8. KOAaM - ze dne 1.6.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
z  8. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 1.6.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                            3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
8/01/2009
Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2009 shodně s návrhy hodnotících komisí.  
Žadatel:  OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2009
-         oprava a nátěr fasády do dvora a ulice, celková oprava střechy, oprava pavlačí, repase a nátěr oken domu Lidická 41/ č.p. 406, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o., v částce 2, 628.822,- Kč vč. DPH
-         celková oprava střechy domu Janáčkovo nábřeží 27/ č.p. 1075, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o., v částce 1, 000.068,- Kč vč. DPH
-         celková oprava střechy a krovu domu Lesnická 8/ č.p. 1155, Praha 5 zhotovitel ISCO s.r.o., v částce 1, 999. 094,- Kč vč. DPH
-         výměna oken a vstupních dveří domů Musílkova 1/ č.p. 302 a 3/ č.p. 303, Praha 5 zhotovitel RODOSTAV Praha s.r.o. v částce  2, 941.370,- Kč vč. DPH
-         celková oprava střechy domu Nádražní 15/č.p. 1272, Praha 5 zhotovitel A-Z PROFIL s.r.o. v částce 2, 413.905,- Kč vč. DPH
-         oprava a nátěr dvorní fasády včetně římsy, repase a nátěr oken domu Na Bělidle 42/65, Praha 5 zhotovitel ERGO 2 TRADE s.r.o. v částce 2, 084.742,- Kč vč. DPH
-         výměna oken a vstupních dveří domů Nepomucká 2/č.p. 442 a 4/ č.p. 445, Praha 5 zhotovitel Domistav CZ a.s. v částce 1, 874.831,- Kč vč. DPH
-         oprava a nátěr dvorní a uliční fasády, výměna oken do ulice, oprava a nátěr oken do dvora, výměna dveří do dvora, celková oprava opěrné zdi, položení dlažby ve dvoře, vymalování společných prostor domu Újezd 7/ v č.p. 597, Praha 5 zhotovitel OPREKO s.r.o. v částce 4, 177.587,- Kč vč. DPH.
5/0/0
 
8/02/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2068/2, k.ú. Košíře.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje požadované části pozemku parc. č. 2068/2, k.ú. Košíře o výměře cca 15 m2  z vlastnictví obce hl. m. Prahy společností První smíchovské stavební bytové družstvo – za účelem výstavby nové TS.
6/0/0
 
 
8/03/2009
Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – nemovitost č.p. 206, se zastavěnou parcelou č. 553 a související zahradou parc. č. 554 vše v k.ú. Hlubočepy.  
Žadatel: ZHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Požádat:
1.        Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – nemovitosti č.p. 206 se zastavěnou parcelou č. 553 a související zahradou parc. č. 554 vše v k.ú. Hlubočepy.
6/0/0
 
 
8/04/2009
Žádost: Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření budovy č.p. 636 se souvisejícími pozemky parc. č. 1032/7 a 1032/3 v k.ú. Jinonice – bývalé učiliště Mezi rolemi 4, Praha 5.  
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Požádat:
1.        Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření budovy č.p. 636 a souvisejících pozemků parc. č. 1032/7 a 1032/3 vše v k.ú. Jinonice.
6/0/0
 
8/05/2009
Žádost: Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci předkládá každoročně Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        Souhrnnou zprávu o průběhu likvidace Bytového podniku v Praze 5, státního podniku v likvidaci.
6/0/0
 
8/06/2009
Žádost: Informace o udělených souhlasech v OSM od ledna do března 2009.
Žadatel: RMČ
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
 
1.              Informace dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetencí.
6/0/0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
8/07/2009
Žádost: Žádost o revizní stanovisko ke směně pozemků a to parc. č. 499, k.ú. Radlice ve vlastnictví žadatele a pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice ve vl. hl. m. Prahy.
Žadatel: RMČ
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem směny části pozemku parc. č. 499 o výměře 1200 m2 ( bude upřesněno GP) v k.ú. Radlice ve vlastnictví společnosti Pražská cihelna za část pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice o výměře 365 m2 (bude upřesněno GP) z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiloženého zákresu.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
8/08/2009
Žádost: Stanovisko k záměru prodeje pozemku parc. č. 1475/166, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – na pozemek bude vyhlášeno výběrové řízení.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1475/166, k.ú. Košíře o výměře 689 m2 z vlastnictví    obce hl. m. Prahy – výběrové řízení s ohledem na nesouhlasné stanovisko odboru dopravy a životního prostředí.
6/0/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  8/01/2009
Žádost: Žádost o prodej pozemku č. parc. 849/1 a části č. parc. 847 v k.ú. Jinonice.
Žadatel:  p. Veronika Percivalová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 849/1 a části č. parc. 847 v k.ú. Jinonice Veronice Percivalové, bytem České Velenice, Komenského 498.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 8/02/2009
Žádost: Vltavská 28, záměr prodeje domu čp. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3,k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Revokovat:
1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 9/239/2009 ze dne 17.3.2009 takto:
          se záměrem prodeje domu čp. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k.ú. Smíchov, Vltavská 28, Praha 5, dle Statutu ... třetí osobě za minimální kupní cenu :
        19, 950.000,- Kč
5/0/0
 
OA 8/03/2009
Žádost: Záhorského 4/866, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, Via Lucis o.p.s., souhlas s podnájmem.
 
Žadatel: Via Lucis, o.p.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       podnájem části provozních prostor budovy Záhorského 886/4, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, s využitím jako byt pro správce budovy o celkové výměře 83,22 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 30.4.2009
         uzavřené mezi nájemcem – Via Lucis, o.p.s. IČ 28385462 a podnájemcem – manželi Tvrdíkovými.
4/0/1
 
 
OA 8/04/2009
Žádost: Štefánikova 12/68 – žádost nájemce objektu, společnosti NDP CZ s.r.o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 3. NP objektu o celkové výměře 70 m2.
Žadatel: společnost NDP CZ s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření podnájemní smlouvy mezi NDP CZ s.r.o. a společností Nová ekonomika, o.p.s., se sídlem Dr. Vrbenského 2040, Kladno, IČ 28435818 na pronájem části NP umístěných ve 3. NP objektu Štefánikova 12/68 o výměře 70 m2 s účinností od 15.6.2009.
5/0/0
 
NP 8/01/2009
Žádost: NP Slávy Horníka 18/508, Praha 5 – Košíře, Ing. Arch. Karel Císař, ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: Ing. Karel Císař
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – architektonického ateliéru o výměře 40,00 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 508, Slávy Horníka 18, Praha 5 – Košíře s nájemcem Ing. Arch. Karlem Císařem, IČ 10153241, dohodou ke dni 30.6.2009.
5/0/0         
 
NP 8/02/2009
Žádost: NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Schválit:
1.            pronájem NP – kanceláře v přízemí domu čp. 782, Arbesovo náměstí 13, Praha 5 – Smíchov žadateli:
Alias Contra, s.r.o., IČ 27398536, Pražská 22, 252 30 Řevnice
      za nájemné ve výši 12.000,- Kč měsíčně + DPH.
4/0/1
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 17 hod.
 
9. KOAaM se koná dne : 15.6. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
Za KOAaM:                              Ověřil:                                                   V Praze dne: 2.6. 2009
 Jiřina Zavadilová              ing. Petr HORÁK        
 
                                                                 
Přečteno: 3856x
Publikováno: 09.06.2009, poslední změna: 09.06.2009
Autor: Odbor správy majetku