14. KOAaM - zápis ze dne 21.9.2009

                                                      Z Á P I S
 
 
ze  14. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 21.9.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                             10                                                    
Omluveno:                             2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
14/01/2009
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji  části pozemku parc. č. 3134, k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        souhlasit:
1.        – se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 3134, k.ú. Smíchov o výměře cca 130 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy paní Zuzaně  Záhorské majitelce sousední nemovitosti č.p. 95, Náměstí Kinských 1, Praha 1.
6/0/1
 
14/02/2009
Žádost: Pražská energetika, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.
Žadatel: Pražská energetika, a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        uzavření Smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (vybudování distribuční soustavy – kabelové vedení lkV) pro firmu PREdistribuce, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
7/0/0
 
 
 
14/03/2009
Žádost: Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 5084/1, 5084/2, 5084/3, 5084/4, 5084/5, 5084/6, vše v k.ú. Smíchov,
pozemků parc. č. 545/1, 545/2 a 545/3, vše v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci.
Žadatel: ing. Dubec Rudolf
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        společný bezúplatný převod pozemků parc. č. 5084/1 o výměře 4692 m2, parc. č. 5084/2 o výměře 174 m2, parc. č. 5084/3 o výměře 51 m2, parc. č. 5084/4 o výměře 27 m2, parc. č. 5084/5 o výměře 3 m2, parc. č. 5084/6 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Smíchov a pozemků parc. č. 545/1 o výměře 378 m2, parc. č. 545/2 o výměře 63 m2 a 545/3 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Hlubočepy dle § 47 b) odst. 1 č. 92/1991 Sb Zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby pro HMP.
7/0/0
 
14/04/2009
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1666 a 3117/3, k.ú. Braník za pozemek parc. č. 4935/2, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        – se záměrem směny pozemku parc. č. 1666, k.ú. Braník o výměře 275 m2 a pozemku parc. č. 3117/3, k.ú. Braník o výměře 84 m2 ve vlastnictví pana Ing. Luďka Fabingera za pozemek parc. č. 4935/2, k.ú. Smíchov o výměře 165 m2 ve vlastnictví TSK hl. m. Prahy ( 16.3.2009 bylo požádáno o převod do vlastnictví MHMP) za účelem plánované výstavby.
5/0/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/05/2009
Žádost: Vybudování nástavby na budově pavilonu „B“ v areálu ZZ Kartouzská 6, Praha 5 z prostředků MČ Praha 5.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
Stanovisko KOAa M:
Materiál nedodán.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
14/06/2009
Žádost: Návrh na podání výpovědi z nájmu – pronájem parkovacího stání ve vnitrobloku domu Vltavská 28, Praha 5 – Smíchov, nájemce Tomáš Dastych.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 31/0/OSM/07 uzavřené dne 30.7.2007 s panem Tomášem Dastychem, bytem Vltavská 28, Praha 5 na užívání parkovacího stání na pozemku parc. č. 445/3, k.ú. Smíchov (vnitroblok domu Vltavská 28) s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení NS (prodlení úhrady nájemného po dobu delší než 1 měsíc).
2.         podání žaloby na pana Tomáše Dastycha na úhradu dlužné částky zjištěné k datu ukončení nájemní smlouvy.
II.        Zmocnit:
1.         JUDr. Ilju Lamprechta k podání výše uvedené žaloby na nájemce pana Tomáše Dastycha, bytem Vltavská 28/277, Praha 5 a k zastupování MČ ve věci.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  14/01/2009
Žádost:  Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice pro umístění a provozování RZ firmě Big Board Praha a.s.
Žadatel: RZ Big Board a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.      se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku č. parc. 1236/1 k.ú. Jinonice pro umístění a provozování reklamního zařízení 6 x 3 m za cenu 47.200,- Kč/rok firmě BigBoard, Praha , a.s., se sídlem Praha 10, Donská 9/275, IČ 25117599.
5/0/1
 
 
OA 14/02/2009
Žádost: Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1141/2 v k.ú. Košíře – vnitroblok ul. Vrchlického.
Žadatel: p. Stanislav Červenka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1141/2 v k.ú. Košíře Stanislavu Červenkovi, bytem Praha 4, Matúškova 783/4.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 14/03/2009
Žádost: Garáže Na Bělidle 3, č.p. 64, záměr prodeje garáží se zastavěným pozemkem parc. č.382/2, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
 
OA 14/04/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – souhlas s umístěním stánku o velikosti cca 1,5 – 2 m2 pro prezentaci firmy Avon Cosmetics + Projektu proti rakovině prsu a domácímu násilí.
Žadatel: Avon Cosmetics
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       umístění stánku o velikosti 1,5 – 2 m2 pro prezentaci firmy Avon Cosmetics + Projektu proti rakovině prsu a domácímu násilí v přízemí objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 v termínech 1., 8., 15., 22., 29. října 2009, 5., 12., 19., 26. listopadu 2009, 3., 10., 17. prosince 2009 za úhradu ve výši 500,- Kč vč. DPH za jednu prezentaci. 
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OA 14/05/2009
Žádost: Žádost o prodej id. 1/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře – od spoluvlastníka id. 4/5 pozemku.
Žadatel: p. Martin PASSERA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje id. 1/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře o celkové výměře 170 m2 spoluvlastníkovi Martinu Passerovi, bytem Všenory, Nad Rozcestím 329 za cenu 4.000,- Kč/m2 tj. 136.000,- Kč.
7/0/0
 
 
 
 
NP 14/01/2009
Žádost: NP Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Marie Kočí, ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu NP firmě RELIKT-ART ENGEL, s.r.o.
Žadatel: ak. mal. Marie Kočí
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      ukončení nájmu NP – atelieru v nemovitosti č.p. 406, k.ú. Smíchov, ul. Lidická č.o. 41, Praha 5 s nájemcem ak. mal. Marií Kočí dohodou k datu 31.10.2009.
II.       Neschválit:
1.         pokračování podnájemního vztahu podnájemce RELIKT – ART ENGEL, s.r.o., IČ 23756111, v NP ateliéru Lidická 41/406, Praha 5, který má v programu nájemce ak. mal. Marie Kočí a to do 31.10.2009.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 14/02/2009
Žádost: NP – Na Skalce 17/765, Praha 5 – Smíchov, Rudolf Obid, žádost o pronájem.
Žadatel: p.Rudolf Obid
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
     1.          žádost Rudolfa Obida, bytem Na Skalce 17, Praha 5 na pronájem garáže v nemovitosti č.p. 765, ul. Na Skalce 17, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně.
      II.        Schválit:
      1.         opětovné zveřejnění záměru pronájmu garáže v nemovitosti čp. 765, ul. Na Skalce 17, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 1.000,- Kč měsíčně (tj. včetně DPH)
     7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 14/03/2009
Žádost: NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, žádost firmy HALALICO, s.r.o. o pronájem prodejny.  
Žadatel: f. HALALICO, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.         zveřejnění záměru pronájmu NP – prodejny o výměře 102,34 m2 v přízemí nemovitosti čp. 278, Štefánkova 40, Praha 5 – Smíchov firmě HALALICO, IČ 26119137, k provozování budoucí restaurace (prodejny) za nájemné ve výši 32.000,- Kč měsíčně + zálohy na poskytované služby.
2.         uzavření smlouvy se stavební firmou HALALICO, s.r.o. IČ 26119137, v případě, že bude potvrzena jako budoucí nájemce NP Štefánkova 40/278, Praha 5 s tím, že po dobu provádění stavebních úprav, nejdéle ale jen po dobu 6ti měsíců od podpisu smlouvy stavební, bude užívat upravovaný NP bezplatně.
3.         uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP Štefánkova 40/278, Praha 5 s firmou HALALICO, s.r.o. IČ 26119137, za nájemné ve výši 32.000,- Kč měsíčně s účinností od data vystavení souhlasu se změnou užívání na dobu 10 let.
II.       Nesouhlasit:
1.        se změnou užívání NP Štefánikova 40/278, Praha 5 na vegetariánskou restauraci, kterou zajistí a provede výhradně vlastním nákladem firma HALALICO, s.r.o., IČ 26119137.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Na stůl:
 
NP 14/04/2009
Žádost: NP – Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, Peter Mešina, uzavření nájemní smlouvy. 
Žadatel: Peter Mešina
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         za vlastnický podíl MČ P5 id. 2/8 s uzavřením Smlouvy o nájmu NP – prodejny o výměře 48,00 m2 v přízemí domu č.p. 195, Plzeňská 92, Praha 5 – Košíře s nájemcem Petrem Mešinou, IČ 16075528, na základě předložené Smlouvy o nájmu NP.
7/0/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NP 14/05/2009
Žádost: NP – Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana, Zdeněk Pešek, návrh na ukončení nájmu dílny dohodou. 
Žadatel: p. Zdeněk Pešek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – dílny o výměře 24,28 m2 v suterénu nemovitosti č.p. 81, Zborovská 58, Praha 5 – Malá Strana s nájemcem Zdeňkem Peškem, IČ 15307204, dohodou k datu 30.9.2009.
7/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NP 14/06/2009
Žádost: NP – Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Zuzana Hroššová – uzavření Dodatku ke sml. budoucí nájemní + uzavření nové nájemní smlouvy a ukončení nájmu dohodou s MUDr. Josefem Fialou. 
Žadatel: MUDr. Zuzana Hroššová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.         uzavření Dodatku č. 1/2009 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní č.    13/0/OOA/NP/09 ze dne 15.6.2009 s MUDr. Zuzanou  Hroššovou na pronájem NP ordinace v čp. 1047, k.ú. Smíchov, ulice Na Skalce č.1, Praha 5 ve znění dle přílohy
    2.          ukončení nájmu NP ordinace praktického lékaře v nemovitosti čp. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č. 1, Praha 5 dohodou ke dni 30.9.2009 s dosavadním nájemcem MUDr. Josefem Fialou
    3.          uzavření NS na pronájem ordinace praktického lékaře v nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č. 1, Praha 5 s nájemcem MUDr. Zuzanou Hroššovou a to podle parametrů Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní č. 13/0/OOA/NP/09 ze dne 15.6.2009, ve znění pozdějšího Dodatku č. 1/2009.
7/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 16,30 hod.
 
15. KOAaM se koná dne : 5.10. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
Za KOAaM:                                Ověřil:                                              V Praze dne: 22.9. 2009
   Jiřina Zavadilová              ing. Petr HORÁK
                                                zástupce starosty
Přečteno: 4022x
Publikováno: 24.09.2009, poslední změna: 24.09.2009
Autor: Odbor správy majetku