Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

12. KOAaM - zápis ze dne 24.8.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
z  12. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 24.8.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              7                                                    
Omluveno:                            5
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Zápis z 11. KOAaM a program na 12. KOAaM schválen.
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
12/01/2009
Žádost:  OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Smíchov mezi společností CON INVEST a.s. a HMP.
Žadatel:  OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        – se záměrem směny spoluvlastnického podílu id. 87/216 pozemků parc. č. 4732/1 (173 m2), 4732/3 (91 m2), 4743 (487 m2), 4734/4 (810 m2), 4736/4 (133 m2), 4737/4 (105 m2), 4739/5 (328 m2), vše v k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy za spoluvlastnický podíl id. 129/216 pozemků parc. č. 4738 (1968 m2), 4734/3 (1867 m2), 4736/3 (626 m2), 4737/3 (1218 m2), 4739/2 (5070 m2), č. 4742/2 (151 m2), vše v k.ú. Smíchov ve vlastnictví společnosti CON INVEST a.s.
II.         Nesouhlasit:
1.        – se záměrem směny pozemku parc. č. 4817/10, k.ú. Smíchov o výměře 328 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a se směnou id. 87/216 poz. Parc. č. 4742/1, k.ú. Smíchov o výměře 814 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
12/02/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1627/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje či pronájmu části pozemku parc. č. 1627/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 250 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy s doporučením rozčlenit tuto část pozemku, v případě zájmu, také mezi sousedící vlastníky.
5/0/0
 
 
12/03/2009
Žádost: Smlouva o věcném břemeni na pozemky parc. č. 2043/147 a 2043/201, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČEZ ICT Services a.s.
Žadatel: F. SINIT
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky pyré. Č. 2043/147 a 2043/201 vše v k.ú. Hlubočepy pro společnost ČEZ ICT Services a.s. se sídlem Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2.
5/0/0
 
 
12/04/2009
Žádost: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2126/1, k.ú. Košíře v podílu ½ vlastnictví MČ Praha 5.
Žadatel: F. SEG s.r.o.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2126/1, k.ú. Košíře mezi Redistribuce a.s. MČ Praha 5, Jaroslavem Koutským, Petrem Koutským dle vlastnických podílů.
5/0/0
 
12/05/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu, případně prodeji části pozemku parc. č. 5003, k.ú. Smíchov o výměře cca 18 m2 a o stanovisko k prodeji celého pozemku formou výběrového řízení.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.        – se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 5003, k.ú. Smíchov o výměře cca 18 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy, majiteli plechové garáže stojící na tomto pozemku.
II.       Nesouhlasit:
1.        – se záměrem prodeje celého pozemku parc. č. 5003, k.ú. Smíchov o výměře 2.148 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem stavby garáží, či zřízení parkoviště.
5/0/0
 
 
12/06/2009
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od března do června 2009.
Žadatel: Rada MČ Praha 5
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        – informaci dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetencí.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
12/07/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1408/36, 1609/8, 2041/4, 3461/5, 3715/3, 4183/2 a 4359/7, vše v k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        – se záměrem prodeje zastavěných pozemků parc. č. 1408/36, 1609/8, 2041/4, 3461/5, 3715/3, 4183/2 a 4359/7, vše v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, společnosti Predistribuce a.s., majiteli trafostanic stojících na těchto pozemcích.
5/0/0
 
 
II. část
 
 
12/08/2009
Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3077/1, 3078, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086 k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy a parc. č. 3098/3 (pozemkový fond) – výběrové řízení.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        – se záměrem prodeje pozemků parc. č. 3077/1, 3078, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 a 3086, k.ú. Smíchov o celkové výměře 3040 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy a pozemku parc. č. 3098/3, k.ú. Smíchov (převáděn na MHMP z Pozemkového fondu) o výměře 61 m2 – na pozemky bude vypsáno výběrové řízení.
4/0/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/09/2009
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Letňany za pozemky v k.ú. Košíře a k.ú. Dejvice.
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.        – se záměrem směny pozemků parc. č. 10/73 – 76, 547/53, 800/1, 525, 531/19, 734/3, 797/1, 797/3, 803, 804, 806/1, 807/2, 406/4, 406/15-19, 629/258, 629/299, 629/304-305, 629/309, 629/312, 629/435, 629/437, 629/446, 834/6, 834/7, vše v k.ú. Letňany ve vlastnictví firmy GIP group, a.s. a jejich dceřiných společností za pozemek parc. č. 1890 a 1891, k.ú. Košíře a pozemek parc. č. 2336/2, k.ú. Dejvice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
12/10/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 311/24, k.ú. Radlice.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        – se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 311/24, k.ú. Radlice o výměře cca 20 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem využití jako zahrady.
5/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/11/2009
Žádost: GTS NOVERA a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov.
Žadatel: GTS NOVERA a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov (vedení telekomunikační sítě) pro firmu GTS NOVERA a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
5/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA  12/01/2009
Žádost:  Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku č. parc. 1447, k.ú. Smíchov.
Žadatel: p. Karel Ladr
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.      pronájem části pozemku č. parc. 1447 v k.ú. Smíchov Karlu Ladrovi, bytem Rudná, V. Nováka 1289 pro rozšíření provozovny Sklenářství se sídlem Praha 5, Radlická 80
II.    Nesouhlasit:
1.   se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1447, k.ú. Smíchov Karlu Ladrovi, bytem Rudná, V. Nováka 1289.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 12/02/2009
Žádost: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování stravování č. 8/0/OOA/09 ze dne 20.2.2009, kterým se mění smluvní strana Mgr. Kamila Benešová z fyzické osoby na právnickou osobu, a to společnost Magic Rainbow s.r.o.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování stravování č. 8/0/OOA/09 ze dne 20.2.2009, kterým se mění smluvní strana Mgr. Kamila Benešová, se sídlem Na Fakáně I 130/5, Praha 5, IČ 74684621 z fyzické osoby na osobu právnickou, a to společnost Magic Rainbow s.r.o., se sídlem Na Fakáně I 130/5, Praha 5, IČ 28539290, zastoupenou Mgr. Kamilou Benešovou.
4/0/1
 
 
OA 12/03/2009
Žádost: Aquapark Barrandov – záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 3 ks reklamních zařízení pro společnost Superboard s.r.o., IČ 28477227.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       záměr pronájmu pozemku části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 3 k reklamních zařízení pro společnost Superboard s.r.o., se sídlem Milíčova 9, Praha 3, IČ 28477227 za roční nájemné 20.000,- Kč.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 12/04/2009
Žádost: Medifin s.r.o. – žádost o úhradu částky ve výši 759.877,05 Kč za únik vody v areálu polikliniky Kartouzská v roce 2007 z prostředků MČ Praha 5 a následné vyúčtování služeb za rok 2007 všem nájemcům areálu polikliniky Kartouzská.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
-         1.       s úhradou částky ve výši 759.877,05 Kč společnosti Medifin s.r.o., IČ 62416804 za únik vody v areálu polikliniky Kartouzská v roce 2007 z prostředků MČ Praha 5 a následným vyúčtováním služeb za rok 2007 všem nájemcům areálu polikliniky Kartouzská.
3/0/2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OA 12/05/2009
Žádost: Zrušení usnesení RMČ č. 15/443/2009 ze dne 28.4.2009.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Zrušit::
1.       usnesení RMČ č. 15/443/2009 ze dne 28.4.2009 na základě odstoupení od záměru instalace bankomatu GE Money Bank, a.s. v areálu polikliniky Barrandov.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 12/06/2009
Žádost: Ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/14/OOA/07 ze dne 29.10.2007, uzavřené se společností INRO s.r.o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ 27958060 na pronájem NP v budově A polikliniky Barrandov, dohodou ke dni 30.8.2009.
Žadatel: INRO, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.         ukončení nájemní smlouvy č. ZZB/14/OOA/07 ze dne 29.10.2007, uzavřené se společností INRO, s.r.o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ 27958060 na pronájem nebytového prostoru o velikosti 23,9 m2 v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 dohodou ke dni 30.8.2009.
5/0/0         
 
OA 12/07/2009
Žádost: Pronájem pozemků č. parc. 1863/31, 1863/32, a 1863/33, k.ú. Košíře Českému svazu cyklistiky Praha.
Žadatel: Český svaz cyklistiky Praha
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         pronájem pozemků č. parc. 1863/31, 1863/32 a 1863/33 k.ú. Košíře o celkové výměře 2.368 m2 za cenu 15,- Kč/m2/rok, tj. celkem 35.520,- Kč do 1.1.2014 Českému svazu cyklistiky Praha, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 4.
5/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OA 12/08/2009
Žádost:   Záhorského 886/4 – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 47/0/OOA/08 ze dne 12.6.2008 a úprava nájemného za pronájem objektu za období od 1.7.2009 do 31.12.2009 pro společnost Via Lucis o.p.s., IČ 28385462
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
 
Materiál stažen z programu .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
II. část
 
OA 12/09/2009
Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 2396/1, k.ú. Smíchov – Českému zahrádkářskému svazu, ZO č. 45, Praha 5 - Smíchov
Žadatel: Český zahrádkářský svaz
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.         svěření pozemků č. parc. 2396/1, 2396/3, 2396/4, 2397, 2468 v k.ú. Smíchov od hl. m. Prahy ke dni 1.11.2008.
II.                  Souhlasit:
1.                    se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 2396/1, k.ú. Smíchov s využitím pro zahrádky výměrou 4.350 m2 za cenu 2,50 Kč/m2/rok tj. celkem 10.875,- Kč Českému zahrádkářskému svazu, ZO č. 45, Praha 5 – Smíchov, se sídlem Praha 5, Fr. Šrámka 32 s podmínkou údržby zbývající části zaploceného pozemku č. parc. 2396/1, k.ú. Smíchov.
5/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OA 12/10/2009
Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 31, k.ú. Smíchov pro umístění a provozování LED obrazovky – FOXCOM CZECH, a.s.
Žadatel: FOXCOM CZECH, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.               záměr pronájmu části pozemku č. parc. 31, k.ú. Smíchov o výměře 16 m2 pro umístění a provozování LED obrazovky o rozměru 40 m2 pro vysílání reklamních spotů firmě FOXCOM CZECH a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1682/15, IČ 27119564 na dobu 10-ti let za podmínky plnění nabízeného společnosti ve formě vysílání informací Městské části Praha 5 v počtu 43.200 spotů/měsíc v délce 10 sekund. Frekvence opakování je každou 1 minutu 10-ti sekundový spot po celé období 10-ti let. Nad rámec tohoto plnění poskytne firma zdarma technický servis, obsluhu a nasazování spotů a řízení vysílání.
4/0/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
NP 12/01/2009
Žádost: Změna výše smluvní pokuty v nájemních smlouvách na pronájem NP
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.               že ujednání o výši smluvních pokut sjednaných v NS na pronájem NP v bytových domech a garážích ve výši nad 0,025 % z dlužné částky denně je v rozporu s dobrými mravy ve znění Občanského zákoníku a tím i od počátku neplatné.
      II.        Souhlasit:
s uzavřením Dodatků k NS na nebytové prostory v bytových domech a garážích uzavřených před 14.10.2008, kterými bude s účinností od  1.1.2009 změněna výše sjednané smluvní pokuty na 0,025 % z dlužné částky denně a to za každý i jen započatý den prodlení s tím, že ostatní ujednání v těchto NS se nemění.
5/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 12/02/2009
Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Milan Ficenc, žádost o snížení nájemného.
Žadatel: p. Milan Ficenc
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.               návrh nájemce Milana Ficence, IČ 16184998, na snížení zákl. měsíčního nájemného     o 20 % za užívání NP Borovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov po dobu jednoho roku
      II.        Neschválit:
Nájemci Milanu Vičencovi, IČ 16184998, snížení základního měsíčního nájemného o …..% za užívání NP Borovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.9.2009.
5/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 12/03/2009
Žádost: NP – Štěpařská 10/969, Praha 5 – Hlubočepy, Jan Šibyl, žádost o ukončení nájmu garáže dohodou.
Žadatel: p. Jan Šibyl
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.               ukončení nájmu garáže v RD Štěpařská 10/969, Praha 5 – Hlubočepy dohodou s nájemcem panem Janem Šibalem, bytem Štěpařská 10/969, Praha 5 – Hlubočepy k datu 31.8.2009.
5/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Na stůl:
 
12/12/2009
Žádost: Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2009 shodně s návrhy hodnotících komisí.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.               výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2009
-         sanace nebytových prostor domu Janáčkovo nábřeží 474/45, Praha 5 zhotovitel SW MONT s.r.o., v částce 825.142,- Kč vč. DPH
-         oprava vzduchotechniky objektu Krškova 807/2, Praha 5 zhotovitel Mozaik s.r.o., v částce 841.101,- Kč vč. DPH
-         celková oprava stoupaček SV a kanalizace domu Zborovská 1188/8, Praha 5 zhotovitel KERT s.r.o., v částce 2, 313.532,- Kč vč. DPH.
4/0/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 12/04/2009
Žádost: Žádost pí. Ivany Pražákové o pronájem NP – Lesnická 1155/8, Praha 5 po TWM komplex, s.r.o..
Žadatel: pí. Ivana Pražáková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
      1.         se zveřejněním záměru pronájmu NP Lesnická 1155/8, Praha 5 pí. Ivaně Pražákové, IČ 86607201, k provozování budoucího kadeřnického a kosmetického salonu za nájemné ve výši 36.000,- Kč měsíčně + zálohy na poskytované služby
      2.         s uzavřením smlouvy stavební s pí. Ivanou Pražákovou, IČ 86607201, v případě, že bude potvrzena jako budoucí nájemce NP Lesnická 1155/8, Praha 5 s tím, že po dobu provádění stavebních úprav, nejdéle ale jen po dobu 6ti měsíců od podpisu smlouvy stavební, bude užívat upravovaný NP bezplatně
     3.         se změnou užívání NP Lesnická 1155/8, Praha 5 na kadeřnický a kosmetický salon, kterou zajistí a provede výhradně vlastním nákladem pí. Ivana Pražáková, IČ 86607201
     4.         s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP Lesnická 1155/8, Praha 5 s pí. Ivanou Pražákovou, IČ 86607201, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 36.000,- Kč měsíčně a s účinností od data vystavení souhlasu se změnou užívání. 
4/0/1   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Začátek jednání KOAaM v 16 hod.
Konec jednání KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
 
13. KOAaM se koná dne : 7.9. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
Za KOAaM:                             Ověřil:                                                 V Praze dne: 26.8. 2009
 Jiřina Zavadilová               Mgr. Jan SMETANA
                                                    zástupce starosty
Přečteno: 4026x
Publikováno: 27.08.2009, poslední změna: 27.08.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout