Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 3. KOAaM ze dne 7.2.2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 3.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 7.2.2005

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              6                                                

Omluveno:                            4                       

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

3/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k charitativní akci na pozemku parc. č. 373/45, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba Ronald McDonald House.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej části pozemku parc. č. 373/45, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy na výstavbu Ronald McDonald House.

 4/0/0

 

3/02/2005

 

Žádost: Pronájem pozemku parc. č. 1592/20, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání garáže ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  p. Motl, Revoluční 25, Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      pronájem pozemku parc. č. 1592/20, k.ú. Smíchov, za cenu Kč 30,-/m2/rok panu Miroslavu Motlovi, bytem Revoluční 25, Praha 1.

4/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 3/01/2005

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 298, k.ú. Smíchov – přístavba obchodních prostor Živnostenské banky a.s.

 

Žadatel: Živnostenská banka a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1.      pronájem části pozemku č. parc. 298, k.ú. Smíchov o výměře cca 40 m2 pro rozšíření obchodních prostor o velikosti cca 3,90 x 9,23 m a.s. Živnostenská banka, se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1

4/0/0

 

 

 

OA 3/02/2005

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 3328/5 a garáže na pozemku č. parc. 3328/6 vše v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu a.s. Švédská 12

 

Žadatel: a.s. Švédská 12.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3328/5 o výměře 20 m2 za cenu dle cenové mapy Praha 2005 Kč 5.400,-/m2, tj. celkem Kč 108.000,- a záměrem prodeje stavby garáže na pozemku č. parc. 3328/6 vše v k.ú. Smíchov za cenu Kč 100.000,- vlastníkovi domu čp. 873 a.s. Švédská 12, se sídlem Praha 5, Švédská 873/12.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 3/03/2005

Žádost:  Pozemek č. parc. 1345/70, k.ú. Hlubočepy – prodej části pozemku

pozemek zastavěn garáží a příjezdovou cestou

 

Žadatel: p. Konopásek Pavel

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  revokovat:

1. usnesení OR čj. 24/577/95 takto:

    souhlasí se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1345/70 v k.ú. Hlubočepy o výměře 25 m2 p. Pavlu Konopáskovi, bytem Praha 5, Na Žvahově 410/29 za cenu Kč 3.210,-/m2 tj. 80.250,- samostatně po obdržení souhlasu ostatních spoluvlastníků, z id. podílu MČ Prahy 5 (tj. ze 72/138) dle GP č. 707-36/96 nové č. parc. 1345/64 o výměře 2 m2, (zast. garáží) a č. parc. 1345/65 o výměře 23 m2 (zastavěno příjezdovou cestou).

4/0/0

 

OA 3/04/2005

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 2019/1, k.ú. Hlubočepy vlastníkovi sousední stavby

Pozemek je připlocen k nemovitostem ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel: a.s. Best Credit

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2019/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 281 m2 za cenu Kč 1.000,- /m2 tj. celkem  Kč 281.000,- a.s. Best Credit, IČO26306859, se sídlem Praha 5, Přímá 1641/33, vlastníkovi navazujících nemovitostí

2.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 2017/1, 2018/1, 2039/1, 2040/1, k.ú. Hlubočepy vlastníkům sousedních navazujících nemovitostí za cenu Kč 1.000,-/m2.

4/0/0

 

 

 

 

OA 3/05/2005

Žádost:  U Santošky 17, čp. 1093 – žádost o převod nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor z firmy Karel MUTINSKÝ – FRAVIK na pana Jiřího Marka.

 

Žadatel: firma Karel Mutinský-Fravik

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem nebytových prostor 296,3 m2 v objektu U Santošky 17/1093 Jiřímu Markovi za nájemné 106.125,- Kč/rok.

4/0/0

 

OA 3/06/2005

Žádost:  Svornosti 20, záměr prodeje id. 10/32 domu čp. 968, s id. 10/32 zast. pozemku parcel. č. 396, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníkům.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

l. se záměrem prodeje id. 10/32 domu čp. 968 s id. 10/32 zastav. poz. parcel. č. 396, k.ú. Smíchov, Svornosti 20, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu celkem 1,100.000,- Kč, Ing. Vladimíru Kotrbovi id. 2/32 za kupní cenu 220.000,- Kč, Václavu Kotrbovi id. 2/32 za kupní cenu 220.000,- Kč a  MUDr. Petru Zvolskému, DrSc. id. 6/32 za kupní cenu 660.000,- Kč.

4/0/0

NP 3/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá  Strana, OTAKAR, s.r.o., žádost o prodloužení nájemní smlouvy

 

Žadatel: Firma OTAKAR, s.r.o.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

      1. souhlas s návrhem nájemce na prodloužení NS na dobu určitou ale do 1.3.2010 při zvýšení ceny za nájem na částku 5.000,- Kč/m2/rok.

2. doporučuje neschválit

     návrh nájemce OTAKAR, s.r.o. prodloužení NS č. 13/2000 ze dne 22.2.2000 za NP Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na dobu určitou do 1.3.2010 za nájemné ve výši 2.000,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 3/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov, Sdružení K.H.S., žádost o snížení nájemného.

Žadatel: Sdružení  K.H.S.

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      Sdružení K.H.S. za NP v ul. U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.3.2005

 úpravu výše nájemného snížením o 20% na výši 2.590,- Kč/m2/rok, tj. 17.254,- Kč/měs.

4/0/0

 

NP 3/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, ABC Interiér, s.r.o., žádost o rozšíření účelu nájmu.

Žadatel: Firma ABC Interiér, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

       firmě ABC Interiér, s.r.o. rozšíření účelu nájmu v NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře o prodej podlahových krytin a dveří „dodatkem“ ke stáv. NS č. 047000913 ze dne 7.2.2002. Ostatní ujednání NS se nemění.

4/0/0

 

NP 3/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Valentine 13/647, Praha 5 – Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na podání výpovědi.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

podání výpovědi z nájmu panu Drahoslavu Pacákovi, nájemci NP č. 901, v ul. Na Valentince 13/647, Praha 5 – Smíchov.  4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 3/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Hlubočepská 33/2, objekt stodoly, k.ú. Hlubočepy, Vinař, s.r.o., žádost o pronájem NP

Žadatel: p. Vlastimil Svatý

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

zveřejnění záměru pronájmu stodoly u objektu Hlubočepská 33/2, k.ú. Hlubočepy společnosti Vinař, s.r.o., Pod Vodovodem 4, P-5 za 650,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

4.KOAa M se koná dne : 21.2.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:8.2.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Přečteno: 3507x
Publikováno: 09.02.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout