Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 20. KOAaM ze dne 6.12.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 20.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 6.12.004

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                

Omluveno:                            3                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

20/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu  pozemků pro Fourcross horských kol v k.ú. Motol.

 

Žadatel:  firma Polis production

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr výstavby první stabilní trati pro disciplínu fourcross horských kol na pozemcích parc. č. 437, 440/1 a 439/1, k.ú. Motol.

5/0/0

 

20/02/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 386/16, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  Autosportklub Praha

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 386/16, k.ú. Motol o výměře 14 m2 z vl. obce hl. m. Prahy společnosti Autosportklub Praha.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2004

 

Žádost:  Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1243/11, 1243/12, 1243/13 a 1249, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      Materiál stažen z programu.

 

20/04/2004

 

Žádost:  Žádost  MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 4289, k.ú. Smíchov o celkové výměře 3.075 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem jeho využití k rekreaci a trvá na zachování charakteru přírodní lokality.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 20/01/2004

Žádost:  č. parc. 3788/2 k.ú. Smíchov – prodej souvisejícího pozemku vlastníkovi staveb-domů čp. 2656, 2657.

Žadatel: Bytové družstvo Vltava II.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 3888/2 v k.ú. Smíchov o  výměře 343 ostatní plocha za cenu Kč 2.401,- tj. 7,-/m2 podle § 31 odst. 5 vyhlášky MF č. 540/2002 Sb. vlastníkovi souvisejících staveb čp. 2656 a 2657, k.ú. Smíchov Bytovému družstvu Vltava II., se sídle Praha 5, Slávy Horníka 16A, IČO: 62409905.

5/0/0

 

OA 20/02/2004

Žádost:  č. parc. 2210/1, k.ú. Smíchov – prodej event. pronájem části pozemku pro parkování

 

Žadatel: David König, Praha 5, Zoubkova 8

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

OA 20/03/2004

Žádost:  Pronájem míst na parkování – nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

s uzavřením nových nájemních smluv  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc pro parkování do realizace nové koncepce využívání míst pro parkování ve dvorech a vnitroblocích domů ve vlastnictví MČ Praha 5, a to za stávajících podmínek tj. automobil – Kč 2.000,- motocykl Kč 1.000,-/rok parkovací místo, pro automobil využívaný k podnikání Kč 25.000,-/rok/parkovací místo, viz . dle důvodové zprávy.

6/0/0

 

 

NP 20/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov, Petr Vávra, záměr pronájmu

 

Žadatel: Petr Vávra, U Mrázovky 21/2662, Praha 5

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – garáže v ul. U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov panu Petru Vávrovi, bytem U Mrázovky 21/2662, Praha 5 za nájemné ve výši 780,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

NP 20/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Šárka Kozáková, Monika Pacáková, změna NS v osobě nájemce.

Žadatel: Šárka Kozáková, Monika Pacáková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ 

I.                    vzít na vědomí, že Šárka Kozáková odstoupila od nájemních smluv na nebytové prostory ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov

II.                 schválit „Dodatky“ k NS č. 51/2000 ze dne 20.9.2000 a k NS č. 26/2002 ze dne 1.10.2002 na nebytové prostory v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, kterými se vymazává nájemce NP Šárka Kozáková a nájemcem tak zůstává pouze Monika Pacáková. Ostatní ustanovení NS se nemění.

6/0/0

 

 

NP 20/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 51/259, Praha 5 – Smíchov, Drahoslav Pacák, žádost o snížení nájemného.

.

Žadatel: p. Drahoslav Pacák

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit Drahoslavu Pacákovi poskytnutí slevy ze zákl. měsíčního nájemného (14.405,- Kč) ve výši 20% za NP v ul. Štefánkova 51/259, Praha 5 – Smíchov v celkové výši 2.881,- Kč.

6/0/0

protinávrh p. Matouška – nedat nic   2/2/2

návrh p. Fialy – schválit 20% na 2 měsíce   2/2/2

 

NP 20/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, Výtvarný spolek HRUŠKA, sleva z nájemného.

Žadatel: Výtvarný spolek HRUŠKA

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Výtvarnému spolku HRUŠKA poskytnutí slevy z nájemného za NP Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov z důvodu provedené opravy pronajaté věci v celkové výši 9.639,- Kč.

6/0/0

NP  20/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, Pavel Zelenka, změna NS v osobě nájemce.

Žadatel:  p. Pavel Zelenka

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. ukončení nájmu v objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol panu Pavlu Zelenkovi, bytem Hennerova 229/24, Praha 5 k 31.12.2004

2. zveřejnění objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem se záměrem pronajmout tento prostor paní Daně Opičkové, bytem Ježovská 212/3, Praha 5 za cenu 1.000,-Kč/m2/rok.

6/0/0.

NP  20/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Pražského 33/631, Praha 5 – Hlubočepy, Oblastní sdružení ODS Praha 5, žádost o ukončení nájmu dohodou

Žadatel:  Oblastní sdružení ODS Praha 5

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

Oblastnímu sdružení ODS Praha 5 ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Pražského 33/631, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 31.12.2004.

5/0/0

p. Stejskal Petr nepřítomen při hlasování

 

Na stůl:

 

OA 20/04/2004

 

Žádost: Pronájem l. a 2. patra objektu V Remízku 926, k.ú. Hlubočepy (dříve odloučené pracoviště Wassermannova 926 při 4. ZŠ) pro zřízení a provozování CENTRA celoživotního vzdělávání Praha 5 spol. M-ART-D, spol. s.r.o.

Žadatel: společnost  ART-D, spol. s r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit -  p. H. Hodová

Stanovisko KOAaM:

 

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

l. pronájem 1. a 2. patra objektu V Remízku 926 společnosti M-ART-D, spol. s r.o. pro zřízení a provozování Centra celoživotního vzdělávání Praha 5 na dobu neurčitou od 1.1.2005 za symbolické nájemné 1.000,- Kč a zálohy na služby pro první rok nájmu a od 1.1.2006 za nájemné 279.420,- Kč a zálohy na služby.

6/0/0

 

 

21.KOAa M se koná dne : 20.12.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:7.12.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Přečteno: 6191x
Publikováno: 13.12.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout