Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

10. KOAaM - zápis ze dne 29.6.2009

 
 
Z Á P I S
 
z 10. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne: 29.6.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               9                                                  
Omluveno:                             3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
Komise obchodních aktivit a majetku schválila bez připomínek:
1.        Zápis KOAaM č. 9 ze dne 15.6.2009
5/0/0
2.        Program KOAaM na zasedání č. 10 dne 29.6.2009
5/0/0
3.        Projednání materiálů předložených v 10. KOAaM „na stůl“   
        5/0/0
 
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
10/01/2009
Žádost:  o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú.    
               Smíchov    
Žadatel:  PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – Irena Prokopcová
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.     uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení 1 a 22 kV) pro firmu PREdistribuce, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
 
OA 10/01/2009
Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 1853/1 v k.ú. Košíře o výměře cca 180 m2 v areálu ZŠ a MŠ Beníškové, Praha 5 od Správy železniční dopravní cesty
Žadatel: MČ Praha 5
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Pavla Synková
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
 I.        Vzít na vědomí:
1.       informaci o jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníkem pozemku č. parc. 1853/1 v k.ú. Košíře o výměře cca 180 m2 v areálu ZŠ Beníškové se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234
II.       Schválit:
1.     pronájem části pozemku č. parc. 1853/1 v k.ú. Košíře o výměře 180 m2 připloceného k areálu ZŠ a MŠ Beníškové za cenu 85,- Kč/m2, tj. celkem 15.300,- Kč/rok od Správy železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7 s účinností od 1.9.2009 – podíl r. 2009 činí 5.100,- Kč
5/0/0
 
 
 
OA 10/02/2009
Žádost: Záměr pronájmu dvorů domů čp. 474 a 476, k.ú. Smíchov – Janáčkovo nábřeží 45 a 43 pro parkování osobních vozidel
Žadatel: zájemci o parkování
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Pavla Synková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit
 1.  zveřejnění záměru pronájmu parkovacích stání ve společném dvoře domů čp. 474 a 476 v k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 43 a 45 dle postupu zpracovaného v důvodové zprávě za cenu:
       -  4.780,- Kč/parkovací místo/rok vč. DPH pro fyzické osoby
      - 35.000,- Kč/parkovací místo/rok + platné DPH pro právnické osoby
5/0/0
 
 
 
 
OA 10/03/2009
Žádost:  Štěpařská čo. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů čp. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě
 
Žadatel:   MČ Praha 5
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Revokovat:
1.             usnesení RMČ Praha 5 č. 20/554/2009 ze dne 26.5.20009 takto:
          souhlasit se záměrem společného prodeje domů čp. 969, 970, 971, 972 se zast. pozemky
          parcel. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvisejícím pozemkem parcel. č. 891/10, k.ú.
          Hlubočepy, Štěpařská čo. 10, třetí osobě za minimální kupní cenu 10.400.000,- Kč
5/0/0  
 
 
OA 10/04/2009
Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP umístěných v budově B objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 52,1 m2
Žadatel:  zájemci o NP
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Hana Červenková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.             pronájem nebytových prostor umístěných v budově B objektu polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 52,1 m2 za nabídnuté nájemné 74.220,- Kč pro MUDr. Michaelu Prouzovou, Voskovcova 1075/39, Praha 5 za účelem provozování Endokrinologické ambulance
6/0/0
 
 
NP 10/01/2009
Žádost: NP Lidická 36/276, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
Žadatel: zájemci o NP
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:      
1.                  pronájem NP - prodejny o výměře 47,94 m2 v přízemí domu čp. 276, Lidická 36, Praha 5 - Smíchov žadateli:
1.      Mohsen Alloh, IČ 61252565, Holečkova 107/178, 150 00 Praha 5
      za nájemné ve výši 32.959,- Kč měsíčně
    
2.      náhradník: Radovan Kohout, IČ 67794106, Královická 34/2275, 100 00 Praha 10
      za nájemné ve výši 25.009,- Kč měsíčně
6/0/0
 
 
NP 10/02/2009
Žádost: NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, pronájem na základě oznámení záměru
 
Žadatel: zájemce o NP
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.     pronájem NP - garáže ev. č. 911 o výměře 14 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 žadateli:
      Jaroslav Šnajperk, Milánská 412, Praha 10
      za nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně
6/0/0         
 
 
NP 10/03/2009
Žádost: NP Nádražní 52/761, Praha 5 - Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru
Žadatel: zájemci o NP
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.     pronájem NP - prodejny o výměře 78,60 m2 v přízemí domu čp. 761, Nádražní 52, Praha 5 - Smíchov žadateli:
            Vladimír Maruš - elektro, IČ 15938271, Svornosti 18/888, 150 00 Praha 5
            za nájemné ve výši 13.755,- Kč měsíčně
6/0/0         
 
 
 
NP 10/04/2009
Žádost: NP Nádražní 24/1301, Praha 5 - Smíchov, EVW, spol. s r.o., podání žaloby na vyklizení
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Vzít na vědomí:
1.      výši pohledávky vůči nájemci NP restaurace Na růžku,Nádražní 24/1301, Praha 5, k.ú. Smíchov, firmě EVW,spol. s r.o. v částce 934 854,- Kč
II.           Schválit:
1.                   podání žaloby vůči nájemci EVW, spol. s r.o., IČ 48038423 na vyklizení NP  restaurace Na růžku, Nádražní 24/1301, Praha 5 k obvodnímu soudu Praha 5
III.             Zmocnit: 
1.                   AK JUDr. Ilja Lamprecht, sídlem Holečkova 10, Praha 5, zaps. v seznamu ČAK pod čís. 1319, k podání žaloby na vyklizení, k zastupování MČ Praha 5 jako žalobce ve sporu s nájemcem EVW, spol. s r.o. a k veškerým právním úkonům souvisejících s touto žalobou  
7/0/0
 
NP 10/05/2009
Žádost: NP Na Šmukýřce 9100, Praha 5 - Košíře, pronájem garáže
Žadatel: JUDr. František Matějka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.       pronájem nebytového prostoru - garáže č. 7 o výměře 14 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce 9100, Praha 5 - Košíře JUDr. Františku Matějkovi, Kvapilova 4/914, Praha 5 za nájemné ve výši 873,- Kč měsíčně s účinností od 1. 4. 2009
7/0/0
 
 
NP 10/06/2009
Žádost: NP Vrchlického 5/161, Praha 5 - Košíře, žádost o pronájem
Žadatel: Vladimír Maruš - elektro
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Neschválit:
1.    pronájem nebytového prostoru - kanceláře o výměře 71,67 m2 v přízemí nemovitosti čp. 161, Vrchlického 5, Praha 5 - Košíře Vladimíru Marušovi - elektro, IČ 15938271, za nájemné ve výši 10.750,- Kč měsíčně  
6/0/0
 
 
NP 10/07/2009
Žádost: NP - Musílkova 2/967, Praha 5 - Košíře, žádost o udělení souhlasu s podnájmy
Žadatel: Blanka Štrobachová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.     podnájmy části NP v nemovitosti čp. 967, Musílkova 2, Praha 5 - Košíře dle návrhu podnájemní smlouvy sjednané mezi nájemcem Blankou Štrobachovou, IČ 48088901 a fyzickými osobami Gabrielou Veselou, IČ 71518029, Vladimírou Broftovou, IČ 41101243 a Luborem Vykoukalem, IČ 45329842
6/0/0
 
 
NP 10/08/2009
Žádost: NP Štefánikova 28/249, Praha 5 - Smíchov, LECTON, a.s., pronájem cestovní kanceláře a skladu
Žadatel: LECTON, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.      pronájem NP č. 903 (cestovní kancelář) o výměře 108,77 m2 v přízemí nemovitosti čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 - Smíchov obchodní firmě LECTON, a. s., IČ 28219155, za nájemné ve výši 53.963,- Kč měsíčně na dobu neurčitou
2.                  pronájem NP č. 906 (sklad - archiv) o výměře 10,85 m2 v suterénu nemovitosti čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 - Smíchov obchodní firmě LECTON, a. s., IČ 28219155, za nájemné ve výši 1.059,- Kč měsíčně na dobu neurčitou
7/0/0
 
 
NA STŮL:
 
10/02/09
 
Žádost: Výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce dle schváleného plánu oprav a udržování OSM základních, mateřských škol a objektů ve správě OSM v Praze 5 na rok 2009
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – Vítězslav Váňa
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.    výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce dle schváleného plánu oprav a udržování OSM základních, mateřských škol a objektů ve správě OSM v Praze 5 na rok 2009
1.      ZŠ Chaplinovo nám. 615, objekt MŠ Renoirova 648, Praha 5 – Výměna oken na budově MŠ – firmu RI OKNA, a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec za cenu 2.641.728,- vč. DPH
2.      Budova VŠ Vltavská 12, Praha 5 - Oprava uliční fasády budovy VŠ Vltasvská 12, Praha 5 .- firmu MOZAIK, spol. s r.o., Polní 788/14, Praha 6 za cenu 3.135.724,- Kč vč. DPH
5/0/0
 
 
OA 10/05/2009
Žádost:  Radlická 112/2070, Praha 5 – návrh na odstoupení od NS pro nájemce fasády objektu k umístění reklamního zařízení, Jozefa Potanku, V Zahradách 855/18, Praha 8, IČ 86894781
Žadatel:  zájemci o NP
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Hana Červenková
 
Stanovisko KOAaM:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.       Schválit:
1.             odstoupení od nájemní smlouvy č. 52/0/OOA/08 uzavřené dne 2.7.2008 s Jozefen Potankou, V Zahrádkách 855/18, Praha 5, IČ 86894781, na pronájem fasády objektu k umístění reklamního zařízení, pro hrubé porušení NS (prodlení úhrady nájemného po dobu delší než 1 měsíc)
2.             podání žaloby na Jozefa Potanku, IČ 869894781, na úhradu dlužné částky zjištěné ke dni doručení projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně
 
 
 
II.      Zmocnit:
1.             JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání výše uvedené žaloby na nájemce části fasády objektu Radlická 112/2070, Jozefa Potanku, IČ 86894781 a k zastupování MČ Praha 5 ve věci
6/0/0
 
Začátek jednání KOAaM v 16.00 hod.
Konec zasedání KOAaM  v 16.45 hod.
 
 
 
 
11. KOAaM se koná dne: 10.08.2009 v 16.oo hodin, 6. patro – velká zasedací místnost RMČ    č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Zapsala:                                                                                   Ověřil:   
 
     Lenka Holubová                                                                     Bc. Jan Smetana
               OOA                                                                               zástupce starosty
 
 
 
 
V Praze dne 29.6.2009
Přečteno: 4195x
Publikováno: 14.07.2009, poslední změna: 14.07.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout