Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 15. KOAaM dne 25.7.2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S  

z 15. zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 25.7.2005

Počet členů  KOA a M     12

Přítomno:                           7                                                         

Omluveno:                         5                              

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Č Á S T   M A J E T K O V Á

 

 

15/01/2005

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE a.s.

 

Žadatel:  JUDr. Milada Bohatová

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. smlouvu  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4547/1, k.ú. Smíchov vymezeného   

    geometrickým plánem 2475-145/2004 schváleného pod čj. 5622 dne 27.11.2004 za jednorázovou

    náhradu Kč 10.860,- dle znaleckého posudku č. 579-34/2005 ze dne 30.6.2005 pro PRE a.s.,        

    Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

5/0/0

 

 

15/02/2005

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Český Telecom a.s.

 

 

 

 

 

Žadatel:  Firma Vegacom a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Smíchov vymezeného

    geometrickým plánem č. 2508-40/2005 ze dne 25.2.2005 za jednorázovou náhradu Kč 12.670,- dle  

    znaleckého posudku č. 578-33/05 ze dne 30.6.2005 pro Český Telecom, Olšanská 55/5, Praha 3.

5/0/0

 

 

15/03/2005

 

Žádost:  Žádost  o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2, 1798/109 a 1798/111, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRE a.s.

 

Žadatel:  JUDr. Milada Bohatová

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2, 1798/109 a 1798/109 a 1798/111, k.ú. Hlubočepy vymezeného geometrickým plánem 1395-27/2004 schváleného pod čj. 4594/2004 dne 6.10.2004 za jednorázovou náhradu Kč 34.810,- dle znaleckého posudku č. 580-35/05 ze dne 30.6.2005 pro PRE a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

5/0/0

 

15/04/2005

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku č. 1101, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

1. prodej části pozemku parc. č. 1101, k.ú. Hlubočepy o výměře 145 m2 z vl. obce hl. m. Prahy    

    dle přiložené situace za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

5/0/0

 

15/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 4227/3, 4227/4 a 4227/5, k.ú. Smíchov ve vl. (id. ½) pana Ladislava Cirhana a parc. č. 4221/1, 4261/81, k.ú. Smíchov ve vlastnictví (id. ½) obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

1. směnu pozemků parc. č. 4227/3, 4227/4 a 4227/5, k.ú. Smíchov ve vl. (id. ½) pana Ladislava   

    Cirhana a parc.č. 4221/1, 4261/81, k.ú. Smíchov ve vl. (id. ½) obce hl. m. Prahy z důvodu ochrany   

    přírody krajiny v dané lokalitě.

5/0/0

 

 

15/06/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k umístění TS na části pozemku parc. č. 4817/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.  prodej části pozemku parc. č. 4817/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 7 m2 na

     výstavbu trafostanice

5/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 15/01/2005

 

Žádost:. Uzavření dodatku  č. 2 k nájemní smlouvě č. 266/OSM/99 ze dne 30.12.1999 s Subterrou a.s. na objekt Radlická 58/ čp. 505.

 

Žadatel: firma Subterra a.s.

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 s firmou Subterra a.s. na objekt Radlická 58/505 z důvodu úpravy doby

    nájmu a úpravy nájemného.

5/0/0

 

 

OA 15/02/2005

 

Žádost:  Žádost společnosti BUMBLE BEE s.r.o. o zřízení soukromé jazykové školy pro děti předškolního věku – Trojdílná 18/č.p. 1117, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost BUMBLE BEE s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

 

Na stůl:

15/07/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu či prodeji částí pozemků parc. č. 4198/41 a parc. č. 4198/43, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – neoprávněný zábor.

 

Žadatel:  OSM

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej částí pozemků parc. č. 4198/41 a parc. č. 4198/43, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy, o výměře 121 m2, dle vyznačení.

 

5/0/0

15/08/2005

 

Žádost:  Žádost Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 116/2, k.ú. Motol – pozemek pod garáží.

 

 

Žadatel:  Bytový podnik, s.p. v likvidaci

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 116/2, k.ú. Motol z vlastnictví Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci, Vrázova 9, Praha 5 vlastníku garáže na pozemku postavené.

 

5/0/0

 

OOA 15/03/2005

 

Žádost:  Kauce při prodeji nemovitosti dle „Statutu...“ třetím osobám.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      složení kauce jako podmínku přijetí nabídky na odkoupení nemovitosti a to do výše 10% z minimální kupní ceny stanovené v záměru prodeje nemovitosti dle „Statutu...“.

2.      započítání kauce vybranému zájemci do kupní ceny.

3.      nevratnost kauce v případě odstoupení vybraného zájemce nebo nepodepsání smlouvy z důvodu na straně nájemce.

 

Komise doporučuje předložit do RMČ zpracování metodiky postupu pro uplatňování kauce při prodeji nemovitostí dle „Statutu...“.

 

5/0/0

 

 

 

16. KOAaM se koná dne : 22. 8. 2005 v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                             Ověřil:

   Lenka Holubová                       Martin STRÁNSKÝ                    V Praze dne 26.7.2005

           OOA                                     zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

Přečteno: 3853x
Publikováno: 01.08.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout