Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

4. KOAaM zápis ze dne 9.3.2009

 
 
Z Á P I S
 
 
ze  4. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 9.3.2009
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                            4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
4/01/2009
Žádost:  Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba osmi parkovacích míst.  
Žadatel:  OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře o výměře cca 80 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společenství Šmukýřka Development s.r.o. za účelem výstavby osmi parkovacích míst pro bytový dům postavený na sousedních pozemcích.
 5/0/0
 
4/02/2009
Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1073/2, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba rodinného domu.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Souhlasit:
1.      se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 1073/2, k.ú. Jinonice dle přiloženého zákresu o výměře cca 400 m2 z vl. obce hl. m Prahy za dodržení podmínek ODŽ ÚMČ Praha 5.
5/0/0
 
4/03/2009
Žádost: Mandátní smlouva o správě objektu – Radlická 47/2054, k.ú. Smíchov.
Žadatel: spoluvlastník domu p. ing. Jan Kocura
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Jiřina Zavadilová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        s předloženým návrhem Mandátní smlouvy o správě objektu – Radlická 47/2054, k.ú. Smíchov – za id. Podíl MČ Praha 5 – 4/10.
5/0/0
 
 
4/04/2009 
Žádost:   Návrh smlouvy č. 1060100509/120 o svozu a odstranění separovaného komunálního odpadu od původce odpadů.
Žadatel: Centra a.s.
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Schválit:
1.       návrh smlouvy č. 1060100509/120 o svozu a odstranění separovaného komunálního odpadu od původce odpadů uzavřenou mezi Pražskými službami, a.s. a MČ P5 zastoupenou firmou Centra a.s. od roku 2009.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/05/2009 
Žádost:   Úprava výše správní odměny pro rok 2009 správní firmě Centra a.s. za správu objektu Poliklinika Krškova a objektu Nám. 14. října 83 na základě míry inflace za rok 2008.
Žadatel: OSM
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Jiří Brabec
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Vzít na vědomí:
1.        oznámení ČSÚ o výši roční inflace, která pro rok 2008 činila 6,3%
II.       Schválit:
1.       navýšení smluvní odměny pro rok 2009 správní firmě Centra a.s., za správu objektu Poliklinika Krškova  o výši roční inflace, která v roce 2008 činila 6,3 %
2.       navýšení smluvní odměny pro rok 2009 správní firmě CENTRA a.s. za správu  objektu Nám. 14. října 83 o výši roční inflace, která v roce 2008 činila 6,3 %.
5/0/0
 
 
 
ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  4/01/2009
Žádost: 1. Pražská pláž – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 70/0/OOA/08 uzavřené dne 3.9.2008 se společností LH PRODUCTION s.r.o., se sídlem Jahodová 2889/42, Praha 10, IČ: 27599558.
Žadatel:  LH PRODUCTION s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 70/0/OOA/08 uzavřené dne 3.9.2008 se společností LH PRODUCTION s.r.o., se sídlem Jahodová 2889/42, Praha 10, IČ: 27599558 na pronájem 1. Pražské pláže z důvodu změny nájemce – převedení smlouvy na společnost DELIGHT s.r.o., se sídlem Trnkovo náměstí 1112/2, Praha 5, IČ: 28501748.
 2.       prodloužení doby nájmu 1. Pražské pláže do 10.8.2015 pro společnost DELIGHT s.r.o., se sídlem Trnkovo náměstí 1112/2, Praha 5, IČ: 28501748.
4/1/0
 
 
 
 
 
OA 4/02/2009
Žádost: Aquapark Barrandov – záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       záměr pronájmu části objektu Aquaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení na úřední desku MČ Praha 5.
4/0/0
 
OA 4/03/2009
Žádost: Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 45/0/OOA/07 a k nájemní smlouvě č. 8/0/OOA/08 se společností  tédwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089, kterými se prodlužuje doba nájmu umístění reklamních zařízení.
 
Žadatel: tédwa s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 45/0/OOA/07 uzavřené dne 7.8.2007 se společností tédwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089, kterým se prodlužuje doba nájmu umístění reklamního zařízení na objektu Matoušova 18/1552, k.ú. Smíchov do 31.12.2010 s účinností od 1.1.2009.
2.      uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/0/OOA/08 uzavřené dne 4.2.2008 se společností tédwa s.r.o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089, kterým se prodlužuje doba nájmu umístění reklamního zařízení na objektu Na Bělidle 42/65, k.ú. Smíchov do 31.12.2010 s účinností od 1.1.2009.
4/0/0
 
OA 4/04/2009
Žádost: Elišky Peškové 17/741 – záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2 na úřední desku MČ Praha 5.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      zveřejnění záměru pronájmu volných nebytových prostor umístěných v přízemí a suterénu objektu Elišky Peškové 17/741 o celkové výměře 124 m2 na úřední desku MČ Praha 5.
II.      Schválit:
1.       minimální cenu nájemného v částce ve výši 1.200,- Kč/m2/rok, tj. 50.400,- Kč ročně za pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí objektu Elišky Peškové 17/741 o celkové výměře 42 m2
 2.     minimální cenu nájemného v částce ve výši 500,- Kč/m2/rok, tj. 41.000,- Kč ročně za pronájem nebytových prostor umístěných v suterénu objektu Elišky Peškové 17/741 o celkové výměře 82 m2.
4/0/0
OA 4/05/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – úprava smlouvy o nájmu NP – snížení předmětu nájmu o 5,25 m2 pro MUDr. Evu Holodniokovou, Brichtova 810, Praha 5, IČ: 60164034.
Žadatel:  MUDr. Eva Holodnioková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Evou Holodniokovou, Brichtova 810, Praha 5, IČ: 60164034, který snižuje předmět nájmu o 5,25 m2.
 2.     uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou, Kafkova 35, Praha 6, IČ: 49624971, který zvyšuje předmět nájmu o 5,25 m2.
4/0/0
 
OA 4/06/2009
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – snížení ceny nájmu pro nájemce suterénních NP o celkové výměře 42,20 m2, Jaroslavu Sládkovou, Spytihněvova 162, Praha 2, IČ: 44295839.
Žadatel: p. Jaroslava Sládková
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      snížení ceny nájmu z částky ve výši 3.500,- Kč/m2/rok za pronájem NP pro komerční využití o výměře 30,9 m2 na částku ve výši 2.000,- Kč/m2/rok pro nájemce NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, Jaroslavu Sládkovou
2.      snížení ceny nájmu z částky ve výši 836,- Kč/m2/rok za pronájem společných prostor pro komerční využití o výměře 11,3 m2 na částku ve výši 600,- Kč/m2/rok pro nájemce NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5, Jaroslavu Sládkovou.
2/0/3
 
OA 4/07/2009
Žádost: Záměr prodeje pozemku č. parc. 381, k.ú. Smíchov – zahrada u domu čp. 1361, k.ú. Smíchov.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Bere na vědomí:
1.      žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Celné 12, Praha 5 o koupi id. 16304/17149 pozemku č. parc. 381 k.ú. Smíchov o celkové výměře 124 m2.
II.      Schválit:
1.      záměr přímého prodeje.
5/0/0    
 
OA 4/08/2009
Žádost: Záměr prodeje volného stavebního pozemku č. parcely 1247, k.ú. Smíchov
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1247, k.ú. Smíchov o výměře 543 m2 za  kupní cenu 9,000.000,- Kč .
1.1 vyzvat k dorovnání kupní ceny 9,000.000,- Kč firmu MURRAY, s.r.o. se sídlem Praha 1, Haštalská 795/1, IČO 27133788
1.2  náhradník za nabídnutou cenu 9,000.000,- Kč Karel Kůrka, bytem Praha 4, ul. Lichá 57.
4/0/1        
 
 
OA 4/09/2009
Žádost: Projekt k provozování předškolního zařízení – výběrové řízení na využití objektu Nepomucká 5/1253, k.ú. Košíře k provozování předškolního zařízení.
 
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      zveřejnění záměru na projekt na využívání objektu Nepomucká 5/1253, k.ú. Košíře k provozování předškolního zařízení
2.      komisi pro otevírání obálek na výběr projektu k provozování předškolního zařízení v objektu Nepomucká 5/1253, k.ú. Košíře v tomto složení:
         Pavel Plichta, vedoucí OOA (náhradník ing. L. Stejskal)
         Lukáš Herold, zástupce starosty (náhradník Ing. P. Horák)
         Zdeněk Rygl, předseda privatizačního výboru (náhradník M. Tuček)
3.      komisi pro hodnocení nabídek na výběr nejvhodnějšího projektu k provozování předškolního zařízení v objektu Nepomucká 5/1253, k.ú. Košíře v tomto složení:
         Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., zástupce starosty
         Vojtěch Zapletal, člen rady
         Aleš Kohout, člen rady
         Mgr. Viktor Najmon, člen zastupitelstva
         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK.
       
        
3/0/2
 
 
OA 4/10/2009
Žádost: Nádražní 24/1301, k.ú. Smíchov – prodloužení nájemní smlouvy č. 55/OSM/01 uzavřené se společností outdoor akzent s.r.o., IČ:00545911 dne 18.4.2001 ve znění pozdějších dodatků na umístění 3 ks. reklamních zarízení.
 
Žadatel: outdoor akzent s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.      prodloužení nájemní smlouvy č. 55/OSM/01 (doby nájmu) uzavřené se společností outdoor akzent s.r.o., se sídlem Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911 dne 18.4.2001 ve znění pozdějších dodatků na umístění 3 ks reklamních zařízení na objektu Nádražní 24/1301, k.ú. Smíchov o 5 let.
2.      uzavření dodatku č. 3 se společností outdoor akzent s.r.o., se sídlem Karlova 27, Praha 1, IČ: 00545911 k nájemní smlouvě, který prodlužuje dobu nájmu o 5 let a je účinný dnem 1.7.2009.
5/0/0
 
 
 
 
OA 4/11/2009
Žádost: Pod Žvahovem 29, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parc. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.      se zveřejněním záměru  prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parc. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.
5/0/0
 
OA 4/12/2009
Žádost: Vltavská 26, záměr prodeje domu čp. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k.ú. Smíchov.
 
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.     se záměrem prodeje domu čp. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k.ú. Smíchov, Vltavská 26, Praha 5, dle Statutu .... třetí osobě za minimální kupní cenu .14,000.000,- Kč.
4/0/1
 
OA 4/13/2009
Žádost: Vltavská 28, záměr prodeje domu čp. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k.ú. Smíchov.
 
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.     se záměrem prodeje domu čp. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k.ú. Smíchov, Vltavská 28, Praha 5, dle Statutu .... třetí osobě za minimální kupní cenu 21,000.000,- Kč.
3/0/2
 
 
 
 
 
 
 
OA 4/14/2009
Žádost: Plzeňská 174/2076, k.ú. Smíchov – žádost společnosti MediUp a.s., IČ: 26306018, nájemce části objektu k umístění reklamního zařízení, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na umístění reklamního zařízení se společností IDOLS BRNO s.r.o., IČ: 25534751.
 
Žadatel:  MediUp a.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.      Bere na vědomí:
1.      uzavření podnájemní smlouvy mezi společností MediUp a.s., se sídlem Nad Lomem 19, Praha 4, IČ: 26306018 a společností IDOLS BRNO s.r.o., se sídlem Valchařská 59/39, Brno, IČ: 25534751 na pronájem části objektu Plzeňská 174/2076 k umístění reklamního zařízení.
5/0/0
 
 
NP 4/01/2009
Žádost: NP Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Ondřej Juránek, uzavření nájemní smlouvy.
Žadatel: p. Ondřej Juránek
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
1.         za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 4/10 s pronájmem NP prodejny o velikosti 31 m2 v přízemí domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s Ondřejem Juránkem, IČ: 71069712.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 4/02/2009
Žádost: NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, Zdenka Frýbertová, Simona Klemová, žádost o schválení splátkové dohody, zpětvzetí výpovědi a změnu NS v osobě nájemce.
Žadatel: pí. Zdenka Frýbertová, Simona Klemová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Nesouhlasit:
     1.         s uzavřením splátkové dohody s nájemcem Simonou Klemovou, IČ 67383572, na    dlužnou částku 218.208,- Kč za NP Štefánikova 230/249, Praha 5 – Smíchov k uhrazení v jedenácti měsíčních splátkách z nichž první bude ve výši 50.000,- Kč a ostatní ve výši 16.820,- Kč měsíčně v termínu do 15.12.2009.
     II.        Neschválit:
      1.        zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 249, Štefánikova 30, Praha 5 – Smíchov nájemcům Zdence Frýbertové, IČ 10177477 a Simoně Klemové, IČ 67383572.
     III.       Neschválit:
      1.         uzavření Dodatku k NS č. 480/96/59 ze dne 12.6.1996 sjednané ve znění Dodatku č. 1/2006 se Zdenkou Frýbertovou a Simonou Klemovou, kterým se mění označení nájemce v nájemní smlouvě pouze na Simonu Klemovou, IČ 67383572, s tím, že ostatní ujednání v NS se nemění.
5/0/0
 
 
NP 4/03/2009
Žádost: NP Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, NK servis v.o.s., uzavření nájemní smlouvy.
Žadatel: NK servis v.o.s.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
     1.           za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 29/72 s pronájmem NP – kanceláře, sklady o velikosti 82 m2 v přízemí dvorního traktu a s pronájmem 1 parkovacího místa ve dvoře nemovitosti čp. 338, Štefánikova 41, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s firmou NK servis v.o.s., IČ 26150387.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
NP 4/04/2009
Žádost: NP Plzeňská 129/948, Praha 5 – Smíchov, Oldřich Jaroš, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.
Žadatel: p. Oldřich Jaroš
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
      1.          zpětvzetí výpovědi z nájmů nebytových prostor (NP č. 901 a NP č. 905) v nemovitosti čp. 948, Plzeňská 129, Praha 5 – Košíře nájemci Oldřichu Jarošovi, IČ: 68534426.
5/0/0
 
 
NP 4/05/2009
Žádost: NP Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana, RK Sever, s.r.o., změna NS v osobě nájemce.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           uzavření Dodatku k NS č. 32/2003 7.11.2003 sjednané s nájemcem – Realitní kancelář Sever, s.r.o., IČ 61324752 na NP Zborovská 62/96, Praha 5 – Malá Strana, kterým se mění označení nájemce v NS na RK Sever, s.r.o., IČ 28682998.
5/0/0
 
NP 4/06/2009
Žádost: NP Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, TWM Komplex, s.r.o., žádost o započtení vložených investic vůči dlužné pohledávce.
Žadatel: TWM Komplex, s.r.o.
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
    
 
 
 
NP 4/07/2009
Žádost: NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, bytový podnik v Praze 5, s.p. v likvidaci, žádost o upuštění od složení jistiny.
Žadatel: Bytový podnik v likvidaci
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
     1.           Bytovému podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci v NS na pronájem NP – archivu o výměře 23,73 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 451, k.ú. Smíchov Na Valentince 5, Praha 5 vypuštění ustanovení čl. VII: o povinnosti nájemce složení jistiny.
5/0/0
 
NP 4/08/2009
Žádost: NP Odpis pohledávek za smluvní pokuty za rok 2007 a 2008 u nebytových prostor.
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Vzít na vědomí:
     1.           že ujednání o výši smluvních pokut sjednaných v NS na pronájem NP v bytových domech a garážích ve výši nad 0,3% z dlužné částky denně je v rozporu s dobrými mravy ve znění Občanského zákoníku a tím i od počátku neplatné.
    II.          Souhlasit:
     1.          s odpisem pohledávek za smluvní pokuty za rok 2007 a 2008 u nebytových prostor ve výši 34.348.840,- Kč.
5/0/0
 
NP 4/09/2009
Žádost: NP Štefánikova 51/259, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
Žadatel: OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál odložen
5/0/0
  
 
 
 
 
NP 4/10/2009
Žádost: NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení nabídky
Žadatel:  OOA
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál odložen
5/0/0
 
NP 4/11/2009
Žádost: NP Nádražní 82/42, Praha 5 – Smíchov, Regina Kolandová, žádost o snížení nájemného.
Žadatel: pí. Regina Kolandová
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Neschválit:
     1.           nájemci Regině Kolandové, IČ: 61052621, snížení nájemného o 30% za užívání NP v nemovitosti čp. 42, Nádražní 82, Praha 5 – Smíchov.
      II.        Neschválit:
     1.          nájemci Regině Kolandové, IČ: 61052621, snížení nájemného o ...........% za užívání NP v nemovitosti čp. 42, Nádražní 82, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.4.2009.            
5/0/0
                  
Začátek zasedání KOAaM od 14 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17 hod.
 
 
 
 
5. KOAaM se koná dne : 23.3. 2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                           Ověřil:                                                   V Praze dne: 10.3. 2009
Jiřina Zavadilová                ing. Petr HORÁK
                                                zástupce starosty                                                                       
Přečteno: 4707x
Publikováno: 16.03.2009, poslední změna: 16.03.2009
Vytisknout