Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 9. KOAaM dne 2.5.2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

z 9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 2.5.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                               

Omluveno:                              4                      

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2005

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 550 a 552, k.ú. Motol a pozemku parc. č. 4809/2, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit

1.      záměr prodeje pozemků parc. č. 550, 552, k.ú. Motol a 4809/2, k.ú. Smíchov – za účelem připojení k sousednímu pozemku parc. č. 549/1, k.ú. Motol.

5/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

NP 9/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Grafická 17/565, Praha 5 – Smíchov, Kulturní komise ČR, prominutí dlužného nájemného  za podíl MČ Praha 5.

 

Žadatel: Kulturní komise ČR

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

Kulturní komisi ČR, IČO 60456582 prominutí podílu MČ P-5 na vymáhané částce ve výši 60% dluhu, tj. 52.715,- Kč za NP Grafická 17/565, Praha 5 – Smíchov s tím, že  se vzdáme svého podílu na vymožené pohledávce ve výši 60%.

6/0/0

 

NP 9/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 41/493 + 43/493 b, Praha 5 – Košíře, návrh na snížení ceny za pronájem.

Žadatel: OOA

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál odložen

6/0/0

 

NP 9/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, Renata Hofmannová, odvolání proti výpovědi.

Žadatel: Renata Hofmannová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit :

 zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě čp. 476, Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5 – Smíchov paní Renatě Hofmannové.

6/0/0

 

NP 9/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava nájemní smlouvy a využití bývalé prodejny drogerie a parfumerie.

Žadatel: Sdružení podnikatelů

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit

1.      s úpravou nájemní smlouvy č. 5/2003 na NP Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov v označení nájemce tak, že jméno podnikatele p. Marka Vištejna, bytem Svornosti 20, P-5, IČO 49025716 se vymazává ve čl. XIII., bod 3 písm. b) adresa pro doručování nájemci se mění na: p. Jaroslav Kolanda, Májovského 1224/21, 163 00 Praha – Řepy,

2.      se splátkami dlužné částky  =  520.000,- Kč za nájemné za NP Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov v upravené výši (po snížení o odsouhlasenou částku k obydlování) od 1.4.2004 do 30.4.2005 formou 13 ti měsíčních splátek po 40.000,- Kč, které budou splatné k 5. dni každého měsíce spolu s platbou nájemného (sníženého o částku k obydlování) ve výši dalších 40.000,- Kč/měsíčně + zálohy na služby a to od 1.5.2005.

II. schválit

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov po býv. drogerii a parfumerii Sdružení podnikatelů p. Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, PharmDr. Vladimír Markvart ke změně užívání na provozování lékárny za pronájem ve výši = 6. 200,- Kč/m2/rok

6/0/0

 

 

Na stůl:

 

9/02/2005

 

Žádost:  Pražská energetika, a.s. žádá MČ P 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1358, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Pražská energetika, a.s.

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1358, k.ú. Košíře (uložení kabelového vedení) pro Pražskou energetiku, a.s. na základě zákona č. 458/2.

6/0/0

 

 

10.KOAa M se koná dne : 16.5.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:3.5.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                         zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

Přečteno: 3820x
Publikováno: 03.05.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout