7. KOAaM - zápis ze dne 18.5.2009

 
 
Z Á P I S
 
ze  7. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 18.5.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                             10                                                    
Omluveno:                             2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
7/01/2009
Žádost:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1103 a 1105/14, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – nové kabelové vedení NN 0,4 kV.  
Žadatel:  pí. Roznerová, firma Elektroštika
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1103 a 1105/14, k.ú. Smíchov pro PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5.
6/0/0
 
7/02/2009
Žádost: Stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 4261/187, k.ú. Smíchov a pozemku parc. č. 4261/201, k.ú. Smíchov (pozemek pod stanicí Telefónica 02) z vlastnictví obce hl. m. Prahy – rozšíření vjezdu do garáže žadatelů.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4261/187, k.ú. Smíchov o výměře cca 100 m2  a pozemku parc. č. 4261/201, k.ú. Smíchov o výměře 12 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem rozšíření vjezdu do garáže žadatelů s tím, že bude zachován pěší přístup k sousední nemovitosti v šíři minimálně 2 m a stávající chodníky budou propojeny na náklady žadatele.
6/0/0
 
 
7/03/2009
Žádost: Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5.  
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        uzavření Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5 se společností ISCO, spol. s r.o.
7/0/0
 
 
7/04/2009
Žádost: Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti objektu Aguapark Barrandov, Praha 5, K Barrandovu 1173/8.  
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti objektu Aguapark Barrandov, Praha 5, K Barrandovu 1173/8 se společností AquaDream a.s.
7/0/0
 
 
7/05/2009
Žádost: Žádost o stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a pana Cirhana.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem majetkoprávního vypořádání a to takto:
         Část pozemku parc. č. 4227/1 o výměře 11500 m2, parc. č. 4227/2 o výměře 4535 m2, parc. č. 4227/6 o výměře 219 m2, parc. č. 4229/1, k.ú. Smíchov o výměře 3852 m2, parc. č. 4233 o výměře 3906 m2, parc. č. 4234/1 o výměře 6701 m2, parc. č. 4234/2 o výměře 74 m2, parc. č. 4234/3 o výměře 63 m2 parc. č. 4235/1 o výměře 3800 m2, parc. č. 4235/2 o výměře 253 m2, parc. č. 4235/3 o výměře 1220 m2, parc. č. 4235/4 o výměře 3 m2, parc. č. 4235/5 o výměře 2 m2, parc. č. 4236/2 o výměře 5626 m2, parc. č. 4236/5 o výměře 5510 m2, parc. č. 4237/1 o výměře 1497 m2, parc. č. 4237/2 o výměře 70 m2, parc. č. 4221/11 o výměře 11 m2 a parc. č. 4221/35 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Smíchov – do vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Pozemku parc. č. 4252 o výměře 1364 m2, parc. č. 4253/1 o výměře 41959 m2, parc. č. 4253/2 o výměře 1623 m2, parc. č. 4253/3 o výměře 9 m2, parc. č. 4253/4 o výměře 19 m2, parc. č. 4253/5 o výměře 6 m2, parc. č. 4253/6 o výměře 5 m2, parc. č. 4220/36 o výměře 396 m2, parc. č. 4220/37 o výměře 54 m2 vše v k.ú. Smíchov
Pozemku parc. č. 373/37 o výměře 973 m2, parc. č. 538 o výměře 22571 m2 a parc. č. 542 o výměře 1343 m2 vše v k.ú. Motol – do vlastnictví Ladislava Cirhana.                               
6/0/1
 
7/06/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 528, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.      se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 528, k.ú. Radlice o výměře cca 41 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 615, k.ú. Radlice ve vlastnictví žadatele.
7/0/0
                               
7/07/2009
Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení z důvodu negativních stanovisek všech příslušných odborů.                               
7/0/0
 
7/08/2009
Žádost: Stanovisko k  prodeji části pozemku parc. č. 2121, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rodinného domu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2121, k.ú. Košíře o výměře cca 400 m2 za účelem výstavby rodinného domu z důvodu negativního stanoviska KAR ÚMČ Praha 5.
7/0/0
                               
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  7/01/2009
Žádost: Kartouzská 6/204 – uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. s účinností od 1.7.2009.
Žadatel:  společnost Medifin s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.      uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., se kterým se rozšiřuje předmět nájmu  o 80,96 m2 a zvyšuje částka ročního nájemného o 20.240,- Kč s účinností od 1.7.2009.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 7/02/2009
Žádost: Elišky Peškové 17/741, k.ú. Smíchov – uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2.
Žadatel: p. Pavel Hrůnek, Slapy
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
 
OA 7/03/2009
Žádost: Štěpařská č.o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem společného prodeje domů čp. 969, 970, 971, 972, se zast. pozemky parcel. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvisejícím pozemkem parcel. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, Štěpařská č.o. 10, třetí osobě za minimální kupní cenu :15, 750.000,- Kč.
7/0/0
 
OA 7/04/2009
Žádost: Žádost o ukončení nájemní smlouvy – Mayfield Radlice-group, s.r.o. zastoupené firmou Heberger CZ, s.r.o.
Žadatel: f. Heberger CZ, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      ukončení nájemní smlouvy č. 53/0/OOA/07 uzavřené mezi MČ Praha 5 a Mayfield Radlice East – group, s.r.o. k 30.5.2009.
7/0/0
 
 
 
 
OA 7/05/2009
Žádost: Prodej id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/5, k.ú. Smíchov vlastníkům sousedních nemovitostí.
Žadatel: manželé Hahnovi
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/5 v k.ú. Smíchov o výměře 133,7 m2 za dohodnutou cenu 3.600,- Kč/m2, t.j. celkem 481.320,- Kč manželům Hahnovým, bytem Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2308/14.
7/0/0
 
 
NP 7/01/2009
Žádost: NP Štefánikova 6/250, Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, RNDr. Helena Havránková, žádost o změnu nájemní smlouvy
Žadatel: RNDr. Helena Havránková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 306/95/83 ze dne 29.5.1995 sjednané s nájemcem RNDr. Helenou Havránkovou, IČ: 43657176, na NP – lékárnu Štefánikova 6/250, Praha 5 – Smíchov, kterým se s účinností od 1.6.2009:
           - prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou do 31.5.2014, s uplatněním práva opce pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let v případě řádného plnění jeho sjednaných povinností
           -  upravuje výše zákl. nájemného na částku 93.563,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na
              poskytované služby.
uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 305/95/82 ze dne 29.5.1995 sjednané s nájemcem RNDr. Helenou Havránkovou, IČ 43657176, na NP sklady Štefanikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, kterým se s účinností od 1.6.2009:
           - prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou do 31.5.2014, s uplatněním práva opce   pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let v případě řádného plnění jeho sjednaných povinností
           - upravuje výše zákl. nájemného na částku 11.229,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby.
7/0/0
 
 
 
 
 
NP 7/02/2009
Žádost: NP Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru pronájmu.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Zrušit:
     1.         usn. RMČ Praha 5 č. 30/1025/2008 ze dne 16.9.2008, kterým bylo schváleno uzavření     NS s Tomášem Martínkem, Haštalská 1/795, Praha 1 na pronájem garáží ev. č. 911 a  ev. č. 914 v objektu řadových garáží v ulici Na Konvářce , parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov.
II.                  Schválit:
1.            pronájem NP – garáže ev. č. 901 o velikosti 16 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na             Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5 žadateli:
            Jiří Veselý, Zborovská 1/744, Praha 5 za nájemné ve výši 1.400,- Kč měsíčně
2.            pronájem NP – garáže ev. č. 914 o velikosti 15 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na      Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 žadateli:
            Marcela Žerebná, Stroupežnického 10/493, Praha 5 za nájemné ve výši 675,- Kč     měsíčně.
3.      opětovné zveřejnění NP – garáže ev. č. 911 o velikosti 14 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 na úřední desku za nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně.
7/0/0
 
NP 7/03/2009
Žádost: NP Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, JUDr. František Matějka, záměr pronájmu
Žadatel: JUDr. František Matějka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru – garáže č. 7 v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře JUDr. Františku Matějkovi, Kvapilova 4/914, Praha 5 za nájemné ve výši 873,- Kč měsíčně s účinností od 1.4.2009.
7/0/0
 
 
 
 
 
NP 7/04/2009
Žádost: NP Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, o.s. souhlas s podnájmem
Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
      1.         podnájem části NP Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov o výměře 17,90 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 30.4.2009 uzavřené mezi nájemcem – Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, o.s., IČ 26594226 a podnájemcem – národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s., IČ 70856478.
7/0/0
 
 
NP 7/05/2009
Žádost: NP Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, Vít Schwarzbrunn, uzavření nájemní smlouvy.
Žadatel: spoluvlastníci domu
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 s uzavřením Smlouvy o nájmu NP – prodejny o výměře 27,39 m2 v přízemí domu č.p. 195, Plzeňská 92, Praha 5 – Košíře s nájemcem Vítem Schwarzbrunnem, IČ 76097391 na základě předložené Smlouvy o nájmu NP.
7/0/0
 
 
NP 7/06/2009
Žádost: NP Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, Květa Böhmová, uzavření nájemní smlouvy, MAK Trading, s.r.o., ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: spoluvlastníci domu
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.              za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 1/2 s uzavřením Smlouvy o nájmu NP – restaurace o výměře 148 m2 v přízemí a suterénu domu čp. 1200, Zborovská 6, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Květou Böhmovou, IČ 69937354 na základě předložené smlouvy o nájmu NP č. 1/1200/2009
2.               za vlastnický podíl MČ P5 id. ½ s ukončením Smlouvy o nájmu NP č. 2/1200/2007 ze dne 1.4.2007 na NP v domě č.p. 1200, Zborovská 6, Praha 5 – Smíchov s firmou MAK Trading, spol. s r.o., IČ 26171074, dohodou k datu 30.4.2009.
7/0/0
 
 
NP 7/07/2009
Žádost: NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – CK, změna nájemních smluv v osobě nájemce na obch. Firmu LECTON, a.s.
Žadatel: p. Otakar Forstík
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.              zveřejnění záměru pronájmu NP č. 903 (cestovní kancelář) o výměře 108,77 m2 a NP č. 906 (sklad-archiv) o výměře 10,85 m2 v přízemí a suterénu nemovitosti čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov obchodní firmě LECTON, a.s., IČ 28219155, za nájemné ve výši 53.963,- Kč měsíčně a 1.059,- Kč měsíčně na dobu neurčitou.
6/0/0
 
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedáni KOAaM v 17,30 hod.
 
8. KOAaM se koná dne : 1.6. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                              Ing. Petr HORÁK                   V Praze dne:  19.5.2009       
                                                        zástupce starosty
 Jiřina Zavadilová                                                                                     

Přílohy

Přečteno: 4180x
Publikováno: 09.06.2009, poslední změna: 09.06.2009
Autor: Odbor správy majetku