1. KOAaM - zápis ze dne 12.1.2009

 

 

Z Á P I S

 

 

z  1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 12.1. 2009

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                     

Omluveno:                             1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 22. KOAaM a program na 1. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

1/01/2009

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a.s. a ostatními správci v roce 2009.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

5/0/0

 

1/02/2009

Žádost:  Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1935/98, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavebních úprav při výstavbě Viladomů Poštovka

Žadatel:  Ing. arch. Martin Belica

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.         Schválit:

1.       souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1935/98, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 dle přiložené situace za účelem stavebních úprav přístupové plochy ke stavbě Viladomy Poštovka.

5/0/0

 

 

 

1/03/2009

Žádost:  Stanovisko k prodeji  pozemku  parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – prodej pozemku bude dle ÚPnHMP.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Nesouhlasit:

1.        se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

6/0/0

II.         Schválit:

1.              žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov o výměře 3604 m2 za účelem uskutečnění zájmů MČ Praha 5.

5/0/1

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 1/01/2009

Žádost: Uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky č. parc. 1475/94 a 1475/232 v k.ú. Košíře.

Žadatel: AK Arient-Labský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.     uzavření nájemní smlouvy na pozemek č. parc. 1475/94 o výměře 317 m2 a část č. parc. 1475/232 o výměře 684 m2 vše v k.ú. Košíře, tj.celkem 1.001 m2 za cenu 85,- Kč/m2/rok tj. dle cenového výměru MF ČR pro rok  2008 za celkovou cenu 85.085,- Kč/rok v pololetních splátkách s vlastníky pozemku dle LV č. 4112 v k.ú. Košíře (MČ je vlastníkem staveb garáží  na pozemku č. parc. 1475/94, k.ú. Košíře).

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/02/2009

Žádost:  Kartouzská 6/204 – žádost MUDr. Lucie Jordánové o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.6.2000 na pronájem NP umístěných v 1. patře budovy A o celkové výměře 30,2 m2.

Žadatel:  p. MUDr. Lucie Jordánová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Vzít na vědomí:

1.       žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.6.2000 s MUDr. Lucií Jordánovou na pronájem NP umístěných v 1. patře budovy A objektu Polikliniky Kartouzská, Kartouzská 6/204 o celkové výměře 30,2 m2. 

II.      Doporučuje:

1.       uzavření nové nájemní smlouvy Medifinu s.r.o. s MUDr. Lucií Jordánovou.

6/0/0

 

 

 

OA 1/03/2009

Žádost:  Štefánikova 12/68 – žádost nájemce objektu, společnosti NDP CZ s.r.o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 2. NP objektu o celkové výměře 137 m2.

 

Žadatel:  JUDr. Karel Muzikář

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření podnájemní smlouvy mezi NDP CZ s.r.o. a společností PRO RODINU, o.p.s., se sídlem  Jednořadá 53, Praha 6, IČ: 284 147 56 na pronájem části NP umístěných ve 2. NP objektu Štefánikova 12/68 o výměře 137 m2 s účinností od 1.1.2009.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/04/2009

Žádost:  Radlická 112/2070 – odložení účinnosti nájemní smlouvy  č. 52/0/OOA/08 uzavřené s Jozefem Potankou, IČ: 86894781 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel:  p. Jozef Potanka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.       odložení účinnosti nájemní smlouvy č. 52/0/OOA/08 uzavřené s Jozefem  Potankou, IČ:   86894781 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Radlická 112/2070 do doby faktického umístění reklamního zařízení.

6/0/0

 

 

OA 1/05/2009

Žádost:  Vrázova 9, záměr prodeje id. ½ domu čp. 513 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 462, k.ú.Smíchov.

 

Žadatel:  p. Peter Stránský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Trvat:

1.       na usnesení RMČ Praha 5 ze dne 3.6.2008 č. 19/631/2008  

 

II.       Souhlasit:

v případě, že spoluvlastník neuzavře kupní smlouvu do 31.3.2009, se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 513 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 462, k.ú. Smíchov, Vrázova 9, třetí osobě.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/06/2009

Žádost:  V Bokách II/ 21, záměr prodeje domu čp. 246, se zast. pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Zrušit:

1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1664/2005 ze dne 29.11.2005  

 

II.       Souhlasit:

1.                se záměrem prodeje domu čp. 246, V Bokách II/21, se zast. pozemkem parc. č. 989/8 a zahradou parc. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy, nájemníku Ing. Ivanu Orolínovi za kupní cenu  2,600.000,- Kč.

5/0/1

 

 

 

NP 1/01/2009

Žádost:  NP Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Miloslava Siedemová, nová nájemní smlouva.

Žadatel:  pí. M. Siedemová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.         za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 4/10 s podnájmem NP – kanceláře o velikosti 24 m2 v přízemí domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s Miloslavou Siedemovou, IČ: 61479870.  

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/02/2009

Žádost:  NP Pod Kavalírkou 6/299, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jakub Lipavský, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného.

Žadatel:  Mgr. Jakub Lipavský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.              ukončení nájmu NP – kanceláře o ploše 18 m2 v suterénu nemovitosti čp. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 – Košíře s nájemcem Mgr. Jakubem Lipavským dohodou ke dni 31.1.2009

II,.         Neschválit:

1.           prominutí dlužného nájemného za NP – kancelář o ploše 18 m2 v suterénu nemovitosti čp. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 – Košíře nájemci Mgr. Jakubovi Lipavskému v celkové částce 701,- Kč.

5/0/0

 

NP 1/03/2009

Žádost:  NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Jaromír Valeček – záměr pronájmu.

Žadatel:  p. Jaromír Valeček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Neschválit:

1.              zveřejnění záměru pronájmu NP – prodejny o ploše 59,57 m2 v přízemí nemovitosti čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov Jaromíru Valečkovi, IČ 87241129, za nájemné ve výši 10.500,- Kč měsíčně.

5/0/0

 

NP 1/04/2009

Žádost:  NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Český helsinský výbor – záměr pronájmu.

Žadatel:  Český helsinský výbor

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen

5/0/0

 

 

 

NP 1/05/2009

Žádost:  NP Plzeňská 125/951, Praha 5 – Košíře, MUDr. Stanislava Kubšová, žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

Žadatel:  MUDr. S. Kubšová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.               uzavření Dodatku k NS č. 095100902 ze dne 10.5.1999 sjednané s MUDr. Stanislavou Kubšovou, IČ 48547514, na NP – lékařskou ordinaci v nemovitosti čp. 951, Plzeňská 125, Praha 5 – Košíře, kterým se

- s účinností od 1.6.2009 prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 31.5.2014 + 5 let s právem opce.

- s účinností od 1.6.2009 upravuje výše nájemného na částku 8.633,- Kč měsíčně

5/0/0

 

 

NP 1/06/2009

Žádost:  NP Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  JUDr. Iveta Krůtová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Neschválit:

1.              ukončení nájmu NP – kanceláře o ploše 29,81 m2 v přízemí nemovitosti čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 – Smíchov s nájemcem JUDr. Ivetou Krůtovou, IČ 66247454, dohodou  ke dni 31.1.2009

II.           Schválit:

1.            podání žaloby na JUDr. Ivetu Krůtovou na úhradu dlužné částky zjištěné k datu předání NP v nemovitosti čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 zástupci pronajímatele v případě, že nájemce neuhradí pohledávku nejpozději do 30ti dnů po ukončení nájmu

III.         Zmocnit:

1.           AK JUDr. Ilju Lamprechta, Holečkova 10, Praha 5 k podání výše uvedené žaloby na nájemce NP Staropramenná 27/669, Praha 5 JUDr. Ivetu Krůtovou a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.

4/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/07/2009

Žádost:  NP Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, TWM Komplex, s.r.o., žádost o započtení vložených investic vůči dlužné pohledávce.

Žadatel:  TWM Komplex, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

5/0/0

 

 

NP 1/08/2009

Žádost:  NP Nádražní 20/286, Praha 5 – Smíchov, E-lékárny, a.s., žádost o úpravu sjednané doby nájmu.

Žadatel:  E-lékárna, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.             uzavření Dodatku k NS č. 593/P/C/04/286 ze dne 25.3.2004 sjednané s firmou E-lékárny, a.s., IČ 26438062, na NP-lékárnu v nemovitosti čp. 286, Nádražní 20, Praha 5 – Smíchov, kterým se upravuje doba trvání nájmu o právo nájemce na opci v pokračování nájmu o dalších 5 let a to pouze v případě řádného plnění nájemních vztahů nájemcem.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/09/2009

Žádost:  NP Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře, Josef Podroužek, žádost o provedení změny v označení nájemce.

Žadatel:  Josef Podroužek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Vzít na vědomí:

1.          smlouvu o prodeji podniku ze dne 4.12.2008 uzavřenou mezi Josefem Podroužkem, IČ 64897079, a Thang Ngo Duc, IČ 65436831

II.             Schválit:

1.              uzavření dodatku k NS č. 018700902 ze dne 30.4.2006, kterým se provede změna v označení osoby nájemce NP prodejny (61,80 m2) v přízemí nemovitosti čp. 187, Plzeňská 183, Praha 5 – Košíře z fyzické osoby Josef  Podroužek, IČ 64897079, na fyzickou osobu Thang Ngo Duc, IČ 65436831, s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS se nemění.

5/0/0

 

NP 1/10/2009

Žádost:  NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, Informační centrum Praha 5, o.p.s. – záměr pronájmu.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.              zveřejnění záměru pronájmu NP o celkové ploše 101,0 m2 v nemovitosti čp. 249, Štefánikova 30, Praha 5 – Smíchov Informačnímu centru Praha 5, o.p.s., IČ 28202406, za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok za prostor v přízemí (44,7 m2) s tím, že prostor v suterénu (56,3) m2 bude do doby dokončení stavebních úprav pronajat bezúplatně.

4/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 1/07/2009

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A o celkové výměře 51,18 m2 o společnost FIMED s.r.o., IČ: 28497392.

Žadatel:  MUDr. Anna Navrátilová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.              rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem NP umístěných v budově A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 51,18 m2 o společnost FIMED s.r.o., se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5,IČ: 28497392 jako druhého nájemce.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

2. KOAaM se koná dne :  26.1. 2009  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

Za KOAaM:                                  Ověřil:                                            V Praze dne: 13.1. 2009

 Jiřina Zavadilová                  ing. Petr H O R Á K 

                                                     zástupce starosty                                                                       

Přečteno: 4330x
Publikováno: 16.01.2009, poslední změna: 13.02.2009