Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

11. KOAaM - zápis ze dne 27.7.2009

 
 
Z Á P I S
 
z 11. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konaného  dne: 27.7.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
Zápis z 10. KOAaM a program na 11. KOAaM schválen.
 
ČÁST MAJETKOVÁ
11/01/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1627/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele    
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Marcela Končolová
Stanovisko KOAaM:
Materiál odložen
5/0/0
 
11/02/2009
Žádost: Stanovisko k dlouhodobému pronájmu či prodeji části pozemku parc. č. 4910/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba objektu služeb
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAaM:
 KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Nesouhlasit
1. se záměrem prodeje či dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 4910/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 226 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu negativního stanoviska ODŽ ÚMČ Praha 5 – nedořešené pěší vazby směrem do ulice U Smíchovského hřbitova
5/0/0
 
 
 
 
 
11/03/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1360, k.ú. Košíře    
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Souhlasit
1. se záměrem prodloužení pronájmu části pozemku parc. č. 1360, k.ú. Košíře o výměře cca 102 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem záboru pro zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu Věneček
2. požaduje uvedení pozemku do původního stavu po ukončení nájmu.
5/0/0
 
11/04/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol    
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Souhlasit
1. se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol o výměře cca 4.779 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy Nemocnici Na Homolce za účelem vybudování a provozování placeného parkoviště
5/0/0
 
 
11/05/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji event. k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 3916/2 a 4841/5, k.ú. Smíchov
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAaM:
 KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.     Nesouhlasit
1.    se záměrem prodeje event. dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 4841/5, k.ú. Smíchov o výměře 91 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy (zahrada)
2.    se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3916/2, k.ú. Smíchov o výměře 167 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy (zahrada)
II.  Souhlasit
1. se záměrem dlouhodobého pronájmu pozemku parc. č. 3916/2, k.ú. Smíchov o výměře 167 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy (využití jako zahrada při nemovitosti č.p. 413, k.ú. Smíchov)
5/0/0
 
11/06/2009
Žádost: Stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1666 a 3117/3, k.ú. Braník za pozemek parc. č. 4935/2, k.ú. Smíchov    
Žadatel: OSM MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Nesouhlasit:
1. se záměrem směny pozemku parc. č. 1666, k.ú. Braník o výměře 275 m2 a pozemku parc. č. 3117/3, k.ú. Braník o výměře 84 m2 ve vlastnictví pana Ing. Luďka Fabingera za pozemek parc. č. 4935/2, k.ú. Smíchov o výměře 165 m2 ve vlastnictví TSK hl.m. Prahy (16.3.2009 bylo požádáno o převod do vlastnictví HMP) za účelem plánované výstavby
5/0/0
 
11/07/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3134, k.ú. Smíchov    
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Nesouhlasit:
1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 3134, k.ú. Smíchov o výměře 130 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy paní Zuzaně Záhorské, majitelce sousední nemovitosti č.p. 95, náměstí Kinských 1, Praha 5
5/0/0
 
11/08/2009
Žádost: Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1208, k.ú. Jinonice    
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Nesouhlasit
1. se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1208, k.ú. Jinonice o výměře 99 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem zřízení krematoria pro domácí zvířata
5/0/0
 
11/09/2009
Žádost: Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P-5 dle plánu oprav na rok 2009 shodně s návrhy hodnotících komisí    
Žadatel: OSM MČ P-5
Předkládá: Odbor správy majetku – Miroslav Cejnar
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Vzít na vědomí:
1. výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2009
-       výměna rozvodů vody a kanalizace domu Na Bělidle 293/32, Praha 5 - zhotovitel SW MONT s.r.o., v částce 1.338.470,- Kč vč. DPH
-       oprava fasády do dvora, výměna rozvodů, kanalizace a vody, výměna oken a vstupních dveří do domu Lidická 276/36, Praha 5 - zhotovitel ISCO s.r.o. v částce 2.937.795,- Kč vč. DPH
-       výměna oken a vstupních dveří do domu, GO kanalizace domu Plzeňská 2076/174, Praha 5 - zhotovitel Mozaik s.r.o. v částce 5.381.801,- Kč vč. DPH
-       oprava větrání místností přiléhajících k výtahové šachtě domu Štefánikova 259/51, Praha 5 - zhotovitel SW MONT s.r.o. v částce 188.047,- Kč vč. DPH  
5/0/0
 
11/10/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 50/1, 50/3, 495/5, 471/1, 486/4 a části pozemků parc. č. 498/2 a 6/1, vše k.ú. Motol    
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
 
 
 
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.  Nesouhlasit:
1. se záměrem prodeje pozemků parc. č. 50/1, 50/3, 495/5, 471/1 a 486/4, k.ú. Motol ve vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti ITAL-AUTO s.r.o.
II.  Nesouhlasit:
1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Motol o výměře cca 1.272 m2 a části pozemku parc. č. 489/2, k.ú. Motol o výměře cca 127 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti ITAL-AUTO s.r.o. z důvodu přestavby areálu společnosti
5/0/0
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  11/01/2009
Žádost:  Žádost o prodej části pozemku č. parc. 4924/1, k.ú. Smíchov pro výstavbu garáží
Žadatel: František Sirůček
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Pavla Synková
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Nesouhlasit:
1. se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 4924/1, k.ú. Smíchov pro výstavbu garáží Františku Sirůčkovi, bytem Praha 5, Pod Děvínem 2708/27
5/0/0
 
OA  11/02/2009
Žádost: Žádost o prodej nebo pronájem pozemku č. parc. 3732, k.ú. Smíchov
Žadatel: Martin Šenberger
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Pavla Synková
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.   Nesouhlasit:
1. se záměrem pronájmu pozemku č. parc. 3732, k.ú. Smíchov Martinu Šenbergerovi, bytem Praha 8, Vratislavská 386
II. Trvá:
1.   na usnesení č. 6/182/2007 (nesouhlas s prodejem pozemku)
5/0/0
 
 
OA 11/03/2009
Žádost: Záměr prodeje pozemku č. parc. 580/3 v k.ú. Radlice při ul. Na Vysoké II. - vlastnici garáže
 
Žadatel: Milada Michalová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Pavla Synková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.   Souhlasit:
1. se záměrem prodeje č. parc. 580/3 v k.ú. Radlice o výměře 22 m2 za cenu 2.300,- Kč/m2  Miladě Michalové, bytem Praha 5, Na Vysoké II. 242/18, tj. celkem 50.600,- Kč
 5/0/0
 
OA 11/04/2009
Žádost: Pronájem pozemků č. parc. 1344/1, 1344/3, 1344/4 v k.ú. Hlubočepy – pozemky svěřené hl. m. Praha – převzaté smlouvy MHMP na zahrádky
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Pavla Synková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.   Vzít na vědomí:
1.   svěření pozemků č. parc. 1344/1, 1344/3, 1344/4 v k.ú. Hlubočepy od hl. m. Prahy ke dni
      1.11.2008
II.   Schválit:
1.        v souvislosti se svěřením pozemků č. parc. 1344/1, 1344/3, 1344/4, k.ú. Hlubočepy uzavření dodatků k nájemním smlouvám za cenu dle výměru MF č. 01/2009 za 11,- Kč/m2/rok, a to s:
-         Miroslavou Čvančarovou, bytem Praha 3, Kubelíkova 1265/41 na pozemek č. parc. 1344/4 o výměře 348 m2 a část č. parc. 1344/1 o výměře 72 m2, tj. celkem 420 m2 za cenu 4.620,- Kč/rok
-         Gabrielem Benčem, bytem Praha 8, Pomořanská 485/9 na pozemek č. parc. 1344/3 o výměře 428 m2 za cenu 4.708,- Kč/rok
-         Karlem Svatkem, bytem Praha 10, Uzbecká 1463/1 na část pozemku č. parc. 1344/1 o výměře 735 m2 za cenu 8.085,- Kč/rok
-         Marií Lejčkovou, bytem Praha 9, Mochovská 529/25 na část pozemku č. parc. 1344/1 o výměře 492 m2 za cenu 5.412,- Kč/rok
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 11/05/2009
Žádost: Záměr prodeje ideálního podílu 2115/7971 na pozemku parc. č. 2053, k.ú. Smíchov
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lucie Laštůvková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Souhlasit:
1.    se záměrem prodeje ideálního podílu 2115/7971 na pozemku parc. č. 2053, k.ú. Smíchov Ing. Davidovi Havránkovi, Na Václavce č.p. 1799 za celkovou kupní cenu 160.000,- Kč
5/0/0
 
OA 11/06/2009
Žádost: Záměr pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 741, Elišky Peškové 17, k.ú. Smíchov Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.
Žadatel: Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Helena Michálková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Schválit:
1.    záměr pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 741, Elišky Peškové 17, k.ú. Smíchov pro Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. na zřízení kanceláře, rehabilitaci a poradenství specializovaných pracovníků za roční nájemné 91.400,- Kč.
5/0/0
 
NP 11/01/09
 
Žádost: NP Preslova 5/2213 - žádost správce pozůstalosti o alt. použití zůstatku kauce vůči pohledávce nájemného
Žadatel: Lucie Pejšková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Schválit :
1.    stanovení způsobené škody za užívání cizí věci - NP (ev. č. 901 - býv. prodejna Starožitnosti) Preslova 5/2213, Praha 5 za období od 1.1.2009 do 17.3.2009 ve výši nájemného v místě a čase obvyklém, tj. ve výši 45.459,- Kč s tím, že k jejímu krytí bude použit zůstatek složené kauce ve výši 46.137,-
5/0/0
 
NP 11/02/09
 
Žádost: NP Na Skalce 1/1047 - žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. Ingrid Vurmovou
Žadatel: MUDr Jana Bělíková a MUDr. Ingrid Vurmová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Schválit:
1.    uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP (ev. č. 902) - lékařské ordinace (psychiatrická ambulance) o výměře 40,80 m2 v nemovitosti čp. 1047, Na Skalce 1, Praha 5 - Smíchov s MUDr. Ingrid Vurmovou, Ortenovo nám. 13, Praha 7 za nájemné ve výši 6.494,- Kč měsíčně na dobu neurčitou
4/0/1
 
NP 11/03/09
 
Žádost: NP Na Bělidle 3/64 - žádost Ing. Vladimíra Haningera o ukončení nájmu garáže dohodou k 30.6.2009
Žadatel: Ing. Vladimír Haninger
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Schválit:
1.    ukončení nájmu NP - garáže ev. č. 901 o výměře 18,15 m2 ve dvoře nemovitosti čp. 64, Na Bělidle 3, Praha 5 - Smíchov s nájemcem Ing. Vladimírem Haningerem, El. Peškové 13, P-5 dohodou ke dni 30.06.2009
5/0/0
 
NP 11/04/09
 
Žádost: NP Zborovská 6/1200, Praha 5 - Smíchov, revokace usn. RMČ z 1.4.2009 - navýšení nájemného za NP z titulu inflace pro r. 2008
Žadatel: CK Pradok, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Revokovat:
1.    usn. RMČ Praha 5 č. 11/325/2009 ze dne 1.4.2009 takto:
RMČ souhlasí
1.      za spoluvlastnický podíl MČ Praha 5 id. 1/2 nemovitosti čp. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5 s diferencovaným navýšením nájemného za NP z titulu inflace 2008 podle návrhu spoluvlastníků, vyjma NP nájemce CK Pradok, s.r.o.
2.      za spoluvlastnický podíl MČ Praha 5 id. 1/2 nemovitosti čp. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5 s navýšením nájemného za užívání obou NP pro nájemce CK Pradok, s.r.o. z titulu inflace 2008 o 6,3% a současně se snížením nájemného o 5,0 % v souladu s návrhem spoluvlastníků a to s účinností od 01.04.2009.
4/0/1
NP 11/05/09
 
Žádost: NP Hlubočepská 33, čp. 2 ,Vinař, spol. s r.o., návrh na uzavření splátkového kalendáře
Žadatel: Vinař, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Souhlasí
1.    s uzavřením splátkového kalendáře k uhrazení pohledávky za dlužné nájemné a úroku z prodlení ve výši 215.084,- Kč, které vzniklo v důsledku jednání nájemce NP Vinař spol. s r.o., IČ 25721119, za období od 1.1.2007 do 30.06.2009 při užívání NP čís. 905 v nemovitosti čp. 2, Hlubočepská č. 33, Praha 5 s tím, že dlužník uhradí:
- do 31.07.2009 částku 120.000,- Kč
- v měsíci říjnu, listopadu zbytek dlužné výše zůstatku pohledávky a
   to ve dvou  splátkách po 31.695,- a třetí splátku za prosinec ve výši: 31.694,- Kč.
II.  Schvaluje
1.     podání výpovědi smlouvy o nájmu NP čís. 600/P/C/2005/2 uzavřené s nájemcem Vinař spol. s r.o., IČ 25721119, dne 29.3.2005 v případě, že nájemce nebude řádně plnit sjednaný splátkový kalendář nebo své povinnosti dle NS ode dne 15.07.2009 s tím, že výpovědní lhůta bude v tomto případě jeden měsíc
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
OA 11/07/09
 
Žádost: Záměr pronájmu části fasády objektu č.p. 2664, U Šalamounky 2, Praha 5, k.ú. Smíchov pro umístění směrové tabule pro společnost Klasik Moto a.s. se sídlem Praha 5, U Šalamounky 769/41, IČ 25735781.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.  Schválit:
1. záměr pronájmu části fasády objektu č.p. 2664, U Šalamounky 2, Praha 5, k.ú. Smíchov pro umístění směrové tabule pro společnost Klasik Moto a.s., se sídlem Praha 5, U Šalamounky 769/41, IČ 25735781,dle žádosti v rozsahu 4,5 m2, za roční nájemné ve výši 5.000,- Kč/rok.
5/0/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Začátek jednání KOAaM v 16 hod.
Konec jednání KOAaM v 17,30 hod.
 
 
12. KOAaM se koná dne: 10.8.2009 v 16 hod. v 6. patře – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
       Za KOAaM:                           Ověřil:                              V Praze dne 28.7.2009
 Jiřina Zavadilová             ing. Petr HORÁK                                               
                                               zástupce starosty
 
 
    
Přečteno: 4432x
Publikováno: 29.07.2009, poslední změna: 29.07.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout