušenství budovy a zastav. pozemku parc. č. 850 v bytovém domě č.p. 96, Zborovská 62, k.ú. Malá Strana dle Statutu oprávněnému nájemci za cenu 1, 300.000,- Kč. 
4/1/1
 
OA  16/06/2009
Žádost: Stavba „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvice“ – Dodatek k nájemní smlouvě s s.r.o. EkoMotol CZ a výpůjčka části pozemku č. parc. 437, k.ú. Motol pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.        uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 96/0/OOA/04 z důvodu snížení výměry pronajatého pozemku č. parc.437 v k.ú. Motol k dočasnému užívání části pozemku o výměře 406 m2 pro veřejně prospěšnou stavbu „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická“ s EkoMotol CZ, s.r.o.
2.         záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 437 v k.ú. Motol o výměře 406 m2 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. pro veřejně prospěšnou stavbu „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická“.
5/0/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 16/01/2009
Žádost: NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu kanceláří občanskému sdružení JEŠTĚRKA.
Žadatel: o.s. JEŠTĚRKA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.          zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, Štefánikova 1, Praha 5 – Smíchov občanskému sdružení JEŠTĚRKA, IČ 22675035, na dobu neurčitou za nájemné ve výši : 260,- Kč/m2/rok.
5/0/1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 16/02/2009
Žádost: NP –  Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, Občanská demokratická strana – Oblastní sdružení Praha 5, změna doby trvání nájmu a podnájem části NP pro JUDr. Andreu Češkovou.
Žadatel: ODS
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          změnu doby trvání nájmu NP v domě č.p. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov v NS č. 56/98 uzavřené dne 24.6.1998 s ODS – OS Praha 5, IČ 16192656 na dobu určitou do 30.6.2017
     2.          podnájem části NP – kanceláře o výměře 19 m2 v nemovitosti č.p. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov, užívaného ODS – OS Praha 5, IČ 16192656, pro JUDr. Andreu Češkovou, poslankyni Evropského parlamentu. 
6/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
OA  16/07/2009
Žádost: Prodej pozemků č. parc. 1128, id. 262/336 č. parc. 1130, č. parc. 1201 a č. parc. 1992/29, k.ú. Košíře a uzavírání dodatků k budoucím kupním smlouvám s firmou RS development, s.r.o.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.        s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 38/0/OOA/07 uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 jako budoucím prodávajícím  a společností RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 jako budoucím kupujícím dne 11.7.2007
2.       s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 39/0/OOA/07 uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 jako budoucím prodávajícím a společností RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 jako budoucím kupujícím dne 11.7.2007
3.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1128 o výměře 197 m2 za cenu 5.005,- Kč/m2, parc. č. 1130 o výměře 101 m2 za cenu 5.010,- Kč/m2, parc. č. 1992/29 o výměře 267 m2 za cenu 1.647,- Kč/m2 a parc. č. 1201 o výměře 1.241 m2 za cenu 6.022,- Kč/m2, o celkové výměře 1.806 m2, vše v k.ú. Košíře společnosti RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánkova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 za celkovou cenu 9, 405.046,- Kč
4.        se zřízením věcného břemene chůze a jízdy, které bude zatěžovat prodávaný pozemek parc. č. 1992/29 ve prospěch všech vlastníků pozemku parc. č. 1131 a budovy č.p. 136 v k.ú. Košíře, a to dle geometrického plánu č. 1635-35/2009 s vymezením rozsahu věcného břemene za cenu 34.790,- Kč
5.         se záměrem prodeje id. 262/336 pozemku parc. č. 1129 o celkové výměře 154 m2 v k.ú. Košíře, RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 za cenu 5.005,- Kč/m2 tj. celkem za 604.017,- Kč
případně se záměrem prodeje id. 262/336 pozemku parc. č. 1129 spoluvlastnici Janě Sakařové, bytem Vyžlovská 3114/26, Praha 10, za cenu 5.005,- Kč/m2 tj. celkem za 601.017,- Kč za předpokladu, že spoluvlastnice využije zákonné předkupní právo.
5/0/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 16/03/2009
Žádost: NP – Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: p. Drahoslav Pacák
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP – prodejny o výměře 27,88 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 259, Štefánikova č. 51, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – Drahoslavám Pacákem, IČ: 66451001, dohodou k datu 30.11.2009 a za předpokladu uhrazení dlužné pohledávky před podpisem dohody.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 16/04/2009
Žádost: NP – Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Zuzana Hroššová, změna v osobě nájemce na spol. CLINUVEL, s.r.o.
Žadatel: MUDr. Zuzana Hroššová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          uzavření Dodatku k NS na NP – ordinace praktického lékaře o výměře 65,93 m2 v nemovitosti Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, kterým se mění osoba nájemce z MUDr. Zuzany Hroššové na spol. CLINUVEL, s.r.o., IČ 28493338.
5/0/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
 
17. KOAaM se koná dne : 2.11. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
Za KOAaM:                             Ověřil:                                            V Praze dne: 20.10. 2009
  Jiřina Zavadilová          ing. Petr HORÁK
                                              zástupce starosty
Přečteno: 4137x
Publikováno: 21.10.2009, poslední změna: 21.10.2009
Autor: Odbor správy majetku