Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 22. KOAaM dne 14.11.2005

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S

z 22.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 14.11.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              10                                                

Omluveno:                              2                      

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

22/01/2005

 

Žádost:  Žádost o slevu nájemného

 

Žadatel:  nájemci parkovacích míst ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43, 45.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      nájemcům parkovacích míst ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43, 45 prominutí úhrady nájemného (cca 265,- Kč) za pronájem části pozemků parc. č. 214 a 215, k.ú. Smíchov za období od 1.9. – 17.10.2005 – z důvodů oprav balkonů.

5/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22/02/2005

 

Žádost:  Žádost o zábor pozemku parc. č. 530/2, k.ú. Radlice z vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu zařízení staveniště pro výstavbu nástaveb trojdomu Na Farkáně III Praha 5.

 

Žadatel:  PRECIZ, stavební podnik

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      zábor části pozemku parc. č. 530/2, k.ú. Radlice o výměře 33 m2 na zařízení staveniště dle přiloženého časového harmonogramu za cenu 31.680,- Kč pro firmu PRECIZ, stavební podnik, Urbanova 1074, Praha 5.

6/0/0

 

22/03/2005

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 467/6, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěn vybavením ve vlastnictví PRE a.s.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1. pronájem pozemku parc. č. 467/6, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy do doby umístění náhradního objektu TS mimo areál ZŠ Pod Žvahovem PRE a.s.

 7/0/0

 

22/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2065 (nyní 2065/1), k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – žádost o aktualizaci stanoviska.

 

Žadatel:  manželé Dolášovi a p. Pospíšil

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      úplatný převod části pozemku parc. č. 2065/1, k.ú. Košíře a to ½ pozemku navazující na budovu čp. 109 s pozemkem pard. č. 471, k.ú. Košíře, manželům Dolákovým, vlastníkům nemovitosti a ½ pozemku navazující na budovu čp. 67 na pozemku parc. č. 486, k.ú. Košíře panu Pospíšilovi, vlastníku nemovitosti.

7/0/0

 

22/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji celého pozemku parc. č. 831, k.ú. Jinonice, části pozemku parc. č. 832 a části pozemku parc. č. 833/1 vše v k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba rodinného domu.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

    KOAaM doporučuje RMČ   I. schválit

1.      pronájem a následný prodej pozemku parc. č. 831, k.ú. Jinonice o výměře 449 m2, části pozemku parc. č. 832 o výměře 129 m2 a části pozemku parc. č. 833/1, k.ú. Jinonice o výměře 155 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení na výstavbu rodinného domu.

8/0/0

 

 

 

22/06/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu pozemku parc. č. 847, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

1.      záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 847, k.ú. Jinonice o výměře 2712 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytového domu a doporučuje požádat o svěření.

8/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 22/01/2005

 

Žádost:. Zdravotní zařízení Smíchov – žádost o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.7.2004 se společností CN Finance, Malá Štěpánská 3, Praha 2, IČ: 27183343 dohodou k 30.11.2005.

Žadatel: CN Finance s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.7.2004 uzavřené se společností CN Finance s.r.o. dohodou k 30.11.2005.

8/0/0

 

OA 22/02/2005

 

Žádost: Malátova 1/91 – ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.7.2001 se společností Z-Mobile Czech Republic a.s. z důvodu toho, že předmět nájmu nelze ve sjednaném rozsahu použít k instalaci telekomunikačního zařízení.

 

Žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.ukončení nájemní smlouvy  uzavřené dne 24.7.2001 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na  objekt Malátova 1/91 z důvodu toho, že předmět nájmu nelze ve sjednaném rozsahu použít k instalaci telekomunikačního zařízení.

8/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OA 22/03/2005

 

Žádost: Vltavská 12/980 – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s.

 

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 3070/OSM/02 ze dne 7.10.2002, k dodatku č. 1 ze dne 18.10.2004 a dodatku č. 2 ze dne 12.8.2005 s VŠ finanční a správní o.p.s.  z důvodu provádění stavebních úprav na objektu Vltavská 12/980.

2.      ukládá předložit znalecký posudek po vypracování opět do KOAaM.

8/0/0

 

 

OA 22/04/2005

 

Žádost:  Žádost Vysoké školy finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5.

 

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uznáním a s úhradou částky ve výši 1,334.213,10 Kč vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980 pro VŠFS o.p.s. formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 22/05/2005

 

Žádost:  U Klikovky 17, záměr  prodeje id. 26/32 domu čp. 1795 s id. 26/32 stav. poz. parcel. č. 4424, a souvisejících pozemků, zahrady parcel. č. 4425/1 a zast. plochy parcel. č. 4425/2, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: spoluvlastník domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. 26/32 domu čp. 1795, U Klikovky 17, s id. 26/32 stav. poz. parcel. č. 4424, a souvisejících pozemků, zahrady parcel. č. 4425/1 a zast. plochy parcel. č. 4425/2, k.ú. Smíchov, Praha 5, třetí osobě, případně spoluvlastníku, pokud využije předkupní právo, za kupní cenu nejméně 6,300.000,- Kč.

7/0/1

 

 

OA 22/06/2005

 

Žádost:  Weberova 33/299 – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 790/00A/03 uzavřené dne 22.7.2003 s Mateřskou školou V Úvalu o.p.s.

 

Žadatel: Mateřská škola V Úvalu o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.uzavření  dodatku č. 3 s Mateřskou školou V Úvalu o.p.s. k nájemní smlouvě č. 790/00A/03 ze dne 22.7.2003 o prodloužení doby nájmu do r. 2015 s tím,že když si nájemce zažádá o prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2015, pronajímatel je povinen nájemní smlouvu prodloužit o dalších 5 let, dojde-li k dohodě o výši nájemného a s tím, že nájemce nebude uplatňovat vložené investice po skončení doby nájmu.

8/0/0

OA 22/07/2005

 

Žádost:  Zdravotní zařízení Smíchov – žádost MUDr. Alazaniho o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.1996.

 

Žadatel: MUDr. Alazani.

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu na žádost předkladatele.

OA 22/08/2005

 

Žádost:  Klikatá 90c – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 139/OSM/97 uzavřené  dne 12.11.1997 s p. Karlem Žákem – zámečnictví, Jindřicha Plachty 26/1091, Praha 5, IČ: 15928020, ve kterém se mění doba nájmu a výše nájemného.

 

Žadatel: p. Karel Žák

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 139/OSM/97 na část pozemku umístěného v areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře uzavřené dne 12.11.1997 s p. Karlem Žákem – zámečnictví, Jindřicha Plachty 26/1091, Praha 5, IČ: 15928080, ve kterém se mění doba nájmu a výše nájemného s účinností od 1.1.2006.

8/0/0

 

OA 22/09/2005

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – ukončení nájemní smlouvy č. 56/OSM/00 uzavřené dne 11.4.2000 s Lucií Petříkovou z důvodu ztráty způsobilosti k provozování činnosti k 28.2.2006.

 

Žadatel: p. Lucie Petříková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 56/OSM/OO uzavřené dne 11.4.2000 s Lucií Petříkovou z důvodu ztráty způsobilosti k provozování činnosti k 28.2.2006.

II. uložit:

1.      ved. odboru obchodních aktivit

1.1.  informovat nájemce o usnesení RMČ

2.      ved. odboru obchodních aktivit

2.1.  zveřejnit záměr pronájmu na objekt Elišky Peškové 17/741 s tím, že nový nájemce převezme po Lucii Petříkové pohledávku vůči MČ Praha 5 ve výši 943.999,17 Kč.

8/0/0

 

 

 

 

OA 22/10/2005

 

Žádost:  Matoušova 18/1552pronájem fasády k umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      pronájem Mgr. Antonínu Malému-Confident Media, Palackého 121, Brno za nabízené roční nájemné ve výši 350.000,- Kč za celou fasádu, při složení kauce 50.000,- Kč.

8/0/0

 

 

 

NP 22/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Konvářce , Praha 5 – Smíchov, Milada Synková, převod nájmu – garáže.

 

Žadatel: Milada  Synková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP – garáže č. 920 v ul. Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 789/3 paní Miladě Synkové, bytem Neklanova 61/8, Praha 2, za nájemné ve výši 442,- Kč/m2/rok (objekt řadových garáží).

8/0/0

 

 

NP 22/02/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, souhlas s uvedením sídla spol. Vita Praha, s.r.o. a změna v označení nájemce v NS.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů – Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, Vladimír Markvart

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. vzít na vědomí

1.      že členové Sdružení podnikatelů p. Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, Vladimír Markvart, které bylo schváleno jako nájemce NP – lékárna na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov (po býv. Drogerii a Parfumerii), uzavřeli společenskou smlouvu, kterou vytvořili obchodní firmu Vita Praha, s.r.o.

II.                Schválit

1.      že v nájemní smlouvě na nájem NP na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov bude jako nájemce označena obchodní firma Vita Praha, s.r.o.

III.             Souhlasit

s tím, že obchodní firma Vita Praha, s.r.o. bude uvádět jako sídlo společnosti adresu Nádražní 21/29, 150 00  Praha 5 – Smíchov.

8/0/0

 

NP 22/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Roman Jirec, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Roman Jirec

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu  nebytového prostoru v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.11.2005 – nájemce: Roman Jirec, Plzeňská 62/282, 150 00  Praha 5.

8/0/0

 

 

23. KOAaM se koná dne : 28.11.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 15 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 16,30 hod.

 

 

 Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:15.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                         zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

 

Přečteno: 3686x
Publikováno: 21.11.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout