Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

5.KOAaM - zápis ze dne 23.3.2009

 
 
 
Z Á P I S
 
 
z  5. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 23.3.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                             4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Zápis ze 4.KOAaM a program na 5. KOAaM schválen.
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
5/01/2009
Žádost:  Dodatek ke smlouvě ze dne 18.12.1995 z důvodu změny záhlaví smlouvy.  
Žadatel:  Společenství vlastníků čp. 301, Smíchov
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.        Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18.12.1995 z důvodu změny záhlaví smlouvy na Společenství vlastníků čp. 301, Praha 5 – Smíchov se sídlem Vltavská 301/13, Praha 5, 150 00.
 5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/02/2009
Žádost: Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 206/5, k.ú. Smíchov pro stavbu „Stavební úpravy na NTL plynovodu Újezd, Štefánikova – II. část stavby – Újezd Štefánikova.
Žadatel: RWE plynoprojekt
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Schválit:
1.      souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 206/5, k.ú. Smíchov pro stavbu B4200-91A233 „Stavební úpravy na NTL plynovodu Újezd, Štefánikova – II. Část stavby – Újezd Štefánikova“ investor Pražská plynárenská distribuce a.s. se sídlem U Plynárny 500, Praha 4.
5/0/0
 
 
 
ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  5/01/2009
Žádost: Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov – změna názvu nájemce části objektu z fyzické osoby, Mgr. Kamily Benešové, IČ: 74684621 na právnickou osobu, společnost Magic Rainbow, s.r.o., IČ: 28539290.
Žadatel:  společnost Magic Rainbow, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        změnu názvu nájemce části objektu Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov z původní fyzické osoby Mgr. Kamily Benešové, se sídlem Na Farkáně I, 130/5, Praha 5, IČ: 74684621 na osobu právnickou, společnost Magic Rainbow, s.r.o., se sídlem Na Farkáně I, 130/5, Praha 5, IČ: 28539290 a vypracovat novou nájemní smlouvu.
3/0/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 5/02/2009
Žádost: Nám. 14. října 3/83 – žádost společnosti AHOLD Czech Republic a.s. o souhlas s podnájmem části prostor za účelem provozování čínského bistra pro podnájemce, Thi Phuong Nquyen, Česká 652/627, Most, IČ: 66101395.
Žadatel: AHOLD Czech Republic
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.       podnájem  části prostor umístěných v objektu Nám. 14. října 3/83 za účelem provozování čínského bistra pro podnájemce, Thi Phuong Nquyen, Česká 652/627, Most, IČ: 66101395.
II.      Trvat:
1.              na nesouhlasném postoji MČ Praha 5 se stávajícím využitím podnájemní smlouvy.
5/0/0
 
 
OA 5/03/2009
Žádost: Klikatá 1238, k.ú. Košíře – žádost společnosti ALFA-GEO s.r.o., se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ: 26758644 o rozšíření předmětu nájmu o skladový prostor o výměře 10 m2.
 
Žadatel: ALFA-GEO s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 46/0/OOA/03 uzavřené dne 28.3.2003 se společností ALFA-GEO s.r.o., se sídlem Klikatá 1238/90c, Praha 5, IČ: 26758644 na pronájem části administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c, který rozšiřuje předmět nájmu o skladový prostor o celkové výměře 10 m2 s účinností od 1.4.2009.
 2.     výši ročního nájemného za skladový prostor umístěný v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c, k.ú. Košíře o celkové výměře 10 m2 v částce ve výši 1.300,- Kč/m2/rok, tj. 13.000,- Kč ročně.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 5/04/2009
Žádost: Klikatá 1238/90c, k.ú. Košíře – žádost společnosti ISCO spol. s.r.o., se sídlem Střešovická 906/66, Praha 6, IČ: 64946126 o rozšíření předmětu nájmu o objekt vrátnice o celkové výměře 18,36 m2.
 
Žadatel: ISCO spol. s r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 85/0/OOA/06 uzavřené dne 20.10.2006 se společností ISCO spol. s.r.o., se sídlem Střešovická 906/66, Praha 6, IČ: 64946126 na pronájem části areálu Klikatá 1238/90c (kanceláře, pozemek, dočasná stavba), který rozšiřuje předmět nájmu o objekt vrátnice o celkové výměře 18,36 m2 s účinností od 1.4.2009.
 2.     výši ročního nájemného za objekt vrátnice umístěné v areálu Klikatá 1238/90c, k.ú. Košíře takto:
        - kancelář č. 1 o celkové výměře 6,27 m2 ......1.300,- Kč/m2/rok
        - kancelář č. 2 o celkové výměře 6,20 m2 ...... 1.300,- Kč/m2/rok
        - ostatní plochy o celkové výměře 5,89 m2 .....1.000,- Kč/m2/rok
5/0/0
OA 5/05/2009
Žádost: Pronájem pozemků zastavěných garážemi ve vlastnictví fyzických osob – č. parc. 2396/4 a 2396/3 v k.ú.
.
Žadatel: manželé Svobodovi a Čihákovi
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       pronájem pozemku č. parc. 2396/3 v k.ú. Smíchov o výměře 16 m2 zastavěného garáží vlastníkům stavby manželům Svobodovým, bytem Praha 5, Na Březince 1806/23 za cenu 85,- Kč/m2/rok tj. celkem 1.360,- Kč
2.      pronájem pozemku č. parc. 2396/4 v k.ú. Smíchov o výměře 16m2 zastavěného garáží vlastníkům stavby manželům Čihákovým, bytem Praha 5, U Nikolajky 174 za cenu 85,- Kč/m2/rok tj. celkem 1.360,- Kč.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 5/01/2009
Žádost: NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SWIFT Production, s,r.o., návrh na podání výpovědi z nájmu.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Zrušit:
1.         usnesení RMČ Praha 5 č. 5/158/2009 – na uzavření dohody s nájemcem NP Lidická 36/276 firmou SWIFT Production, s.r.o. o zaplacení celé dlužné částky do 28.2.2009
II.                Schválit:
1.                  podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 4/2008 uzavřené dne 11.8.2008 s firmou SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na užívání NP v nemovitosti Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro hrubé porušení NS (prodlení úhrady nájemného po dobu delší než 15 dnů)
2.                  podání žaloby na firmu SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na vyklizení NP Lidická 36/276, Praha 5 v případě, že nájemce NP nevyklidí a nepředá zástupci pronajímatele
3.                  podání žaloby na firmu SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na úhradu dlužné částky zjištěné k datu předání NP Lidická 36/276, Praha 5
III.             Zmocnit:
JUDr. Lenku Lamprechtovou k podání výše uvedených žalob na nájemce NP Lidická 36/276, Praha 5 firmu SWIFT Production, s.r.o. a k zastupování MČ ve věci.
5/0/0
 
 
NP 5/02/2009
Žádost: NP Štefánikova 6/250, Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, RNDr. Helena Havránková, žádost o změnu nájemní smlouvy.
Žadatel: p. H. Havránková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
NP 5/03/2009
Žádost: NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, Jan Surmaj, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.
Žadatel: p. Jan Surmaj
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Neschválit:
     1.           zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 479, Janáčkovo nábřeží č. 37, Praha 5 – Smíchov nájemci Janu Surmajovi, IČ 48021539.
5/0/0
 
 
NP 5/04/2009
Žádost: NP Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
      1.          pronájem NP v domě čp. 259, Štefánikova 51, Praha 5 – Smíchov žadateli:
                   Milan Dřímal, Pecháčkova 6, Praha 5.
                   Za nájemné ve výši  61.000,-Kč měsíčně s tím, že s nájemcem bude dle podmínek pronájmu uzavřena 
-         smlouva stavební na provedení stavebních úprav
-        smlouva o smlouvě budoucí nájemní .
4/0/1
 
 
NP 5/05/2009
Žádost: NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           pronájem NP v domě čp. 278, Štefánikova č. 40, Praha 5 – Smíchov žadateli:
                   STENA, s.r.o., V pátém 259, Klánovice.
                   Za nájemné ve výši 85.792,- Kč měsíčně s tím, že s nájemcem bude dle podmínek pronájmu uzavřena
-         smlouva stavební na provedení stavebních úprav
-         smlouva o smlouvě budoucí nájemní
4/0/0
 
NP 5/06/2009
Žádost: NP Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, návrh spoluvlastníků na navýšení nájemného za NP.
Žadatel: spoluvlastníci domu
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
     1.           za spoluvlastnický podíl MČ Praha 5 id. ½ nemovitosti čp. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6 s diferencovaným navýšením nájemného za NP z titulu inflace 2008 podle návrhů spoluvlastníků.
4/0/0
 
NP 5/07/2009
Žádost: NP Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., uzavření Dodatku k Dohodě o provedení změny stavby a Dodatku k NS.
Žadatel: LOKAV BLOK, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu
5/0/0
 
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 16,30 hod.
 
6. KOAaM se koná dne : 6.4. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
Za KOAaM:                        Ověřil                                                      V Praze dne: 24.3. 2009
  Jiřina Zavadilová          ing. Petr HORÁK 
                                            zástupce starosty                                                                         
Přečteno: 4028x
Publikováno: 25.03.2009, poslední změna: 25.03.2009
Vytisknout