Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Formuláře ke stažení šipka doprava Formuláře ke stažení - odbor ekonomický šipka doprava Formuláře ke stažení - oddělení místních poplatků a pokut

 
 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Užívání veřejného prostranství

(informace pro poplatníka)

Užíváním veřejného prostranství podle zákona o místních poplatcích se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 

Poplatníkem jsou fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství výše vymezeným způsobem. Dále to jsou osoby, kterým bylo odborem dopravy a ochrany životního prostředí Úřadu MČ Praha 5 vydáno rozhodnutí podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven obecně závaznou vyhláškou     č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Správa místního poplatku je vedena dle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

Povinnosti poplatníka:

- poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím

- v případě krátkodobého užívání veřejného prostranství (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem

- v případě havárií je ohlašovací povinnost nutno splnit do 3 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie

- ohlášení se nepodává v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny. 

Pro splnění ohlašovací povinnosti (formulář „místní poplatek za užívání veřejného prostranství“) může poplatník využít osobní návštěvy u správce poplatku, nebo e-mail. V návaznosti na výše uvedené, obdrží poplatník od správce poplatku údaje potřebné pro zaplacení tohoto poplatku. 

Pokud poplatkový subjekt nesplní ohlašovací povinnost, je správce poplatku oprávněn využít ustanovení zákona o správě daní a poplatků a vyměřit poplatek podle pomůcek. Včas nezaplacené poplatky, nebo jejich nezaplacenou část, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek a dlužné částky vymáhat podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

Splatnost poplatku:

- poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství

- při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo započato s užíváním a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky

- v případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Sazby poplatku: za každý i započatý m2 a každý i započatý den

 • za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálu                                                                                                     10,- Kč
 • za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálu                   3,- Kč
 • za umístění reklamních zařízení                                                                     100,- Kč
 • za umístění zařízení soužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných)

1. mimo tržiště                                                                                                    100,- Kč

2. na tržišti                                                                                                           10,- Kč

 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                50,- Kč
 • za umístění zařízení cirkusů                                                                          10,- Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb                                       5,- Kč
 • pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                                  10,- Kč
 • za umístění skládek                                                                                     10,- Kč
 • pro kulturní akce                                                                                           4,- Kč
 • pro sportovní akce                                                                                         2,- Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla                           10,- Kč
 • za provádění výkopových prací                                                                       10,- Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb          10,- Kč
 • pro reklamní akce                                                                                        10,- Kč

 Osvobození a úlevy:

Poplatek se neplatí za

-          vyhrazení trvalého parkovacího místa

 1. technické správě komunikací hl .m. Prahy v případech, kdy je takové místo provozováno pro stání vozidel „TAXI“
 2. vozům rychlé lékařské pomoci, Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, úřadů městských částí v Praze a Magistrátu hl. m Prahy, zastupitelských úřadů v ČR v případě reciprocity s příslušným státem

-          umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky

-          užívání veřejného prostranství v případech, kdy toto prostranství použije pro vlastní potřeby jeho vlastník

-          umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v případě

 1. staveb hrazených z rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí
 2. staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy speciální (metro), dráhy tramvajové a dráhy celostátní nebo regionální s převažujícím podílem městské a příměstské dopravy osob na území hl. m. Prahy

-          umístění stavebního zařízení v případě havárií, kdy zábor veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie nepřesáhne 3 dny

-          akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství:

odbor občanskosprávní Úřadu MČ Praha 5

Štefánikova 13,15,  Praha 5, 1. patro, č.dv. 105

pí. Kubátová Eva, tel: 257 000 527, e-mail: eva.kubatova@praha5.cz

úřední hodiny: pondělí a středa   8:00 – 18:00 hod.

 

Přečteno: 1924x
Publikováno: 05.01.2016, poslední změna: 09.01.2018
Autor: Odbor občanskosprávní
Vytisknout