Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

7. KOAaM - zápis ze dne 18.5.2009

 
 
Z Á P I S
 
ze  7. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 18.5.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                             10                                                    
Omluveno:                             2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
7/01/2009
Žádost:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1103 a 1105/14, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – nové kabelové vedení NN 0,4 kV.  
Žadatel:  pí. Roznerová, firma Elektroštika
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1103 a 1105/14, k.ú. Smíchov pro PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5.
6/0/0
 
7/02/2009
Žádost: Stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 4261/187, k.ú. Smíchov a pozemku parc. č. 4261/201, k.ú. Smíchov (pozemek pod stanicí Telefónica 02) z vlastnictví obce hl. m. Prahy – rozšíření vjezdu do garáže žadatelů.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4261/187, k.ú. Smíchov o výměře cca 100 m2  a pozemku parc. č. 4261/201, k.ú. Smíchov o výměře 12 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem rozšíření vjezdu do garáže žadatelů s tím, že bude zachován pěší přístup k sousední nemovitosti v šíři minimálně 2 m a stávající chodníky budou propojeny na náklady žadatele.
6/0/0
 
 
7/03/2009
Žádost: Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5.  
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        uzavření Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5 se společností ISCO, spol. s r.o.
7/0/0
 
 
7/04/2009
Žádost: Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti objektu Aguapark Barrandov, Praha 5, K Barrandovu 1173/8.  
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        uzavření dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitosti objektu Aguapark Barrandov, Praha 5, K Barrandovu 1173/8 se společností AquaDream a.s.
7/0/0
 
 
7/05/2009
Žádost: Žádost o stanovisko ke směně pozemků ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a pana Cirhana.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem majetkoprávního vypořádání a to takto:
         Část pozemku parc. č. 4227/1 o výměře 11500 m2, parc. č. 4227/2 o výměře 4535 m2, parc. č. 4227/6 o výměře 219 m2, parc. č. 4229/1, k.ú. Smíchov o výměře 3852 m2, parc. č. 4233 o výměře 3906 m2, parc. č. 4234/1 o výměře 6701 m2, parc. č. 4234/2 o výměře 74 m2, parc. č. 4234/3 o výměře 63 m2 parc. č. 4235/1 o výměře 3800 m2, parc. č. 4235/2 o výměře 253 m2, parc. č. 4235/3 o výměře 1220 m2, parc. č. 4235/4 o výměře 3 m2, parc. č. 4235/5 o výměře 2 m2, parc. č. 4236/2 o výměře 5626 m2, parc. č. 4236/5 o výměře 5510 m2, parc. č. 4237/1 o výměře 1497 m2, parc. č. 4237/2 o výměře 70 m2, parc. č. 4221/11 o výměře 11 m2 a parc. č. 4221/35 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Smíchov – do vlastnictví obce hl. m. Prahy.
Pozemku parc. č. 4252 o výměře 1364 m2, parc. č. 4253/1 o výměře 41959 m2, parc. č. 4253/2 o výměře 1623 m2, parc. č. 4253/3 o výměře 9 m2, parc. č. 4253/4 o výměře 19 m2, parc. č. 4253/5 o výměře 6 m2, parc. č. 4253/6 o výměře 5 m2, parc. č. 4220/36 o výměře 396 m2, parc. č. 4220/37 o výměře 54 m2 vše v k.ú. Smíchov
Pozemku parc. č. 373/37 o výměře 973 m2, parc. č. 538 o výměře 22571 m2 a parc. č. 542 o výměře 1343 m2 vše v k.ú. Motol – do vlastnictví Ladislava Cirhana.                               
6/0/1
 
7/06/2009
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 528, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.      se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 528, k.ú. Radlice o výměře cca 41 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 615, k.ú. Radlice ve vlastnictví žadatele.
7/0/0
                               
7/07/2009
Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení z důvodu negativních stanovisek všech příslušných odborů.                               
7/0/0
 
7/08/2009
Žádost: Stanovisko k  prodeji části pozemku parc. č. 2121, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rodinného domu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2121, k.ú. Košíře o výměře cca 400 m2 za účelem výstavby rodinného domu z důvodu negativního stanoviska KAR ÚMČ Praha 5.
7/0/0
                               
 
 
 
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  7/01/2009
Žádost: Kartouzská 6/204 – uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. s účinností od 1.7.2009.
Žadatel:  společnost Medifin s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.      uzavření dodatku č. 13 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o., se kterým se rozšiřuje předmět nájmu  o 80,96 m2 a zvyšuje částka ročního nájemného o 20.240,- Kč s účinností od 1.7.2009.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 7/02/2009
Žádost: Elišky Peškové 17/741, k.ú. Smíchov – uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2.
Žadatel: p. Pavel Hrůnek, Slapy
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
 
 
OA 7/03/2009
Žádost: Štěpařská č.o. 10, záměr společného prodeje čtyř bytových domů č.p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemek parc. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, třetí osobě.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem společného prodeje domů čp. 969, 970, 971, 972, se zast. pozemky parcel. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvisejícím pozemkem parcel. č. 891/10, k.ú. Hlubočepy, Štěpařská č.o. 10, třetí osobě za minimální kupní cenu :15, 750.000,- Kč.
7/0/0
 
OA 7/04/2009
Žádost: Žádost o ukončení nájemní smlouvy – Mayfield Radlice-group, s.r.o. zastoupené firmou Heberger CZ, s.r.o.
Žadatel: f. Heberger CZ, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      ukončení nájemní smlouvy č. 53/0/OOA/07 uzavřené mezi MČ Praha 5 a Mayfield Radlice East – group, s.r.o. k 30.5.2009.
7/0/0
 
 
 
 
OA 7/05/2009
Žádost: Prodej id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/5, k.ú. Smíchov vlastníkům sousedních nemovitostí.
Žadatel: manželé Hahnovi
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/5 v k.ú. Smíchov o výměře 133,7 m2 za dohodnutou cenu 3.600,- Kč/m2, t.j. celkem 481.320,- Kč manželům Hahnovým, bytem Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 2308/14.
7/0/0
 
 
NP 7/01/2009
Žádost: NP Štefánikova 6/250, Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, RNDr. Helena Havránková, žádost o změnu nájemní smlouvy
Žadatel: RNDr. Helena Havránková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 306/95/83 ze dne 29.5.1995 sjednané s nájemcem RNDr. Helenou Havránkovou, IČ: 43657176, na NP – lékárnu Štefánikova 6/250, Praha 5 – Smíchov, kterým se s účinností od 1.6.2009:
           - prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou do 31.5.2014, s uplatněním práva opce pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let v případě řádného plnění jeho sjednaných povinností
           -  upravuje výše zákl. nájemného na částku 93.563,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na
              poskytované služby.
uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 305/95/82 ze dne 29.5.1995 sjednané s nájemcem RNDr. Helenou Havránkovou, IČ 43657176, na NP sklady Štefanikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, kterým se s účinností od 1.6.2009:
           - prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou do 31.5.2014, s uplatněním práva opce   pro nájemce na prodloužení o dalších 5 let v případě řádného plnění jeho sjednaných povinností
           - upravuje výše zákl. nájemného na částku 11.229,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby.
7/0/0
 
 
 
 
 
NP 7/02/2009
Žádost: NP Na Hutmance, k.ú. Jinonice, Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru pronájmu.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.        Zrušit:
     1.         usn. RMČ Praha 5 č. 30/1025/2008 ze dne 16.9.2008, kterým bylo schváleno uzavření     NS s Tomášem Martínkem, Haštalská 1/795, Praha 1 na pronájem garáží ev. č. 911 a  ev. č. 914 v objektu řadových garáží v ulici Na Konvářce , parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov.
II.                  Schválit:
1.            pronájem NP – garáže ev. č. 901 o velikosti 16 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na             Hutmance, k.ú. Jinonice, Praha 5 žadateli:
            Jiří Veselý, Zborovská 1/744, Praha 5 za nájemné ve výši 1.400,- Kč měsíčně
2.            pronájem NP – garáže ev. č. 914 o velikosti 15 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na      Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 žadateli:
            Marcela Žerebná, Stroupežnického 10/493, Praha 5 za nájemné ve výši 675,- Kč     měsíčně.
3.      opětovné zveřejnění NP – garáže ev. č. 911 o velikosti 14 m2 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5 na úřední desku za nájemné ve výši 500,- Kč měsíčně.
7/0/0
 
NP 7/03/2009
Žádost: NP Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, JUDr. František Matějka, záměr pronájmu
Žadatel: JUDr. František Matějka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.         zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru – garáže č. 7 v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře JUDr. Františku Matějkovi, Kvapilova 4/914, Praha 5 za nájemné ve výši 873,- Kč měsíčně s účinností od 1.4.2009.
7/0/0
 
 
 
 
 
NP 7/04/2009
Žádost: NP Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, o.s. souhlas s podnájmem
Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
      1.         podnájem části NP Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov o výměře 17,90 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 30.4.2009 uzavřené mezi nájemcem – Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, o.s., IČ 26594226 a podnájemcem – národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s., IČ 70856478.
7/0/0
 
 
NP 7/05/2009
Žádost: NP Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, Vít Schwarzbrunn, uzavření nájemní smlouvy.
Žadatel: spoluvlastníci domu
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 s uzavřením Smlouvy o nájmu NP – prodejny o výměře 27,39 m2 v přízemí domu č.p. 195, Plzeňská 92, Praha 5 – Košíře s nájemcem Vítem Schwarzbrunnem, IČ 76097391 na základě předložené Smlouvy o nájmu NP.
7/0/0
 
 
NP 7/06/2009
Žádost: NP Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, Květa Böhmová, uzavření nájemní smlouvy, MAK Trading, s.r.o., ukončení nájmu dohodou.
Žadatel: spoluvlastníci domu
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.              za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 1/2 s uzavřením Smlouvy o nájmu NP – restaurace o výměře 148 m2 v přízemí a suterénu domu čp. 1200, Zborovská 6, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Květou Böhmovou, IČ 69937354 na základě předložené smlouvy o nájmu NP č. 1/1200/2009
2.               za vlastnický podíl MČ P5 id. ½ s ukončením Smlouvy o nájmu NP č. 2/1200/2007 ze dne 1.4.2007 na NP v domě č.p. 1200, Zborovská 6, Praha 5 – Smíchov s firmou MAK Trading, spol. s r.o., IČ 26171074, dohodou k datu 30.4.2009.
7/0/0
 
 
NP 7/07/2009
Žádost: NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – CK, změna nájemních smluv v osobě nájemce na obch. Firmu LECTON, a.s.
Žadatel: p. Otakar Forstík
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.              zveřejnění záměru pronájmu NP č. 903 (cestovní kancelář) o výměře 108,77 m2 a NP č. 906 (sklad-archiv) o výměře 10,85 m2 v přízemí a suterénu nemovitosti čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov obchodní firmě LECTON, a.s., IČ 28219155, za nájemné ve výši 53.963,- Kč měsíčně a 1.059,- Kč měsíčně na dobu neurčitou.
6/0/0
 
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedáni KOAaM v 17,30 hod.
 
8. KOAaM se koná dne : 1.6. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                              Ing. Petr HORÁK                   V Praze dne:  19.5.2009       
                                                        zástupce starosty
 Jiřina Zavadilová                                                                                     
Přečteno: 4243x
Publikováno: 09.06.2009, poslední změna: 09.06.2009
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout