Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis ze 17. KOAaM dne 5.9.2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 5.9.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                                  

Omluveno:                             4                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

17/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 141/10 o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 141/1 o výměře 10 m2, k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. záměr prodeje pozemku parc. č. 141/10 o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 141/1 o výměře 10 m2, k.ú. Radlice – ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sjednocení vlastnických vztahů.

4/0/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 633/14, 633/15, 973/2, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci – pozemky pod garáží.

 

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku P5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej pozemků parc. č.633/14, 633/15, 973/2, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 sp. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5 vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

  4/0/0   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

17/03/2005

 

Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 891/11, k.ú. Hlubočepy ve vl. obce hl. m. Prahy – výstavba rodinných domů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 891/11, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení za dodržení podmínek ODŽ a OÚR ÚMČ Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 17/01/2005

 

Žádost:. Uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 139/OSM/00, č. 142/OSM/00, č. 98/OSM/01 a č. 3/OSM/01 ze dne 9.1.2001 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatků č. 1 se společností T-Mobile Czech republic, a.s.

6/0/0

 

 

OA 17/02/2005

 

Žádost: Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám  č. 175/OSM/01 ze dne 29.11.2001, č. HS/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 a č. 109/OSM/00 ze dne 27.6.2000 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatků č. 2 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

6/0/0

 

 

OA 17/03/2005

 

Žádost: Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 97/OSM/01 ze dne 24.7.2001 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

 

Žadatel: OOA

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

6/0/0

 

 

 

OA 17/04/2005

 

Žádost: Žádost o odpuštění vyměřené smluvní pokuty ve výši 5. 026,60 Kč od společnosti ERATO s.r.o., Štefánikova 21/216.

Žadatel: společnost ERATO  s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      odpuštění vyměřené smluvní pokuty ve výši 2.513,30 Kč pro společnost ERATO s.r.o., Štefánikova 21/216 za umístění reklamního zařízení na objektu Štefánikova 21/216.

6/0/0

 

 

OA 17/05/2005

 

Žádost: Uzavření nájemní smlouvy se společností T-Mobile Czech republic a.s.k umístění telekomunikačního zařízení na objektu U Šalamounky 2/2664, Praha 5 za roční nájemné ve výši 150.000,- Kč a aktuální sazbu DPH.

 

Žadatel: T-Mobile Czech republic a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností T-Mobile Czech republic a.s. k umístění telekomunikačního zařízení na objektu U Šalamounky 2/2664, Praha 5 za roční nájemné ve výši 150.000,- Kč a aktuální sazbu DPH. 

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 17/06/2005

 

Žádost: Kováků 4, záměr prodeje domu čp. 905 se zast. pozemkem parcel. č. 2222 o výměře 310 m2, k.ú. Smíchov, dle „Statutu…“

 

Žadatel: OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 905 se zastav. pozemkem parcel. č. 2222 o výměře 310 m2, k.ú. Smíchov, Kováků 4, Praha 5, dle „Statutu…“ třetí osobě za kupní cenu minimálně 6, 300.000,- Kč.

5/1/0

 

 

NP 17/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Marta Nejedlá, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Marta Nejedlá

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. snížení zákl. měsíčního nájemného (6.275,- Kč) za NP Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře s účinností od 1.9.2005 o 20% na nájemné ve výši  5.020,- Kč/měs. do doby ukončení provedení oprav, nájemce NP Marta Nejedlá a po dohodě se spoluvlastníky domu.

6/0/0

 

 

NP 17/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76, čp.470, Praha 5 – Košíře, Česká  spořitelna, a.s., žádost o uzavření dodatku na prodloužení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Česká spořitelna a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodloužení nájemní smlouvy č. 047000914 ze dne 26.6.1995 formou dodatku na dobu určitou 10 let s účinností od 1.7.2005 do 1.7.2015 na  NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, nájemce Česká spořitelna, a.s.

6/0/0

 

 

NP 17/03/2005

 

Žádost: NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, OTAKAR, s.r.o., žádost o zrušení kauce.

 

Žadatel: firma OTAKAR, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

 

1.      snížení kauce na výši dvouměsíčního nájemného za NP v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, nájemce firma OTAKAR, s.r.o., tj. na částku 120.000,- Kč.

2/2/2

 

2.      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit snížení kauce.

3/2/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dle návrhu p. ing. Fialy -  OOA vypracuje materiál s návrhem  ke snížení kaucí na NP.

Termín – do konce září 2005

 

NP 17/04/2005

 

Žádost: NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, PELIKÁN, s.r.o., žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: firma PELIKÁN, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

 

1.      prodloužení nájemní smlouvy č. 55/2000 ze dne 1.9.2000 formou dodatku na dobu určitou 10 let s účinností od  31.8.2005 do 31.8.2015 na NP Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana za zvýšené nájemné 40.000,- Kč/měsíc, nájemce firma Pelikán, spol. s r.o.

2.      schválit :

zveřejnění nabídky pronájmu NP – lékárny v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na úřední desku MČ P – 5 za cenu ve výši 60.000,- Kč měsíčně, na dobu neurčitou se záměrem na využití opět lékárny.

6/0/0

 

 

NP 17/05/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře, BUMA, s.r.o., žádost o souhlas s umístěním sídla spol. NEXGOLD, a.s.

 

Žadatel: firma NEXGOLD, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      s umístěním sídla společností NEXGOLD, a.s. na adrese Plzeňská 49/198, 150 00  Praha 5– Košíře.

6/0/0

 

 

NP 17/06/2005

 

Žádost: NP – Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jana Jarabková, žádost o převod nájmu.

 

Žadatel: Mgr. Jana Jarabková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. zveřejnění nabídky NP – garáže v ul. Na Šmukýřce 9100, Praha 5 Košíře na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor Mgr. Janě Jarabkové, Na Šmukýřce 916/29 a to za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/07/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: ERATO, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

 

1.  úpravu výše měsíčního  nájemného za NP v ul. Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov nájemci ERATO, spol. s r.o. na částku 55.000,- Kč s účinností od 1.10.2005.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

18. KOAaM se koná dne : 19.9. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:6.9.2005

 Jiřina Zavadilová                 Martin S T R Á N S K Ý

                                                   zástupce starosty

                                                        MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 3910x
Publikováno: 06.09.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout