Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

6. KOAaM - zápis ze dne 20.4.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
ze  6. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 20.4.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              9                                                    
Omluveno:                            2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
Zápis z 5. KOAaM a program na 6. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
6/01/2009
Žádost:  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – připojení na síť PRAGONET.  
Žadatel:  p. Drnek
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2483/4, k.ú. Smíchov pro T-System Czech Republic a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/19, Praha 4.
5/0/0
 
6/02/2009
Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2459/1, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Nesouhlasit:
1.      se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 2459/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 600 – 700 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rodinného domu, z důvodu parkové úpravy plochy.
6/0/0
 
 
 
 
6/03/2009
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4 a 1787, k.ú. Smíchov
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Souhlasit:
1.      se záměrem prodeje částí pozemků parc. č. 1785/1, 1785/2, 1785/3, 1785/4 a 1787, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za předpokladu , že pozemky budou využity v souladu s ÚPn.
6/0/0
 
6/04/2009
Žádost: PREdistribuce, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4261/179, k.ú. Smíchov.
Žadatel: PREdistribuce, a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.         uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4261/179, k.ú. Smíchov (zřízení distribuční soustavy – kabelového vedení 1kV) pro firmu PREdistribuce, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
6/0/0
 
                                    ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  6/01/2009
Žádost: Žádost o prodej pozemku č. parc. 339/2, k.ú. Radlice.
Žadatel:  p. Petr Pavelec
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nesouhlasit:
1.      s prodejem pozemku č. parc. 339/2, k.ú. Radlice – Petru Pavelcovi, bytem Praha 1, Na Příkopě 8.
6/0/0
 
OA 6/02/2009
Žádost: Nabídka odkoupení stavby chodníků – obytný soubor „Rezidence Panorama – Praha 5 – Radlice“ – Central Group, a.s.
Žadatel: Central Group, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       s odkoupením stavby chodníků na pozemcích č. parc. 316/1, 316/2, 316/22, 316/74, 317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 319/1, 319/2, 320, 321/1, 321/2 v k.ú. Radlice a č. parc. 1599/59, 1597/2, 1598 v k.ú. Smíchov za kupní cenu 1.000,- Kč od s.r.o. Společnost pro rozvoj Horních Jirčan, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702.
6/0/0
 
OA 6/03/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření nájemní smlouvy se společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 25672720 na pronájem NP o výměře 1,5 m2 k umístění bankovního automatu.
 
Žadatel: GE Money Bank, a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření nájemní smlouvy se společností GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, IČ: 25672720 na pronájem NP umístěného v přízemí objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 1,5 m2 k umístění bankovního automatu
2.     výši ročního nájemného za nebytový prostor umístěný v přízemí objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 1,5 m2 na částku ve výši 36.000,- Kč/rok.
6/0/0
 
OA 6/04/2009
Žádost: Nám. 14. října 4/1381 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3, IČ: 00564222.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.12.2008 uzavřené s Úřadem práce hl. m. Prahy, domažlická 11, Praha 3, IČ: 00564222 na pronájem části NP v objektu Nám. 14. října 4/1381, kterým se mění čl. IV. Smlouvy – neuplatňování DPH neplátcům DPH a změna bankovního spojení pronajímatele.
6/0/0
 
 
OA 6/05/2009
Žádost: Radlická 112/2070 – odklad plateb nájemného za konec roku 2008 a I. Q 2009 pro nájemce fasády objektu k umístění reklamního zařízení, Jozefa Potanku, V Zahradách 855/18, Praha 8, IČ: 86894781.
 
Žadatel: Jozef Potanka
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.      odklad plateb nájemného za IV. Q 2008 a za I. Q 2009 v celkové částce ve výši 80.457,- Kč bez DPH za pronájem fasády objektu Radlická 112/2070 k umístění reklamního zařízení pro nájemce, Jozefa Potanku, V Zahradách 855/18, Praha 8, IČ: 86894781, na měsíc prosinec 2009.
6/0/0
 
OA 6/06/2009
Žádost: Žádost o souhlas spoluvlastníka pozemku s užíváním části dvora pro letní restaurační zahrádku – Plaská 623/5, k.ú. Malá Strana.
Žadatel: f. BABU, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Nesouhlasit:
1.       s užíváním části pozemku č. parc. 838 v k.ú. Malá Strana ve dvoře domu čp. 623 jako letní restaurační zahrádku pro firmu BABU, s.r.o., se sídlem Praha 5 Malá Strana, Plaská 623/5, IČ 27609669.
MČ Praha 5 je vlastníkem id. ¾ pozemku.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
OA 6/07/2009
Žádost: Prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2020 – občanského sdružení Golf Club Praha
Žadatel: Golg Club Praha
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.       prodloužení nájemní smlouvy č. 42/OSM/01 uzavřené na dobu určitou dne 14.3.2001 uzavřené mezi MČ Praha 5 a občanským sdružením Golf Club Praha se sídlem Praha 5, Plzeňská ul. IČO 47611952 s účinností od 1.1.2000 na dobu 10-ti let tj. do 1.1.2010 na pozemky č. parc. 386/1, 387/1, 401/1, 401/2, 402, 406/1, 406/2, 406/3, 410/1, 411 vše v k.ú. Motol o celkové výměře 264.653 m2.
6/0/0
 
OA 6/08/2009
Žádost: Švédská 39/107 – Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 22/0/OOA/07 uzavřené dne 12.6.2007 se společností Vysoká škola Karla Engliše, a.s., se sídlem Šujanovo nám. 356/1,Brno, IČ: 25552465 na pronájem části objektu Švédská 39/107 dohodou k 30.4.2009
2.       zveřejnění záměru pronájmu části objektu Švédská 39/107 pro společnost Vzdělávací institut Karla Engliše s.r.o., se sídlem Švédská 39/107, Praha 5 IČ: 28868684.
4/0/1
 
OA 6/09/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2009 ze dne 3.2.2009.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Zrušit:
1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 3/80/2009 ze dne 3.2.2009
II.      Schválit:
1.       zveřejnění záměru pronájmu volných NP umístěných v objektu Polikliniky Barrandov     Krškova 807 o celkové výměře 52,1 m2 na úřední desku MČ Praha 5.
2.      minimální výši nájemného za pronájem ordinace v částce ve výši 1.800,- Kč/m2/rok a minimální výši nájemného u prostor bez oken ve výši 600,- Kč/m2/rok, tj. celkem minimální roční nájemné ve výši 74.220,- Kč.
5/0/0
 
NP 6/01/2009
Žádost: NP Ke Kotlářce 12/1149, Praha 5 – Košíře, STASTING Praha, s.r.o., žádost o finanční vyrovnání po ukončení nájmu.
Žadatel: STASTING Praha, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Vzít na vědomí:
1.         znalecký posudek Ing. Beneše č. 2879-049/09, kterým bylo vyčísleno zhodnocení NP v č.p. 1146, k.ú. Košíře, Ke Kotlářce 12, Praha 5 provedené býv. nájemcem STASTING Praha, s.r.o., IČ 26427982, k datu ukončení nájmu ve znění odst. 1 § 667 zák. č. 40/1960 Sb., v platném znění, na výši 200.000,- Kč.
II.                Souhlasit:
1.                  s úhradou finančních nákladů firmě STASTING Praha, s.r.o., IČ 26427982, ve výši 200.000,- Kč, kterými byl oceněn zůstatek navýšení hodnoty majetku pronajímatele odsouhlasenými stavebními změnami provedenými tímto nájemcem a odborně zjištěnými znalcem k datu ukončení nájmu NP v nemovitosti čp. 1146, Ke Kotlářce 12, Praha 5.
6/0/0
 
NP 6/02/2009
Žádost: NP Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.         pronájem NP – garáže ve dvorním traktu domu čp. 64, Na Bělidle 3, Praha 5 – Smíchov žadateli:
               Mgr. Václav Slavíček, IČ 11277351, Poštovní náměstí 706, 272 01 Kladno za nájemné ve výši 1.200,- Kč měsíčně.
6/0/0
 
NP 6/03/2009
Žádost: NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           pronájem NP – kanceláře v přízemí domu čp. 782, Arbesovo náměstí 13, Praha 5 – Smíchov žadateli:
                   RK Sever, s.r.o., IČ 28682998, Pod Tratí 1914/5, 150 00 Praha 5
                   Za nájemné ve výši 10.000,- Kč měsíčně + DPH.
6/0/0
 
NP 6/04/2009
Žádost: NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, ak. arch. Hana Jiroutová, kompenzace pohledávky za nájemné s ponecháním 2 el. pecí v ateliéru.
Žadatel: ak.arch. Hana Jiroutová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
      1.          návrh býv. nájemce NP v nemovitosti č.p. 1211, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 ak. arch. Hany Jiroutové na bezúplatné převzetí dvou ks ponechaných el. pecí v NP a jejich zařazení do majetku pronajímatele
      2.         prominutí pohledávky ve výši 3.359,- Kč, která je evidována vůči býv. nájemci NP v nemovitosti č.p. 1211, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5, ak. arch. Haně Jiroutové, Čacké 1511, 530 05 Pardubice za dlužné nájemné a úrok z prodlení.
      3.         ukončení úrokování dlužné částky evidované býv. nájemci ak. arch. Haně Jiroutové za NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 k datu 11.3.2009 včetně.
6/0/0
 
NP 6/05/2009
Žádost: NP Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, Petr Durdík, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.
Žadatel: p.Petr Durdík
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Neschválit:
     1.           zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 796, Plzeňská 82, Praha 5 – Košíře nájemci Petru Durdíkovi, IČ 18394230.
4/0/2
 
NP 6/06/2009
Žádost: NP Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, Jitka Pavlíčková, žádost o pronájem prodejny ovoce - zelenina
Žadatel: p. Jitka Pavlíčková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření nájemní smlouvy na NP – prodejnu ovoce-zelenina o výměře 71,5 m2 v přízemí nemovitosti čp. 796, Plzeňská 82, Praha 5 – Košíře s Jitkou Pavlíčkovou, IČ 67987796, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 13.805,- Kč měsíčně s účinností od 1.4.2009 v případě neschválení zpětvzetí výpovědi Petru Durdíkovi.
4/0/2
 
NP 6/07/2009
Žádost: NP Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., uzavření Dodatku k Dohodě o provedení změny stavby a Dodatku k NS.
Žadatel: LOKAL BLOK, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření Dodatku k Dohodě o provedení změny stavby ze dne 20.7.2007 s nájemcem NP Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov firmou LOKAL BLOK, s.r.o.
     2.          uzavření Dodatku k NS č. 9/2003 ze dne 1.4.2003 ve znění pozdějších dodatků, kterým bude sjednáno:
                   - rozšíření předmětu nájmu o část terasy o výměře 73,35 m2 za nájemné ve výši 2.000,-Kč měsíčně od data souhlasu s užíváním
                   - rozšíření předmětu nájmu o část objektu býv. otevřené terasy a nově postavené kuřárny, provedené nájemcem firmou LOKAL BLOK, s.r.o. se souhlasem MČ Praha 5 na pův. části pronajaté terasy a na přilehlé části parc. č. 286 u domu č.p. 2173, k.ú. Smíchov, Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 o výměře 19,4 m2 za nájemné ve výši podle ostatních odbytových ploch v NP tak, jak budou vyčísleny k termínu vydání souhlasu s užíváním těchto částí NP s tím, že výše celkové částky pův. sjednané k odbydlování měsíčně se nemění.
6/0/0
 
 
NP 6/08/2009
Žádost: NP – Arbesovo nám 13/782, Praha 5 – Smíchov, ČSOB Pojišťovna, a.s., souhlas s podnájmem.
Žadatel: ČSOB Pojišťovna a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           podnájem části NP Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov o velikosti 6,8 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 31.10.2008 uzavřené mezi nájemcem – firmou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB a fyzickou osobou Veronikou Mamiňákovou, č. registrace 081879 VPA.
5/0/0
 
NP 6/09/2009
Žádost: NP Bieblova 4/1063, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jana Beránková, uzavření nájemní smlouvy
Žadatel: ing. Jana Beránková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
     1.          za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 s pronájmem NP kanceláře o výměře 43,72 m2 v přízemí domu čp. 1063, Bieblova 4, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s ing. Janou Beránkovou, IČ: 14981629.
5/0/0
 
NP 6/10/2009
Žádost: NP Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s MUDr. Zuzanou Hroššovou.
Žadatel: MUDr. Zuzana Hroššovou
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájem NP (č. 904) – ordinace praktického lékaře o výměře 65,93 m2 v nemovitosti Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov s MUDr. Zuzanou Hroššovou za nájemné ve výši 9.332,- Kč měsíčně na dobu neurčitou.
5/0/0
 
NP 6/11/2009
Žádost: NP Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           pronájem NP – kanceláře v domě čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 – Smíchov žadateli:
Darině Surmajové, Ovčí Hájek 2157, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
za nájemné ve výši : 4.200,-Kč/m2/rok, tj. 10.434,-Kč měsíčně.
Náhradník:
EXSILIO, a.s., Na Míchovně 387, 266 01 Beroun
za nájemné ve výši: 3.350,- Kč/m2/rok, tj. 8.322,- Kč měsíčně.
5/0/0
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM 17,30 hod.
 
 
 
 
7. KOAaM se koná dne : 4.5. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                                 Ověřil:                                               V Praze dne: 21.4. 2009
Jiřina Zavadilová                 ing. Petr HORÁK 
                                                zástupce starosty                                                                     
Přečteno: 4785x
Publikováno: 27.04.2009, poslední změna: 27.04.2009
Vytisknout