Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

2. KOAaM - zápis ze dne 26.1.2009

 

 

Z Á P I S

 

z  2.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 26.1. 2009

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              10                                                    

Omluveno:                             1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 1. KOAaM a program na 2. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

2/01/2009

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 506/2, k.ú. Radlice.  

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Nesouhlasit:

1.        se záměrem prodeje pozemku parc. č. 506/2, k.ú. Radlice o výměře 4064 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Městská úklidová s.r.o. z důvodu kolize s plánovanou výstavbou  Radlické radiály a nesouhlasu  odboru dopravy a životního prostředí.

6/0/0

 

2/02/2009

Žádost:  Firma Elektroštika, s.r.o. žádá MČ Praha 5 na základě plné moci o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  F. Elektroštika, s.r.o.

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.         Schválit:

1.       uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (vybudování distribuční soustavy – kabelové vedení 0,4 kV) pro firmu PREdistribuce, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

6/0/0

 

 

 

 

2/03/2009

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a.s. a ostatními správci v roce 2009.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Souhlasit:

1.        s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správní firmy a ostatních správců v r. 2009 ve výši 152, 730.000,- Kč a mimořádnými položkami plánu ve výši 9, 000.000,- Kč.

7/0/0

 

2/04/2009

Žádost:  Informace o udělených souhlasech v OSM od července do prosince 2008.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Vzít na vědomí:

1.       informace dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetencí.

7/0/0

 

2/05/2009

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Souhlasit:

1.        – se záměrem pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 375/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 15 m2 – za účelem umístění nové trafostanice a sousedních pozemků parc. č. 375/2 a 341/14, k.ú. Hlubočepy o celkové výměře 78 m2 zastavěných stavbou technického vybavení ve vlastnictví PREdistribuce a.s.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

2/06/2009

Žádost:  Dodatek ke smlouvě 76/OSM/99 ze dne 17.5.1999 z důvodu změny záhlaví smlouvy.

Žadatel:  Domovní družstvo Na Skalce

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        Dodatek č. 1 ke smlouvě 76/OSM/99 ze dne 17.5.1999 z důvodu změny záhlaví na Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Skalce 19/809 se sídlem Praha 5 – Smíchov 150 00.

6/0/0

 

 

2/07/2009

Žádost:  Žádost  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro parc. č. 90 a 141, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE distribuce a.s.

Žadatel:  PRE distribuce a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.        Schválit:

1.        smlouvu o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90 a 141, k.ú. Smíchov pro PREdistribuce a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5.

 

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA  2/01/2009

Žádost: Lumiérů o.s. – souhlas s umístěním sídla firmy.

Žadatel: Lumiérů, o.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Zina  Porkertová

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

6/0/1

 

 

 

OA 2/02/2009

Žádost:  Ukončení nájemní smlouvy na část č. parc. 501 v k.ú. Motol – Svorová

Žadatel:  p. Milena Svorová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       ukončení nájmu části pozemku č. parc. 501, k.ú. Motol dle nájemní smlouvy č. 3260/OSM/02 uzavřené mezi MČ Praha 5 a Milenou Svorovou, bytem Praha 1, Jungmannova 5 k 31.7.2009 dle čl. VIII. bod l nájemní smlouvy.

 7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/03/2009

Žádost:  Prodej části pozemku č. parc. 386/1, k.ú. Motol vlastníkovi sousedních nemovitostí – Slatiny a.s.

 

Žadatel:  Slatiny a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 386/1 v k.ú. Motol o výměře 1.287 m2 za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 2831-001/09 – 2.020,- Kč/m2 tj. 2, 600.000,- Kč vlastníkovi sousedních nemovitostí a.s. SLATINY, se sídlem Praha 10, Popovická 1091/14, IČ 27632474.

7/0/0

 

 

OA 2/04/2009

Žádost:  Krškova 807 – záměr pronájmu volných NP o celkové výměře 52,1 m2 pro MUDr. Janu Hrdinovou, Nad Zámečkem 376/54, Praha 5 k provozování činnosti praktického lékaře pro dospělé.

 

Žadatel:  MUDr. Jana Hrdinová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       záměr pronájmu volných NP umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 52,1 m2 pro MUDr. Janu Hrdinovou, Nad Zámečkem 376/54, Praha 5 k provozování činnosti praktického lékaře pro dospělé.

 2.      výši nájemného za pronájem ordinace ve výši 1.800,- Kč/m2/rok a výši nájemného u prostor bez oken ve výši 600,- Kč/m2/rok, tj. celkem roční nájemné ve výši 74.220,- Kč.

 3.      uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 52,1 m2 s MUDr. Janou Hrdinovou, Nad Zámečkem 376/54, Praha 5 k provozování činnosti praktického lékaře pro dospělé s platností dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem vydání registrace k výkonu lékařské praxe MUDr. J. Hrdinové.

6/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/05/2009

Žádost:  Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov – uzavření smlouvy o poskytování stravování mezi MČ  Praha 5 a nájemcem části objektu, Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IȨ:74684621.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření smlouvy o poskytování  stravování mezi MČ Praha 5, organizační složka Jesle MČ Praha 5 a nájemce části objektu Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov, Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621.

7/0/0

 

OA 2/06/2009

Žádost:  Návrh na podání žaloby na úhradu pohledávky a úroků z prodlení na  Jaroslava Minaříka, Patočkova 1413/31, Praha 6, IČ: 14904764 za neuhrazení nájemného za pronájem NP umístěného v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807.

 

Žadatel:  p. Jaroslav Minařík

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       podání žaloby na úhradu pohledávky v částce ve výši 14.220,- Kč + úroky z prodlení na Jaroslava Minaříka, Patočkova 1413/31, Praha 6, IČ: 14904764 za nehrazení nájemného za pronájem NP umístěného v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807.

II.       Zmocnit:

1.        JUDr. Lenku Lamprechtovou, N.A. Někrasova 650/4, Praha 6, ČAK 1501 k podání žaloby na úhradu pohledávky v částce ve výši 14.220,- Kč + úroků z prodlení na Jaroslava Minaříka, Patočkova 1413/31, Praha 6, IČ: 14904764 za neuhrazení nájemného za pronájem NP umístěného v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 2/07/2009

Žádost:  Úprava výše nájemného v roce 2009 za pronájem nebytových domů, nebytových prostor a garáží na základě roční míry inflace pro rok 2008.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Vzít na vědomí:

1.      návrh  navýšení nájemného na základě roční míry inflace, která pro rok 2008 činila 6,3%.

II.      Schválit:

1.      navýšení nájemného na základě roční míry inflace o ...... % a to za pronájem:

         - nebytových domů

         - nebytových prostor v bytových domech

         - garáží

         dle ustanovení ujednaných v nájemních smlouvách.

5/0/0  p. Tuček nehlasoval

 

OA 2/08/2009

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 1184/3, k.ú. Smíchov vlastníkovi nemovitosti čp. 96 – BD Franty Kocourka 10, Praha 5

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1184/3 v k.ú. Smíchov o výměře 912 m2 Bytovému družstvu Franty Kocourka 10, se sídlem Praha 5, Smíchov, Franty Kocourka 10/96, PSČ 150 00, IČO 27924254 za dohodnutou cenu 3.100,- Kč/m2, tj. 2,827.200,- Kč.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/01/2009

Žádost:  NP Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře, Gabriela Šiktancová, souhlas s podnájmem.

Žadatel:  pí. G. Šiktancová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.         s podnájmem části NP v nemovitosti čp. 483, Vrchlického čp. 47, Praha 5 – Košíře na základě předložené podnájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem Gabrielou Šiktancovou, IČ 70357331, a fyzickou osobou Alenou Prchalovou, IČ 87243806.

7/0/0

 

 

NP 2/02/2009

Žádost:  NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, Zdenka Frýbertová, Simona Klemová, žádost o schválení splátkové dohody, zpětvzetí výpovědi a změnu NS v osobě nájemce.

Žadatel:  pí. Frýbertová a  Klemová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

7/0/0.

 

NP 2/03/2009

Žádost:  NP Plzeňská 129/949, Praha 5 – Smíchov, Pavel Tuhý, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

Žadatel:  p. Pavel Tuhý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

     1.           zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 949, Plzeňská 129, Praha 5 – Košíře nájemci Pavlu Tuhému, IČ 43125492.

7/0/0

 

 

 

 

 

NP 2/04/2009

Žádost:  NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, zrušení nabídky na pronájem NP zveřejnění nové nabídky.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Zrušit:

      1.         nabídku NP č. 15/2008 v celém rozsahu na pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov.

     II.          Schválit:

      1.          zveřejnění nabídky na pronájem NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov s těmito parametry:

                - s nájemcem bude uzavřena smlouva stavební na provedení stavebních úprav NP a to výlučně jeho vlastním nákladem s bezplatným užíváním NP do doby pravomocného souhlasu s upraveným způsobem užívání, nejdéle ale na dobu 12ti měsíců.

               - s nájemcem bude současně uzavřena smlouva o smlouvě budoucí nájemní, ve které bude dohodnutá výše nájemného + DPH + záloh za poskytované služby sjednána doba trvání nájmu v trvání od lhůty pravomocného souhlasu s užíváním na dobu 10ti let s právem nájemce na poskytnutí opce k prodloužení nájmu o dalších 5 let v případě řádného plnění jeho povinností.

6/0/0              

 

NP 2/05/2009

Žádost:  NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Kamal Charif, žádost o schválení splátkového kalendáře.

Žadatel:  Kamal Charif

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Neschválit:

     1.           uzavření splátkové dohody s nájemcem Kamalem Charifem, IČ 7338021, na dlužnou částku 93.864,- Kč k uhrazení ve 12ti pravidelných měsíčních splátkách v termínu od 31.1.2009 do 31.12.2009.

4/1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 2/06/2009

Žádost:  NP Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov, uzavření dodatku k NS s ČSSD na rozšíření NP o prostor po RSDr. Bergovi.

Žadatel:  ČSSD

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.               zveřejnění záměru pronájmu NP po RSDr. Přemyslu Bergovi o celkové ploše 37,24 m2 v nemovitosti čp. 2213, Preslova 5, Praha 5 – Smíchov ČSSD, za nájemné ve výši 315,- Kč/m2/rok.

5/0/2

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

3. KOAaM se koná dne :  9.2. 2009  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

Za KOAaM:                          Ověřil:                                            V Praze dne: 27.1. 2009

     Jiřina Zavadilová           ing. Petr  H O R Á K   

                                                  zástupce starosty                                                                      

Přečteno: 4232x
Publikováno: 02.02.2009, poslední změna: 13.02.2009
Vytisknout