Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

16. KOAaM - Zápis ze dne 19.10.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
 
ze  16. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 19.10. 2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
16/01/2009
Žádost:  Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1542/1, k.ú. Košíře z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví MČ Praha 5 dle § 22 odst. 2 zákona ZMS – veřejný zájem.
Žadatel:  OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1542/1, k.ú. Košíře z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví MČ Praha 5 dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. – veřejný zájem.
6/0/0       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/02/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 200/2 a parc. č. 174/14, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba lehké sportovní haly.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 200/2 o výměře 2709 m2 a pozemku parc. č. 174/14 o výměře 640 m2 vše v k.ú. Jinonice sportovnímu klubu Motorlet Praha o.s. za účelem výstavby lehké sportovní haly v případě dodržení všech podmínek stanoviska ODŽ ÚMČ Praha 5.
5/0/1
 
16/03/2009
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od července do září 2009.
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        informace dle Přílohy č. 1 o souhlasech dle kompetencí.
6/0/0
 
16/04/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – manipulační plocha pro technickou obsluhu objektu ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře  o výměře 65 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – manipulační prostor pro technickou obsluhu objektu ve vlastnictví žadatele za předpokladu, že záměr neomezí přístup na sousední pozemky.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  16/01/2009
Žádost: Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2010.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Vzít na vědomí:
1.       návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2010 bez připomínek.
4/0/2
 
 
OA  16/02/2009
Žádost: Štěpařská č.o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č.p. 969, 970, 971, 972, se stavebními pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Zrušit:
1.        usnesení RMČ Praha 5 č. 20/554/2009 ze dne 26.5.2009 a usnesení RMČ Praha 5 č. 26/753/2009 ze dne 8.7.2009
II.       Souhlasit:
1.       se záměrem společného prodeje domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zast. pozemky parcel. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvisejícím pozemkem parcel. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, Štěpařská č.o. 10, třetí osobě za minimální kupní cenu : 15, 750.000,- Kč.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  16/03/2009
Žádost: Žádost o odpuštění úroků z prodlení pro Jozefa Potanku, V Zahrádkách 855, Praha 8, IČ 86894781.
Žadatel:  Jozef Potanka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.       odpuštění vyměřeného úroku z prodlení na základě diskontních sazeb vedených ČNB podléhajících nařízení vlády č. 142/1994 Sb. A 163/2005 Sb. ve výši 6.145,54 Kč za neuhrazení nájemného za pronájem části fasády na objektu Radlická 112/2070, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení pro Jozefa Potanku, V Zahrádkách 855, Praha 8, IČ 86894781.
6/0/0
 
 
OA  16/04/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. ZZB/52/OOA/06 ze dne 28.7.2006 uzavřené se Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, IČ 70889660.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.       uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28.7.2006 č. ZZB/52/OOA/06, kterým se mění název a identifikace nájemce NP Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5, ze Správy služeb Městské policie hl. m. Prahy, IČ 70889660 na Hlavní Město Praha – Městská policie hl. m. Prahy, IČ 00064581.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA  16/05/2009
Žádost: Záměr prodeje nebytového prostoru č. 96/103 ulice Zborovská č.p. 96, č.o. 62 se spoluvlastnickým podílem na zastavěném pozemku č. 850, k.ú. Malá Strana, Praha 5.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Ing. Tatiana Svobodová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje nebytového prostoru NP č. 96/103 ulice Zborovská 62 o velikosti 63,30 m2 s podílem 633/17083 na příslušenství budovy a zastav. pozemku parc. č. 850 v bytovém domě č.p. 96, Zborovská 62, k.ú. Malá Strana dle Statutu oprávněnému nájemci za cenu 1, 300.000,- Kč. 
4/1/1
 
OA  16/06/2009
Žádost: Stavba „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvice“ – Dodatek k nájemní smlouvě s s.r.o. EkoMotol CZ a výpůjčka části pozemku č. parc. 437, k.ú. Motol pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.        uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 96/0/OOA/04 z důvodu snížení výměry pronajatého pozemku č. parc.437 v k.ú. Motol k dočasnému užívání části pozemku o výměře 406 m2 pro veřejně prospěšnou stavbu „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická“ s EkoMotol CZ, s.r.o.
2.         záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 437 v k.ú. Motol o výměře 406 m2 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s. pro veřejně prospěšnou stavbu „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická“.
5/0/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 16/01/2009
Žádost: NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu kanceláří občanskému sdružení JEŠTĚRKA.
Žadatel: o.s. JEŠTĚRKA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.          zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláří a podílu společných prostor o celkové výměře 66,11 m2 v 1. patře nemovitosti č.p. 216, Štefánikova 1, Praha 5 – Smíchov občanskému sdružení JEŠTĚRKA, IČ 22675035, na dobu neurčitou za nájemné ve výši : 260,- Kč/m2/rok.
5/0/1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 16/02/2009
Žádost: NP –  Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, Občanská demokratická strana – Oblastní sdružení Praha 5, změna doby trvání nájmu a podnájem části NP pro JUDr. Andreu Češkovou.
Žadatel: ODS
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          změnu doby trvání nájmu NP v domě č.p. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov v NS č. 56/98 uzavřené dne 24.6.1998 s ODS – OS Praha 5, IČ 16192656 na dobu určitou do 30.6.2017
     2.          podnájem části NP – kanceláře o výměře 19 m2 v nemovitosti č.p. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov, užívaného ODS – OS Praha 5, IČ 16192656, pro JUDr. Andreu Češkovou, poslankyni Evropského parlamentu. 
6/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
OA  16/07/2009
Žádost: Prodej pozemků č. parc. 1128, id. 262/336 č. parc. 1130, č. parc. 1201 a č. parc. 1992/29, k.ú. Košíře a uzavírání dodatků k budoucím kupním smlouvám s firmou RS development, s.r.o.
Žadatel:  OOA.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.        s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 38/0/OOA/07 uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 jako budoucím prodávajícím  a společností RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 jako budoucím kupujícím dne 11.7.2007
2.       s uzavřením dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 39/0/OOA/07 uzavřené mezi Městskou částí Praha 5 jako budoucím prodávajícím a společností RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 jako budoucím kupujícím dne 11.7.2007
3.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1128 o výměře 197 m2 za cenu 5.005,- Kč/m2, parc. č. 1130 o výměře 101 m2 za cenu 5.010,- Kč/m2, parc. č. 1992/29 o výměře 267 m2 za cenu 1.647,- Kč/m2 a parc. č. 1201 o výměře 1.241 m2 za cenu 6.022,- Kč/m2, o celkové výměře 1.806 m2, vše v k.ú. Košíře společnosti RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánkova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 za celkovou cenu 9, 405.046,- Kč
4.        se zřízením věcného břemene chůze a jízdy, které bude zatěžovat prodávaný pozemek parc. č. 1992/29 ve prospěch všech vlastníků pozemku parc. č. 1131 a budovy č.p. 136 v k.ú. Košíře, a to dle geometrického plánu č. 1635-35/2009 s vymezením rozsahu věcného břemene za cenu 34.790,- Kč
5.         se záměrem prodeje id. 262/336 pozemku parc. č. 1129 o celkové výměře 154 m2 v k.ú. Košíře, RS development s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, IČ: 26775468 za cenu 5.005,- Kč/m2 tj. celkem za 604.017,- Kč
případně se záměrem prodeje id. 262/336 pozemku parc. č. 1129 spoluvlastnici Janě Sakařové, bytem Vyžlovská 3114/26, Praha 10, za cenu 5.005,- Kč/m2 tj. celkem za 601.017,- Kč za předpokladu, že spoluvlastnice využije zákonné předkupní právo.
5/0/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 16/03/2009
Žádost: NP – Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: p. Drahoslav Pacák
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP – prodejny o výměře 27,88 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 259, Štefánikova č. 51, Praha 5 – Smíchov s nájemcem – Drahoslavám Pacákem, IČ: 66451001, dohodou k datu 30.11.2009 a za předpokladu uhrazení dlužné pohledávky před podpisem dohody.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 16/04/2009
Žádost: NP – Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Zuzana Hroššová, změna v osobě nájemce na spol. CLINUVEL, s.r.o.
Žadatel: MUDr. Zuzana Hroššová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          uzavření Dodatku k NS na NP – ordinace praktického lékaře o výměře 65,93 m2 v nemovitosti Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, kterým se mění osoba nájemce z MUDr. Zuzany Hroššové na spol. CLINUVEL, s.r.o., IČ 28493338.
5/0/1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
 
17. KOAaM se koná dne : 2.11. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
Za KOAaM:                             Ověřil:                                            V Praze dne: 20.10. 2009
  Jiřina Zavadilová          ing. Petr HORÁK
                                              zástupce starosty
Přečteno: 4181x
Publikováno: 21.10.2009, poslední změna: 21.10.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout