Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 12. KOAaM dne 13.6.2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 12.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 13.6.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               9                                                   

Omluveno:                             3                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

12/01/2005

 

Žádost:  Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 19/536/2005 ze dne 26.4.2005 – žádost o přehodnocení.

 

Žadatel:  firma Profi Dental s.r.o.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ:

I. Revokovat

1.      usnesení RMČ Praha 5 čj. 19/536/2005 ze dne 26.4.2005

II. Schválit

1.      prodej části pozemku parc. č. 3804/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy k vybudování přístupové komunikace za podmínky dodržení stanoviska Technické správy komunikací hl. m. Prahy

 

6/0/1

 

 

 

 

12/02/2005

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 1560/4, 1564/1 a 1564/3, kú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba obytného domu.

 

Žadatel:  OOA MHMP

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

        1. prodej částí pozemků parc. č. 1560/4, 1564/1 a 1564/3, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy společnosti INTERTRADE CS s.r.o., Naskové 1, Praha  5 dle zákresu situace v příloze žádosti.

 

7/0/0

 

 

12/03/2005

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1019/1, 1662/1, 1660 a 1661, vše v k.ú. Hlubočepy a směně části pozemku parc. č. 1018/5 (chodník) ve vlastnictví manželů Cerhových – za část pozemku, který bude předmětem úplatného převodu.

 

Žadatel:  Mgr. Cerha, Ing. Pojar

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    Schválit

1        záměr prodeje pozemků parc. č. 1019/1 o výměře 214 m2 a části pozemku parc. č. 1662/1, k.ú. Hlubočepy, která nebude bránit propojení mezi ulicemi Sliveneckou a Třebotovskou – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, žadatelům panu Mgr. Petru Cerhovi a Ing. Václavu Pojarovi

2.      záměr směny části pozemku parc. č. 1018/5 ve vlastnictví manželů Cerhových (chodník) za část pozemku z vlastnictví obce hl. m. Prahy, který by byl předmětem úplatného převodu.

II.        Neschválit

 

1.      záměr prodeje pozemků parc. č. 1660, 1661, k.ú. Hlubočepy (ul. Třebotovská) – z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

7/0/0

12/04/2005

 

Žádost:  Firma KO-KA s.r.o. v zastoupení investora akce PRE, a.s. se obrátila na MČ P5 se žádostí o souhlas se záborem části pozemků parc. č. 2209 a 2908 po dobu 8 a 10 měsíců – zařízení staveniště pro akci „Kabelový tunel Smíchov, Praha 5 – Smíchov“.

 

Žadatel:  Firma KO-KA s.r.o.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2209 a 2908, k.ú. Smíchov po dobu 8 a 10 měsíců pro firmu KO-KA, se sídlem Na Výšinách 16, 1700 00 Praha 7 – za účelem zřízení zařízení staveniště pro akci „Kabelový tunel Smíchov, Praha 5 – Smíchov“ (investor PRE, a.s.) a to za podmínky koordinace s odborem městské zeleně a uvedením dotčených ploch do původního stavu po skončení záboru.

 

7/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 12/01/2005

 

Žádost: Reklamní plocha na objektu Plzeňská 174/ čp. 2076, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      vyvěšení záměru pronájmu pro umístění reklamního zařízení na objektu Plzeňská 174/č.p. 2076.

 

7/0/0

 

 

OA 12/02/2005

 

Žádost: Vyhlášení záměru pronájmu na nebytový prostor o výměře 56,54 m2 umístěný v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5.

 

Žadatel: CENTRA a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      vyvěšení záměru pronájmu na nebytový prostor o celkové výměře 56,54 m2 v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 na úřední desku ÚMČ Praha .

 

7/0/0

 

 

OA 12/03/2005

 

Žádost: Uzavření  dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 55/0/OOA/04 ze dne 14.6.2004 se společností InWay, a.s. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: společnost InWay

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. uzavření dodatku č. 2 se společností InWay, a.s. z důvodu úpravy plateb nájemného  fakturou.

 

7/0/0

 

OA 12/04/2005

 

Žádost: Pronájem části pozemků č. parc. 4532 a 3073/1 v k.ú. Smíchov  pro umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: News Outdoor Czech Republic

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

 

1.      pronájem částí pozemků č. parc. 4532 (Buďánka) a 3073/1 (Sacre Coeur) v k.ú. Smíchov pro umístění reklamních zařízení z důvodu záporného stanoviska odboru městské zeleně pro firmu News Outdoor Czech Republic s.r.o., se sídlem v Praze 3, K Červenému dvoru 25 a.

 

7/0/0

 

 

OA 12/05/2005

 

Žádost: Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 75/OSM/99 ze dne 17.5.1999 se společností Eurotel Praha s.r.o. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Eurotel Praha s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 se společností Eurotel Praha s.r.o. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

 

7/0/0

 

 

 

OA 12/06/2005

 

Žádost: Uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 96/OSM/00 ze dne 12.6.2000, č. 197/OSM/00 ze dne 1.11.2000 a č. 21/OSM/01 ze dne 6.2.2001 se společností Eurotel Praha s.r.o. s účinností od 1.4.2005.

 

Žadatel: Eurotel Praha s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatků č. 1 se společností Eurotel Praha s.r.o. z důvodu úpravy plateb nájemného fakturou.

 

7/0/0

     

 

NP 12/01/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem NP – (121,87 m2) v ul. Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov Sdružení podnikatelů – p. Jiří Zajíček, p. Jaroslav Kolanda a PharmDr. Vladimír Markvart na provozování lékárny za nájemné ve výši 6.200,- Kč/m2/rok.

 

7/0/0

 

 

 

 

NP 12/02/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, spol. s.r.o., vypořádání vynaložených nákladů

Žadatel: Firma ERATO, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

Materiál stažen z programu.

 

 

NP 12/03/2005

 

Žádost: NP – Pod Kavalírkou 4/300, Praha 5 – Košíře, Ing. Radko Pöschl, žádost o snížení nájemného.

Žadatel: p. Radko Pöschl

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      Ing. Radko Pöschlovi prominutí nájemného za nebytový prostor v ul. Pod Kavalírkou 4/300,    

      Praha 5 – Košíře za měsíc 07 a 08/2005 (bez záloh na služby) ve výši 4.218,- Kč celkem.

 

7/0/0

 

 

NP 12/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, opakování nabídkového řízení na pronájem restaurace.

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1.      zrušení původního záměru na pronájem restaurace v domě čp. 530, Vítězná 11, Praha 5 – Malá Strana (nabídka NP č. 22/2005)

2.      vrácení neotevřených přihlášek abonentů, kteří do podatelny ÚMČ Praha 5 předali své žádosti

3.      zveřejnění nového záměru na pronájem restaurace až po jejím úplném právním i fyzickém uvolnění s minim. cenou ve výši 4.500,- Kč/m2/rok.

 

7/0/0

NA STŮL:

 

OA 12/07/05

 

Žádost: Prodej pozemků č. parc. 3697 a 3698 v k.ú. Smíchov  vlastníkovi domu čp. 376, k.ú. Smíchov, Mošnova 2 spol. Petrom, s.r.o.

 

Žadatel: Petrom, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I. nesouhlasit

            1.  s návrhem spol. Petrom, s.r.o.

 

II. souhlasit

            1s návrhem nabídnout spol. Petrom, s.r.o. prodej pozemků č. parc. 3697, k.ú. Smíchov  -  zastavěného domem čp. 376 o výměře 478 m2 za plnou cenu, tj. 5.320,- Kč/m2 a pozemku č. parc. 3698, k.ú. Smíchov – zahrada vč. stavby garáže o výměře 1.257 m2 za cenu 300,- Kč/m2/rok za podmínky, že oba pozemky budou prodány současně.

 

5/0/2

 

 

OA 12/08/05

 

Žádost: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě čj. 96/0/OOA/04 uzavřené se spol. Eko Motol.

 

Žadatel: Eko Motol, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Pavla Synková

 

Materiál odložen na příští jednání k doplnění – předložit nájemní smlouvu.

 

7/0/0

 

 

13. KOAaM se koná dne : 27.6. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání komise obch. aktivit a majetku: 16.00 hod.

Konec zasedání komise obch. aktivit a majetku:    17.15 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                              Ověřil:                                V Praze dne 13. 6. 2005

   Lenka Holubová                            Ing. Petr Horák

            OOA                                     člen zastupitelstva

                                                              MČ Praha 5

Přečteno: 3907x
Publikováno: 22.06.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout