Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 23. KOAaM dne 28.11.2005

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S

z 23.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.11.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

23/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy a jeho následné scelení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy.

7/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23/02/2005

 

Žádost:  Na OSM MČ Praha 5 se obrátil majitel firmy ERATO s.r.o. se žádostí o úpravu výměry pronajatého pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov a snížení nájemného za pronájem pozemku.

 

Žadatel:  firma ERATO s.r.o.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 160/OSM/00 s firmou ERATO s.r.o., kterým se mění odst. 3 čl. I výměra pronajaté plochy pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (zahradní restaurace) na 130 m2.

II. neschválit:

1.      firmě ERATO s.r.o. snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (vnitroblok Štefánikova 21)

7/0/0

 

23/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji oddělených částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 2137, 1564/3 a 1838/4, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba obytného souboru.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1. prodej částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 1564/3  k.ú. Košíře dle geometrického plánu č. 1197-268/2005 ze dne 27.6.2005 schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu dne 30.6.2005 pod č. 2995/2005 na výstavbu obytného souboru.

2. nedoporučuje schválit pozemky  parc. č. 1838/34 a 2137

3. ukládá informovat OOA MHMP o nesouhlasném stanovisku OŽP ve vztahu k pozemku parc. č. 1564/1.

7/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 23/01/2005

 

Žádost:. Letohrádek Portheimka, Štefánikova 12/čp. 68 – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

Žadatel: Letohrádek Portheimka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

 

OA 23/02/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 k 28.2.2006.

 

Žadatel: společnost Aeskulap s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. vzít na vědomí:

1.ukončení nájmu k 28.2.2006 se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 na pronájem nebytových prostor umístěných v budově B o celkové výměře 48 m2.

4/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 23/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná – HEMA, schválení Dodatku k nájemní smlouvě.

 

Žadatel: nájemce Helena Konečná - HEMA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.12.2000, ul. Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, nájemce Helena Konečná – HEMA.

4/0/0

 

NP 23/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 133/55, Praha 5 – Košíře, Tomáš Kučera – KLEMPÍK, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Tomáš Kučera

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu

 

 

 

 

NP 23/03/2005

 

Žádost: NP – Zoubkova 5/2129, Praha 5 – Smíchov, ATE 212, s.r.o., změna NS v osobě nájemce – záměr pronájmu.

 

Žadatel: ATE 212, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu NP v domě čp. 2129, Zoubkova 5, Praha 5 – Smíchov firmě ATE 212, spol. s.r.o. se sídlem Kováků 4/905, Praha 5 k datu uzavření NS s firmou DETAIL DESIGN, spol. s r.o.

2. zveřejnění NP Zoubkova 5/2129 na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor firmě DATAIL DESIGN, spol. s r.o. se sídlem Zoubkova 5/2129, Praha 5, IČ 264477452.

7/0/0

 

NP 23/04/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Hana Nedělová, Alois Klika, úprava nájemní smlouvy v označení nájemce.

 

Žadatel: Hana Nedělová, Alois Klika

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu.

 

Na  stůl:

 

NP 23/05/2005

 

Žádost: NP – Pronájmy na základě vyvěšení, Lidická 36/276, Ke Koulce 13/462, Praha 5

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1. pronájem NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov

  a)  žadatel:  Sabina Křížová, Hovorčovice 418, 250 64 Měšice u Prahy

    za nájemné ve výši: 9.300,- Kč/m2/rok

  b) žadatel: Jaroslav Čech, Na Homoli 2002/8, Praha 5 - Komořany

    za nájemné ve výši: 7.000,- Kč/m2/rok

  c) žadatel: Pavel Hejra, Granátova 643, 154 00  Praha 5

    za nájemné ve výši: 6.660,- Kč/m2/rok

2. pronájem NP Ke Koulce 13/462, Praha 5 – Smíchov

 a) žadatel: H.S.H Sport, s.r.o. Nádražní 42/82, Praha 5

     za nájemné ve výši: 1.600,- Kč /m2/rok

 b) žadatel: ALPHA SYSTEMS, s.r.o., Bořivojova 883/116, Praha 3

     za nájemné ve výši: 1.475,- Kč/m2/rok

7/0/0

 

 

 

NP 23/06/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu

 

Žadatel: p. Hana Davidová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      pronájem NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře paní Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, Praha 5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 23/07/2005

 

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit

 

1.      pronájem NP  Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se sídlem nám. 14. října 11, Praha 5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 23/08/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kalaš, souhlas s podnájmem.

 

Žadatel: Ing. Jan Kalaš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

1.      s podnájmem NP Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov pronajatých Ing. Janu Kalašovi firmě RS development, s.r.o., Nádražní 740/56, Praha 5 za podmínky navýšení stáv. nájemného na částku 2.000,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

OA 23/03/2005

 

Žádost:  V Bokách II o.č. 21, záměr prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou  parc. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Ing. Ivan Orolín

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy, V Bokách II č.o. 21, Praha 5, nájemníku Ing. Ivanu Orolínovi za kupní cenu: 1,402.380,- Kč.

5/2/0

 

p. Smetana Jan – návrh na prodej za cenu obvyklou

2/3/2

 

p. Gál Ondřej – návrh za cenu  2,300.000,- Kč

2/1/4

 

OA 23/04/2005

 

Žádost:  Zdravotní zařízení Smíchov – žádost MUDr. Alazaniho o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.1996.

 

Žadatel: MUDr. Jiřina Svobodová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 na nebytové prostory umístěné v areálu Zdravotního zařízení Smíchov o celkové výměře 118,96 m2 s MUDr. Alazanim.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé:

 

Ing. Petr Horák vznesl dotaz, jak je realizováno CENTROU cenové navýšení ve Zdravotním zařízení Barrandov, KOAaM žádá o předložení informace do komise včetně uvedení paušálního výpočtu za služby, úklid, ostraha atd.

 

 

 

 

 

 

24.KOAaM se koná dne : 12.12.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:29.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S

z 23.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.11.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

23/01/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy a jeho následné scelení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy.

7/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/02/2005

Žádost:  Na OSM MČ Praha 5 se obrátil majitel firmy ERATO s.r.o. se žádostí o úpravu výměry pronajatého pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov a snížení nájemného za pronájem pozemku.

Žadatel:  firma ERATO s.r.o.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 160/OSM/00 s firmou ERATO s.r.o., kterým se mění odst. 3 čl. I výměra pronajaté plochy pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (zahradní restaurace) na 130 m2.

II. neschválit:

1.      firmě ERATO s.r.o. snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (vnitroblok Štefánikova 21)

7/0/0

23/03/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji oddělených částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 2137, 1564/3 a 1838/4, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba obytného souboru.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1. prodej částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 1564/3  k.ú. Košíře dle geometrického plánu č. 1197-268/2005 ze dne 27.6.2005 schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu dne 30.6.2005 pod č. 2995/2005 na výstavbu obytného souboru.

2. nedoporučuje schválit pozemky  parc. č. 1838/34 a 2137

3. ukládá informovat OOA MHMP o nesouhlasném stanovisku OŽP ve vztahu k pozemku parc. č. 1564/1.

7/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 23/01/2005

Žádost:. Letohrádek Portheimka, Štefánikova 12/čp. 68 – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

Žadatel: Letohrádek Portheimka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

OA 23/02/2005

Žádost: Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 k 28.2.2006.

Žadatel: společnost Aeskulap s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. vzít na vědomí:

1.ukončení nájmu k 28.2.2006 se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 na pronájem nebytových prostor umístěných v budově B o celkové výměře 48 m2.

4/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NP 23/01/2005

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná – HEMA, schválení Dodatku k nájemní smlouvě.

Žadatel: nájemce Helena Konečná - HEMA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.12.2000, ul. Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, nájemce Helena Konečná – HEMA.

4/0/0

NP 23/02/2005

Žádost: NP – Plzeňská 133/55, Praha 5 – Košíře, Tomáš Kučera – KLEMPÍK, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: p. Tomáš Kučera

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu

NP 23/03/2005

Žádost: NP – Zoubkova 5/2129, Praha 5 – Smíchov, ATE 212, s.r.o., změna NS v osobě nájemce – záměr pronájmu.

Žadatel: ATE 212, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. schválit:

1. ukončení nájmu NP v domě čp. 2129, Zoubkova 5, Praha 5 – Smíchov firmě ATE 212, spol. s.r.o. se sídlem Kováků 4/905, Praha 5 k datu uzavření NS s firmou DETAIL DESIGN, spol. s r.o.

2. zveřejnění NP Zoubkova 5/2129 na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor firmě DATAIL DESIGN, spol. s r.o. se sídlem Zoubkova 5/2129, Praha 5, IČ 264477452.

7/0/0

NP 23/04/2005

Žádost: NP – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Hana Nedělová, Alois Klika, úprava nájemní smlouvy v označení nájemce.

Žadatel: Hana Nedělová, Alois Klika

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu.

Na  stůl:

NP 23/05/2005

Žádost: NP – Pronájmy na základě vyvěšení, Lidická 36/276, Ke Koulce 13/462, Praha 5

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1. pronájem NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov

  a)  žadatel:  Sabina Křížová, Hovorčovice 418, 250 64 Měšice u Prahy

    za nájemné ve výši: 9.300,- Kč/m2/rok

  b) žadatel: Jaroslav Čech, Na Homoli 2002/8, Praha 5 - Komořany

    za nájemné ve výši: 7.000,- Kč/m2/rok

  c) žadatel: Pavel Hejra, Granátova 643, 154 00  Praha 5

    za nájemné ve výši: 6.660,- Kč/m2/rok

2. pronájem NP Ke Koulce 13/462, Praha 5 – Smíchov

 a) žadatel: H.S.H Sport, s.r.o. Nádražní 42/82, Praha 5

     za nájemné ve výši: 1.600,- Kč /m2/rok

 b) žadatel: ALPHA SYSTEMS, s.r.o., Bořivojova 883/116, Praha 3

     za nájemné ve výši: 1.475,- Kč/m2/rok

7/0/0

NP 23/06/2005

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu

Žadatel: p. Hana Davidová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      pronájem NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře paní Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, Praha 5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 23/07/2005

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, záměr pronájmu.

Žadatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit

1.      pronájem NP  Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se sídlem nám. 14. října 11, Praha 5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

NP 23/08/2005

Žádost: NP – Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kalaš, souhlas s podnájmem.

Žadatel: Ing. Jan Kalaš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

1.      s podnájmem NP Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov pronajatých Ing. Janu Kalašovi firmě RS development, s.r.o., Nádražní 740/56, Praha 5 za podmínky navýšení stáv. nájemného na částku 2.000,- Kč/m2/rok.

7/0/0

OA 23/03/2005

Žádost:  V Bokách II o.č. 21, záměr prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou  parc. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel: Ing. Ivan Orolín

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy, V Bokách II č.o. 21, Praha 5, nájemníku Ing. Ivanu Orolínovi za kupní cenu: 1,402.380,- Kč.

5/2/0

p. Smetana Jan – návrh na prodej za cenu obvyklou

2/3/2

p. Gál Ondřej – návrh za cenu  2,300.000,- Kč

2/1/4

OA 23/04/2005

Žádost:  Zdravotní zařízení Smíchov – žádost MUDr. Alazaniho o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.1996.

Žadatel: MUDr. Jiřina Svobodová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 na nebytové prostory umístěné v areálu Zdravotního zařízení Smíchov o celkové výměře 118,96 m2 s MUDr. Alazanim.

7/0/0

Různé:

Ing. Petr Horák vznesl dotaz, jak je realizováno CENTROU cenové navýšení ve Zdravotním zařízení Barrandov, KOAaM žádá o předložení informace do komise včetně uvedení paušálního výpočtu za služby, úklid, ostraha atd.

24.KOAaM se koná dne : 12.12.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:29.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

Přečteno: 4188x
Publikováno: 30.11.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout