Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

13. KOAaM - zápis ze dne 7.9.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
z  13. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 7.9.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
Zápis z 12. KOAaM a program na 13. KOAaM schválen 6/0/0
Č Á S T   MAJETKOVÁ
13/01/2009
Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji spol. podílů id. 78/216 pozemků parc. č. 4750 a 4753, k.ú. Smíchov.
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Nesouhlasit:
1.        – se záměrem prodeje spol. podílů id. 78/216 pozemku parc. č. 4753 a pozemku parc. č. 4750, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy spoluvlastníkům pozemků (část území PP – parky a parkově upravená plocha, pěší cesta a možné budoucí dopravní napojení).
6/0/0
 
13/02/2009
Žádost: Smlouva o věcném břemeni na pozemek parc. č. 90, k.ú. Smíchov z vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s.
Žadatel: F. RWE Plynoprojekt s.r.o.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 90, k.p. Smíchov pro společnost Pražská plynárenská Distribuce a.s. U Plynárny 500, Praha 4.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
13/03/2009
Žádost: Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 646 a 5043/8, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – přístup ke stavbě „Administrativní budova Moulíkova“.
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 646 a 5043/8, k.ú. Smíchov za účelem vybudování vstupní přístupové plochy ( sadové úpravy a chodník) k administrativní budově Moulíkova, po kolaudaci stavby budou výše uvedené pozemky předány do správy TSK MHMP.
6/0/0
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  13/01/2009
Žádost:  Radlická 112/2070 – uzavření nájemní smlouvy  na pronájem části štítu fasády na objektu Radlická 112/2070, Praha 5 k umístění reklamního zařízení pro společnost Tedwa s.r.o., IČ 27254089.
Žadatel: společnost Tedwa s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.      uzavření nájemní smlouvy na pronájem části štítu fasády na objektu Radlická 112/2070, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení o velikosti cca 70 m2 pro společnost Tedwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ 27254089 za roční nájemné 40.000,- Kč.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 13/02/2009
Žádost: Odkoupení pozemku č. parc. 1544/4, k.ú. Košíře od IKANO Properties, s.r.o.
Žadatel: IKANO s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem odkoupení pozemku č. parc. 1544/4 o výměře 353 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. 380.000,- Kč od s.r.o. IKANO Properties, se sídlem Praha 1, V Celnici 4, IČ 63991004.
6/0/0
 
 
OA 13/03/2009
Žádost: Strakonická 1b, záměr prodeje domu č.p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem  prodeje domu č.p. 2582, s pozemkem parcel. č. 676, k.ú. Smíchov, Strakonická 1b, dle Statutu …. třetí osobě za kupní cenu : 5, 900.000,-Kč.
6/0/0
 
OA 13/04/2009
Žádost: Vrchlického 5, záměr prodeje domu č.p. 161 se zastavěným pozemkem parcel. č. 1387 a pozemky parcel. č. 1389/1 a 1388, k.ú. Košíře.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu
6/0/0  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
OA 13/05/2009
Žádost: Žádost o pronájem částí pozemků v k.ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamních zařízení – firma outdoor akcent, s.r.o.
Žadatel: firma outdoor akcent, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Smíchov firmě outdoor akcent, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, IČO 00545911 takto:
          - č. parc. 3072, k.ú. Smíchov (ul. Kartouzská) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok.
          - č. parc. 2908, k.ú. Smíchov (Ostrovského/Radlická) 2 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok tj. 114.060,- Kč/rok
          - č. parc. 2908 k.ú. Smíchov (Za Ženskými domovy/Radlická) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok
           - č. parc. 3591/1, k.ú. Smíchov (ul. Zapova) 1 ks oboustranného RZ – 5,10 x 2,40 m za 57.030,- Kč/rok
             - č. parc. 2363/1, k.ú. Smíchov (tunel Mrázovka do Plzeňské) 1 ks oboustranného RZ – 1,60 x 3,60 m za 26.840,- Kč/rok
             Č. parc. 2084/1, k.ú. Smíchov (tunel Mrázovka do Radlické) 1 ks oboustranné RZ – 9,60 x 3,60 m za 274.000,- Kč/rok
tj. celkem 700.050,- Kč/rok.
II.        Neschválit:
1.         záměr pronájmu části pozemku č. parcely 31, k.ú. Smíchov firmě outdoor akcent, s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27 pro umístění a provozování 2 oboustranných RZ – 5,1 x 2,4 m.
4/1/1
 
 
NP 13/01/2009
Žádost: NP Štefánikova 40/278, VINUM – českomoravské družstvo, snížení žalované částky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
     1.           informaci AK JUDr. Ilja Lamprecht ve věci žaloby na uhrazení dlužné částky býv.   nájemce VINUM – českomoravské družstvo.
      II.        Schválit:
1.         snížení výše žalované částky ve sporu s býv. nájemcem VINUM – českomoravské   družstvo k č.j. 14 C 1392/2009 u OS ve Znojmě podle návrhu AK JUDr. Ilja Lamprecht na částku 308.695,- Kč s přísl.
5/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 13/02/2009
Žádost: NP – Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          pronájem NP – prodejny o výměře 32,5 m2 v přízemí domu č.p. 249, Štefánikova 30,    Praha 5 – Smíchov žadateli:
                  1.Etapa, s.r.o., Mirovická 1094/30, Praha 8  
                   za nájemné ve výši  46.069,- Kč měsíčně
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 13/03/2009
Žádost: NP – Na Skalce 17/765, Praha 5 – Smíchov, Rudolf Obid, žádost o pronájem .  
Žadatel: p. Rudolf Obid
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        žádost Rudolfa Obida, bytem Na Skalce 17, Praha 5 na pronájem garáže v nemovitosti   č.p. 765, ul. Na Skalce 17, Praha 5 – Smíchov za částku 1.000,- Kč měsíčně.
6/0/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
13/04/2009
Žádost: Zpráva o stavebně-technickém stavu pavilonu „A a B“ZZ Kartouzská 6, Praha 5. 
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.         zprávu o stavebně-technickém stavu pavilonu „A a B“ ZZ Kartouzská 6, Praha 5.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 17,30 hod.
 
14. KOAaM se koná dne : 21.9. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                          Ověřil:                                                         V Praze dne: 8.9. 2009
 Jiřina Zavadilová           ing. Petr HORÁK
                                            zástupce starosty
Přečteno: 3963x
Publikováno: 08.09.2009, poslední změna: 08.09.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout