Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis z 19 KOAaM ze dne 22.11.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 22.11.2004

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                              

Omluveno:                              2                     

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

19/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2844, k.ú. Smíchov – z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  oddělit část pozemku souvisejícího s gymnaziem Na Zatlance a s prodejem ostatních pozemků souhlasí a to dle nákresu Odboru územního rozvoje.

3/0/0

 

 

19/02/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k odprodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – parkoviště.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr  prodeje ( případně dlouhodobého pronájmu ) části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 1068 m2 za podmínky zachování stávajících stání na pozemku.

6/0/0

 

 

 

 

 

19/03/2004

 

Žádost:  Projednání stanoviska k pronájmu pozemků parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, na dobu určitou (20 let) – sportovní fotbalový areál.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr změny pronájmu pozemku parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice o výměře 13.000 m2, k.ú. Jinonice na dobu určitou (20let) současnému nájemci tj. Sportovnímu klubu Motorlet Praha.

6/0/0

19/04/2004

 

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centru, ACCT, Správou budov Praha a ostatními správci v roce 2005.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2005 ve výši 107 082 166,- Kč a s mimořádnými položkami plánu ve výši 38 500 000,- Kč.

Materiál nedodán !

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 19/01/2004

Žádost:  č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy – prodej pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví BD Prosluněná II.

Žadatel: BD Prosluněná II.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy o výměře 149 m2 za cenu dle usnesení ZHLMP č. 45/37 z 12.9.2002 za Kč 255,- /m2 tj. 37.995 vlastníkovi stavby BD Prosluněná II., Prosluněná 557, Praha 5, IČO 62409620.

6/0/0

 

OA 19/02/2004

Žádost:  č. parc. 1311v k.ú. Košíře – pronájem části pozemku a.s. Central Group.

 

Žadatel: Central Group a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

OA 19/03/2004

Žádost:  č. parc. 1126, 1127, k.ú. Košíře – odkoupení pozemků a objektu čp. 17 od Sběrných surovin Praha a.s.

 

Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem odkoupení pozemků č. parc. 1126 s objektem čp. 17 a č. parc. 1127 v k.ú. Košíře, pozemky o celkové výměře 1208 m2 za cenu dle znaleckého posudku Kč 2, 606.050,- od Sběrných surovin Praha a.s., se sídlem Praha 9, Travná čp. 1293, PSČ: 19800, IČO 60193859.

6/0/0

OA 19/04/2004

Žádost:  Svornosti 18, záměr společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parcel. č. 395, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníci od. ¾ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. ¼ MUDr. Hanuš Kraus.

 

Žadatel: MUDr. Hanuš Kraus

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parc. č. 395, k.ú. Smíchov, Svornosti 18, Praha 5 dle „Statutu…“ za kupní cenu nejméně 6, 785.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 19/05/2004

Žádost:  U Klikovky 17, koupě id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, Praha 5, od spoluvlastníka.

 

Žadatel: Ing. Pavol Krajkovič

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I. revokovat usnesení č. 23/1369/2002 ze dne 1.10.2002 takto:

        (změna kupní ceny)

        nesouhlasí s koupí id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz.parc. č 4424, k.ú. Smíchov, U Klikovky 17, Praha 5, od spoluvlastníka Ing. Pavola Krajčoviče za 700.000,- Kč s uhrazením daní a poplatků spojených s prodejem a doporučuje jednat o výši cenové nabídky s oběma spoluvlastníky.

5/0/1

OA 19/06/2004

Žádost:  č. parc. 554, k.ú. Smíchov – pronájem části pozemku pro umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: firma Even Media, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku č. parc. 554 v k.ú. Smíchov o výměře 35 m2 za cenu Kč 70.000,-/ročně + DPH vč. valorizace firmě Even Media, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30/1618 pro umístění a provozování reklamního zařízení o rozměrech 3,6 x 9,6 m.

2/3/1  -  materiál nebyl přijat

 

dle návrhu p. Stejskala Petra – za  120.000,- Kč

3/0/3

 

 

 

 

 

OA 19/07/2004

Žádost:  č. parc. 608, k.ú. Smíchov – převzetí nájemní smlouvy na část pozemku pod garáží.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku pod garáží – pozemku č. parc. 608 v k.ú. Smíchov o výměře 5 m2 za cenu Kč 30,-/m2/rok tj. celkem Kč 150,-/rok p. Pavlu Krškovi – AUTOHELP, Praha 6, Galandova 1238.

Materiál nedodán !

OA 19/08/2004

Žádost:  ZZ Barrandov – změna smlouvy o pronájmu č. 1/2004 pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

 

Žadatel: MUDr. K. Sojáková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

OA 19/09/2004

Žádost:  Rozšíření základnové stanice GSM Oskar Mobil a.s., dříve Český Mobil a.s. na objektu K rovinám 19/537.

 

Žadatel: Oskar Mobil a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 71/OSM/00 se společností Oskar Mobil a.s. dříve Český Mobil a.s., na pronájem objektu K rovinám 19/537 za roční nájemné 120.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

OA 19/10/2004

 

Žádost: Kudrnova 1, záměr koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol,  Praha 5, od spoluvlastnice

Žadatel:  pí. Kateřina Marková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

 

       KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    Zrušit usnesení č. 21/892/2001 ze dne 19.6.2001

II.                 Nesouhlasit se záměrem koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Praha 5, od spoluvlastnice Kateřiny Markové v rámci využití předkupního práva za kupní cenu 1, 550.000,- Kč.

5/0/0

 

 

NP 19/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1.  Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 73)

DAUPP, s.r.o. za 2.000,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 l.2. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře (nabídka  NP č. 75)

         Stavební společnost FARAON, s.r.o., za 900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

p. ing. Matoušek Jan opustil jednání –

4/0/0

1.2.  Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 77)

Ace-Rybářské potřeby-sdružení podnikatelů, Praha 5, za …1.001,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 19/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, ak. soch. Jana Bartošová, ak. soch. Karel Kronech, záměr pronájmu – rozšíření NS.

Žadatel: p. ak. soch. Jana Bartošová a Karel Kronych

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit „dodatek“ k NS č. 161/94 ze dne 11.11.1994 uzavřené s ak. soch. Janou Bartošovou a ak. soch. Karlem Kronychem na nebytový prostor – atelier v ul. Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, kterým se rozšiřuje nájemní smlouva v osobě nájemce o ak. mal. Lenku Helfertovou, bytem Opatovická 7, Praha 1 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2rok.

5/0/0

 

NP 19/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 211/442b, Praha 5 – Košíře, Jan Štindl, záměr pronájmu.

.

Žadatel: p. Jan Štindl.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem nebytového prostoru v ul. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře panu Janu Štindlovi za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

Na  stůl:

 

19/05/2004

 

Žádost: Výzva spoluvlastníku nemovitosti v rámci zákonného předkupního práva

Žadatel: pan J. Podhajský

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

1.      Neschválit odkoupení id. 9/138 pozemku parc. č. 1345/1, k.ú. Hlubočepy od vlastníka pana J. Podhájského za částku 55.000,- Kč.

6/0/0

OA  19/11/2004

 

Žádost: Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s., - nájemní smlouva na pronájem objektu Holečkova 33, č.p. 3175.

Žadatel:  Středisko prevence a léčby – DROP IN, o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Holečkova 33/3175 se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

5/0/0

NP 19/04/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, Ctirad Chlumský, žádost o pronájem.

Žadatel: Pan Ctirad Chlumský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění volného prostoru – dvorní přístavby ( 12 m2) v domě čp. 474, Janáčkovo nábř. 45, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor panu Ctiradu Chlumskému na zřízení garáže za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

20. KOAa M se koná dne : 6.12.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:23.11.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Z Á P I S

z 19.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 22.11.2004

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                              

Omluveno:                              2                     

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

19/01/2004

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemků parc. č. 4963/1 a 2844, k.ú. Smíchov – z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  oddělit část pozemku souvisejícího s gymnaziem Na Zatlance a s prodejem ostatních pozemků souhlasí a to dle nákresu Odboru územního rozvoje.

3/0/0

19/02/2004

Žádost: Žádost o stanovisko k odprodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – parkoviště.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr  prodeje ( případně dlouhodobého pronájmu ) části pozemku parc. č. 1020/1, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 1068 m2 za podmínky zachování stávajících stání na pozemku.

6/0/0

19/03/2004

Žádost:  Projednání stanoviska k pronájmu pozemků parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, na dobu určitou (20 let) – sportovní fotbalový areál.

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr změny pronájmu pozemku parc. č. 201 a části pozemku parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice o výměře 13.000 m2, k.ú. Jinonice na dobu určitou (20let) současnému nájemci tj. Sportovnímu klubu Motorlet Praha.

6/0/0

19/04/2004

Žádost:  Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami Centru, ACCT, Správou budov Praha a ostatními správci v roce 2005.

Žadatel:  RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Cejnar

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem v r. 2005 ve výši 107 082 166,- Kč a s mimořádnými položkami plánu ve výši 38 500 000,- Kč.

Materiál nedodán !

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 19/01/2004

Žádost:  č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy – prodej pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví BD Prosluněná II.

Žadatel: BD Prosluněná II.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje  pozemku č. parc. 1466/6 v k.ú. Hlubočepy o výměře 149 m2 za cenu dle usnesení ZHLMP č. 45/37 z 12.9.2002 za Kč 255,- /m2 tj. 37.995 vlastníkovi stavby BD Prosluněná II., Prosluněná 557, Praha 5, IČO 62409620.

6/0/0

 

OA 19/02/2004

Žádost:  č. parc. 1311v k.ú. Košíře – pronájem části pozemku a.s. Central Group.

Žadatel: Central Group a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

OA 19/03/2004

Žádost:  č. parc. 1126, 1127, k.ú. Košíře – odkoupení pozemků a objektu čp. 17 od Sběrných surovin Praha a.s.

Žadatel: MČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem odkoupení pozemků č. parc. 1126 s objektem čp. 17 a č. parc. 1127 v k.ú. Košíře, pozemky o celkové výměře 1208 m2 za cenu dle znaleckého posudku Kč 2, 606.050,- od Sběrných surovin Praha a.s., se sídlem Praha 9, Travná čp. 1293, PSČ: 19800, IČO 60193859.

6/0/0

OA 19/04/2004

Žádost:  Svornosti 18, záměr společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parcel. č. 395, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníci od. ¾ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5 a id. ¼ MUDr. Hanuš Kraus.

Žadatel: MUDr. Hanuš Kraus

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem společného prodeje domu čp. 888 s pozemkem parc. č. 395, k.ú. Smíchov, Svornosti 18, Praha 5 dle „Statutu…“ za kupní cenu nejméně 6, 785.000,- Kč.

6/0/0

OA 19/05/2004

Žádost:  U Klikovky 17, koupě id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, Praha 5, od spoluvlastníka.

Žadatel: Ing. Pavol Krajkovič

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I. revokovat usnesení č. 23/1369/2002 ze dne 1.10.2002 takto:

        (změna kupní ceny)

        nesouhlasí s koupí id. 3/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz.parc. č 4424, k.ú. Smíchov, U Klikovky 17, Praha 5, od spoluvlastníka Ing. Pavola Krajčoviče za 700.000,- Kč s uhrazením daní a poplatků spojených s prodejem a doporučuje jednat o výši cenové nabídky s oběma spoluvlastníky.

5/0/1

OA 19/06/2004

Žádost:  č. parc. 554, k.ú. Smíchov – pronájem části pozemku pro umístění reklamního zařízení.

Žadatel: firma Even Media, s.r.o.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku č. parc. 554 v k.ú. Smíchov o výměře 35 m2 za cenu Kč 70.000,-/ročně + DPH vč. valorizace firmě Even Media, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 30/1618 pro umístění a provozování reklamního zařízení o rozměrech 3,6 x 9,6 m.

2/3/1  -  materiál nebyl přijat

dle návrhu p. Stejskala Petra – za  120.000,- Kč

3/0/3

 

 

 

 

 

OA 19/07/2004

Žádost:  č. parc. 608, k.ú. Smíchov – převzetí nájemní smlouvy na část pozemku pod garáží.

Žadatel: RMČ Praha 5

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

záměr pronájmu části pozemku pod garáží – pozemku č. parc. 608 v k.ú. Smíchov o výměře 5 m2 za cenu Kč 30,-/m2/rok tj. celkem Kč 150,-/rok p. Pavlu Krškovi – AUTOHELP, Praha 6, Galandova 1238.

Materiál nedodán !

OA 19/08/2004

Žádost:  ZZ Barrandov – změna smlouvy o pronájmu č. 1/2004 pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

Žadatel: MUDr. K. Sojáková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu.

OA 19/09/2004

Žádost:  Rozšíření základnové stanice GSM Oskar Mobil a.s., dříve Český Mobil a.s. na objektu K rovinám 19/537.

Žadatel: Oskar Mobil a.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 71/OSM/00 se společností Oskar Mobil a.s. dříve Český Mobil a.s., na pronájem objektu K rovinám 19/537 za roční nájemné 120.000,- Kč.

6/0/0

OA 19/10/2004

Žádost: Kudrnova 1, záměr koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol,  Praha 5, od spoluvlastnice

Žadatel:  pí. Kateřina Marková

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    Zrušit usnesení č. 21/892/2001 ze dne 19.6.2001

II.                 Nesouhlasit se záměrem koupě id. ¼ domu čp. 33 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 292 a id. ¼ zahrady parc. č. 293, k.ú. Motol, Praha 5, od spoluvlastnice Kateřiny Markové v rámci využití předkupního práva za kupní cenu 1, 550.000,- Kč.

5/0/0

NP 19/01/2004

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

Žadatel: zájemci o pronájem

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1.  Svornosti 18/888, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 73)

DAUPP, s.r.o. za 2.000,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 l.2. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře (nabídka  NP č. 75)

         Stavební společnost FARAON, s.r.o., za 900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

p. ing. Matoušek Jan opustil jednání –

4/0/0

1.2.  Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 77)

Ace-Rybářské potřeby-sdružení podnikatelů, Praha 5, za …1.001,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

NP 19/02/2004

Žádost: Nebytové prostory – Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, ak. soch. Jana Bartošová, ak. soch. Karel Kronech, záměr pronájmu – rozšíření NS.

Žadatel: p. ak. soch. Jana Bartošová a Karel Kronych

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit „dodatek“ k NS č. 161/94 ze dne 11.11.1994 uzavřené s ak. soch. Janou Bartošovou a ak. soch. Karlem Kronychem na nebytový prostor – atelier v ul. Tichá 3/1224, Praha 5 – Smíchov, kterým se rozšiřuje nájemní smlouva v osobě nájemce o ak. mal. Lenku Helfertovou, bytem Opatovická 7, Praha 1 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2rok.

5/0/0

NP 19/03/2004

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 211/442b, Praha 5 – Košíře, Jan Štindl, záměr pronájmu.

.

Žadatel: p. Jan Štindl.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem nebytového prostoru v ul. Plzeňská 211/442 b, Praha 5 – Košíře panu Janu Štindlovi za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

Na  stůl:

19/05/2004

Žádost: Výzva spoluvlastníku nemovitosti v rámci zákonného předkupního práva

Žadatel: pan J. Podhajský

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

1.      Neschválit odkoupení id. 9/138 pozemku parc. č. 1345/1, k.ú. Hlubočepy od vlastníka pana J. Podhájského za částku 55.000,- Kč.

6/0/0

OA  19/11/2004

Žádost: Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s., - nájemní smlouva na pronájem objektu Holečkova 33, č.p. 3175.

Žadatel:  Středisko prevence a léčby – DROP IN, o.p.s.

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Holečkova 33/3175 se Střediskem prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

5/0/0

NP 19/04/2004

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5 – Smíchov, Ctirad Chlumský, žádost o pronájem.

Žadatel: Pan Ctirad Chlumský

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění volného prostoru – dvorní přístavby ( 12 m2) v domě čp. 474, Janáčkovo nábř. 45, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor panu Ctiradu Chlumskému na zřízení garáže za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

20. KOAa M se koná dne : 6.12.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:23.11.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin STRÁNSKÝ

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

Přečteno: 4880x
Publikováno: 30.11.2004, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout