Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis ze 4. KOAaM ze dne 21.2.2005

c

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

ze 4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 21.2.2005

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               7                                              

Omluveno:                             3                    

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2005

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o  stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4951/3, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4951/3, k.ú. Smíchov o výměře cca 156 m2, firmě AKCENT s.r.o. – za účelem vjezdu a výjezdu na parkoviště, které má žadatel v pronájmu.

5/0/0

 

 

4/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k využití pozemku parc. č. 69/1, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ

 

I. schválit:

1.      záměr ponechat pro pozemek parc. č. 69/1, k.ú. Motol o výměře 8.995 m2 využití dle ÚPn – přírodní nelesní plochy – ZN

2.      záměr úpravy pozemku do náležitého stavu v souladu s funkcí dle ÚPn.

 

II. neschválit:

 1. prodloužení nájemních smluv na pronájem částí pozemku parc. č. 69/1, k.ú. Motol za účelem užívání tesko objektů ve vlastnictví nájemce (doba užívání staveb je povolena odborem výstavby MČ P 5 do 31.12.2005).

5/0/0

 

 

4/03/2005

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy za účelem oplocení pronajatého pozemku jako parkoviště.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol o výměře 4.511 m2 za účelem oplocení a provozování placeného parkoviště nemocnicí Na  Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, do doby zahájení stavebních prací na přístavbě zdravotnického objektu.

a)      za stejných podmínek pronájmu jako v areálu Nemocnice Motol, v max. výši 20,- Kč/hod.

b)      a dále za podmínky koordinace předmětného pronájmu s připravovanou dostavbou areálu nemocnice Na Homolce a výstavbou patrových garáží na pozemcích stávajícího parkoviště

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 4/01/2005

Žádost:  U Klikovky 17, koupě id. 6/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, Praha 5, od spoluvlastníků.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu p. Krajkovič a Kožehuba

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I. Nesouhlasit

1. s využitím předkupního práva na koupi id. 6/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, U Klikovky 17, Praha 5 za cenu 1,000.000,- Kč a trvá  na usnesení č. 23/1369/2002 ze dne 1.10.2002

2. a dále nabízíme za MČ Praha 5 připojit se ke společnému prodeji třetí osobě za stejné cenové nabídky.

I.                   Ukládá

1.      Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1.1.  sdělit spoluvlastníkům ochotu připojit se ke společnému prodeji.

5/0/0

 

OA 4/02/2005

Žádost:  VŠMVV, U Santošky 17, č.p. 1039, k.ú. Smíchov – dodatek č. 2.

 

Žadatel: VŠMVV, U Santošky 17/1093

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.úpravu nájemní smlouvy dodatkem č.  2

5/0/0

 

OA 4/03/2005

Žádost:  ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Janou Stejskalovou

 

Žadatel: MUDr. Jana Stejskalová

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Janou Stejskalovou na nebytové prostory 126,97 m2 v ZZ Smíchov pro provoz gynekologie za 190.455,- Kč za rok.

3/0/1

2.  dle návrhu p. Smetany – doporučuje záměr pronájmu – 1/2/1

 

OA 4/04/2005

Žádost:  Kmochova 11, záměr prodeje id. ½ domu čp. 858 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 3497 a id. ½ zahrady parcel. č. 3498, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníkům.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 858 s id, ½ zastav. pozemku parcel. č. 3497 a id. ½ zahrady parcel. č. 3498, k.ú. Smíchov, Kmochova 11, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu celkem 1,744.700,- Kč, Luboši Přibylovi id. ¼ nemovitostí za kupní cenu 872.350,- Kč a Miroslavu Přibylovi id. ¼ nemovitostí za kupní cenu 872.350,- Kč.

4/0/0

 

 

NP 4/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem NP

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 3/05)

návrh – výběrové řízení zrušit a nově zveřejnit záměr pronájmu ODS za cenu 230,- Kč/m2/rok

5/0/0

2.      Švédská  37/1845, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4/05)

Vítězslav Pavel, Praha 9 za 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá, nutno doložit oprávnění k užívání atelieru

4/0/0

3.      Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 5/05)

Svoboda David, Praha 6, za 2.110,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

4.      Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 8/05)

……KOAaM doporučuje RMČ zachovat v tomto NP občerstvení,proto navrhuje opět oslovit  zájemce pod pořadovým číslem 1, 3, 4, 5, 7,8, 13 o vyšší nabídku nad 7.100,- Kč.

V případě, že nikdo nabídku nezvýší, bude přidělen NP p. Jůzovi Karlovi, Praha 1 za 7.100,- -Kč/m2/rok.

3/0/1

 

 

NP 4/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Kudrnova 5/17, Praha 5 – Motol, MUDr. Olga Růžičková, žádost o ukončení nájmu dohodou

Žadatel: MUDr. Olga Růžičková

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      MUDr. Olze Růžičkové, bytem V Cibulkách 27, P-5 ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Kudrnova 5/17, Praha  5 – Motol dohodou k 31.1.2005

2.      uzavření „dodatku“ k NS č. 001710902, kterým se vymazává nájemce NP MUDr. Olga Růžičková a výlučným nájemcem NP – lékařské ordinace v ul. Kudrnova 5/17, Praha 5 – Motol tak zůstane MUDr. Yusuf  Gabura, bytem Generála Janouška 847/12, Praha 9. Ostatní ustanovení NS se nemění.

4/0/0

 

 

NP 4/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parcele č. 66/2, k.ú. Motol, Dana Opičková, pronájem.

Žadatel: p. Pavel Zelenka

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

      pronájem objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol (60 m2) paní Daně Opičkové, bytem Ježovská 3/121, P-5 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

 

NP 4/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, Iva Gintarová, žádost o pronájem společného domovního prostoru

Žadatel: p. Iva Gintarová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

zveřejnění záměru pronájmu společného domovního prostoru (prádelny a sušárny) slečně Ivě Ginterové, bytem Dreyerova 626, Praha 5 za cenu 400,- Kč/m2/rok na dobu určitou 2 let od uzavření nájemní smlouvy.

4/0/0

NP 4/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, nová nájemní smlouva pro firmu AGGA SPORT – Michal Karas

Žadatel: správce a spolumajitel domu čp. 195, Plzeňská 92, k.ú. Košíře

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 předloženou nájemní smlouvu pro firmu AGGA SPORT – Michal Karas se sídlem Pikrtova 3, 140 00  Praha 4 o výměře 48 m2 v domě čp. 195, Plzeňská 92, Praha 5 – Košíře sjednanou na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2005 za nájemné ve výši 12.000,- Kč měsíčně.

4/0/0

 

NP 4/06/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – zvýšení nájemného na základě roční míry inflace pro rok 2004.

Žadatel: OOA

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

navýšení základního nájemného za nebytové prostory MČ Praha 5 na základě roční míry inflace 2004 2,8 % a to pouze u subjektů, které nemají sídlo podnikání na území MČ Praha 5 (s výjimkou prostor pro garážování vozidel) s účinností od 1.4.2005.

4/0/0

NP 4/07/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, ponechání prostoru bez pronájmu.

Žadatel: OOA

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

ponechání NP v domě čp. 796, Plzeňská 82, Praha 5 – Košíře (po Josefu Javůrkovi a Jaroslavu Košťálovi) do doby prodeje domu bez pronájmu.

4/0/0

5.KOAa M se koná dne : 7.3.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:22.2.2005

 Jiřina Zavadilová                      Ing. Jan Matoušek

                                              předseda bytové komise

                                                      MČ Praha 5

 

Přečteno: 3505x
Publikováno: 28.02.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout