Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

9.KOAaM - zápis ze dne 15.6.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
z  9. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konaného dne : 15.6.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              7                                                    
Omluveno:                             4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
9/01/2009
Žádost:    Výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce dle schváleného plánu oprav a udržování OSM základních a mateřských škol a jeslí v Praze 5 na rok 2009
Žadatel:  OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce dle schváleného  plánu oprav a udržování OSM základních a mateřských škol a jeslí v Praze 5 na rok 2009.
    1. FZŠ V Remízku 919, Praha 5 – Oprava žákovských a personálních WC – firmu DAMIRO 2000, s.r.o., Na Fialce 1551/58, 163 00 Praha 6 za cenu 4, 848.900,- Kč vč. DPH.
    2. ZŠ Weberova 1090, Praha 5 – Oprava rozvaděčů MaR, VZT plynové kotelny – firmu KOMTRM technology, s.r.o., Bělehradská 1051/17, 100 00 Praha 4 za cenu 883.105,- Kč vč. DPH
    3. MŠ Lohniského 851, Praha 5 – výměna oken na budově MŠ – firmu PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice za cenu 2, 859.075,- Kč vč. DPH.
    4. MŠ Hlubočepská 90, Praha 5 – Oprava oplocení areálu MŠ – firmu A-Z PROFIL, s.r.o., U Waltrovky 13, 158 00 Praha 5 za cenu 934. 188,- Kč, vč. DPH
    5. ZŠ Podbělohorská 720, Praha 5 – Výměna vodovodních rozvodů do tříd – firmu Domistav CZ, a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové za cenu 898.667,- Kč vč. DPH.
    6. MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5 – Stavební úpravy v 1. p.p. MŠ – firmu Domistav CZ, a.s. Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové za cenu 1, 825.728,- Kč vč. DPH.
    7. MŠ Podbělohorská 720, Praha 5 – Oprava plynové kotelny – firmu SEKO Praha, s.r.o., Bočovská 1435, 104 00 Praha 4 za cenu 1, 234.773,- Kč vč. DPH.
    8. MŠ Tréglova 780, Praha 5 – Výměna technologie vč., rekonstrukce kuchyně – firmu ATOS, s.r.o.,  U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 za cenu 3, 557. 580,- Kč vč. DPH.
    9. MŠ Kroupova 2775, Praha 5 – Oprava komunikací a zpevněných ploch – firmu ISCO s.r.o., Střešovická 906/66, 160 00 Praha 6 za cenu 1, 536. 812,- Kč vč. DPH.
   10. Jesle Na Hřebenkách 3, Praha 5 – výměna oken na pavilonu jeslí – firmu Mozaik spol. s.r.o., Polní 788/14, 162 00 Praha 6 za cenu 960. 404,- Kč vč. DPH
 11. Jesle Na Hřebenkách 3, Praha 5 – Dodávka a montáž herních prvků v areálu jeslí – firmu TOJA, Mgr. Lenka Moštěková, Studentská 2, 160 00 Praha 6 za cenu 582 862,- Kč vč. DPH.
5/0/0
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  9/01/2009
Žádost:  Prodej části pozemku č. parc. 1453, k.ú. Jinonice vlastníkovi sousedních nemovitostí.
Žadatel:  p. Jiří Trešl
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Nesouhlasit:
1.   se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1453 v k.ú. Jinonice vlastníkovi sousedních nemovitostí p. Jiřímu Trešlovi, bytem Praha 5, Butovická 26/323.
5/0/0
 
OA 9/02/2009
Žádost: Vltavská 26, záměr prodeje domu č.p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Revokovat:
1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 9/238/2009 ze dne 17.3.2009 takto:
          Souhlasí se záměrem prodeje domu čp. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k.ú. Smíchov, Vltavská 26, Praha 5, dle Statutu ... třetí osobě za minimální kupní cenu 9,800.000,- Kč.
3/0/2
2.        návrh ceny: 8,000.000,- Kč
2/0/3
 
OA 9/03/2009
Žádost: Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. HJ/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 ve znění dodatků č. 1-2 se společností T-Mobil Czech Republic, a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681.
 
Žadatel: T-Mobil Czech Republic, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       uzavření dodatku č. 3 se společností T-Mobil Czech Republic, s.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ 64949681.
5/0/0
 
OA 9/04/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 – uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 7.8.1996 ve znění pozdějších dodatků s firmou FIMED s.r.o., zastoupenou MUDr. Hanou Fišerovou, Plzeňská 3185/5b, Praha 5, IČ: 28497392.
Žadatel: FIMED s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Vzít na vědomí:
1.       odstoupení MUDr. Anny Navrátilové, IČ 00063631 od nájemní smlouvy ze dne 7.8.1996 ve znění pozdějších dodatků na užívání NP, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 ke dni 30.6.2009
II.      Schválit:
1.       uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 7.8.1996 ve znění  pozdějších dodatků, kterým se vymazává nájemce NP Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5, MUDr. Anna Navrátilová a nájemcem tak zůstává pouze firma FIMED s.r.o., zastoupená MUDr. Hanou Fišerovou, IČ 28497392 s účinností od 1.7.2009.
5/0/0
 
 
OA 9/05/2009
Žádost: Pod Žvahovem 29, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parc. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.
Žadatel: spoluvlastnice domu Jitka Vintrová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Revokovat:
1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 9/240/2009 ze dne 17.3.2009 takto:
          Souhlasí se záměrem prodeje id. 1/6 domu čp. 103, Pod Žvahovem 29, s id. 1/6 pozemku č. parc. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, spoluvlastnici Jitce Vintrové za kupní cenu 90.000,- Kč.
5/0/0
 
 
 
OA  9/06/2009
Žádost: Pronájem části pozemku č. parc. 2396/1 v k.ú. Smíchov – BD Zámeček Nikolajka - zahrádky
 
Žadatel:  Bytové družstvo Zámeček Nikolajka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.     záměr pronájmu části pozemku č. parc. 2396/1 v k.ú. Smíchov Bytovému družstvu Zámeček Nikolajka o výměře 2.383 m2 za cenu 11,- Kč/m2 tj. celkem 25.993,- Kč, na dobu neurčitou.
 5/0/0
 
 
NP 9/01/2009
Žádost: NP Plzeňská 129A/948 a 129/949, Praha 5 – Košíře, Žabka, a.s., žádost o snížení nájemného.
Žadatel: p. Žabka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
Materiál odložen.    
    5/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 9/02/2009
Žádost: NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, zrušení usn. RMČ č. 19/628/2008 z 3.6.2008.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Zrušit:
      
1.            usn. RMČ Praha 5 č. 19/628/2008 ze dne 3.6.2008
II.                Schválit:
1.                uzavření Dodatku k NS č. 22/2006 ze dne 11.9.2006 s MUDr. Markétou Mudrovou, IČ 49627058, na NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, ve kterém bude uvedeno:
a)      v první větě bodu 1 čl. IV. Nájemné takto:
-         ordinace 12,80 m2 za 2.120,- Kč/m2/rok
-         čekárna 10,90 m2 za 1.110,- Kč/m2/rok
-         podíl ostatní plochy 10,90 m2 za 1.110,- Kč/m2/rok
b)      v bodě 6 čl. VI. Splatnost a způsob placení nájemného a ostatních služeb:
-         smluvní pokuta se sjednává na výši á 0,025 promile z dlužné částky za každý započatý den prodlení
c)      ostatní ujednání v NS čís. 22/2006, která nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění.
5/0/0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 9/03/2009
Žádost: NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, JUDr. František Budíšek, žádost o snížení nájemného.
Žadatel: JUDr. František Budíšek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.         návrh nájemce JUDr. Františka Budíška, IČ 12586960, na snížení zákl. nájemného o 30%, tj. na výši 24.577,- Kč měsíčně za užívání NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov.
 II.       Neschválit:
1.         JUDr. Františku Budíškovi, IČ 12586960, snížení měsíčního nájemného o ...% za užívání NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.7.2009.
3/0/2        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 9/04/2009
Žádost: NP Švédská 35/1844, Praha 5 – Smíchov, Monika Svobodová, žádost o provedení změny v označení nájemce.
Žadatel: pí. Monika Svobodová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.         smlouvu o prodeji podniku ze dne 25.5.2009 uzavřenou mezi Monikou Svobodovou, IČ 62397869, a Barborou Baumovou, IČ 74848895.
II.        Schválit:
1.         uzavření Dodatku k NS č. 62/98 ze dne 24.7.1998, kterým se provede změna v označení nájemce NP kadeřnictví, solárium o výměře 32 m2 v přízemí nemovitosti čp. 1844, Švédská 35, Praha 5 – Smíchov z fyzické osoby Moniky Svobodové, IČ 62397869, na fyzickou osobu Barboru Baumovou, IČ 74848895, s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS se nemění.
 4/0/0        
 
 
Na stůl:
 
NP 9/05/2009
Žádost: NP Hlubočepská 33, č.p. 2, Praha 5 – Hlubočepy, Vinař, spol. s.r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál odložen.
4/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 9/06/2009
Žádost: NP Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, Agentura Praha 5, a.s., podání žalob na vyklizení a úhradu pohledávky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         podání žaloby na firmu Agentura Praha 5, a.s., IČ 26776286, na vyklizení NP Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře.
2.         podání žaloby na firmu Agentura Praha 5, a.s., IČ 26776286, na úhradu pohledávky za užívání NP Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře.
3.         podání žaloby na firmu Agentura Praha 5, a.s., IČ 26776286, na úhradu škody vzniklé z titulu neoprávněného užívání cizího majetku po skončení výpovědní lhůty až do data předání NP Plzeňská 167/452 zástupci pronajímatele.
II.        Zmocnit:
1.                    AK JUDr. Janu Kopáčkovou, osvědčení ČAK 10061, k podání žalob a zastupování MČ Praha 5 ve věci.
4/0/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NP 9/07/2009
Žádost: NP Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5, zrušení části usn. RMČ z 26.5.2009, opětovné zveřejnění záměru pronájmu.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Zrušit:
1.         část usn. RMČ Praha 5 č. 20/571/2009 – bod II. Odst. 1. ze dne 26.5.2009, kterým byl schválen pronájem NP – garáže ev. č. 901 o výměře 16 m2 Jiřímu Veselému, Zborovská 1/744, Praha 5 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5.
II.        Vzít na vědomí:
1.         oznámení Jiřího Veselého, Zborovská 1/744, Praha 5 o odstoupení od pronájmu NP – garáže ev. č. 901 o výměře 16 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice , Praha 5
III.        Schválit:
1.         zveřejnění záměru pronájmu NP – garáže ev. č. 901 o výměře 16 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5 za nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH)
4/0/0
 
 
 
Začátek jednání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
 
 
 
 
10. KOAaM se koná dne : 29.6. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                          Ověřil:                                             V Praze dne: 16.6. 2009
 Jiřina Zavadilová            ing. Petr HORÁK  
                                               zástupce starosty                                                                     
Přečteno: 4434x
Publikováno: 17.06.2009, poslední změna: 17.06.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout