Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis ze 14. KOAaM dne 11.7.2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 11.7.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             4                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

14/01/2005

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1101, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      Materiál stažen z programu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

14/02/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně  pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

 

 

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      směnu pozemků ve vlastnictví Dopravních podniků a.s.

      parc. č. 1517/11, 1517/12, k.ú. Jinonice,

      parc. č. 26/4, 331/5, 516/3, 543/1, k.ú. Radlice,

      parc. č. 74/7, 4915/14, 4915/16, 4915/18, 4915/19, 4915/25, 4918/2, 4951/6, 4968/3, 4968/4,      k.ú. Smíchov

za pozemky ve vlastnictví obce hl. m. Prahy v k.ú.

Holešovice, Modřany, Stodůlky, Strašnice, Kobylisy, Malá Strana a Malešice.

1/0/2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14/03/2005

 

Žádost:  Žádost  odboru obchodních aktivit MHMP o úplatný převod pozemku parc. č. 1562/37, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

     KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    schválit :

1.      záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1562/37, k.ú. Hlubočepy – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytového domu.

5/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 14/01/2005

 

Žádost:. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a schválení podnájemních smluv – nájemce Jan Písecký – Tenis Cibulka.

Žadatel: Jan Písecký – Tenis Cibulka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková Pavla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      podnájemní smlouvy uzavřené mezi Janem Píseckým ml. (nájemcem sportovního areálu V Stráni 11) a :

a)      s.r.o. ENVOS, se sídlem Praha 1, Týnská ulička 607/5 na kancelářské prostory (2 místnosti + sociální zařízení o výměře 55 m2) v 1. patře budovy čp. 485, k.ú. Košíře – V Stráni 11

b)      JUDr. Zuzanou Pejkovou, se sídlem Praha 5, Kurzova 2375 na kancelářské prostory (o výměře 40 m2) v 1. patře budovy čp. 485, k.ú. Košíře – V Stráni 11

2.      prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s p. J. Píseckým na sportovní areál V Stráni 11 – o 5 let, tj. do 28.2.2014 při zachování současných podmínek včetně opce.

4/0/0

 

 

OA 14/02/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov , Praha 5.

 

Žadatel: pí. Alena Koskubová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu  : 1,280.000,- Kč.

4/0/0

 

 

NP 14/01/2005

 

Žádost: NP – Kmochova  11/858, Praha 5 – Smíchov, Luboš Přibyl, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: p. Luboš Přibyl

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.7.2005 – nájemce: Luboš Přibyl, bytem Kmochova 11, Praha 5.

4/0/0

 

Na  stůl:

 

 

14/04/05

 

 

Žádost: Žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí věcného břemene pro PRE a.s. na pozemcích parc. č. 2120/4 a 2126/1, k.ú. Košíře v podílu ½ vlastnictví MČ Praha 5.

Žadatel: Firma LAVA spol. s r.o.

Předkládá:Odbor správy majetku  – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2126/1, k.ú. Košíře mezi PRE a.s. a MČ Praha 5, Jindřichem Koutským, Petrm Koutským a Jaroslavem Koutským dle vlastnických podílů,

2. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2120/4, k.ú. Košíře mezi PRE a.s. a MČ Praha 5, Věrou Koutskou, Petrem Koutským, Jaroslavem Koutským dle vlastnických podílů.

4/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

 

 

15. KOAaM se koná dne : 25.7. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:12.7.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

 

 

 

Přečteno: 3536x
Publikováno: 12.07.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout