Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis z 1. KOAaM ze dne 10.1.2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.1.2005

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                             8                                                

Omluveno:                            2                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

1/01/2005

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centrou, ACCT, Správou budov Praha a ostatními správci v roce 2005.

 

Žadatel:  OSM  MČ Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2005 ve výši 108 582 166,- Kč a s mimořádnými položkami plánu ve výši 40 900 000,- Kč.

 

 

1/02/2005

 

Žádost: Žádost MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 535, k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 535, k.ú. Radlice o výměře cca 150 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zabezpečení svahu proti sesuvům půdy při deštích.

5/0/0

 

 

 

1/03/2005

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemků parc. č. 809/1 a 810/1, k.ú. Košíře – dostavba proluky, Vrchlického, Pod Klamovkou, Pod Kavalírkou.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem a následný prodej částí pozemků parc. č. 809/1 a 810/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 70,10 m2 a 63,40 m2 dle přiložené studie společnosti Kavalírka s.r.o.

4/0/0

 

1/04/2005

 

Žádost: Žádost MHMP o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 1040/1, 1039/1 a 1675/1, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  pronájem části pozemků parc. č.1039/1, 1040/1 a 1675/1, k.ú. Hlubočepy o celkové výměře cca 1605 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy  po dobu stavby objektu – jako zařízení staveniště pro výstavbu obytných domů na sousedních pozemcích.

5/0/0

 

 

1/05/2005

 

Žádost: Žádost MHMP o prodej pozemku parc. č. 333, k.ú. Radlice.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  prodej  pozemku parc. č. 333, k.ú. Radlice o výměře 326 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby rodinného domu.

5/0/0

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 1/01/2005

Žádost:  Česká spořitelna, a.s. – žádost o souhlas s umístěním informační plachty na čelní štít objektu Štefánkova 17/247

 

Žadatel: Česká spořitelna a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      bezúplatné umístění informační plachty České spořitelny, a.s. na objektu Štefánkova 17/247 s textem a logem Hypoteční centrum po předložení schválení úřadem památkové péče.

5/0/0

OA 1/02/2005

Žádost:  Starokošířská 30, čp. 959, k.ú. Košíře – žádost o rozšíření základnové stanice GSM společnosti T – Mobile Czech Republic, a.s.

 

Žadatel: T-Mobile Czech Republic, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 s rozšířením základnové stanice GSM společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. na objektu Starokošířská 30/959 za nájemné nejméně 125.000,- Kč vč. DPH za rok.

OA 1/03/2005

Žádost:  K zastávce 20, čp. 1054, k.ú. Košíře – žádost o rozšíření  základnové stanice GSM společnosti Oskar Mobil, a.s.

 

Žadatel: Oskar Mobil, a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      uzavření dodatku č. 1 s úpravou základnové stanice GSM společnosti Oskar Mobil, a.s., dle projektové dokumentace na objektu K zastávce 20/1054 za nájemné  nejméně 132.000,- Kč vč. DPH za rok.

5/0/0

 

OA 1/04/2005

Žádost:  Nádražní 24, čp. 1301, k.ú. Smíchov – úhrada přeložení kabelové trasy u základnové stanice GSM T-Mobile Czech Republic, a.s.

 

Žadatel: T-Mobile Czech Republic

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

úhradu  přemístění kabelové trasy u základnové stanice GSM T-Mobile Czech Republic, a.s. na objektu Nádražní 24/1301 v celkové výši 110.266,- Kč

5/0/0

OA 1/05/2005

Žádost:  Kudrnova 1, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Praha 5, spoluvlastníku

 

Žadatel: Tomáš Krakeš

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Kudrnova 1, Praha 5, spoluvlastníku za kupní cenu  600.000,- Kč.

4/0/2

OA 1/06/2005

Žádost:  Na Zlíchově 6, čp. 206, se stav. pozemkem parc. č. 553 a zahradou parc. č. 554, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, souhlas s opravami a technickým zhodnocením objektu.

 

Žadatel: Speciální základní škola

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1. s opravami pronajatého objektu Na Zlíchově 6, čp. 206, k.ú. Hlubočepy, Praha 5, dle rozpočtu v celkové výši 2,378.710,- Kč.

2. s technickým zhodnocením objektu ve výši 265.822,- Kč

3. se snížením nájemného o náklady vynaložené na technické zhodnocení objektu ve výši 265.822,- Kč.

6/0/0

NP 1/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem NP

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1. Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 80)

odloženo

2. U Mrázovky 23/2661, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 81)

ing. Ihor BASARAB,  Praha 10, Kodaňská 23, za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

 

 

NP 1/02/2005

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, Ctirad Chlumský, záměr pronájmu.

Žadatel: p. Ctirad Chlumský, Janáčkovo nábřeží 45, Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit pronájem části dvorní přístavby (12 m2) v domě čp. 474, Janáčkovo nábřeží 45, Praha 5 – Smíchov panu Ctiradu Chlumskému na zřízení garáže za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nájemce provede nejpozději do 6ti měsíců od uzavření nájemní smlouvy rekolaudaci prostoru na garáž.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 1/03/2005

Žádost: Nebytové prostory – Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov, ponechání prostoru bez pronájmu.

.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit ponechání NP v domě čp. 888, Svornosti 18, Praha 5 – Smíchov (po J. Mellenovi) do doby prodeje domu bez pronájmu.

6/0/0

 

 

NP 1/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, Pavel Zelenka, změna NS v osobě nájemce – revokace usnesení RMČ – P – 5 ze dne 14.12.2004.

Žadatel: OOA MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      doporučuje revokovat usnesení RMČ P-5 ze dne 14.12.2004 č. 51/1582/2004 takto

2.      doporučuje schválit

a)      ukončení nájmu v objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol panu Pavlu Zelenkovi, bytem Hennerova 229/24, Praha 5 k datu uzavření NS s paní Danou Opičkovou

b)      zveřejnění objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem se záměrem pronajmout tento prostor paní Daně Opičkové, bytem Ježovská 212/3, Praha 5 za cenu 500,- Kč/m2/rok.

6/0/0

NP  1/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Smíchovského hřbitova – objekt u hřbitova Na Malvazinkách, parc. č. 1609, k.ú. Smíchov, Jaroslav Kočka – Kamenictví, změna účelu nájmu.

Žadatel:  p. Jaroslav Kočka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      firmě Jaroslav Kočka – Kamenictví změnu účelu nájmu dodatkem k NS č. 123/2004 (čl. II, odst. 2 – Nájemní poměr a účel nájmu) na NP ul. U Smíchovského hřbitova – objekt u hřbitova Na Malvazinkách, parc. č. 1609, k.ú. Smíchov tak, že provozování veřejného WC bude zrušeno a účel nájmu bude upraven na kancelář a vzorkovnu kamenické provozovny. Ostatní ujednání NS se nemění.

.6/0/0

NP  1/06/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Hlubočepská 2/33, objekt stodoly, k.ú. Hlubočepy, Vlastimil Svatý, žádost o pronájem NP.

Žadatel:  p. Vlastimil Svatý

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu.

 

 

2.KOAa M se koná dne : 24.1.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:11.1.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

Přečteno: 3704x
Publikováno: 25.01.2005, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout