OBSAHOVÉ NÁPLNĚ JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ - novela nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1.7.2016 nabyla účinnosti novela Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 155/2016 Sb.

Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje změnám, které byly v uplynulém období provedeny novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů, které s živnostenským podnikáním souvisejí.

Dále se zohledňují požadavky vyplývající z aplikační praxe a sjednocuje se terminologie používaná jinými právními přepisy upravujícími některé z činností, které jsou živnostmi. Z předpisů novelizujících živnostenský zákon se především jedná o zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), a zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Úprava nemá věcný dopad na podnikatele, k zásahům, které by měnily rozsah oprávnění podnikatele, novelou nedochází. Nařízení vlády si můžete v konsolidovaném znění stáhnou v příloze zde:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278

Zdroj: MPO

Přílohy

Přečteno: 70079x
Publikováno: 02.08.2016, poslední změna: 15.08.2016
Autor: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend