Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

3. KOAaM - zápis z dne 9.2.2009

 

 

Z Á P I S

 

 

ze  3.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 9.2. 2009

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                    

Omluveno:                            2

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis z 2. KOAaM a program na 3. KOAaM schválen.

 

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

3/01/2009

Žádost:  Revokace usnesení 10/299/2006 ze dne 28.2.2006 – změna vlastníka budovy.  

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Revokovat:

1.        usnesení RMČ Praha 5 čj. 10/299/2006 ze dne 28.2.2006 takto:

II.        Souhlasit:

 1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 939/7 a 939/18, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Betatel s.r.o., Nad Santoškou 1420/8, Praha 5, Smíchov.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/02/2009

Žádost:  OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2843, k.ú. Smíchov za části pozemků parc. č. 2844/3 a poz. parc. č. 2844/4, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OSM MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.         Souhlasit:

1.      se záměrem směny části pozemku parc. č. 2843 o výměře 830 m2 (dle GP č. 3062-128/2008 nově označené jako poz. parc. č. 2843/4), k.ú. Smíchov z vlastnictví společnosti CIG a.s. se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5 za část pozemku parc. č. 2844/3, k.ú.Smíchov o výměře cca 25 m2 a části pozemku parc. č. 2844/4 o výměře 800 m2 (dle GP č. 2914-172/2007 nově označené jako poz. parc. č. 2844/6) z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za předpokladu zachování možnosti v budoucnu realizovat záměr výstavby objektu pro potřeby školy Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.

6/0/0

 

 

3/03/2009

Žádost:  Návrh na revokaci usnesení RMČ P5 č. 5/127/2007 ze dne 6.2.2007 v bodě I. odst. 3.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana  Staňková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Revokovat:

1.        usnesení RMČ P5 č. 5/127/2007 ze dne 6.2.2007 v bodu I. Odst. 3. takto:

           Rada městské části Praha 5 souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1692 v k.ú. Smíchov o výměře 82 m2 paní Lence Sedlákové, bytem v Horní Pěně 124, okr. Jindřichův Hradec za cenu 123.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/04/2009

Žádost:  Záměr prodeje pozemku s právem stavby v k.ú. Smíchov.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Souhlasit:

1.          se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1741, k.ú. Smíchov o výměře 74 m2 za cenu celkem 111.000,- Kč. Kupující – pan Ing. Zdeněk Jirek, bytem Xaveriova 86, Praha 5.

6/0/0

 

 

3/05/2009

Žádost:  Převod pozemku parc. č. 536/5 v k.ú. Radlice v rámci majetkového vypořádání vyplývajícího ze závěrů řízení v právní věci C 276/91 o vyklizení pozemku.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.     s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 536/5 v k.ú. Radlice o výměře 717 m2 panu   Jiřímu Formánkovi, bytem Praha 5, Pod  Homolkou 4, za pozemek neoprávněně zastavěný Mateřskou školou Kudrnova

2.     s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene přístupu a příjezdu k nemovitosti č.p. 184 přes část pozemku parc. č. 536/5 k.ú. Radlice (dle GP č. 444-10/2008 nové parc. č. 536/10 k.ú. Radlice) za cenu dle znaleckého posudku.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA  3/01/2009

Žádost: Pronájem pozemku č. parc. 4181/2, k.ú. Smíchov pod garáží – Pavel Šarbach

Žadatel:  p. Pavel Šarbach

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.         ukončení  nájemní smlouvy č. 81/OSM/99 na pronájem pozemku č. parc. 4181/2 v k.ú. Smíchov s Jiřím Šmítkem, bytem Praha 5, Vrchlického 618/1b k 31.12.2008 z důvodu prodeje garáže.

 2.       pronájem pozemku č. parc. 4181/2 v k.ú. Smíchov o výměře 23 m2, 1955,- Kč/rok tj. 85,- Kč/m2/rok Pavlu Šarbachovi, bytem Praha 5, Pod Hybšmankou 2339/19.

6/0/0

 

OA 3/02/2009

Žádost:  Žádost o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za parkování.

Žadatel:  p. Jaroslava Kalendová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       s prominutím  smluvní pokuty ve výši 10.700,- Kč za pozdní úhradu nájemného za II. pololetí 2008 stanovené dle čl. III. Odst. 5 nájemní smlouvy č. 20/0/OOA/08 Jaroslavě Kalendové, bytem Praha 5, Stroupežnického 24 za podmínky úhrady  smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč do 30.3.2009.

5/0/1

 

OA 3/03/2009

Žádost:  Žádost o pronájem pozemku č. parc. 1388, k.ú. Košíře – CP servis s.r.o.

 

Žadatel:  CP servis s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 1388 v k.ú. Košíře firmě CP servis, s.r.o., se sídlem Praha 5, Vrchlického 42, IČ 27407586.

6/0/0

 

 

OA 3/04/2009

Žádost:  Pěší lávka vedoucí z parku Sacre Coeur do KOC Nový Smíchov – prodloužení doby nájmu o 2 roky pro nájemce, společnost RED division s.r.o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ: 27229432.

 

Žadatel:  RED division, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       prodloužení doby nájmu o 2 roky pro nájemce, společnost RED division s.r.o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ: 27229432 dle ustanovení čl. II. Odst. 1. nájemní smlouvy č. 39/0/OOA/06 uzavřené dne 27.4.2006 na pronájem pěší lávky vedoucí z parku Sacre Coeur do KOC Nový Smíchov k umístění reklamního zařízení.

 2.     uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 39/0/OOA/06 uzavřené dne 27.4.2006 se společností RED division s.r.o., se sídlem Ostrovní 30/126, Praha 1, IČ: 27229432, kterým se prodlužuje doba nájmu o 2 roky, a to na období od 27.4.2009 do 26.4.2011.

6/0/0

 

 

NP 3/01/2009

Žádost:  NP Nádražní 42/82, Praha 5 – Smíchov, Regina Kolandová, souhlas s podnájmy.

Žadatel:  pí. R. Kolandová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.         s podnájmem části NP v nemovitosti čp. 42, Nádražní 82, Praha 5 – Smíchov na základě předložených podnájemních smluv uzavřených mezi nájemcem Reginou Kolandovou, IČ 61052621, a fyzickými osobami, kterými jsou Lamyai Zárubová, IČ 73832677, a Abdelreheem Shamekh, IČ 87149427.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 3/02/2009

Žádost:  NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Český helsinský výbor – záměr pronájmu.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Neschválit:

     1.         zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláří a přísl. o celkové ploše 66,12 m2 v 1. patře nemovitosti čp. 216, Štefánikova 21, Praha 5 – Smíchov Českému helsinskému výboru,       IČ 00539708, za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 3/03/2009

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

     1.           pronájem NP – keramické dílny (ateliéru) v domě čp. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov žadateli:

                 Anně Wütrichové, Chrudimská 7, Praha 3, 130 00.

                 za nájemné ve výši : 1.452,60 Kč/m2/rok, tj. měsíčně  6.010,- Kč.

5/0/1

 

NP 3/04/2009

Žádost:  NP Zborovská 40/512, Praha 5 Smíchov, Dokořán, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

Žadatel:  Dokořán, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Neschválit:

      1.         obchodní firmě Dokořán, s.r.o., IČ 26442701, snížení nájemného o ........% za užívání NP Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.3.2009.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 3/05/2009

Žádost:  NP  Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

Žadatel:  zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

     1.           pronájem NP – prodejny v domě čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov žadateli:

DIANA COMPANY, spol. s.r.o., Rumunská 8, Praha 2.

za nájemné ve výši : 8.400,-Kč/m2/rok, tj. měsíčně : 41.699,- Kč.

6/0/0

 

 

NP 3/06/2009

Žádost:  NP Švédská 39/107, 35/1844, 37/1845, Praha 5 – Smíchov, MAXIMA, spol. s.r.o., žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu

Žadatel:  MAXIMA, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.               zpětvzetí výpovědi z nájmů nebytových prostor v nemovitostech čp. 107, Švédská 39, čp. 1844, Švédská 35, a čp. 1845, Švédská 37 ( NP č. 902 a č. 903) Praha 5 – Smíchov nájemci obch. firmě MAXIMA, spol. s.r.o., IČ 43870627.

4/0/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 3/05/2009

Žádost:  Nám. 14. října 3/83 – zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1634/2006 ze dne 7.11.2006 v bodě II. odst. 1 usnesení.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Zrušit:

1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1634/2006 ze dne 7.11.2006 v bodě II. Odst. 1 usnesení – schválení podnájmu části prostor umístěných v objektu nám. 14. října 3/83 za účelem provozování lahůdek pro podnájemce, Lenku Sýkorovou, Balbínova 1092/25, Praha 2, IČ: 73771082.

2.       informovat vedení společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. o nesouhlasném postoji MČ Praha 5 se stávajícím využitím podnájemní smlouvy.

 

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM  v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

3. KOAaM se koná dne :  9.3. 2009  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                Ověřil:                                              V Praze dne: 10.2. 2009

 Jiřina Zavadilová                  ing. Petr HORÁK

                                                   zástupce starosty                                                                      

Přečteno: 4316x
Publikováno: 11.02.2009, poslední změna: 13.02.2009
Vytisknout