Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 19. KOAaM dne 3.10.2005

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.10.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                             10                                                    

Omluveno:                             2                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko  k prodeji části pozemku parc. č. 2123, k.ú. Košíře

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1. záměr prodeje části pozemku parc. č. 2123, k.ú. Košíře o rozloze cca 110 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy manželům Přádovým – za účelem rozšíření zahrady.

7/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19/02/2005

 

Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4946/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu  části pozemku parc. č. 4946/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu K. Cibulkovi, bytem Křížová 45, Praha 5 – za účelem údržby zeleně.  

7/0/0

 

 

19/03/2005

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2062/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2062/1, k.ú. Košíře o výměře cca 4 m2, z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vlastníkům nemovitosti č.p. 109, Musílkova 32 – za účelem vybudování podúrovňového vchodu.

7/0/0

 

 

19/04/2005

 

Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parcel. č. 1992/1 a 2002/1, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – umístění distribučních transformačních stanic.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      úplatný převod části pozemku parc. č. 1992/1 o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 2002/1, k.ú. Košíře o výměře 18 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy pro PRE a.s. z důvodu výstavby distribučních transformačních stanic.

7/0/0

 

19/05/2005

 

Žádost: Stanovisko k odprodeji pozemku parc. č. 4845/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej  pozemku parc. č. 4845/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

7/0/0

 

 

 

 

19/06/2005

 

Žádost: OSM MČ Praha 5 obdržel žádost o umístění rampy pro bezbariérový přístup ke kostelu sv. Václava v Praze 5.

 

Žadatel:  Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      udělení bezplatného souhlasu s umístěním bezbariérového přístupu ke kostelu sv. Václava na pozemku parc. č. 19/2, k.ú. Smíchov (náměstí 14. října) – Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava.

6/0/1

 

19/07/2005

 

Žádost: OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu a k prodeji pozemku parc. č. 853, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ  neschválit

1.      záměr prodeje pozemku parc. č. 853, k.ú. Jinonice o výměře 709 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytového domu.

7/0/0

 

19/08/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 1073/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – orná půda.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem pozemku parc. č. 1073/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy na dobu neurčitou panu Janu Kubrovi, Hradská 608, Praha 5 pro zemědělskou prvovýrobu.

7/0/0

 

 

 

 

19/09/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1587/2 a 1587/3, k.ú. Smíchov, dále pozemků parc. č. 911/2 a 911/3 parc. č. 955/63, k.ú. Košíře z vl. Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci – pozemky pod garážemi ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku v Praze 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 1587/2 a 1587/3, k.ú. Smíchov, pozemků parc. č. 911/2 a 911/3 a parc. č. 955/63, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, Vrázova 9, Praha 5 vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

7/0/0

19/10/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 311, k.ú. Staré Město a 2320, k.ú. Smíchov ve vl. ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro TZUS za část parc. č. 1184/5 v k.ú. Prosek ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. 

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      směnu pozemků parc. č. 311, k.ú. Staré Město o výměře 64 m2 a pozemku parc. č. 2320, k.ú. Smíchov o výměře 287 m2 ve vl. ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro TZUS za část pozemku parc. č. 1184/5 o výměře 866 m2 v k.ú. Prosek z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

7/0/0

19/11/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu  či pronájmu části pozemku parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy – neoprávněný zábor.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

          KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

 1. prodej části pozemku parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 2200 m2,

 7/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 19/01/2005

 

Žádost:. Převod nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 501 v k.ú.  Motol.

Žadatel: pí. Helena Kettnerová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      převod nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol díl č. 1 o výměře 636 m2 z p. Zdeňka Houry, bytem Praha 5, Kurzova 2200 na pí. Helenu Kettnerovou, bytem Praha 5, Kurzova 2223/14 za cenu Kč 7,-/m2/rok tj. Kč 4.452,- s podmínkou vypořádání dlužného nájemného.

6/0/0

 

 

OA 19/02/2005

 

Žádost: Prodej pozemku č. parc. 1427/57 v k.ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže.

 

Žadatel: p. ing. Pavel Bartoň

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1427/57 v k.ú. Košíře o výměře 21 m2 zastavěného garáží vlastníkovi stavby p. ing. Pavlu Bartoňovi, bytem Praha 5, Výhledová 553 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2005, tj. Kč 2.300,-/m2 tj. Kč 48.300,-

6/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/03/2005

 

Žádost:  Na Václavce 13, koupě id. 1/3 domu čp. 1171 s id. 1/3 zast. pozemků parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parcel. č. 2055, k.ú. Smíchov od spoluvlastníků.

 

Žadatel: spoluvlastníci Boris Jedlička a Jan Jedlička

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      s nevyužitím předkupního práva na koupi id. 1/3 domu čp. 1171 a id. 1/3 zastav. pozemku parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parcel. č. 2055, k.ú. Smíchov, Na Václavce 13, Praha 5, za kupní cenu 8, 000.000,- Kč od spoluvlastníků Borise Jedličky  a Jana Jedličky, od každého id. 1/6 za kupní cenu 4,000.000,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 19/04/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 a id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: p. Alena Koskubová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ trvat na:

1.      usnesení č. 31/1030/2005 ze dne 16.8.2005 :

souhlasí se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu  1, 280.000,- Kč.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Návrh Zásad postupu MČ Praha 5 při řešení změn na pronajaté věci, při kterých může vznikat technické zhodnocení.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

   

            I. Bere na vědomí:

předloženou informaci o možných způsobech vypořádání TZ, které vzniká nebo vznikne činností nájemce při pronajímání NP na pronajaté věci.

 

II. dále doporučuje OOA o tomto bodu vést diskusi, připomínky zapracovat do nového návrhu a zajistit právní rozbor diskutovaného tématu.

Dle diskuse přítomných členů komise:

 

1. vyřešit systém odpisů, kdo odepisuje , majitel nebo nájemce,

2. dle návrhu p. Stejskala, předložit návrh k právnímu posouzení, materiál je složitý, možno vše řešit nájmem.

3. dle p. Brabce, nutný dohled OOA nad investicemi,

4. dle p. Smetany, účast soudního znalce při realizaci stavby a mít reálný posudek na akci ve výši nad 5,000.000,- Kč, u jednotlivých případů postupovat specificky,

5. při odbydlování a dřívějším ukončení nájemní doby určit sankce, atd.

6. při stanoveném způsobu zápočtu TZ a jeho uznání vycházet z účelu pronájmu a  změně záměru,

7. a) investice na úpravu NP realizuje MČ ze svých prostředků,

    b) menší investice z prostředků MČ, větší investice z prostředků nájemce.

Nový návrh předložit komisi k dalšímu projednání – termín:

do  22 KOAaM dne 14.11.2005

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/02/2005

 

Žádost: NP – Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, Milada Synková, převod nájmu – garáže.

 

Žadatel: p. Milada Synková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nabídky NP – garáže č. 920 v ul. Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 789/3, na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor Miladě Synkové, Neklanova 61/8, Praha 2, za nájemné ve výši 442,- Kč/m2/rok.

 7/0/0

 

NP 19/03/2005

 

Žádost: NP – Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, Karel Král, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Karel Král

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže č. 914 v ul. Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 789/3 dohodou k 30.9.2005 – nájemce: Karel Král, Zahradníčkova 8/1121, Praha 5.

7/0/0

 

 

NP 19/04/2005

 

Žádost: NP – Na Hutmance (u čp. 300), Praha 5 – Jinonice, Jaroslav  Kotlant, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Jaroslav Kotlant

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

ukončení nájmu nebytového prostoru – garáže č. 918 v ul. Na Hutmance ( u čp. 300), Praha 5 – Jinonice dohodou k 30.9.2005 – nájemce: Jaroslav Kotlant, Mikšovského 11/819, Praha 5.

7/0/0

 

 

 

 

 

NP 19/05/2005

 

Žádost: NP – Návrh na úpravu výše jistiny (kauce) před uzavřením NS.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ponechání jistiny v NS s čistým nájemným  do 50.000,- Kč/měsíc ve výši dvojnásobku čistého měsíčního nájemného,

2.      ponechání jistiny v NS s čistým nájemným nad 50.000,- Kč/měsíc ve výši jednonásobku             čistého měsíčního nájemného.

7/0/0

 

 

 

Na  stůl:

 

OA 19/05/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s OKBH Kartouzská s.r.o, Pod Urnovým hájem 45, Praha 5, IČ: 26199912 zastoupená MUDr. Martinem Gadireddim.

 

Žadatel: MUDr. Martin Gadireddim

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s možností zápočtu odsouhlaseného technického zhodnocení oproti nájemnému s OKBH Kartouzská s.r.o. na nebytové prostory o celkové výměře 58,43 m2 umístěné v přízemí budovy B v ZZ Smíchov ke zřízení provozu odběrného místa pro laboratoř za roční nájemné ve výši 85.583,50 Kč/rok,

2.      vyvěšení záměru pronájmu NP v ZZ Smíchov pro OKBH Kartouzská s.r.o.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/06/2005

 

Žádost: ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ondřejem Trojanem, Pravá 17, Praha 4, IČ: 63973499.

 

Žadatel: MUDr. Ondřej Trojan

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s možností zápočtu odsouhlaseného technického zhodnocení oproti nájemnému s MUDr. Ondřejem Trojanem na nebytové prostory o celkové výměře 42,96 m2 umístěné v přízemí budovy B v ZZ Smíchov pro zřízení ordinace psychiatrie a sexuologie za roční nájemné ve výši 64.440,- Kč.

2.      zveřejnění záměru pronájmu NP v ZZ Smíchov pro MUDr. Ondřeje  Trojana

7/0/0

 

 

 

OA 19/07/2005

 

Žádost:  Přehled lékařů umístěných v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5.

 

Žadatel: KOAaM

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ vzít na vědomí

1.      přehled lékařů umístěných v nebytových prostorech ve vlastnictví MČ Praha 5 a jejich užívanou plochu a výši nájemného za m2/rok.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 19/08/2005

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov – návrh výše nájemného a záloh na služby pro nájemce.

 

Žadatel: KOAaM

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ vzít na vědomí:

1.      rozpis nájemného a záloh na služby spojené s nájmem pro nájemce Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

2.      Nové nájemné v Poliklinice Barrandov – 1.800,- Kč/m2/rok        5/1/1

                                                                      -  1.500,- Kč/m2/rok       1/3/3

 

 

 

 

 

 

20. KOAaM se koná dne : 17.10.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 18,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:4.10.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

 

Přečteno: 3671x
Publikováno: 05.10.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout