Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty odborů šipka doprava Odbor živnostenský a občanskosprávních agend šipka doprava Evidence obyvatel a osobní doklady občanů ČR

 
 
 

Zřízení adresy pro doručování

Zřízení  adresy pro doručování

 

            Z ustanovení § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. července 2009, vyplývá, že:

 

- na základě písemné žádosti občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese (doručovací adrese), na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 99/1963 S., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů),

-  doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan  ohlašovně v místě trvalého pobytu,

- doručovací adresu poskytuje ministerstvo, krajský úřad úřad obce s rozšířenou působností správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu.

 

Nepovinný formulář hlášení adresy pro doručování naleznete níže na této stránce. Doručovací adresa obyvatele může být do informačního systému evidence obyvatel zavedena těmito způsoby:

 

1. osobně na ohlašovně v místě svého trvalého bydliště, vyplní formulář a podepíše ho, předloží doklad totožnosti k ověření, nebo

 

2. písemně s úředně ověřeným podpisem, elektronicky  s uznávaným elektronickým podpisem anebo prostřednictvím datové schránky na ohlašovnu podle místa trvalého pobytu,

 

3. k vyřízení pověří zmocněnce na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele na ohlašovně podle svého místa trvalého pobytu.

 

 

4. Pod pojmem občana je v tomto případě nutno rozumět obyvatele podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel.

 

                                                                                          

 

           

 

 

 

 

 

  

Přečteno: 13550x
Publikováno: 05.01.2016, poslední změna: 05.01.2016
Autor: Odbor občanskosprávní
Vytisknout