6. KOAaM - zápis ze dne 20.4.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
ze  6. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 20.4.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
Zápis z 5. KOAaM a program na 6. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
6/01/2009
Žádost:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – připojení na síť PRAGONET.  
Žadatel:  p. Drnek
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov pro T-System Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/19, Praha 4.
5/0/0
 
6/02/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2459/1, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2459/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 600 – 700 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rodinného domu, z důvodu parkové úpravy plochy.
6/0/0
 
 
 
 
6/03/2009
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4 a 1787, k.ú. Smíchov
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Souhlasit:
1.      se záměrem prodeje částí pozemků parc. č. 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4 a 1787, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za předpokladu , že pozemky budou využity v souladu s ÚPn.
6/0/0
 
6/04/2009
Žádost: PREdistribuce, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4261/179, k.ú. Smíchov.
Žadatel: PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.         uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4261/179, k.ú. Smíchov (zřízení distribuční soustavy – kabelového vedení 1kV) pro firmu PREdistribuce, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
6/0/0
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  6/01/2009
Žádost: Žádost o prodej pozemku č. parc. 339/2, k.ú. Radlice.
Žadatel:  p. Petr Pavelec
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nesouhlasit:
1.      s prodejem pozemku č. parc. 339/2, k.ú. Radlice – Petru Pavelcovi, bytem Praha 1, Na Příkopě 8.
6/0/0
 
OA 6/02/2009
Žádost: Nabídka odkoupení stavby chodníků – obytný soubor „Rezidence Panorama – Praha 5 – Radlice“ – Central Group, a.s.
Žadatel: Central Group, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       s odkoupením stavby chodníků na pozemcích č. parc. 316/1, 316/2, 316/22, 316/74, 317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2 v k.ú. Radlice a č. parc. 1599/59, 1597/2, 1598 v k.ú. Smíchov za kupní cenu 1.000,- Kč od s.r.o. Společnost pro rozvoj Horních Jirčan, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702.
6/0/0
 
OA 6/03/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření nájemní smlouvy se společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 25672720 na pronájem NP o výměře 1,5 m2 k umístění bankovního automatu.
 
Žadatel: GE Money Bank, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření nájemní smlouvy se společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 25672720 na pronájem NP umístěného v přízemí objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 1,5 m2 k umístění bankovního automatu
2.     výši ročního nájemného za nebytový prostor umístěný v přízemí objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 1,5 m2 na částku ve výši 36.000,- Kč/rok.
6/0/0
 
OA 6/04/2009
Žádost: Nám. 14. října 4/1381 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, IČ: 00564222.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.12.2008 uzavřené s Úřadem práce hl. m. Prahy, domažlická 11, Praha 3, IČ: 00564222 na pronájem části NP v objektu Nám. 14. října 4/1381, kterým se mění čl. IV. Smlouvy – neuplatňování DPH neplátcům DPH a změna bankovního spojení pronajímatele.
6/0/0
 
 
OA 6/05/2009
Žádost: Radlická 112/2070 – odklad plateb nájemného za konec roku 2008 a I. Q 2009 pro nájemce fasády objektu k umístění reklamního zařízení, Jozefa Potanku, V Zahradách 855/18, Praha 8, IČ: 86894781.
 
Žadatel: Jozef Potanka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.      odklad plateb nájemného za IV. Q 2008 a za I. Q 2009 v celkové částce ve výši 80.457,- Kč bez DPH za pronájem fasády objektu Radlická 112/2070 k umístění reklamního zařízení pro nájemce, Jozefa Potanku, V Zahradách 855/18, Praha 8, IČ: 86894781, na měsíc prosinec 2009.
6/0/0
 
OA 6/06/2009
Žádost: Žádost o souhlas spoluvlastníka pozemku s užíváním části dvora pro letní restaurační zahrádku – Plaská 623/5, k.ú. Malá Strana.
Žadatel: f. BABU, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       s užíváním části pozemku č. parc. 838 v k.ú. Malá Strana ve dvoře domu čp. 623 jako letní restaurační zahrádku pro firmu BABU, s.r.o., se sídlem Praha 5 Malá Strana, Plaská 623/5, IČ 27609669.
MČ Praha 5 je vlastníkem id. ¾ pozemku.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 6/07/2009
Žádost: Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2020 – občanského sdružení Golf Club Praha
Žadatel: Golg Club Praha
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.       prodloužení nájemní smlouvy č. 42/OSM/01 uzavřené na dobu určitou dne 14.3.2001 uzavřené mezi MČ Praha 5 a občanským sdružením Golf Club Praha se sídlem Praha 5, Plzeňská ul. IČO 47611952 s účinností od 1.1.2000 na dobu 10-ti let tj. do 1.1.2010 na pozemky č. parc. 386/1, 387/1, 401/1, 401/2, 402, 406/1, 406/2, 406/3, 410/1, 411 vše v k.ú. Motol o celkové výměře 264.653 m2.
6/0/0
 
OA 6/08/2009
Žádost: Švédská 39/107 – Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 22/0/OOA/07 uzavřené dne 12.6.2007 se společností Vysoká škola Karla Engliše, a.s., se sídlem Šujanovo nám. 356/1,Brno, IČ: 25552465 na pronájem části objektu Švédská 39/107 dohodou k 30.4.2009
2.       zveřejnění záměru pronájmu části objektu Švédská 39/107 pro společnost Vzdělávací institut Karla Engliše s.r.o., se sídlem Švédská 39/107, Praha 5 IČ: 28868684.
4/0/1
 
OA 6/09/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2009 ze dne 3.2.2009.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Zrušit:
1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2009 ze dne 3.2.2009
II.      Schválit:
1.       zveřejnění záměru pronájmu volných NP umístěných v objektu Polikliniky Barrandov     Krškova 807 o celkové výměře 52,1 m2 na úřední desku MČ Praha 5.
2.      minimální výši nájemného za pronájem ordinace v částce ve výši 1.800,- Kč/m2/rok a minimální výši nájemného u prostor bez oken ve výši 600,- Kč/m2/rok, tj. celkem minimální roční nájemné ve výši 74.220,- Kč.
5/0/0
 
NP 6/01/2009
Žádost: NP Ke Kotlářce 12/1149, Praha 5 – Košíře, STASTING Praha, s.r.o., žádost o finanční vyrovnání po ukončení nájmu.
Žadatel: STASTING Praha, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.         znalecký posudek Ing. Beneše č. 2879-049/09, kterým bylo vyčísleno zhodnocení NP v č.p. 1146, k.ú. Košíře, Ke Kotlářce 12, Praha 5 provedené býv. nájemcem STASTING Praha, s.r.o., IČ 26427982, k datu ukončení nájmu ve znění odst. 1 § 667 zák. č. 40/1960 Sb., v platném znění, na výši 200.000,- Kč.
II.                Souhlasit:
1.                  s úhradou finančních nákladů firmě STASTING Praha, s.r.o., IČ 26427982, ve výši 200.000,- Kč, kterými byl oceněn zůstatek navýšení hodnoty majetku pronajímatele odsouhlasenými stavebními změnami provedenými tímto nájemcem a odborně zjištěnými znalcem k datu ukončení nájmu NP v nemovitosti čp. 1146, Ke Kotlářce 12, Praha 5.
6/0/0
 
NP 6/02/2009
Žádost: NP Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.         pronájem NP – garáže ve dvorním traktu domu čp. 64, Na Bělidle 3, Praha 5 – Smíchov žadateli:
               Mgr. Václav Slavíček, IČ 11277351, Poštovní náměstí 706, 272 01 Kladno za nájemné ve výši 1.200,- Kč měsíčně.
6/0/0
 
NP 6/03/2009
Žádost: NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           pronájem NP – kanceláře v přízemí domu čp. 782, Arbesovo náměstí 13, Praha 5 – Smíchov žadateli:
                   RK Sever, s.r.o., IČ 28682998, Pod Tratí 1914/5, 150 00 Praha 5
                   Za nájemné ve výši 10.000,- Kč měsíčně + DPH.
6/0/0
 
NP 6/04/2009
Žádost: NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, ak. arch. Hana Jiroutová, kompenzace pohledávky za nájemné s ponecháním 2 el. pecí v ateliéru.
Žadatel: ak.arch. Hana Jiroutová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
      1.          návrh býv. nájemce NP v nemovitosti č.p. 1211, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 ak. arch. Hany Jiroutové na bezúplatné převzetí dvou ks ponechaných el. pecí v NP a jejich zařazení do majetku pronajímatele
      2.         prominutí pohledávky ve výši 3.359,- Kč, která je evidována vůči býv. nájemci NP v nemovitosti č.p. 1211, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5, ak. arch. Haně Jiroutové, Čacké 1511, 530 05 Pardubice za dlužné nájemné a úrok z prodlení.
      3.         ukončení úrokování dlužné částky evidované býv. nájemci ak. arch. Haně Jiroutové za NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 k datu 11.3.2009 včetně.
6/0/0
 
NP 6/05/2009
Žádost: NP Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, Petr Durdík, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.
Žadatel: p.Petr Durdík
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Neschválit:
     1.           zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 796, Plzeňská 82, Praha 5 – Košíře nájemci Petru Durdíkovi, IČ 18394230.
4/0/2
 
NP 6/06/2009
Žádost: NP Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, Jitka Pavlíčková, žádost o pronájem prodejny ovoce - zelenina
Žadatel: p. Jitka Pavlíčková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření nájemní smlouvy na NP – prodejnu ovoce-zelenina o výměře 71,5 m2 v přízemí nemovitosti čp. 796, Plzeňská 82, Praha 5 – Košíře s Jitkou Pavlíčkovou, IČ 67987796, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 13.805,- Kč měsíčně s účinností od 1.4.2009 v případě neschválení zpětvzetí výpovědi Petru Durdíkovi.
4/0/2
 
NP 6/07/2009
Žádost: NP Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., uzavření Dodatku k Dohodě o provedení změny stavby a Dodatku k NS.
Žadatel: LOKAL BLOK, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření Dodatku k Dohodě o provedení změny stavby ze dne 20.7.2007 s nájemcem NP Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov firmou LOKAL BLOK, s.r.o.
     2.          uzavření Dodatku k NS č. 9/2003 ze dne 1.4.2003 ve znění pozdějších dodatků, kterým bude sjednáno:
                   - rozšíření předmětu nájmu o část terasy o výměře 73,35 m2 za nájemné ve výši 2.000,-Kč měsíčně od data souhlasu s užíváním
                   - rozšíření předmětu nájmu o část objektu býv. otevřené terasy a nově postavené kuřárny, provedené nájemcem firmou LOKAL BLOK, s.r.o. se souhlasem MČ Praha 5 na pův. části pronajaté terasy a na přilehlé části parc. č. 286 u domu č.p. 2173, k.ú. Smíchov, Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 o výměře 19,4 m2 za nájemné ve výši podle ostatních odbytových ploch v NP tak, jak budou vyčísleny k termínu vydání souhlasu s užíváním těchto částí NP s tím, že výše celkové částky pův. sjednané k odbydlování měsíčně se nemění.
6/0/0
 
 
NP 6/08/2009
Žádost: NP – Arbesovo nám 13/782, Praha 5 – Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a.s., souhlas s podnájmem.
Žadatel: ČSOB Pojišťovna a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           podnájem části NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov o velikosti 6,8 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 31.10.2008 uzavřené mezi nájemcem – firmou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a fyzickou osobou Veronikou Mamiňákovou, č. registrace 081879 VPA.
5/0/0
 
NP 6/09/2009
Žádost: NP Bieblova 4/1063, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jana Beránková, uzavření nájemní smlouvy
Žadatel: ing. Jana Beránková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
     1.          za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 s pronájmem NP kanceláře o výměře 43,72 m2 v přízemí domu čp. 1063, Bieblova 4, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s ing. Janou Beránkovou, IČ: 14981629.
5/0/0
 
NP 6/10/2009
Žádost: NP Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. Zuzanou Hroššovou.
Žadatel: MUDr. Zuzana Hroššovou
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP (č. 904) – ordinace praktického lékaře o výměře 65,93 m2 v nemovitosti Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov s MUDr. Zuzanou Hroššovou za nájemné ve výši 9.332,- Kč měsíčně na dobu neurčitou.
5/0/0
 
NP 6/11/2009
Žádost: NP Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           pronájem NP – kanceláře v domě čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 – Smíchov žadateli:
Darině Surmajové, Ovčí Hájek 2157, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
za nájemné ve výši : 4.200,-Kč/m2/rok, tj. 10.434,-Kč měsíčně.
Náhradník:
EXSILIO, a.s., Na Míchovně 387, 266 01 Beroun
za nájemné ve výši: 3.350,- Kč/m2/rok, tj. 8.322,- Kč měsíčně.
5/0/0
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM 17,30 hod.
 
 
 
 
7. KOAaM se koná dne : 4.5. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                                 Ověřil:                                               V Praze dne: 21.4. 2009
Jiřina Zavadilová                 ing. Petr HORÁK 
                                                zástupce starosty                                                                     
Přečteno: 4750x
Publikováno: 27.04.2009, poslední změna: 27.04.2009