Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 24. KOAaM dne 12.12.2005

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S

z 24.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 12.12.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

24/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2843, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 2843 k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu nutné koordinace prodeje se záměrem výstavby sportovní haly Gymnázia Zatlanka.

3/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24/02/2005

 

Žádost:  Pražská energetika, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Pražská energetika a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení 1 a 22 kV) pro Pražskou energetiku, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

4/0/0

 

24/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  Jiří Kopecký

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

1.záměr prodeje (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č.1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 1.150 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem zpřístupnění pozemku parc. č. 224, k.ú. Hlubočepy.

4/0/1

 

Na stůl:

 

24/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pronájem na dobu určitou pro sportovní činnost.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice, z vlastnictví obce hl. m. Prahy, na dobu určitou v délce trvání třiceti let, Tělovýchovné jednotě Radlice, Kurtvirtova ulice, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře 1066 m2, včetně pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 1066 m2 a části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře 144 m2, firmě Tide s.r.o.

6/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 24/01/2005

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o., Radlická 2, Praha 5, IČ: 60470500 dohodou k 31.12.2005.

Žadatel: MITONA s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o, Radlická 2, Praha 5 na pronájem nebytových prostor umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 38,8 m2 do 31.1.2006.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 24/02/2005

 

Žádost:.Žádost Jiřího Hyvnara o prominutí nebo snížení  finanční náhrady přiznané soudem ve výši 49.799,- Kč.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.neschválit:

1.prominutí finanční náhrady přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002 ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 v celkové výši 49.799,- Kč.

II. neschválit:

1.      snížení finanční náhrady  v celkové výši 49.799,- Kč přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002  ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 na částku ve výši 10.000,- Kč, doporučuje splátkový kalendář.

6/0/1

OA 24/03/2005

 

Žádost:.Vysoká škola finanční a správní o.p.s. – žádost o souhlas s umístěním prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3, IČ: 45274959 v objektu Vltavská 12/980, Praha 5.

 

Žadatel: VŠFS o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.umístění prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3,  IČ: 45274959 v přízemí objektu Vltavská 12/980.

7/0/0

OA 24/04/2005

 

Žádost:.Poliklinika Barrandov – částečná výpověď z pronajatých NP o výměře 79,8 m2 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232 k 31.1.2006.

 

Žadatel: Poliklinika Barrandov

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232, ve kterém se mění užívaná plocha nebytových prostor z 119,8 m2 na 39,4 m2.

2.      zveřejnění záměru pronájmu volných NP o výměře 79,8 m2 v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 na úřední desku MČ Praha 5.

3.      výpověď k 31.1.2006

7/0/0

NP 24/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení – U Královské louky 5/918

 

Žadatel: Mgr. Renata Marešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.pronájem NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (č. 33/2005)

   žadatel: Mgr. Renata Marešová, Borovanského 2204, 150 00  Praha 5 za nájemné ve výši 1.900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

7/0/0

 

Dle návrhu p. ing. Horáka – zvážit zavedení kaucí pro závaznost u žadatelů o pronájmy NP.

 

 

 

NP 24/02/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, PROGRESSIVE občanské sdružení, záměr pronájmu.

 

Žadatel: PROGRESSIVE občanské sdružení

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Na návrh předkladatele materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/03/2005

 

Žádost: NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Michal Tejmar a Tomáš Walter, žádost o změnu doby NS.

 

Žadatel: p. Michal Tejmar a Tomáš Walter

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. neschválit

1. změnu doby pronájmu v NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, nájemce Michal Tejmar a Tomáš Walter, tzn. že nájem bude ukončen k 31.12.2005.

2. žádá opětovně vyvěsit na úřední desku

7/0/0

 

 

NP 24/04/2005

 

Žádost: NP – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-SEMÍK, s.r.o., žádost o změnu doby pronájmu v NS.

 

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.  neschválit

1. společnosti SEKO-SEMÍK, s.r.o. změnu doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let s účinností od 1.1.2006 do 1.1.2016 na NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana a to formou „Dodatku“ k NS č. 57/2001 ze dne 20.11.2001.

4/1/2

Dle návrhu p. Smetany – neschválit, dát výpověď z nájmu a vyvěsit záměr pronájmu s nabídkou na potraviny.

1/1/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/05/2005

 

Žádost: NP – Na Zlíchově 242/33 Praha 5 – Hlubočepy, AŽD Praha s.r.o. – ukončení nájmu.

 

Žadatel: AŽD Praha s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Zlíchově 242/33, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 31.12.2005 – nájemce AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10.

7/0/0

 

 

NP 24/06/2005

 

Žádost: NP – Křížová 264/43 Praha 5 – Smíchov,  – výpověď z nájmu.

 

Žadatel: Centra a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    schválit:

1.      podání výpovědi z nájmu NP v ul. Křížová 264/43 Praha 5 paní Daně Pacíkové podle čl. XI. nájemní smlouvy.

7/0/0

 

NP 24/07/2005

 

Žádost: NP – Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice, Alan Stonawski – ukončení nájmu

 

Žadatel: p. Stonawski Alan

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice dohodou k 31.12.2005 – nájemce Alan Stonawski, Vrchlického 504/4 Praha 5

2.      vyvěsit záměr pronájmu.

7/0/0

 

 

 

NP 24/08/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 281/6 Praha 5 – Košíře, Ortopedica s.r.o., žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

 

Žadatel: Ortopedica s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    souhlasit:

1.      s uzavřením podnájemní smlouvy s panem Čtvrtníkem na NP Brožíkova 281/6, Praha 5 – Košíře.

7/0/0

 

 

NP 24/09/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, 138, skautský oddíl, záměr pronájmu.

 

Žadatel: sdružení 138 skautský oddíl

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. schválit:

1.      zveřejnění NP – Janáčkovo nábřeží 47/476, Praha 5 – Smíchov na úřední desce se záměrem pronajmout tento prostor sdružení – 138, skautský oddíl se sídlem Ovenecká 46, Praha 7, IČ 26654016 za nájemné ve výši  60,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 24/10/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 11/1211,Praha 5 – Smíchov, Alexej Rudnev, záměr pronájmu společného domovního prostoru.

 

Žadatel: p. Alexej Rudnev

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/11/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, Delroy s Gym, s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel: firma Delroy s Gym, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. neschválit:

1.      že provedení drobných oprav na výlohách, rozvodech, zabezpečení, vymalování a doplňcích prodejny – Nádražní 15/1272, Praha 5 je výhradně na straně nájemce firmy Delroy s Gym, který si je pořizuje vlastním nákladem.

II.                 doporučuje neschválit:

1.      firmě Delroy s Gym, s.r.o., že část nájemného za užívání suterénu ( 130,59 m2) v NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov nebude po dobu 12 měsíců předepisováno ve výši 27.206,- Kč měsíčně.

2.      dále jednat a opětovně tento prostor vyvěsit na úřední desku.

7/0/0

 

 

NP 24/12/2005

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na narovnání vztahů.

 

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál nedodán k projednání

 

NP 24/13/2005

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na ukončení nájmu a pronájem současnému nájemci.

 

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. souhlasit:

1. s ukončením nájmu vinárny na adrese Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5, Smíchov ke dni 31.12.2005 za podmínky předání všech prostor vinárny v 1. NP objektu vč. ostatních užívaných prostor k jejímu provozu v suterénu a 2. NP o celkové výměře 160,99 m2.

 II. schválit:

1.      pronajmutí prostor této vinárny s ostatními prostorami k jejímu provozu o výměře 160,99 m2 celkem na dobu od 1.1.2006 do 29.1.2006 obchodní firmě FU CHENG TRADE, s.r.o., IČ 262 03 626, se sídlem Praha 9 – Libeň, Sokolovská 276/1605, PSČ 190 00 za nájemné uhrazené k 5.1.2006 v úhrnné výši 50.000,- Kč.

2.      zveřejnění nabídky pronájmu NP vinárny Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, 160,99 m2 á 4.000,- Kč/m2/rok s datem vyvěšení od 2.1.2006.

7/0/0

 

 

 

 

1.KOAaM se koná dne : 9.1.2006  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.                                                       

Konec zasedání majetkové komise: 18,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 13.12.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S

z 24.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 12.12.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

24/01/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2843, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 2843 k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu nutné koordinace prodeje se záměrem výstavby sportovní haly Gymnázia Zatlanka.

3/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/02/2005

Žádost:  Pražská energetika, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

Žadatel:  Pražská energetika a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení 1 a 22 kV) pro Pražskou energetiku, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

4/0/0

24/03/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel:  Jiří Kopecký

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

1.záměr prodeje (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č.1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 1.150 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem zpřístupnění pozemku parc. č. 224, k.ú. Hlubočepy.

4/0/1

Na stůl:

24/04/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pronájem na dobu určitou pro sportovní činnost.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice, z vlastnictví obce hl. m. Prahy, na dobu určitou v délce trvání třiceti let, Tělovýchovné jednotě Radlice, Kurtvirtova ulice, Praha 5.

6/0/0

24/05/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře 1066 m2, včetně pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 1066 m2 a části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře 144 m2, firmě Tide s.r.o.

6/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 24/01/2005

Žádost:. Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o., Radlická 2, Praha 5, IČ: 60470500 dohodou k 31.12.2005.

Žadatel: MITONA s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o, Radlická 2, Praha 5 na pronájem nebytových prostor umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 38,8 m2 do 31.1.2006.

6/0/0

OA 24/02/2005

Žádost:.Žádost Jiřího Hyvnara o prominutí nebo snížení  finanční náhrady přiznané soudem ve výši 49.799,- Kč.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.neschválit:

1.prominutí finanční náhrady přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002 ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 v celkové výši 49.799,- Kč.

II. neschválit:

1.      snížení finanční náhrady  v celkové výši 49.799,- Kč přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002  ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 na částku ve výši 10.000,- Kč, doporučuje splátkový kalendář.

6/0/1

OA 24/03/2005

Žádost:.Vysoká škola finanční a správní o.p.s. – žádost o souhlas s umístěním prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3, IČ: 45274959 v objektu Vltavská 12/980, Praha 5.

Žadatel: VŠFS o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.umístění prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3,  IČ: 45274959 v přízemí objektu Vltavská 12/980.

7/0/0

OA 24/04/2005

Žádost:.Poliklinika Barrandov – částečná výpověď z pronajatých NP o výměře 79,8 m2 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232 k 31.1.2006.

Žadatel: Poliklinika Barrandov

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232, ve kterém se mění užívaná plocha nebytových prostor z 119,8 m2 na 39,4 m2.

2.      zveřejnění záměru pronájmu volných NP o výměře 79,8 m2 v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 na úřední desku MČ Praha 5.

3.      výpověď k 31.1.2006

7/0/0

NP 24/01/2005

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení – U Královské louky 5/918

Žadatel: Mgr. Renata Marešová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.pronájem NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (č. 33/2005)

   žadatel: Mgr. Renata Marešová, Borovanského 2204, 150 00  Praha 5 za nájemné ve výši 1.900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

7/0/0

Dle návrhu p. ing. Horáka – zvážit zavedení kaucí pro závaznost u žadatelů o pronájmy NP.

NP 24/02/2005

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, PROGRESSIVE občanské sdružení, záměr pronájmu.

Žadatel: PROGRESSIVE občanské sdružení

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Na návrh předkladatele materiál stažen z programu.

NP 24/03/2005

Žádost: NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Michal Tejmar a Tomáš Walter, žádost o změnu doby NS.

Žadatel: p. Michal Tejmar a Tomáš Walter

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. neschválit

1. změnu doby pronájmu v NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, nájemce Michal Tejmar a Tomáš Walter, tzn. že nájem bude ukončen k 31.12.2005.

2. žádá opětovně vyvěsit na úřední desku

7/0/0

NP 24/04/2005

Žádost: NP – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-SEMÍK, s.r.o., žádost o změnu doby pronájmu v NS.

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.  neschválit

1. společnosti SEKO-SEMÍK, s.r.o. změnu doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let s účinností od 1.1.2006 do 1.1.2016 na NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana a to formou „Dodatku“ k NS č. 57/2001 ze dne 20.11.2001.

4/1/2

Dle návrhu p. Smetany – neschválit, dát výpověď z nájmu a vyvěsit záměr pronájmu s nabídkou na potraviny.

1/1/5

NP 24/05/2005

Žádost: NP – Na Zlíchově 242/33 Praha 5 – Hlubočepy, AŽD Praha s.r.o. – ukončení nájmu.

Žadatel: AŽD Praha s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Zlíchově 242/33, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 31.12.2005 – nájemce AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10.

7/0/0

NP 24/06/2005

Žádost: NP – Křížová 264/43 Praha 5 – Smíchov,  – výpověď z nájmu.

Žadatel: Centra a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    schválit:

1.      podání výpovědi z nájmu NP v ul. Křížová 264/43 Praha 5 paní Daně Pacíkové podle čl. XI. nájemní smlouvy.

7/0/0

NP 24/07/2005

Žádost: NP – Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice, Alan Stonawski – ukončení nájmu

Žadatel: p. Stonawski Alan

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice dohodou k 31.12.2005 – nájemce Alan Stonawski, Vrchlického 504/4 Praha 5

2.      vyvěsit záměr pronájmu.

7/0/0

NP 24/08/2005

Žádost: NP – Brožíkova 281/6 Praha 5 – Košíře, Ortopedica s.r.o., žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

Žadatel: Ortopedica s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    souhlasit:

1.      s uzavřením podnájemní smlouvy s panem Čtvrtníkem na NP Brožíkova 281/6, Praha 5 – Košíře.

7/0/0

NP 24/09/2005

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, 138, skautský oddíl, záměr pronájmu.

Žadatel: sdružení 138 skautský oddíl

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. schválit:

1.      zveřejnění NP – Janáčkovo nábřeží 47/476, Praha 5 – Smíchov na úřední desce se záměrem pronajmout tento prostor sdružení – 138, skautský oddíl se sídlem Ovenecká 46, Praha 7, IČ 26654016 za nájemné ve výši  60,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 24/10/2005

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 11/1211,Praha 5 – Smíchov, Alexej Rudnev, záměr pronájmu společného domovního prostoru.

Žadatel: p. Alexej Rudnev

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

NP 24/11/2005

Žádost: NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, Delroy s Gym, s.r.o., snížení nájemného.

Žadatel: firma Delroy s Gym, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. neschválit:

1.      že provedení drobných oprav na výlohách, rozvodech, zabezpečení, vymalování a doplňcích prodejny – Nádražní 15/1272, Praha 5 je výhradně na straně nájemce firmy Delroy s Gym, který si je pořizuje vlastním nákladem.

II.                 doporučuje neschválit:

1.      firmě Delroy s Gym, s.r.o., že část nájemného za užívání suterénu ( 130,59 m2) v NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov nebude po dobu 12 měsíců předepisováno ve výši 27.206,- Kč měsíčně.

2.      dále jednat a opětovně tento prostor vyvěsit na úřední desku.

7/0/0

NP 24/12/2005

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na narovnání vztahů.

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Materiál nedodán k projednání

NP 24/13/2005

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na ukončení nájmu a pronájem současnému nájemci.

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. souhlasit:

1. s ukončením nájmu vinárny na adrese Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5, Smíchov ke dni 31.12.2005 za podmínky předání všech prostor vinárny v 1. NP objektu vč. ostatních užívaných prostor k jejímu provozu v suterénu a 2. NP o celkové výměře 160,99 m2.

 II. schválit:

1.      pronajmutí prostor této vinárny s ostatními prostorami k jejímu provozu o výměře 160,99 m2 celkem na dobu od 1.1.2006 do 29.1.2006 obchodní firmě FU CHENG TRADE, s.r.o., IČ 262 03 626, se sídlem Praha 9 – Libeň, Sokolovská 276/1605, PSČ 190 00 za nájemné uhrazené k 5.1.2006 v úhrnné výši 50.000,- Kč.

2.      zveřejnění nabídky pronájmu NP vinárny Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, 160,99 m2 á 4.000,- Kč/m2/rok s datem vyvěšení od 2.1.2006.

7/0/0

1.KOAaM se koná dne : 9.1.2006  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.                                                       

Konec zasedání majetkové komise: 18,00 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 13.12.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

Přečteno: 4141x
Publikováno: 14.12.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout