Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

14. KOAaM - zápis ze dne 21.9.2009

                                                      Z Á P I S
 
 
ze  14. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 21.9.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                             10                                                    
Omluveno:                             2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
14/01/2009
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji  části pozemku parc. č. 3134, k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        souhlasit:
1.        – se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 3134, k.ú. Smíchov o výměře cca 130 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy paní Zuzaně  Záhorské majitelce sousední nemovitosti č.p. 95, Náměstí Kinských 1, Praha 1.
6/0/1
 
14/02/2009
Žádost: Pražská energetika, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.
Žadatel: Pražská energetika, a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        uzavření Smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (vybudování distribuční soustavy – kabelové vedení lkV) pro firmu PREdistribuce, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
7/0/0
 
 
 
14/03/2009
Žádost: Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 5084/1, 5084/2, 5084/3, 5084/4, 5084/5, 5084/6, vše v k.ú. Smíchov,
pozemků parc. č. 545/1, 545/2 a 545/3, vše v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci.
Žadatel: ing. Dubec Rudolf
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        společný bezúplatný převod pozemků parc. č. 5084/1 o výměře 4692 m2, parc. č. 5084/2 o výměře 174 m2, parc. č. 5084/3 o výměře 51 m2, parc. č. 5084/4 o výměře 27 m2, parc. č. 5084/5 o výměře 3 m2, parc. č. 5084/6 o výměře 38 m2 vše v k.ú. Smíchov a pozemků parc. č. 545/1 o výměře 378 m2, parc. č. 545/2 o výměře 63 m2 a 545/3 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Hlubočepy dle § 47 b) odst. 1 č. 92/1991 Sb Zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby pro HMP.
7/0/0
 
14/04/2009
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1666 a 3117/3, k.ú. Braník za pozemek parc. č. 4935/2, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        – se záměrem směny pozemku parc. č. 1666, k.ú. Braník o výměře 275 m2 a pozemku parc. č. 3117/3, k.ú. Braník o výměře 84 m2 ve vlastnictví pana Ing. Luďka Fabingera za pozemek parc. č. 4935/2, k.ú. Smíchov o výměře 165 m2 ve vlastnictví TSK hl. m. Prahy ( 16.3.2009 bylo požádáno o převod do vlastnictví MHMP) za účelem plánované výstavby.
5/0/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/05/2009
Žádost: Vybudování nástavby na budově pavilonu „B“ v areálu ZZ Kartouzská 6, Praha 5 z prostředků MČ Praha 5.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
Stanovisko KOAa M:
Materiál nedodán.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
14/06/2009
Žádost: Návrh na podání výpovědi z nájmu – pronájem parkovacího stání ve vnitrobloku domu Vltavská 28, Praha 5 – Smíchov, nájemce Tomáš Dastych.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 31/0/OSM/07 uzavřené dne 30.7.2007 s panem Tomášem Dastychem, bytem Vltavská 28, Praha 5 na užívání parkovacího stání na pozemku parc. č. 445/3, k.ú. Smíchov (vnitroblok domu Vltavská 28) s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení NS (prodlení úhrady nájemného po dobu delší než 1 měsíc).
2.         podání žaloby na pana Tomáše Dastycha na úhradu dlužné částky zjištěné k datu ukončení nájemní smlouvy.
II.        Zmocnit:
1.         JUDr. Ilju Lamprechta k podání výše uvedené žaloby na nájemce pana Tomáše Dastycha, bytem Vltavská 28/277, Praha 5 a k zastupování MČ ve věci.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  14/01/2009
Žádost:  Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1236/1, k.ú. Jinonice pro umístění a provozování RZ firmě Big Board Praha a.s.
Žadatel: RZ Big Board a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Souhlasit:
1.      se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku č. parc. 1236/1 k.ú. Jinonice pro umístění a provozování reklamního zařízení 6 x 3 m za cenu 47.200,- Kč/rok firmě BigBoard, Praha , a.s., se sídlem Praha 10, Donská 9/275, IČ 25117599.
5/0/1
 
 
OA 14/02/2009
Žádost: Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1141/2 v k.ú. Košíře – vnitroblok ul. Vrchlického.
Žadatel: p. Stanislav Červenka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1141/2 v k.ú. Košíře Stanislavu Červenkovi, bytem Praha 4, Matúškova 783/4.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 14/03/2009
Žádost: Garáže Na Bělidle 3, č.p. 64, záměr prodeje garáží se zastavěným pozemkem parc. č.382/2, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
 
OA 14/04/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – souhlas s umístěním stánku o velikosti cca 1,5 – 2 m2 pro prezentaci firmy Avon Cosmetics + Projektu proti rakovině prsu a domácímu násilí.
Žadatel: Avon Cosmetics
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       umístění stánku o velikosti 1,5 – 2 m2 pro prezentaci firmy Avon Cosmetics + Projektu proti rakovině prsu a domácímu násilí v přízemí objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 v termínech 1., 8., 15., 22., 29. října 2009, 5., 12., 19., 26. listopadu 2009, 3., 10., 17. prosince 2009 za úhradu ve výši 500,- Kč vč. DPH za jednu prezentaci. 
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OA 14/05/2009
Žádost: Žádost o prodej id. 1/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře – od spoluvlastníka id. 4/5 pozemku.
Žadatel: p. Martin PASSERA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje id. 1/5 pozemku č. parc. 1192 v k.ú. Košíře o celkové výměře 170 m2 spoluvlastníkovi Martinu Passerovi, bytem Všenory, Nad Rozcestím 329 za cenu 4.000,- Kč/m2 tj. 136.000,- Kč.
7/0/0
 
 
 
 
NP 14/01/2009
Žádost: NP Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Marie Kočí, ukončení nájmu dohodou a záměr pronájmu NP firmě RELIKT-ART ENGEL, s.r.o.
Žadatel: ak. mal. Marie Kočí
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      ukončení nájmu NP – atelieru v nemovitosti č.p. 406, k.ú. Smíchov, ul. Lidická č.o. 41, Praha 5 s nájemcem ak. mal. Marií Kočí dohodou k datu 31.10.2009.
II.       Neschválit:
1.         pokračování podnájemního vztahu podnájemce RELIKT – ART ENGEL, s.r.o., IČ 23756111, v NP ateliéru Lidická 41/406, Praha 5, který má v programu nájemce ak. mal. Marie Kočí a to do 31.10.2009.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 14/02/2009
Žádost: NP – Na Skalce 17/765, Praha 5 – Smíchov, Rudolf Obid, žádost o pronájem.
Žadatel: p.Rudolf Obid
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
     1.          žádost Rudolfa Obida, bytem Na Skalce 17, Praha 5 na pronájem garáže v nemovitosti č.p. 765, ul. Na Skalce 17, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně.
      II.        Schválit:
      1.         opětovné zveřejnění záměru pronájmu garáže v nemovitosti čp. 765, ul. Na Skalce 17, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 1.000,- Kč měsíčně (tj. včetně DPH)
     7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 14/03/2009
Žádost: NP – Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, žádost firmy HALALICO, s.r.o. o pronájem prodejny.  
Žadatel: f. HALALICO, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.         zveřejnění záměru pronájmu NP – prodejny o výměře 102,34 m2 v přízemí nemovitosti čp. 278, Štefánkova 40, Praha 5 – Smíchov firmě HALALICO, IČ 26119137, k provozování budoucí restaurace (prodejny) za nájemné ve výši 32.000,- Kč měsíčně + zálohy na poskytované služby.
2.         uzavření smlouvy se stavební firmou HALALICO, s.r.o. IČ 26119137, v případě, že bude potvrzena jako budoucí nájemce NP Štefánkova 40/278, Praha 5 s tím, že po dobu provádění stavebních úprav, nejdéle ale jen po dobu 6ti měsíců od podpisu smlouvy stavební, bude užívat upravovaný NP bezplatně.
3.         uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP Štefánkova 40/278, Praha 5 s firmou HALALICO, s.r.o. IČ 26119137, za nájemné ve výši 32.000,- Kč měsíčně s účinností od data vystavení souhlasu se změnou užívání na dobu 10 let.
II.       Nesouhlasit:
1.        se změnou užívání NP Štefánikova 40/278, Praha 5 na vegetariánskou restauraci, kterou zajistí a provede výhradně vlastním nákladem firma HALALICO, s.r.o., IČ 26119137.
7/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Na stůl:
 
NP 14/04/2009
Žádost: NP – Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, Peter Mešina, uzavření nájemní smlouvy. 
Žadatel: Peter Mešina
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         za vlastnický podíl MČ P5 id. 2/8 s uzavřením Smlouvy o nájmu NP – prodejny o výměře 48,00 m2 v přízemí domu č.p. 195, Plzeňská 92, Praha 5 – Košíře s nájemcem Petrem Mešinou, IČ 16075528, na základě předložené Smlouvy o nájmu NP.
7/0/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NP 14/05/2009
Žádost: NP – Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana, Zdeněk Pešek, návrh na ukončení nájmu dílny dohodou. 
Žadatel: p. Zdeněk Pešek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – dílny o výměře 24,28 m2 v suterénu nemovitosti č.p. 81, Zborovská 58, Praha 5 – Malá Strana s nájemcem Zdeňkem Peškem, IČ 15307204, dohodou k datu 30.9.2009.
7/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NP 14/06/2009
Žádost: NP – Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Zuzana Hroššová – uzavření Dodatku ke sml. budoucí nájemní + uzavření nové nájemní smlouvy a ukončení nájmu dohodou s MUDr. Josefem Fialou. 
Žadatel: MUDr. Zuzana Hroššová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.         uzavření Dodatku č. 1/2009 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní č.    13/0/OOA/NP/09 ze dne 15.6.2009 s MUDr. Zuzanou  Hroššovou na pronájem NP ordinace v čp. 1047, k.ú. Smíchov, ulice Na Skalce č.1, Praha 5 ve znění dle přílohy
    2.          ukončení nájmu NP ordinace praktického lékaře v nemovitosti čp. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č. 1, Praha 5 dohodou ke dni 30.9.2009 s dosavadním nájemcem MUDr. Josefem Fialou
    3.          uzavření NS na pronájem ordinace praktického lékaře v nemovitosti č.p. 1047, k.ú. Smíchov, ul. Na Skalce č. 1, Praha 5 s nájemcem MUDr. Zuzanou Hroššovou a to podle parametrů Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní č. 13/0/OOA/NP/09 ze dne 15.6.2009, ve znění pozdějšího Dodatku č. 1/2009.
7/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 16,30 hod.
 
15. KOAaM se koná dne : 5.10. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
Za KOAaM:                                Ověřil:                                              V Praze dne: 22.9. 2009
   Jiřina Zavadilová              ing. Petr HORÁK
                                                zástupce starosty
Přečteno: 4077x
Publikováno: 24.09.2009, poslední změna: 24.09.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout