Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 10. KOAaM dne 16.5.2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 10.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 16.5.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                               

Omluveno:                              4                      

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

10/01/2005

 

Žádost:  Žádost o slevu nájemného

 

Žadatel:  nájemci parkovacích míst – Vltavská 28

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      nájemcům parkovacích míst ve vnitrobloku domu Vltavská 28 prominutí úhrady nájemného (cca 170,- Kč za jedno parkovací místo) za pronájem části pozemku parc. č. 445/3, k.ú. Smíchov za období listopad – prosinec 2004 – z důvodů opravy střešní krytiny.

2.      nájemcům parkovacích míst panu Plachtovi a Tichému  ve vnitrobloku domu Štefánkova 27 prominutí úhrady nájemného ( 1.540,50 Kč za jedno parkovací místo ) za pronájem části pozemku  parc. č. 2982, k.ú. Smíchov za období  IV. Q 2004 – II. Q. 2005 – z důvodů stavebních prací na sousedící nemovitosti (výstavba Paláce Austria).

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/02/2005

 

Žádost:  Žádost Ing. Františka Kocha o přidělení manipulačního prostoru ve vnitrobloku domu č.p. 124, Zborovská 68

 

Žadatel:  Ing. František Koch

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

souhlas s využíváním dvora domu čp. 124, Zborovská 68 jako zařízení staveniště pro výstavbu dvougeneračního bytu po dobu výstavby, nejdéle však do 31.12.2006 – pro pana Ing. Františka Kocha, bytem V Háji 112, Měchenice.

5/0/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

OA 10/01/2005

 

Žádost: Prodej pozemku č. parc. 3007 v k.ú. Smíchov – vlastníkovi stavby domu čp. 539 – Bytovému družstvu DOKR.

 

Žadatel: Bytové družstvo DOKR

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.     se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3007 v k.ú. Smíchov o výměře 402 m2 vlastníkovi domu čp. 539 Bytovému družstvu DOKR, Drtinova 539/6, 150 00 Praha 5, IČ 60195657 za cenu 20% ceny dle cenové mapy Prahy 2005 tj. za Kč 686,-/m2 tj. celkem Kč 275.772,-.

5/0/0

 

OA 10/02/2005

 

Žádost: Pronájem pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře vlastníkům  stavby garáže.

 

Žadatel: ing. Karel Böhm

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem pozemku č. parc. 124/2 v k.ú. Košíře o výměře 36 m2 zastavěného garáží za Kč 30,-/m2/rok vlastníkům stavby pp. ing. Karlu Böhmovi, bytem Praha 1, Mostecká 7/281 a ing. Pavlu Kolínskému, bytem Praha 5, Schodová 6/311 do doby prodeje.

6/0/0

OA 10/03/2005

 

Žádost: Žádost Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s., U Santošky 17/1093 o úhradu na technické zhodnocení objektu.

 

Žadatel: VŠMVV, o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      s uznáním a s úhradou částky ve výši 1.297.348,80 Kč vynaložené na rekonstrukci objektu U Santošky 17/1093 pro VŠMVV, o.p.s.

6/0/0

 

NP 10/01/2005

 

Žádost: NP – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, Josef Mellen, finanční narovnání s býv. nájemcem.

 

Žadatel: firma Josef Mellen

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál odložen – prověřit vyúčtování dotace na povodně u správní firmy ACCT.

 

NP 10/02/2005

 

Žádost: NP – objekt na pozemku č. 66/2, k.ú. Motol, Praha 5, Pavel Zelenka, finanční narovnání s býv. nájemcem.

Žadatel: Pavel Zelenka

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit :

1.      s výší provedeného technického zhodnocení na nemovitosti v majetku MČ Praha 5, objekt na pozemku č. 66/2, k.ú. Motol, které provedl bývalý nájemce p. Zelenka Pavel, Hennerova 229, Praha 5 v částce 367.374,- Kč.

2.      s výší zůstatkové hodnoty technického zhodnocení k vyrovnání za 280.900,- Kč s panem Pavlem Zelenkou, Hennerova 229, Praha 5 za pronajatý objekt na pozemku č. 66/2, k.ú. Motol, P-5.

6/0/0

 

NP 10/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, Ing. Petr Zelený – ZiP Electronic, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: ing. Petr Zelený

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.5.2005 – nájemce: Ing. Petr Zelený – ZiP Electronic, Švédská 25, Praha 5.

6/0/0

 

 

NP 10/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Renoirova 6/653, Praha 5 – Hlubočepy, Jana Fialová, ukončení nájmu dohodou.

Žadatel: Jana Fialová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

ukončení nájmu NP (mandlovna) v ul. Renoirova 6/653, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 30.6.2005 – nájemce: Jana Fialová, bytem Renoirova 653, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 10/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Královské louky 5/918, Praha 5 – Košíře, Svaz nuceně nasazených občanů za 2. světové války, poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel: Ing. Karel Růžička

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      Svazu nuceně nasazených občanů za 2. světové války poskytnutí slevy na vybíraném nájemném v NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov za omezené užívání předmětu nájmu (§ 674 OBČZ) a za zvýšené náklady na udržování jako projev dobré vůle

a)      za období 12/2004 ve výši 561,- Kč

b)      za období 06/2005 ve výši 1.347,- Kč

6/0/0

 

NP  10/06/2005

 

Žádost:  NP - Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jiří Káš – PRADOK, změna nájemce.

 

Žadatel:  Ing. Jiří Káš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – restaurace v ul. Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov na fyzickou osobu – pana Milana Kučeru, U Vysočanského pivovaru 17/459, P-9, IČO 63931672 s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy uzavřené s Ing. Jiřím Kášem – PRADOK za podmínky vyrovnání dluhu.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP  10/07/2005

 

Žádost:  NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, OTAKAR, s.r.o., záměr pronájmu.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. zveřejnění záměru pronájmu NP restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana firmě OTAKAR, s.r.o., se sídlem Vítězná 13/531, 150 00, Praha 5, IČO 26129892 za nájemné ve výši = 3.737,- Kč/m2, rok s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena s dobou trvání nájmu od 1.7.2005 na dobu určitou 10 let a nájemci zároveň nebude umožněno odbydlení vynaložených nákladů prokázaných na rekonstrukci předmětu nájmu v období před uplynutím sjednané doby nájmu.

2. uzavření  Dohody o uhrazení pohledávky s firmou OTAKAR, s.r.o. ve výši 180.000,- Kč a za vyúčtování služeb za užívání NP restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 za období od 2.3.2005 do 30.6.2005.

3. stažení žaloby na vyklizení podanou u OS Praha 5 vůči firmě OTAKAR, s.r.o. v případě uzavření nové nájemní smlouvy na NP restaurace v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana s touto firmou podání žaloby na vyklizení z nebytového prostoru v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na firmu OTAKAR, s.r.o., se sídlem Vítězná 13/531, 150 00  Praha 5.

Do smlouvy uvést, že nájemcem nebude uplatňován požadavek na vyrovnání finančních prostředků vynaložených na stavební práce pronajímatelem odsouhlasené.

5/0/0

Na stůl:

 

NP 10/08/2005

 

Žádost:  NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, 1. podání výpovědi z nájmu, 2. podání žaloby na dlužnou částku.

 

Žadatel:  OOA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      podání výpovědi z nájemní smlouvy k NP vinárny v domě čp. 275, k.ú. Smíchov, Arbesovo náměstí 8, Praha 5 bývalému spoluvlastníku p. Zdeňku Dvouletému, Podskalská 18, Praha 2, IČ 12586609 za podíl id. 4/5 MČ P-5

2.      podání žaloby na dlužnou částku včetně příslušenství za bezdůvodné obohacení panu Zdeňku Dvouletému, Podskalská 18, Praha 2 za podíl id. 4/5 MČ P-5

3.      Vše řešit komplexně zároveň i s druhým spoluvlastníkem, který využívá další NP.

5/0/0

 

     

 

 

 

 

 

 

11.KOAa M se koná dne : 30.5.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:17.5.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                        zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Přečteno: 3869x
Publikováno: 19.05.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout