Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2009

 
 
 

1. KOAaM - zápis ze dne 12.1.2009

 

 

Z Á P I S

 

 

z  1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 12.1. 2009

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                     

Omluveno:                             1

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z 22. KOAaM a program na 1. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

1/01/2009

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a.s. a ostatními správci v roce 2009.

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

5/0/0

 

1/02/2009

Žádost:  Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1935/98, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavebních úprav při výstavbě Viladomů Poštovka

Žadatel:  Ing. arch. Martin Belica

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.         Schválit:

1.       souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1935/98, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 dle přiložené situace za účelem stavebních úprav přístupové plochy ke stavbě Viladomy Poštovka.

5/0/0

 

 

 

1/03/2009

Žádost:  Stanovisko k prodeji  pozemku  parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – prodej pozemku bude dle ÚPnHMP.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.          Nesouhlasit:

1.        se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

6/0/0

II.         Schválit:

1.              žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov o výměře 3604 m2 za účelem uskutečnění zájmů MČ Praha 5.

5/0/1

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 1/01/2009

Žádost: Uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky č. parc. 1475/94 a 1475/232 v k.ú. Košíře.

Žadatel: AK Arient-Labský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.     uzavření nájemní smlouvy na pozemek č. parc. 1475/94 o výměře 317 m2 a část č. parc. 1475/232 o výměře 684 m2 vše v k.ú. Košíře, tj.celkem 1.001 m2 za cenu 85,- Kč/m2/rok tj. dle cenového výměru MF ČR pro rok  2008 za celkovou cenu 85.085,- Kč/rok v pololetních splátkách s vlastníky pozemku dle LV č. 4112 v k.ú. Košíře (MČ je vlastníkem staveb garáží  na pozemku č. parc. 1475/94, k.ú. Košíře).

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/02/2009

Žádost:  Kartouzská 6/204 – žádost MUDr. Lucie Jordánové o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.6.2000 na pronájem NP umístěných v 1. patře budovy A o celkové výměře 30,2 m2.

Žadatel:  p. MUDr. Lucie Jordánová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Vzít na vědomí:

1.       žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.6.2000 s MUDr. Lucií Jordánovou na pronájem NP umístěných v 1. patře budovy A objektu Polikliniky Kartouzská, Kartouzská 6/204 o celkové výměře 30,2 m2. 

II.      Doporučuje:

1.       uzavření nové nájemní smlouvy Medifinu s.r.o. s MUDr. Lucií Jordánovou.

6/0/0

 

 

 

OA 1/03/2009

Žádost:  Štefánikova 12/68 – žádost nájemce objektu, společnosti NDP CZ s.r.o. o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem části NP umístěných 2. NP objektu o celkové výměře 137 m2.

 

Žadatel:  JUDr. Karel Muzikář

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření podnájemní smlouvy mezi NDP CZ s.r.o. a společností PRO RODINU, o.p.s., se sídlem  Jednořadá 53, Praha 6, IČ: 284 147 56 na pronájem části NP umístěných ve 2. NP objektu Štefánikova 12/68 o výměře 137 m2 s účinností od 1.1.2009.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/04/2009

Žádost:  Radlická 112/2070 – odložení účinnosti nájemní smlouvy  č. 52/0/OOA/08 uzavřené s Jozefem Potankou, IČ: 86894781 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel:  p. Jozef Potanka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.       odložení účinnosti nájemní smlouvy č. 52/0/OOA/08 uzavřené s Jozefem  Potankou, IČ:   86894781 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Radlická 112/2070 do doby faktického umístění reklamního zařízení.

6/0/0

 

 

OA 1/05/2009

Žádost:  Vrázova 9, záměr prodeje id. ½ domu čp. 513 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 462, k.ú.Smíchov.

 

Žadatel:  p. Peter Stránský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Trvat:

1.       na usnesení RMČ Praha 5 ze dne 3.6.2008 č. 19/631/2008  

 

II.       Souhlasit:

v případě, že spoluvlastník neuzavře kupní smlouvu do 31.3.2009, se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 513 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 462, k.ú. Smíchov, Vrázova 9, třetí osobě.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 1/06/2009

Žádost:  V Bokách II/ 21, záměr prodeje domu čp. 246, se zast. pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Zrušit:

1.       usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1664/2005 ze dne 29.11.2005  

 

II.       Souhlasit:

1.                se záměrem prodeje domu čp. 246, V Bokách II/21, se zast. pozemkem parc. č. 989/8 a zahradou parc. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy, nájemníku Ing. Ivanu Orolínovi za kupní cenu  2,600.000,- Kč.

5/0/1

 

 

 

NP 1/01/2009

Žádost:  NP Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, Miloslava Siedemová, nová nájemní smlouva.

Žadatel:  pí. M. Siedemová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.         za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 4/10 s podnájmem NP – kanceláře o velikosti 24 m2 v přízemí domu čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s Miloslavou Siedemovou, IČ: 61479870.  

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/02/2009

Žádost:  NP Pod Kavalírkou 6/299, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jakub Lipavský, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného.

Žadatel:  Mgr. Jakub Lipavský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.              ukončení nájmu NP – kanceláře o ploše 18 m2 v suterénu nemovitosti čp. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 – Košíře s nájemcem Mgr. Jakubem Lipavským dohodou ke dni 31.1.2009

II,.         Neschválit:

1.           prominutí dlužného nájemného za NP – kancelář o ploše 18 m2 v suterénu nemovitosti čp. 299, Pod Kavalírkou 6, Praha 5 – Košíře nájemci Mgr. Jakubovi Lipavskému v celkové částce 701,- Kč.

5/0/0

 

NP 1/03/2009

Žádost:  NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Jaromír Valeček – záměr pronájmu.

Žadatel:  p. Jaromír Valeček

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Neschválit:

1.              zveřejnění záměru pronájmu NP – prodejny o ploše 59,57 m2 v přízemí nemovitosti čp. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov Jaromíru Valečkovi, IČ 87241129, za nájemné ve výši 10.500,- Kč měsíčně.

5/0/0

 

NP 1/04/2009

Žádost:  NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Český helsinský výbor – záměr pronájmu.

Žadatel:  Český helsinský výbor

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál odložen

5/0/0

 

 

 

NP 1/05/2009

Žádost:  NP Plzeňská 125/951, Praha 5 – Košíře, MUDr. Stanislava Kubšová, žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

Žadatel:  MUDr. S. Kubšová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.               uzavření Dodatku k NS č. 095100902 ze dne 10.5.1999 sjednané s MUDr. Stanislavou Kubšovou, IČ 48547514, na NP – lékařskou ordinaci v nemovitosti čp. 951, Plzeňská 125, Praha 5 – Košíře, kterým se

- s účinností od 1.6.2009 prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 31.5.2014 + 5 let s právem opce.

- s účinností od 1.6.2009 upravuje výše nájemného na částku 8.633,- Kč měsíčně

5/0/0

 

 

NP 1/06/2009

Žádost:  NP Staropramenná 27/669, Praha 5 – Smíchov, JUDr. Iveta Krůtová, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel:  JUDr. Iveta Krůtová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Neschválit:

1.              ukončení nájmu NP – kanceláře o ploše 29,81 m2 v přízemí nemovitosti čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 – Smíchov s nájemcem JUDr. Ivetou Krůtovou, IČ 66247454, dohodou  ke dni 31.1.2009

II.           Schválit:

1.            podání žaloby na JUDr. Ivetu Krůtovou na úhradu dlužné částky zjištěné k datu předání NP v nemovitosti čp. 669, Staropramenná 27, Praha 5 zástupci pronajímatele v případě, že nájemce neuhradí pohledávku nejpozději do 30ti dnů po ukončení nájmu

III.         Zmocnit:

1.           AK JUDr. Ilju Lamprechta, Holečkova 10, Praha 5 k podání výše uvedené žaloby na nájemce NP Staropramenná 27/669, Praha 5 JUDr. Ivetu Krůtovou a k zastupování MČ Praha 5 ve věci.

4/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/07/2009

Žádost:  NP Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, TWM Komplex, s.r.o., žádost o započtení vložených investic vůči dlužné pohledávce.

Žadatel:  TWM Komplex, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

5/0/0

 

 

NP 1/08/2009

Žádost:  NP Nádražní 20/286, Praha 5 – Smíchov, E-lékárny, a.s., žádost o úpravu sjednané doby nájmu.

Žadatel:  E-lékárna, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.             uzavření Dodatku k NS č. 593/P/C/04/286 ze dne 25.3.2004 sjednané s firmou E-lékárny, a.s., IČ 26438062, na NP-lékárnu v nemovitosti čp. 286, Nádražní 20, Praha 5 – Smíchov, kterým se upravuje doba trvání nájmu o právo nájemce na opci v pokračování nájmu o dalších 5 let a to pouze v případě řádného plnění nájemních vztahů nájemcem.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/09/2009

Žádost:  NP Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře, Josef Podroužek, žádost o provedení změny v označení nájemce.

Žadatel:  Josef Podroužek

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Vzít na vědomí:

1.          smlouvu o prodeji podniku ze dne 4.12.2008 uzavřenou mezi Josefem Podroužkem, IČ 64897079, a Thang Ngo Duc, IČ 65436831

II.             Schválit:

1.              uzavření dodatku k NS č. 018700902 ze dne 30.4.2006, kterým se provede změna v označení osoby nájemce NP prodejny (61,80 m2) v přízemí nemovitosti čp. 187, Plzeňská 183, Praha 5 – Košíře z fyzické osoby Josef  Podroužek, IČ 64897079, na fyzickou osobu Thang Ngo Duc, IČ 65436831, s tím, že ostatní podmínky sjednané v NS se nemění.

5/0/0

 

NP 1/10/2009

Žádost:  NP Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, Informační centrum Praha 5, o.p.s. – záměr pronájmu.

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.              zveřejnění záměru pronájmu NP o celkové ploše 101,0 m2 v nemovitosti čp. 249, Štefánikova 30, Praha 5 – Smíchov Informačnímu centru Praha 5, o.p.s., IČ 28202406, za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok za prostor v přízemí (44,7 m2) s tím, že prostor v suterénu (56,3) m2 bude do doby dokončení stavebních úprav pronajat bezúplatně.

4/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 1/07/2009

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A o celkové výměře 51,18 m2 o společnost FIMED s.r.o., IČ: 28497392.

Žadatel:  MUDr. Anna Navrátilová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.              rozšíření smlouvy o nájmu NP uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem NP umístěných v budově A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 51,18 m2 o společnost FIMED s.r.o., se sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5,IČ: 28497392 jako druhého nájemce.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

2. KOAaM se koná dne :  26.1. 2009  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

Za KOAaM:                                  Ověřil:                                            V Praze dne: 13.1. 2009

 Jiřina Zavadilová                  ing. Petr H O R Á K 

                                                     zástupce starosty                                                                       

Přečteno: 4388x
Publikováno: 16.01.2009, poslední změna: 13.02.2009
Vytisknout