Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 20 KOAaM dne 17.10.2005

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 17.10.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke scelení pozemků parc. č. 3094 a 3092 s pozemky parc. č. 3093 a 3091, k.ú. Smíchov ve vlastnictví žadatele a prodej pozemků 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3088, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 3094, 3092, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky 3093 a 3091, k.ú. Smíchov a parc. č. 3088, 3085, 3083, 3082, 3081, 3078, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

2/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a případného scelení s pozemkem parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, dále pozemků parc. č. 3807 a 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a jeho následné scelení s pozemky parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a pozemky parc. č. 3807, 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

2/0/0

 

 

20/03/2005

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1592/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – zastavěno garáží ve vlastnictví žadatele

 

Žadatel:  p. Lukáš Liesler

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem části pozemku 1592/1, k.ú. Smíchov za cenu Kč 30,-/m2/rok panu Lukáši Lieslerovi, bytem Xaveriova 17, Praha 5, pozemek pod garáží ve vlastnictví majitele.

2/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 20/01/2005

 

Žádost:. Pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře – žádost firmy Průmstav a.s.

Žadatel: Průmstav a.s., Štětkova 18, Praha 4

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Kosíře o výměře 1.180 m2 a.s. Průmstav, se sídlem v Praze 4, Štětkova 18 IČO 25105825 na dobu neurčitou za cenu Kč 33.000,-/ročně jako zařízení staveniště. Cena je stanovena s podmínkou zachování stávající zeleně na pozemku.

2.      úpravu nájemní smlouvy čj.40/0/OOA/05 uzavřené s a.s. Central Group dodatkem č. 1 vypuštěním bodu týkajícího se údržby pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře a doplnění možnosti přístupu a příjezdu pro firmu Průmstav a.s. na pozemek č. parc. 1315 přes pozemek č. parc. 1311 v k.ú. Košíře.

3/0/0

 

 

 

 

OA 20/02/2005

 

Žádost: Pronájem objektu bývalé ZŠ č.p.886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Pražský technologický institut o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      pronájem objektu bývalé ZŠ Záhorského 4/č.p. 886, k.ú. Hlubočepy pro Pražský technologický institut o.p.s., V Sedlci 14a/229, Praha 6 – soukromá vysoká škola.

3/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 20/03/2005

 

Žádost: ZŠ V Remízku  919 – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu a výše nájemného.

 

Žadatel: Dr. Vladimír Křepelka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu , výše nájemného a změny nájemce.

4/0/1

 

OA 20/04/05

 

Žádost:  Prodej pozemků č. parc. 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 2753 s.r.o. Kesnerka

 

Žadatel: s.r.o. Kesnerka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit

1.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 954/2 o výměře 200 m2, 954/3 o výměře 347 m2, 954/4 o výměře 7 m2, 954/5 o výměře 68 m2, 954/6 o výměře 45 m2, 954/7 o výměře 113 m2 v k.ú. Smíchov za celkovou cenu Kč 500.000,-, dle odhadu obvyklé ceny, tj. cca Kč 641,-/m2 vlastníkovi domu čp. 2753, Kesnerka s.r.o., se sídlem v Praze 5, nám. Josefa Machka 1218/1, IČ 27170161.

5/0/0

 

NP 20/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Stroupežnického 26/2324.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 40/2005),

    žadatel:TESS promotion, s.r.o., V tůních 8, Praha 2

    nájemné ve výši: 1.500,- Kč/m2/rok

5/0/0

 

NP 20/02/2005

 

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

dodatek k nájemní smlouvě č. 40/2001 ze dne 10.8.2001 na NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatý p. Tomáši Kotlárovi, kterým se smlouva rozšiřuje v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábř. 27, P-5 a to za nájemné ve výši 3.100,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

NP 20/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře, Jaroslava Bohuňovská, návrh na podání výpovědi.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. schválit:

1. podání výpovědi z nájmu paní Jaroslavě Bohuňovské, nájemci NP v domě čp. 187, Plzeňská 183, Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/04/2005

 

Žádost: NP – Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jana Jarabková, záměr pronájmu

 

Žadatel: p. Mgr. Jana Jarabková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem nebytového prostoru – garáže č. 906 v ul. Na Šmukýřce, Praha 5 – Košíře Mgr. Janě Jarabkové, bytem Na Šmukýřce 916/29, Praha 5 za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok (řadové garáže parc. č. 1531/1 a č. 1533/1).

5/0/0

 

 

 

NP 20/05/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 – Smíchov, Mg. A. David Svoboda, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Mg.A.. David Svoboda

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru – ateliéru – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 Smíchov dohodou k 30.10.2005 – nájemce: Mg.A. David Svoboda, V.P.Čkalova 24, Praha 6.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 20/06/2005

 

Žádost: NP – Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře, Oldřich Ptáček-C.P.servis, souhlas s uvedením sídla společnosti CPservis, s.r.o.

 

Žadatel: Oldřich Ptáček-C.P.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti CP servis, s.r.o. na adrese Vrchlického 42/20, 150 00 Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

NP 20/07/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla ORFEUS, žádost o prominutí dlužné částky za teplo za r. 2004.

 

Žadatel: O.S. pro podporu činnosti divadla ORFEUS

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      Občanskému sdružení pro podporu divadla ORFEUS prominutí dluhu za rok 2004 ve výši 4.233,- Kč za teplo prostupující stropem do klubu (krytu) v suterénu domu Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře s tím, že tato částka nebude předepsána k úhradě nájemníkům domu.

5/0/0

 

NP 20/08/2005

 

Žádost:  NP – Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, PRO PORK, s.r.o., žádost o prodloužení lhůty ke snížení nájemného.

 

Žadatel: firma PRO PORK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 20/09/2005

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 8/298 a 10/297, Praha 5 – Košíře, Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 5, žádost o prodloužení doby pronájmu v NS

 

Žadatel: OV KSČM Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

NP 20/10/2005

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, Renata Hofmannová, žádost o prominutí dlužného nájemného.

 

Žadatel: Renata Hofmannová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí dlužného nájemného ve výši 38.796,- Kč za NP Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, nájemce Renata Hofmannová.

6/0/0

 

NP 20/11/2005

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře, REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým, žádost o souhlas s rekolaudací NP na byty.

 

Žadatel: REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. nesouhlasit:

1.      s návrhem Sdružení pro pomoc tělesně postiženým REHATOM na změnu užívání NP v ul. Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře na bytové jednotky.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

NP 20/12/2005

 

Žádost:  NP – Holečkova 28/2172, Praha 5 – Smíchov, Daniela Hammacherová, souhlas s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o.

 

Žadatel: p. Daniela Hammacheová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o. na adrese Holečkova 28/2172, 150 00  Praha 5 – Smíchov za podmínky úpravy výše nájemného za nebytový prostor užívaný paní Danielou Hammacheovou na částku 1.400,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

21. KOAaM se koná dne : 31.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

                                                                                                      

 Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

 Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                         Ověřil:                                      V Praze dne:18.10.2005

 Jiřina Zavadilová                       Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                                MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                                

Z Á P I S

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 17.10.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             4                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

20/01/2005

Žádost:  Žádost o stanovisko ke scelení pozemků parc. č. 3094 a 3092 s pozemky parc. č. 3093 a 3091, k.ú. Smíchov ve vlastnictví žadatele a prodej pozemků 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3088, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 3094, 3092, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky 3093 a 3091, k.ú. Smíchov a parc. č. 3088, 3085, 3083, 3082, 3081, 3078, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

2/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2005

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a případného scelení s pozemkem parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy, dále pozemků parc. č. 3807 a 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 354/1, k.ú. Motol a jeho následné scelení s pozemky parc. č. 3810, k.ú. Břevnov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy a pozemky parc. č. 3807, 3808, k.ú. Břevnov ve vlastnictví žadatele.

2/0/0

20/03/2005

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1592/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 – zastavěno garáží ve vlastnictví žadatele

Žadatel:  p. Lukáš Liesler

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem části pozemku 1592/1, k.ú. Smíchov za cenu Kč 30,-/m2/rok panu Lukáši Lieslerovi, bytem Xaveriova 17, Praha 5, pozemek pod garáží ve vlastnictví majitele.

2/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 20/01/2005

Žádost:. Pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře – žádost firmy Průmstav a.s.

Žadatel: Průmstav a.s., Štětkova 18, Praha 4

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Kosíře o výměře 1.180 m2 a.s. Průmstav, se sídlem v Praze 4, Štětkova 18 IČO 25105825 na dobu neurčitou za cenu Kč 33.000,-/ročně jako zařízení staveniště. Cena je stanovena s podmínkou zachování stávající zeleně na pozemku.

2.      úpravu nájemní smlouvy čj.40/0/OOA/05 uzavřené s a.s. Central Group dodatkem č. 1 vypuštěním bodu týkajícího se údržby pozemku č. parc. 1315 v k.ú. Košíře a doplnění možnosti přístupu a příjezdu pro firmu Průmstav a.s. na pozemek č. parc. 1315 přes pozemek č. parc. 1311 v k.ú. Košíře.

3/0/0

OA 20/02/2005

Žádost: Pronájem objektu bývalé ZŠ č.p.886, Záhorského 4, k.ú. Hlubočepy.

Žadatel: Pražský technologický institut o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      pronájem objektu bývalé ZŠ Záhorského 4/č.p. 886, k.ú. Hlubočepy pro Pražský technologický institut o.p.s., V Sedlci 14a/229, Praha 6 – soukromá vysoká škola.

3/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OA 20/03/2005

Žádost: ZŠ V Remízku  919 – uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu a výše nájemného.

Žadatel: Dr. Vladimír Křepelka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 317/95-96/Lej. ze dne 19.8.1996 s Dr. Vladimírem Křepelkou, tenisové haly z důvodu úpravy předmětu nájmu , výše nájemného a změny nájemce.

4/0/1

OA 20/04/05

Žádost:  Prodej pozemků č. parc. 954/2, 954/3, 954/4, 954/5, 954/6, 954/7 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 2753 s.r.o. Kesnerka

Žadatel: s.r.o. Kesnerka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Pavla Synková

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit

1.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 954/2 o výměře 200 m2, 954/3 o výměře 347 m2, 954/4 o výměře 7 m2, 954/5 o výměře 68 m2, 954/6 o výměře 45 m2, 954/7 o výměře 113 m2 v k.ú. Smíchov za celkovou cenu Kč 500.000,-, dle odhadu obvyklé ceny, tj. cca Kč 641,-/m2 vlastníkovi domu čp. 2753, Kesnerka s.r.o., se sídlem v Praze 5, nám. Josefa Machka 1218/1, IČ 27170161.

5/0/0

NP 20/01/2005

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Stroupežnického 26/2324.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 40/2005),

    žadatel:TESS promotion, s.r.o., V tůních 8, Praha 2

    nájemné ve výši: 1.500,- Kč/m2/rok

5/0/0

NP 20/02/2005

Žádost: NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Tomáš Kotlár, záměr pronájmu.

Žadatel: p. Tomáš Kotlár

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

dodatek k nájemní smlouvě č. 40/2001 ze dne 10.8.2001 na NP v ul. Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov pronajatý p. Tomáši Kotlárovi, kterým se smlouva rozšiřuje v osobě nájemce o p. Milana Ficence, bytem Janáčkovo nábř. 27, P-5 a to za nájemné ve výši 3.100,- Kč/m2/rok.

5/0/0

NP 20/03/2005

Žádost: NP – Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře, Jaroslava Bohuňovská, návrh na podání výpovědi.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I. schválit:

1. podání výpovědi z nájmu paní Jaroslavě Bohuňovské, nájemci NP v domě čp. 187, Plzeňská 183, Praha 5 – Košíře.

5/0/0

NP 20/04/2005

Žádost: NP – Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jana Jarabková, záměr pronájmu

Žadatel: p. Mgr. Jana Jarabková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      pronájem nebytového prostoru – garáže č. 906 v ul. Na Šmukýřce, Praha 5 – Košíře Mgr. Janě Jarabkové, bytem Na Šmukýřce 916/29, Praha 5 za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok (řadové garáže parc. č. 1531/1 a č. 1533/1).

5/0/0

NP 20/05/2005

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 – Smíchov, Mg. A. David Svoboda, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: Mg.A.. David Svoboda

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru – ateliéru – Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 Smíchov dohodou k 30.10.2005 – nájemce: Mg.A. David Svoboda, V.P.Čkalova 24, Praha 6.

5/0/0

NP 20/06/2005

Žádost: NP – Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře, Oldřich Ptáček-C.P.servis, souhlas s uvedením sídla společnosti CPservis, s.r.o.

Žadatel: Oldřich Ptáček-C.P.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti CP servis, s.r.o. na adrese Vrchlického 42/20, 150 00 Praha 5 – Košíře.

5/0/0

NP 20/07/2005

Žádost: NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla ORFEUS, žádost o prominutí dlužné částky za teplo za r. 2004.

Žadatel: O.S. pro podporu činnosti divadla ORFEUS

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.      Občanskému sdružení pro podporu divadla ORFEUS prominutí dluhu za rok 2004 ve výši 4.233,- Kč za teplo prostupující stropem do klubu (krytu) v suterénu domu Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře s tím, že tato částka nebude předepsána k úhradě nájemníkům domu.

5/0/0

NP 20/08/2005

Žádost:  NP – Plzeňská 167/452, Praha 5 – Košíře, PRO PORK, s.r.o., žádost o prodloužení lhůty ke snížení nájemného.

Žadatel: firma PRO PORK, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

NP 20/09/2005

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 8/298 a 10/297, Praha 5 – Košíře, Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 5, žádost o prodloužení doby pronájmu v NS

Žadatel: OV KSČM Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

NP 20/10/2005

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, Renata Hofmannová, žádost o prominutí dlužného nájemného.

Žadatel: Renata Hofmannová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. neschválit:

1.      prominutí dlužného nájemného ve výši 38.796,- Kč za NP Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, nájemce Renata Hofmannová.

6/0/0

NP 20/11/2005

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře, REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým, žádost o souhlas s rekolaudací NP na byty.

Žadatel: REHATOM, Sdružení pro pomoc tělesně postiženým

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ I. nesouhlasit:

1.      s návrhem Sdružení pro pomoc tělesně postiženým REHATOM na změnu užívání NP v ul. Pod Kavalírkou 12/296 a 10/297, Praha 5 – Košíře na bytové jednotky.

6/0/0

Na  stůl:

NP 20/12/2005

Žádost:  NP – Holečkova 28/2172, Praha 5 – Smíchov, Daniela Hammacherová, souhlas s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o.

Žadatel: p. Daniela Hammacheová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uvedením sídla společnosti Crystal and Lighting, s.r.o. na adrese Holečkova 28/2172, 150 00  Praha 5 – Smíchov za podmínky úpravy výše nájemného za nebytový prostor užívaný paní Danielou Hammacheovou na částku 1.400,- Kč/m2/rok.

6/0/0

21. KOAaM se koná dne : 31.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

                                                                                                      

 Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

Za správnost zápisu:                         Ověřil:                                      V Praze dne:18.10.2005

 Jiřina Zavadilová                       Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                                MČ Praha 5

Přečteno: 3952x
Publikováno: 20.10.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout